You are here: Home > News & Events > IXP news

IXP news

This page contains RSS news feeds from Euro-IX affiliated IXPs. Currently the following IXPs include news items on this page: AMS-IX, BCIX, BIX.BG, CIX, DE-CIX, INEX, LINX, Lyonix, MSK-IX, NaMeX, NIX.CZ, NL-ix, PLIX, SwissIX, VIX, TREX, ECIX

Showing all news items. Show latest 20 items RSS feed

AMS-IX Bay Area Extends to Hurricane Electric’s Fremont 2 Data Center

Newest Point-of-Presence will allow customers of Hurricane Electric to improve performance and lower latency through fast and reliable peering services

AMS-IX USA Inc., a U.S. subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), and Hurricane Electric, a leading carrier neutral colocation provider, today announced that AMS-IX Bay Area Internet Exchange has been extended to Hurricane Electric’s Fremont 2 data center.
Thanks to this new expansion, customers within the Fremont 2 facility are now able to connect to AMS-IX Bay Area and have the ability to exchange IP traffic, or “peer,” with all other parties that are present at this Internet exchange platform. By reducing the distance that traffic will have to travel, customers will also enjoy additional advantages of peering, including increased throughput, reduced latency and improved reliability.

The 208,000 ft2 Fremont 2 Colocation Facility is located in the San Francisco Bay Area and is managed by 24/7 on-site knowledgeable staff, outfitted with sophisticated up-flow HVAC systems and offers uninterruptible power sources with back-up generators.

“I am very pleased that our latest expansion is with Hurricane Electric, a well-established provider of carrier-neutral colocation services.” said Job Witteman, Chief Executive Officer at AMS-IX. “Our newest point-of-presence at Hurricane Electric’s Fremont 2 data center will have significant and lasting benefits for both Hurricane Electric’s customers and the other customers of AMS-IX Bay Area.”

“This expansion helps us to improve our connectivity offering since it will give our customers the ability to directly exchange traffic with other members of the exchange, enabling lower latency and improved performance,” said Mike Leber, President of Hurricane Electric.


New Member connected - NBIS

The Bulgarian company NBIS Ltd. is connected to NetIX.

Welcome NBIS !

====================

IPv4: 193.218.0.67

IPv6: 2001:67c:29f0:3:9396:1

ASN:  39396

AS-SET: AS-NBIS

E-mail: office@nbis.net


01.07.2015 The next issue of NIX.CZ's newsletter has been published

The new issue of our quarterly newsletter focuses primarily on the activities related to the Slovak peering node NIX.SK and the security FENIX project. The readers are advised about NIX.CZ’s participations in various events as well as it brings a summary of newly connected networks in Prague and Bratislava nodes. Read more in the newsletter.


Album photo Aperezo n°33

L'album photo de la rencontre Aperezo n°33 organisée par Rezopole en partenariat avec Optimal Data Center à Lyon, est disponible sur ce lien.

Crédit photos : Alina Petrescu

 


Looking back on LACNIC Peering Forum

Together with Google, Internexa and Netflix, AMS-IX Caribbean sponsored the LACNIC Peering Forum. This social event was held on May 21st in Lima, Peru. The event was a big success and will again be organized next year. 


New peer: AS250.net Foundation (AS250) – 1GE [FRA]


Paneldiscussie: de relatie met een IXP

Een van de paneldiscussies die de aanwezigen op MORE-IP konden bijwonen was de sessie ‘Relations with an IXP’ op de eerste dag van het event. Mike Hollands (Director Connectivity Segment bij Interxion), Frans ter Borg (Eigenaar van Quanza Engineering) en Joerg Ammon (Systems Engineer Service Provider bij Brocade) spraken onder meer over de symbiotische relatie tussen IXP's en datacenters in met name Europa, het belang van het delen van informatie en vanuit welke ontwikkelingen nieuwe partnerships kunnen ontstaan. Lees het volledige verslag van de paneldiscussie hieronder.

Een symbiotische relatie

De panelleden zijn het erover eens dat de samenwerking met AMS-IX waarde toevoegt aan hun bedrijf, en vice versa. Mike Hollands, Director Connectivity Segment bij Interxion: "AMS-IX verhoogt de waarde van onze faciliteiten voor onze klanten, en tegelijkertijd kunnen wij hun klanten extra opties en ruimte om te groeien bieden. Maar het delen van inzichten, bijvoorbeeld over veranderende eisen en prioriteiten van klanten is net zo belangrijk." Frans ter Borg, eigenaar van Quanza Engineering, voegt daar aan toe: "We hebben al sinds 2001 een informeel partnership met AMS-IX en hebben al ettelijke malen ISP's en mediabedrijven geholpen bij hun aansluiting op AMS-IX. AMS-IX is altijd een goede ambassadeur voor ons geweest."

Mike Hollands vertelt ook over de symbiotische relatie tussen datacenters en internetknooppunten in Europa, een model dat in de rest van de wereld minder bekend is. "Ik denk dat de internationale elementen van AMS-IX essentieel zijn. Nederland is weliswaar een klein land, maar als je ziet hoeveel internationale netwerken op AMS-IX draaien, is het een zeer aansprekend verhaal."

In de technologische voorhoede

Joerg Ammon, Systems Engineer Service Provider bij Brocade: "We ondersteunen internetknooppunten over de hele wereld, maar AMS-IX is zeer zeker een voorloper op technologisch gebied en qua professionalisme en schaalgrootte. Ze helpen ons nieuwe oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de eisen van de toekomst. En ze delen hun successen graag met leden van de internet community, waaronder ook andere exchanges. Iedereen weet dat als AMS-IX twee jaar lang met een nieuwe oplossing werkt, deze oplossing ook een veilige omgeving zal zijn voor een ander internetknooppunt."

Het menselijke netwerk

Mike Hollands: "We nodigen onze klanten uit voor dezelfde events en delen onze netwerken, wat laat zien dat onze relatie is gebouwd op vertrouwen. Veel van de aanwezigen zullen die interactie en samenwerking zelf hebben gezien op events in Chicago, Bangkok of waar ter wereld we ook zijn. Bovendien verspreiden we allemaal de boodschap over Amsterdam en de mogelijkheden hier." Frans ter Borg: "Het uitwisselen van informatie op een persoonlijk niveau is hierbij van essentieel belang. We moeten elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt en elkaars boodschap afstemmen."

De internetgemeenschap uitbreiden

Frans ter Borg zou graag de grotere cloudproviders zien bij events als MORE-IP. "Ze trekken veel klanten die bijvoorbeeld de data-infrastructuur in willen, dat connectiviteit naar hun netwerken garandeert vanwege de eisen van zakelijke klanten. Ik denk dat het heel interessant zou zijn voor AMS-IX om te onderzoeken welke rol zij kunnen spelen, bijvoorbeeld door het aanbieden van toegang tot dit platform aan niet-ISP's."
Joerg Ammon: "We hebben hier vandaag een goede doorsnede van de internet community, maar ik denk dat de mobiele operators ondervertegenwoordigd zijn: ze zijn verantwoordelijk voor een steeds groter deel van het internetverkeer. Ik denk dat ze nog steeds een beetje te restrictief zijn als het gaat om peering. Hun aanwezigheid op events als deze zou goed zijn voor het onderlinge begrip. Ze kunnen wat vastgeroest zijn in hun bedrijfsmodellen en zich wellicht moeilijker aanpassen aan deze mentaliteit, doen wat goed is voor het gehele internet in plaats van alleen uit een commercieel perspectief denken. Ik hoop dat dat zal veranderen, omdat we daar allemaal beter van zullen worden.”

The Internet of Things

Het Internet of Things (het internet der dingen) zal niet alleen de hoeveelheid data vergroten die onze kant op komt, maar ook zorgen voor nieuwe vormen van samenwerking. Frans ter Borg verwacht dat grote databedrijven zich rechtstreeks zullen aansluiten op Internet Exchanges als AMS-IX, omdat ze een zo snel mogelijke toegang tot data nodig zullen hebben. Mike Holland ziet nieuwe partnerships ontstaan voor het bedienen van enterprises: "De opkomst van het Internet of Things zal er toe leiden dat ook bedrijven zich op een internetknooppunt moeten aansluiten, maar ze hebben daar niet noodzakelijkerwijs de kennis voor in huis. We zullen dan ook integrators zien ontstaan die bedrijven helpen om het Internet of Things in te zetten en ervan te profiteren. De relatie tussen internetknooppunten, colocatieproviders en die integrators zal een nieuwe belangrijke factor worden."

De toekomst voorspellen

Mike Hollands: "Ik denk AMS-IX over tien jaar een veel gevarieerder klantportfolio zal hebben en dat ze vooral veel meer enterprise klanten zullen bedienen. ISP's, cloudproviders en CDN's blijven er natuurlijk een groot onderdeel van uitmaken, maar zullen de exchange niet meer domineren zoals dat vandaag de dag het geval is."

Joerg Ammon denkt dat er met de opkomst van het Internet of Things nieuwe type providers zullen ontstaan waar nu nog niemand aan heeft gedacht: "Als alles slimmer wordt, zal de intelligentie van de bijbehorende netwerken en apparaten ook radicaal veranderen. En je moet een netwerk bouwen om al deze gegevens te verzamelen. Hierdoor zullen internetproviders veranderen in enorm grote netwerkoperators."

Hij voegt eraan toe: “Wat ik twee jaar geleden op MORE-IP heb geleerd, is dat mensen altijd overschatten hoeveel zal veranderen in twee jaar tijd, maar onderschatten wat er over tien jaar zal zijn veranderd: het menselijke brein kan gewoon niet goed omgaan met de exponentiële factoren waar we hier mee te maken hebben. Kortom: ik weet niet hoe de wereld er over tien jaar uit zal zien. Maar ik weet wel dat we klaar zijn voor verandering en wat we moeten doen om de trends te kunnen blijven bijhouden."


AMS-IX Caribbean on the Agenda at MORE-IP 2015

Nico Scheper, Director Business Development at AMS-IX Caribbean, gave an update about the Caribbean Internet Exchange platform at MORE-IP 2015 in Amsterdam, the Netherlands. He explained during his presentation how the average download speed and Internet penetration improved in the Caribbean due to the presence of AMS-IX Caribbean. He also mentioned they are now seeking collaboration with partners servicing South America through existing cable systems. This can help to lower latency and upstream costs. 

His presentation slides are available for download on the MORE-IP website.  


Interview with Arnold Nipper: “I am extremely happy that I had the chance to be part of something really terrific”

DE-CIX is celebrating its 20th anniversary this year. Our young industry is coming of age, and we...


Relations with an IXP: A Panel Discussion

One of the panel discussions MORE-IP attendees could follow, was the discussion ‘Relations with an IXP’ on the first day of the event. Mike Hollands (Director Connectivity Segment at Interxion), Frans ter Borg (Owner of Quanza Engineering) and Joerg Ammon (Systems Engineer Service Provider at Brocade) spoke about the symbiotic relationship IXPs and data centres especially in Europe have, the importance of sharing information and what will drive new partnerships. Read below the full report. 

A symbiotic relationship

The panellists agree that working with AMS-IX adds value to their business, and vice versa. Mike Hollands: “AMS-IX increases the value of our facilities to our customers, and in turn, we provide their customers with extra options and room to grow. But sharing insights about things like changing customer requirements and priorities is equally important.” Frans ter Borg adds: We have been informal partners with AMS-IX since 2001 and have helped half a dozen ISPs and media companies connect to AMS-IX. AMS-IX has always been a good ambassador for us.”

Mike Hollands also talked about the symbiotic relationship between data centres and Internet Exchanges in Europe, a model that is less known in the rest of the world. “I think the international elements of AMS-IX are key. I know the Netherlands is quite a small country but if you look at how many international networks are on AMS-IX, it’s a compelling story.”

At the forefront of technology

Joerg Ammon: “We support a number of Internet Exchanges throughout the world, but AMS-IX is definitely at the forefront of technology, and leading in terms of professionalism and scale. They help us develop new solutions that meet future requirements. And they’re happy to share their successes with members of the Internet community, including other exchanges. Everyone knows that if AMS-IX ran with a new solution for two years, it is a pretty safe environment for another Internet Exchange as well.”

The human network

Mike Hollands: “We’re inviting our customers to the same events, sharing our networks and this means that trust is at the basis of our relationship. Many of the people here will have seen that interaction and collaboration at events in Chicago, Bangkok or wherever in the world we’re going to. And we’re all spreading the message of Amsterdam and the capabilities here.” Frans ter Borg adds: “Exchanging information on a personal level is key. Keeping each other informed about what’s happening and tuning each other’s message.”
Expanding the Internet community

Frans ter Borg would like to see some of the larger cloud providers at events like MORE-IP. “They’re attracting a lot of customers who for example want to go into data infrastructure, that guarantee connectivity into their networks because of the requirements of enterprise customers. I think it would be quite interesting for AMS-IX to investigate what role they can play, for example in offering access to non-ISPs to this platform.”

Joerg Ammon: “We have a pretty good cross section of the Internet community here today, but I do think that the mobile operators are underrepresented: they contribute to an ever-growing component of the Internet traffic. I feel they are still a little too restrictive when it comes to peering, and coming to these events would be good to increase mutual understanding. They tend to be a little crusted in their business models and might have a harder time to adapt to this mindset, to do what’s right for the Internet as a whole instead of a more commercial perspective. My hope is this will change, because we will all benefit from that substantially.”

The Internet of Things

The Internet of Things not only will increase the amount of data that is coming our way, but also drive new partnerships. Frans ter Borg expects big data companies to connect directly to Internet Exchanges such as AMS-IX, since they will need access to data as fast as possible. Mike Hollands sees new partnerships emerging to service enterprise customers: “The Internet of Things will drive the need for enterprises to connect directly to Exchanges, but they don’t necessarily have the knowledge to do so. What we will likely see emerge are integrators who help enterprises use and benefit from the Internet of Things. The relationship between Internet Exchanges, colocation providers and those integrators will be an emerging key factor.”

Predicting the future

Mike Hollands: “I think that the scope of customers that AMS-IX will serve in ten years time will have a much deeper penetration to the enterprises. ISPs, cloud providers and CDNs will continue to be a great part of it, but won’t dominate the exchange like they do today.”

Joerg Ammon thinks that with the emergence of the Internet of Things there will be new types of providers that we haven’t thought off before: “If everything becomes smarter, the intelligence of the associated networks and devices will change radically. And you need to build a network to collect all these data. This will turn Internet providers into huge network operators.”

He adds: “What I learned at MORE-IP two years ago is that people always overestimate change which will happen in two years, but underestimate change that will happen in ten years time: the human brain just can’t cope well with the exponential functions we’re dealing with here. So what the world will look like in ten years, I don’t know. But I do know that we’re ready for change and what we need to do to stay on top of the trends.”


DE-CIX June newsletter: Interview with Arnold Nipper, pricing of new exchanges and many more topics

The DE-CIX June newsletter is now online. In this edition, we will give some...


DE-CIX New York Enters New Phase in Internet Exchange Development: All Major CDNs On Board

DE-CIX New York has completed one of the most important phases in developing an Internet exchange:...


New peer: LWLcom GmbH (AS50629) – 1GE [HAM]


New peer: Hostserver GmbH (AS29140) – 10GE [FRA]


The Role of Collaboration in the Digital Economy

On the second day of our MORE-IP event in Amsterdam, host Chris van ‘t Hof facilitated a discussion between Hans de Vries (Head of the National Cyber Center of the Dutch Ministry of Security and Justice), Michiel Steltman (Director of DHPA and DINL) and Dennis Broeders (Professor of Technology and Science at Erasmus University Rotterdam) about the role of collaboration in the digital economy. See below a report of this discussion.

Trusted Networks Initiative in practice

Michiel Steltman sees the Trusted Networks Initiative as a perfect example of building the Internet together. “If you cooperate, you can achieve much more than individual companies can do. This form of defense simply requires collaboration.” Michiel explains that he does not tell hosting providers what to do, but that ideas are born within the community. Hans de Vries tries to help as much as possible to make the Trusted Network Initiative work. Either in a technical sense or by talking about it on an international level. 

Collaboration between businesses and government

Hans de Vries speaks with Internet organizations from all over the world. He sees that the approach of certain countries differs. For example: the UK and Australia are very advanced on this topic, the east part of Europe is quite unprofessional. Hans explains: ”What we do in the Netherlands is not new, but it is relatively effective. We need to export our experiences.” 

Data storage in the Netherlands

According to Michiel Steltman, the Netherlands has still a couple of advantages that gives organizations the opportunity to grow. We have a stable political climate, good energy, an attractive fiscal climate, good travel opportunities and we have the AMS-IX. It is all about the combination of factors. Google, Spotify and Facebook are all in the Netherlands and that is for a reason. If trust is in place, the whole digital economy will continue to grow. To keep it that way, we cannot make mistakes and we should keep the balance. The damage of the NSA issue caused the US over 30 billion dollars, we cannot afford this.

Internet governance

Dennis Broeders explains that the government wants to control people. Therefore, we live with protocols and standards. We should work towards a norm that defines what Internet is. With that, we make sure that international parties do not interfere over and over again. The Internet is run for 80% by private partners, so the government and private parties need to co-operate. Dutch people tend to say: “let’s start with Europe first”. But according to Dennis, there is no need to prioritize, just make one international policy is his advice. Michiel Steltman adds that prime minister Mark Rutte said: “we believe in a free, open and safe internet.” That are the core values of the Netherlands. And the Internet community will keep him really sharp on this message. We have to keep the values in mind to balance between economic growth and privacy.

Cultural differences

There is a fast democratic shift going on, Dennis Broeders said. It is difficult to make Russia for example see that our core values (free, open, safe) are important. But there is also a middle section of countries that are developing and coming to the Internet. Think about Malaysia or India for example. They know what they want but they do not have the experience. To these countries we can say: “if you are interested to build your digital economy, you should start with these values”. We have to keep in mind that their perspective regarding free and safe is different than ours though.

Hans de Vries notes that we often focus on states and countries, but it is smart to focus on the big companies as Google. They have more power. Dennis Broeders wonders who takes the initiative to talk with these companies. Hans de Vries tells that the new initiative ‘Global Forum on Cyber Expertise (GFCE)’ is an answer to this.

Future roles

The panel agrees that AMS-IX should spread the word about the Trusted Network Initiative in the rest of the world. Furthermore, it stays important that the Internet works without interruptions. AMS-IX is doing a great job and shows its professionalism with 21 years of almost no interruptions. Finally, there is enough to do to provide guidance in the rest of the world. Together, we are able to educate; not everybody understands what the Internet is and how its infrastructure works. Priorities of several parties do not always match, we should facilitate the debate. If we can work together and make sure that we are building on a free, open and safe Internet we are doing alright for the coming decades.


net:art - near in the distance 2

25th June, 20:00 CEST - Regsitration! near in the distance 2 is an interactive sound and dance...


23.06.2015


Hosting Hot Topic: De opkomst van grote cloudproviders, kans of bedreiging?

Op 9 april 2015 vond bij NL-ix in Den Haag de eerste editie van Hosting Hot Topic plaats. Tijdens de bijeenkomst gingen 12 personen die werkzaam zijn in en rondom de hostingbranche met elkaar in discussie over een onderwerp dat hot is in de hostingbranche. Tijdens het besloten evenement stond de vraag centraal wat de opkomst van grote buitenlandse cloudproviders betekent voor de Nederlandse hostingbranche.

Dat de opkomst van grote cloudproviders gevolgen zal hebben voor de Nederlandse hostingbranche, daar zijn alle deelnemers van Hosting Hot Topic het over eens. Daar komt bij dat hostingdiensten steeds verder worden gestandaardiseerd en door nieuwe technieken zoals containerization ook onderling uitwisselbaar zullen worden. Hosting zal daarom naar verwachting in de toekomst telkens meer een commodity worden. Uiteindelijk zal er in toenemende mate tegen hosting worden aangekeken op een zelfde manier zoals we nu naar onze stroomvoorziening kijken.

Voor de Nederlandse hoster zal het lastig worden om rechtstreeks te concurreren met de grote cloudproviders. Het is al helemaal niet mogelijk om te concurreren op prijs. Met momenteel n belangrijke uitzondering, de prijs van dataverkeer is bij de grote cloudproviders relatief hoog. Door verschillende deelnemers werd dit ook wel als de verborgen kosten van de cloud aangeduid. Op dat punt valt daarom vooralsnog wel te concurreren met de grote cloudproviders.

Een breed gedeelde visie van de deelnemers is dat de markt uiteindelijk zal gaan bestaan uit enkele grote cloudproviders en veel kleinere hosters die gebruik maken van de infrastructuur van de eerste of zich richten op niche markten. Nederlandse hosters zullen zich nog wel kunnen onderscheiden met diensten die de grote cloudproviders niet kunnen of willen aanbieden en door toegevoegde waarde te bieden bovenop de diensten van de grote cloudproviders.

Een belangrijke vraag is in hoeverre in de toekomst de mogelijkheid om direct klantcontact met de hoster te hebben nog een rol zal spelen naarmate hostingdiensten telkens verder worden gestandaardiseerd. Nederlandse hosters die dicht op de klant zitten, kunnen beter in die behoefte voorzien dan grote cloudproviders. De mate waarin er behoefte is aan direct klantcontact zal daarom een bepalende factor worden voor de toekomst van Nederlandse hosters.

De belangrijkste conclusie van deze eerste Hosting Hot Topic is dat de opkomst van de grote cloudproviders duidelijke gevolgen zal hebben voor de Nederlandse hostingbranche. Dat is een bedreiging voor Nederlandse hosters. Anderzijds zijn er ook kansen om gebruik te maken van de infrastructuur van de grote cloudproviders en daar toegevoegde waarde te bieden.

Tijdens de volgende editie van Hosting Hot Topic, die op woensdag 1 juli zal plaatsvinden, staat de vraag centraal welke veranderingen de opkomst van clouddiensten voor gevolgen heeft voor het personeel dat Nederlandse hosters nodig hebben. Alle deelnemers worden op persoonlijke titel uitgenodigd op basis van de bijdrage die zij aan de discussie kunnen leveren over het voorliggende hot topic.?

bron:

Hosting Hot Topic is een initiatief van Anna Kocks (The Red Dress Effect) en Arnout Veenman (xCAT.nl Publishing, waaronder ook ISPam.nl).


Upgrade: SOCO Network Solutions GmbH – 10Ge (AS12759) DUS


Meet DE-CIX at TEX Telecom Exchange, 24 June, NYC

DE-CIX is gold sponsor of this year’s Telecom Exchange, an event designed to connect networks with...


Meet DE-CIX at TEX Telecom Exchange, 24 June, NYC

DE-CIX is gold sponsor of this year’s Telecom Exchange, an event designed to connect networks with...


Blogpost: Arien Vijn - Coming to America

We’re in the middle of nowhere. Driver Winston takes a sharp right off the deserted road. There are no signs, just a driveway entrance surrounded by trees and bushes. In the summer, this place must be very green, but it’s winter now and the trees are bare. We stop before a huge gate. There’s no intercom yet. A note pinned to the post explains we need to phone the security desk.

After driving through the gate we see a tall grey building emerging. This is DuPont Fabros Technology (DFT) in New Jersey, one of the five data centres that make up our first exchange in the United States. Claiming DFT is impressive would be an understatement. Everything in this place is larger than life. Our cabinets are so tall that ladders are required to install the equipment.

As we drive back over the New Jersey Turnpike towards New York City, the famous skyline slowly appears. Our next AMS-IX New York location can be found in Manhattan, at the former New York Port Authority building, between 8th and 9th Avenue. This 1930s Art Deco building, which spans an entire New York City block, has served many purposes. Since the late 1980's it has served as a carrier hotel. Nowadays, Google owns the building, but it still houses many varied tenants.

AMS-IX New York is present in one of the facilities of those tenants: Digital Realty (DLR). Our systems on these premises have been operational since November 2013. No half measures were taken here. We asked for 72 fibre pairs between the distribution panels and our equipment and DLR put in double that number. That is more than sufficient fibre to interconnect the many networks present in this building. The big challenge is reaching those networks, but we will solve that together.

Our next stop is on the adjacent street, at the 325 Hudson building. Like the old Port Authority premises, the Hudson building is situated right on top of the Hudson Street / 9th Avenue fibre highway

An armada of limousines, engines running, waits outside for celebrities appearing on a late night cable TV show, recorded in this building. We’re not here for the celebrities however. We are here to meet the guys managing the 325 Hudson meet-me-room. This place is heaven on earth for cable neatness freaks. Each cable is kept in place using a technique called lacing, which has been long forgotten in most places, but is insisted on here. The results are stunning. This place exudes craftsmanship and experience.

The next location is on the Lower East Side, at Intergate.Manhattan. This high-rise building, right next to the famous Brooklyn Bridge, was originally built to house phone switchboards, back in the days when these were huge and power-hungry. Now, it has been converted into a modern data centre and technology building, affording an amazing view from the 25th floor.

The heart of Manhattan with all its traffic winding together is clearly visible, as are tall ships in the harbour, and the magnificent New York skyline. From there we also get a good look to the West, where we've had further adventures as installation engineers.

Yet another AMS-IX point of presence can be found in Chicago, in the Lakeside Technology Center. We are also present in CoreSite’s data centre in the Loop. The other exchange was built in San Francisco, extending into San Jose, right in the heart of Silicon Valley.

Building an Internet Exchange abroad is an adventure and a lot of fun. Not always easy, but definitely a valuable experience. The amount of traffic we’re handling in the US is still relatively limited, but will definitely pick up in time. After all, we’re working in awesome locations with fantastic people.

Ariën Vijn, Team Leader Engineering & Research

This blog was written for the AMS-IX Annual Report 2014


Blogpost: Arien Vijn - Coming to America

We’re in the middle of nowhere. Driver Winston takes a sharp right off the deserted road. There are no signs, just a driveway entrance surrounded by trees and bushes. In the summer, this place must be very green, but it’s winter now and the trees are bare. We stop before a huge gate. There’s no intercom yet. A note pinned to the post explains we need to phone the security desk.

After driving through the gate we see a tall grey building emerging. This is DuPont Fabros Technology (DFT) in New Jersey, one of the five data centres that make up our first exchange in the United States. Claiming DFT is impressive would be an understatement. Everything in this place is larger than life. Our cabinets are so tall that ladders are required to install the equipment.

As we drive back over the New Jersey Turnpike towards New York City, the famous skyline slowly appears. Our next AMS-IX New York location can be found in Manhattan, at the former New York Port Authority building, between 8th and 9th Avenue. This 1930s Art Deco building, which spans an entire New York City block, has served many purposes. Since the late 1980's it has served as a carrier hotel. Nowadays, Google owns the building, but it still houses many varied tenants.

AMS-IX New York is present in one of the facilities of those tenants: Digital Realty (DLR). Our systems on these premises have been operational since November 2013. No half measures were taken here. We asked for 72 fibre pairs between the distribution panels and our equipment and DLR put in double that number. That is more than sufficient fibre to interconnect the many networks present in this building. The big challenge is reaching those networks, but we will solve that together.

Our next stop is on the adjacent street, at the 325 Hudson building. Like the old Port Authority premises, the Hudson building is situated right on top of the Hudson Street / 9th Avenue fibre highway

An armada of limousines, engines running, waits outside for celebrities appearing on a late night cable TV show, recorded in this building. We’re not here for the celebrities however. We are here to meet the guys managing the 325 Hudson meet-me-room. This place is heaven on earth for cable neatness freaks. Each cable is kept in place using a technique called lacing, which has been long forgotten in most places, but is insisted on here. The results are stunning. This place exudes craftsmanship and experience.

The next location is on the Lower East Side, at Intergate.Manhattan. This high-rise building, right next to the famous Brooklyn Bridge, was originally built to house phone switchboards, back in the days when these were huge and power-hungry. Now, it has been converted into a modern data centre and technology building, affording an amazing view from the 25th floor.

The heart of Manhattan with all its traffic winding together is clearly visible, as are tall ships in the harbour, and the magnificent New York skyline. From there we also get a good look to the West, where we've had further adventures as installation engineers.

Yet another AMS-IX point of presence can be found in Chicago, in the Lakeside Technology Center. We are also present in CoreSite’s data centre in the Loop. The other exchange was built in San Francisco, extending into San Jose, right in the heart of Silicon Valley.

Building an Internet Exchange abroad is an adventure and a lot of fun. Not always easy, but definitely a valuable experience. The amount of traffic we’re handling in the US is still relatively limited, but will definitely pick up in time. After all, we’re working in awesome locations with fantastic people.

Ariën Vijn, Team Leader Engineering & Research

This blog was written for the AMS-IX Annual Report 2014


Upgrade: Akamai – 80GEC (AS20940) [BER]


New peer: inexio (AS42652) – 20GEC [FRA]


15.06.2015


AMS-IX Adopts Quanza's 24×7 NOC-as-a-Service

Quanza Engineering, specialist in designing, building and supporting strategic IT infrastructures, has launched a new 24×7 NOC-as-a-Service at MORE IP 2015 last month.

Quanza’s 24×7 NOC Service is a flexible and scalable first-line support solution offered as a white-label service. This makes it the perfect solution for businesses that want to offer customers maximum support at multiple support levels, but who cannot accomplish this in-house. 24×7 NOC first-line support offers the advantage of continuously faster incident response, and enables the second- and third-line support teams to exclusively focus on resolving the more complex IT questions, especially outside normal office hours.

While setting up the service, Quanza discovered that several parties, including AMS-IX, were looking for a superior implementation of this type of support. Ter Borg: “Quanza has been an AMS-IX partner for years. Our partnership quickly led to a discussion of 24/7 NOC-as-a-Service. Today, Quanza proudly announces that AMS-IX will be the first external party to adopt our 24/7 NOC-as-a-Service.”

Henk Steenman, CTO at AMS-IX: “AMS-IX is growing steadily worldwide and the burden on our monitoring services is increasing correspondingly. While we were figuring out how to address this development, we heard that our partner Quanza was tackling the exact same issue. The rest, as they say, is history. We have high expectations of this expanded collaboration. Customers of AMS-IX and of our own organization will perceive that issues are better allocated and thus resolved in a quicker and more efficient fashion.”


AMS-IX Adopts Quanza's 24×7 NOC-as-a-Service

Quanza Engineering, specialist in designing, building and supporting strategic IT infrastructures, has launched a new 24×7 NOC-as-a-Service at MORE IP 2015 last month.

Quanza’s 24×7 NOC Service is a flexible and scalable first-line support solution offered as a white-label service. This makes it the perfect solution for businesses that want to offer customers maximum support at multiple support levels, but who cannot accomplish this in-house. 24×7 NOC first-line support offers the advantage of continuously faster incident response, and enables the second- and third-line support teams to exclusively focus on resolving the more complex IT questions, especially outside normal office hours.

While setting up the service, Quanza discovered that several parties, including AMS-IX, were looking for a superior implementation of this type of support. Ter Borg: “Quanza has been an AMS-IX partner for years. Our partnership quickly led to a discussion of 24/7 NOC-as-a-Service. Today, Quanza proudly announces that AMS-IX will be the first external party to adopt our 24/7 NOC-as-a-Service.”

Henk Steenman, CTO at AMS-IX: “AMS-IX is growing steadily worldwide and the burden on our monitoring services is increasing correspondingly. While we were figuring out how to address this development, we heard that our partner Quanza was tackling the exact same issue. The rest, as they say, is history. We have high expectations of this expanded collaboration. Customers of AMS-IX and of our own organization will perceive that issues are better allocated and thus resolved in a quicker and more efficient fashion.”


We warmly welcome ten new customers at DE-CIX Frankfurt

The DE-CIX community is growing, and we would like to warmly welcome: all-connect Data...


We warmly welcome ten new customers at DE-CIX Frankfurt

The DE-CIX community is growing, and we would like to warmly welcome: all-connect Data...


11.06.2015


Ports for free for six or twelve months in Palermo, Marseille and Istanbul

All three new anounced DE-CIX exchanges are expected to become operational in the third quarter...


Ports for free for six or twelve months in Palermo, Marseille and Istanbul

All three new anounced DE-CIX exchanges are expected to become operational in the third quarter...


Yelena Voronina: "Holding the ENOG conference in Kazan has helped increase the number of participants."

The ENOG regional conference opened on June 9 in Kazan. The event is being held for the ninth time, each year bringing together a representative audience of international and regional experts and representatives from telecom operators and service providers from around the world.


Yelena Voronina: "Holding the ENOG conference in Kazan has helped increase the number of participants."

The ENOG regional conference opened on June 9 in Kazan. The event is being held for the ninth time, each year bringing together a representative audience of international and regional experts and representatives from telecom operators and service providers from around the world.


Alexander Ilyin: We urge local actors to develop the peering market

A seminar that involved MSK-IX specialists and regional telecom companies took place on June 8 in Kazan. The seminar, the fourth in a series of regional events devoted to the 20th anniversary of MSK-IX, was attended by the company’s clients and partners as well as the main players on the local ICT market.


Upgrade: Netflix (AS2906) – 2x70GEC [DUS]


AMS-IX en TESPOK sluiten het East Africa Exchange platform in Kenia

AMS-IX en TESPOK hebben samen besloten om het East Africa Exchange project te beëindigen. De organisaties werkten sinds 2013 samen aan de oprichting en ontwikkeling van een internetknooppunt in Mombasa, Kenia in het SEACOM Cable Landing Station. Ze geloofden beiden sterk in de noodzaak van een regionale internet exchange. Echter, sinds de lancering medio 2014 bleek het moeilijk om partijen aan te trekken die in de exchange wilden deelnemen. Er waren slechts vier partijen aangesloten op het platform, waarvan één internationaal (Google) en drie uit Kenia.

Deze combinatie van factoren heeft geleid tot het moeilijke besluit om het AMS-IX East Africa Exchange Point per 1 juni te stoppen. Dat betekent echter niet dat de ontwikkeling van de internetinfrastructuur in Oost-Afrika stil ligt – in tegendeel. De Afrikaanse Unie is momenteel bezig met de oprichting van een nieuw East Africa Exchange Point dat gesteund wordt door zeven Afrikaanse landen. AMS-IX gelooft dat dit initiatief goed is voor de Afrikaanse markt, met name omdat het volledig door Afrikaanse partijen wordt gedragen. AMS-IX blijft de ontwikkeling van de Afrikaanse internetinfrastructuur ondersteunen via initiatieven als het African Peering and Interconnection Forum (AfPIF), het delen van onze kennis en ervaring en het doneren van apparatuur aan startende Internet Exchanges.


AMS-IX en TESPOK sluiten het East Africa Exchange platform in Kenia

AMS-IX en TESPOK hebben samen besloten om het East Africa Exchange project te beëindigen. De organisaties werkten sinds 2013 samen aan de oprichting en ontwikkeling van een internetknooppunt in Mombasa, Kenia in het SEACOM Cable Landing Station. Ze geloofden beiden sterk in de noodzaak van een regionale internet exchange. Echter, sinds de lancering medio 2014 bleek het moeilijk om partijen aan te trekken die in de exchange wilden deelnemen. Er waren slechts vier partijen aangesloten op het platform, waarvan één internationaal (Google) en drie uit Kenia.

Deze combinatie van factoren heeft geleid tot het moeilijke besluit om het AMS-IX East Africa Exchange Point per 1 juni te stoppen. Dat betekent echter niet dat de ontwikkeling van de internetinfrastructuur in Oost-Afrika stil ligt – in tegendeel. De Afrikaanse Unie is momenteel bezig met de oprichting van een nieuw East Africa Exchange Point dat gesteund wordt door zeven Afrikaanse landen. AMS-IX gelooft dat dit initiatief goed is voor de Afrikaanse markt, met name omdat het volledig door Afrikaanse partijen wordt gedragen. AMS-IX blijft de ontwikkeling van de Afrikaanse internetinfrastructuur ondersteunen via initiatieven als het African Peering and Interconnection Forum (AfPIF), het delen van onze kennis en ervaring en het doneren van apparatuur aan startende Internet Exchanges.


New CIX member - Sedmi Odjel d.o.o.

1st June 2015. Sedmi Odjel d.o.o. signed an agreement on membership in CIX. Sedmi Odjel d.o.o. is 28th member of CIX.


AMS-IX Bay Area Expands with Telx®’s San Francisco Data Center

New PoP Within SFR1 Offers Reliable, Fast and Cost-Effective Internet Peering Services to AMS-IX and Telx Customers

AMS-IX USA Inc., the U.S. subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), and Telx®, a leading provider of global interconnectivity, data center solutions, and cloud enablement services, today announce a partnership to open a new AMS-IX Bay Area Point of Presence (PoP) within Telx’s SFR1 data center in San Francisco.

The partnership further enables AMS-IX Bay Area and Telx to provide reliable, fast, and cost-effective peering opportunities to connected parties on the AMS-IX platform, including customers that are located in other data center facilities. Customers of AMS-IX Bay Area can also locate and / or expand their equipment in SFR1, Telx’s secure, network-rich interconnection facility.

“The large group of potential and existing AMS-IX USA customers housed within Telx’s SFR1 facility, combined with the spacious, state-of-the-art design of the colocation space, make it the ideal location to expand the AMS-IX Bay Area platform and grow our community,” states Job Witteman, Chief Executive Officer at AMS-IX. “Furthermore, Telx is a proven partner with more than a decade of experience in the US colocation and interconnection market, with whom we are greatly pleased to be extending our relationship.”

AMS-IX Bay Area provides a physical platform – deployed within three data center facilities in the San Francisco Bay Area – where parties can meet to exchange Internet-related traffic with one another. The exchange builds on the neutral and distributed formula of the world’s leading Internet Exchange, AMS-IX Amsterdam, which interconnects more than 700 unique IP networks from around the globe to exchange peak Internet traffic of close to 4 Tb/s. In addition to AMS-IX Bay Area, AMS-IX USA Inc. operates AMS-IX New York and AMS-IX Chicago.

Telx’s SFR1 is one of the premier data center and carrier facilities in Northern California. It provides access to dozens of the leading domestic and international carriers, as well as physical connection points to the world's telecommunications networks and backbones. Additionally, the facility provides AMS-IX Bay Area with redundancy and diversity from its existing PoPs. SFR1 is also seismically rated for protection against earthquakes.

“Our partnership with AMS-IX USA to open a new AMS-IX Bay Area PoP within the SFR1 facility demonstrates Telx’s commitment to fueling infrastructure, interconnection and business progress,” states Chris Downie, Chief Executive Officer of Telx. “The neutral and distributed Internet exchange model will bring the interconnection market in the San Francisco / Silicon Valley area enormous value, while attracting more customers and stimulating job growth and innovation in the region.


AMS-IX Bay Area Expands with Telx®’s San Francisco Data Center

New PoP Within SFR1 Offers Reliable, Fast and Cost-Effective Internet Peering Services to AMS-IX and Telx Customers

AMS-IX USA Inc., the U.S. subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), and Telx®, a leading provider of global interconnectivity, data center solutions, and cloud enablement services, today announce a partnership to open a new AMS-IX Bay Area Point of Presence (PoP) within Telx’s SFR1 data center in San Francisco.

The partnership further enables AMS-IX Bay Area and Telx to provide reliable, fast, and cost-effective peering opportunities to connected parties on the AMS-IX platform, including customers that are located in other data center facilities. Customers of AMS-IX Bay Area can also locate and / or expand their equipment in SFR1, Telx’s secure, network-rich interconnection facility.

“The large group of potential and existing AMS-IX USA customers housed within Telx’s SFR1 facility, combined with the spacious, state-of-the-art design of the colocation space, make it the ideal location to expand the AMS-IX Bay Area platform and grow our community,” states Job Witteman, Chief Executive Officer at AMS-IX. “Furthermore, Telx is a proven partner with more than a decade of experience in the US colocation and interconnection market, with whom we are greatly pleased to be extending our relationship.”

AMS-IX Bay Area provides a physical platform – deployed within three data center facilities in the San Francisco Bay Area – where parties can meet to exchange Internet-related traffic with one another. The exchange builds on the neutral and distributed formula of the world’s leading Internet Exchange, AMS-IX Amsterdam, which interconnects more than 700 unique IP networks from around the globe to exchange peak Internet traffic of close to 4 Tb/s. In addition to AMS-IX Bay Area, AMS-IX USA Inc. operates AMS-IX New York and AMS-IX Chicago.

Telx’s SFR1 is one of the premier data center and carrier facilities in Northern California. It provides access to dozens of the leading domestic and international carriers, as well as physical connection points to the world's telecommunications networks and backbones. Additionally, the facility provides AMS-IX Bay Area with redundancy and diversity from its existing PoPs. SFR1 is also seismically rated for protection against earthquakes.

“Our partnership with AMS-IX USA to open a new AMS-IX Bay Area PoP within the SFR1 facility demonstrates Telx’s commitment to fueling infrastructure, interconnection and business progress,” states Chris Downie, Chief Executive Officer of Telx. “The neutral and distributed Internet exchange model will bring the interconnection market in the San Francisco / Silicon Valley area enormous value, while attracting more customers and stimulating job growth and innovation in the region.


AMS-IX Bay Area Expands with Telx®’s San Francisco Data Center

New PoP Within SFR1 Offers Reliable, Fast and Cost-Effective Internet Peering Services to AMS-IX and Telx Customers

AMS-IX USA Inc., the U.S. subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), and Telx®, a leading provider of global interconnectivity, data center solutions, and cloud enablement services, today announce a partnership to open a new AMS-IX Bay Area Point of Presence (PoP) within Telx’s SFR1 data center in San Francisco.

The partnership further enables AMS-IX Bay Area and Telx to provide reliable, fast, and cost-effective peering opportunities to connected parties on the AMS-IX platform, including customers that are located in other data center facilities. Customers of AMS-IX Bay Area can also locate and / or expand their equipment in SFR1, Telx’s secure, network-rich interconnection facility.

“The large group of potential and existing AMS-IX USA customers housed within Telx’s SFR1 facility, combined with the spacious, state-of-the-art design of the colocation space, make it the ideal location to expand the AMS-IX Bay Area platform and grow our community,” states Job Witteman, Chief Executive Officer at AMS-IX. “Furthermore, Telx is a proven partner with more than a decade of experience in the US colocation and interconnection market, with whom we are greatly pleased to be extending our relationship.”

AMS-IX Bay Area provides a physical platform – deployed within three data center facilities in the San Francisco Bay Area – where parties can meet to exchange Internet-related traffic with one another. The exchange builds on the neutral and distributed formula of the world’s leading Internet Exchange, AMS-IX Amsterdam, which interconnects more than 700 unique IP networks from around the globe to exchange peak Internet traffic of close to 4 Tb/s. In addition to AMS-IX Bay Area, AMS-IX USA Inc. operates AMS-IX New York and AMS-IX Chicago.

Telx’s SFR1 is one of the premier data center and carrier facilities in Northern California. It provides access to dozens of the leading domestic and international carriers, as well as physical connection points to the world's telecommunications networks and backbones. Additionally, the facility provides AMS-IX Bay Area with redundancy and diversity from its existing PoPs. SFR1 is also seismically rated for protection against earthquakes.

“Our partnership with AMS-IX USA to open a new AMS-IX Bay Area PoP within the SFR1 facility demonstrates Telx’s commitment to fueling infrastructure, interconnection and business progress,” states Chris Downie, Chief Executive Officer of Telx. “The neutral and distributed Internet exchange model will bring the interconnection market in the San Francisco / Silicon Valley area enormous value, while attracting more customers and stimulating job growth and innovation in the region.


New Member connected - 4Vendeta

The Bulgarian company 4Vendeta Ltd. is connected to NetIX.

Welcome 4Vendeta !

====================

IPv4: 193.218.0.119

IPv6: 2001:67c:29f0:5:360:1

ASN:  50360

AS-SET: AS-TAMATIYA

E-mail: noc@4vendeta.com


CDN Akamai books 12x100 GE at DE-CIX - largest bandwith at any IX worldwide

Now celebrating its 20th anniversary year, DE-CIX, the world’s leading Internet exchange in...


CDN Akamai books 12x100 GE at DE-CIX - largest bandwith at any IX worldwide

Now celebrating its 20th anniversary year, DE-CIX, the world’s leading Internet exchange in...


AMS-IX and TESPOK reach agreement to close Kenyan based East Africa Exchange Point

AMS-IX and TESPOK have decided by mutual agreement to close the East Africa Exchange project. Since 2013, both parties have worked together to implement and support the creation of an Internet Exchange Point located in Mombasa, Kenya at the SEACOM Cable Landing Station. They believed strongly in the need for a regional IX. However, since the exchange point went live in mid 2014 it has proved difficult to attract parties to participate in the exchange. To date there have been only four parties who have connected to the platform, with only one international party namely Google and three Kenyan based parties.

This has led to the difficult decision to close the East Africa Exchange Point as of June 1st. This doesn’t mean that the development of the Internet infrastructure in East Africa has reached a standstill – on the contrary. There is currently a project underway supported by the African Union to create an East Africa Exchange Point supported by seven countries. AMS-IX believes that this initiative is the best for the African market, especially given that it will be owned and driven entirely by African based parties enabling the community to demonstrate that it is ready and capable to take the next steps in independently developing it’s own Internet infrastructure.

AMS-IX will be able to reuse the equipment which has been deployed in Kenya for other purposes in order to ensure that there is no loss of investment.

AMS-IX will continue to support the development of the Internet infrastructure in Africa via initiatives such as the African Peering and Interconnection Forum (AfPIF), sharing our knowledge and experience, and the provisioning of equipment to developing Internet Exchanges.


AMS-IX and TESPOK reach agreement to close Kenyan based East Africa Exchange Point

AMS-IX and TESPOK have decided by mutual agreement to close the East Africa Exchange project. Since 2013, both parties have worked together to implement and support the creation of an Internet Exchange Point located in Mombasa, Kenya at the SEACOM Cable Landing Station. They believed strongly in the need for a regional IX. However, since the exchange point went live in mid 2014 it has proved difficult to attract parties to participate in the exchange. To date there have been only four parties who have connected to the platform, with only one international party namely Google and three Kenyan based parties.

This has led to the difficult decision to close the East Africa Exchange Point as of June 1st. This doesn’t mean that the development of the Internet infrastructure in East Africa has reached a standstill – on the contrary. There is currently a project underway supported by the African Union to create an East Africa Exchange Point supported by seven countries. AMS-IX believes that this initiative is the best for the African market, especially given that it will be owned and driven entirely by African based parties enabling the community to demonstrate that it is ready and capable to take the next steps in independently developing it’s own Internet infrastructure.

AMS-IX will be able to reuse the equipment which has been deployed in Kenya for other purposes in order to ensure that there is no loss of investment.

AMS-IX will continue to support the development of the Internet infrastructure in Africa via initiatives such as the African Peering and Interconnection Forum (AfPIF), sharing our knowledge and experience, and the provisioning of equipment to developing Internet Exchanges.


AMS-IX and TESPOK reach agreement to close Kenyan based East Africa Exchange Point

AMS-IX and TESPOK have decided by mutual agreement to close the East Africa Exchange project. Since 2013, both parties have worked together to implement and support the creation of an Internet Exchange Point located in Mombasa, Kenya at the SEACOM Cable Landing Station. They believed strongly in the need for a regional IX. However, since the exchange point went live in mid 2014 it has proved difficult to attract parties to participate in the exchange. To date there have been only four parties who have connected to the platform, with only one international party namely Google and three Kenyan based parties.

This has led to the difficult decision to close the East Africa Exchange Point as of June 1st. This doesn’t mean that the development of the Internet infrastructure in East Africa has reached a standstill – on the contrary. There is currently a project underway supported by the African Union to create an East Africa Exchange Point supported by seven countries. AMS-IX believes that this initiative is the best for the African market, especially given that it will be owned and driven entirely by African based parties enabling the community to demonstrate that it is ready and capable to take the next steps in independently developing it’s own Internet infrastructure.

AMS-IX will be able to reuse the equipment which has been deployed in Kenya for other purposes in order to ensure that there is no loss of investment.

AMS-IX will continue to support the development of the Internet infrastructure in Africa via initiatives such as the African Peering and Interconnection Forum (AfPIF), sharing our knowledge and experience, and the provisioning of equipment to developing Internet Exchanges.


Rezopole partenaire du salon L'instant numérique 2015

Rezopole est partenaire du salon des entreprises et des collectivités L'instant numérique 2015. Ce salon aura lieu à Roanne le jeudi 17 septembre 2015 au SCARABÉ, de 9h00 à 19h00.

L'instant numérique 2015 offre aux porteurs de projets, entreprises, et collectivités de la Loire l'occasion de se rencontrer au travers de 100 stands, 16 workshops, 5 conférences, et des démonstrations dans les domaines de la réalité virtuelle, l'impression 3D, les objects connectés, etc.

Grâce à ce partenariat les membres Rezopole Premium peuvent bénéficier de tarifs spéciaux sur la location des stands.

 

 Pour plus d'informations et inscription : www.linstant-numerique.fr


AMS-IX partner Quanza lanceert 24/7 NOC-as-a-Service

Quanza Engineering B.V., specialist in het bedenken, bouwen en beheren van strategische IT infrastructuur, lanceerde tijdens het MORE-IP 2015 event van AMS-IX een nieuwe dienst: 24/7 NOC-as-a-Service.

De 24/7 NOC dienst van Quanza is een flexibele en schaalbare ondersteuning, vanaf eerstelijns niveau, die als white-label dienst wordt aangeboden. Het is daarmee de oplossing voor bedrijven die klanten maximale ondersteuning op meerdere niveaus willen bieden, maar dat in-house niet kunnen realiseren. Het voordeel van 24/7 NOC eerstelijns ondersteuning is dat er continu sneller kan worden gereageerd op incidenten en dat de achterliggende tweede - en derdelijns teams – in het bijzonder buiten de reguliere kantoortijden – zich optimaal kunnen richten op complexere IT-vragen.

Tijdens het inrichten vernam Quanza dat meerdere partijen, waaronder AMS-IX, naar een betere invulling van dit soort ondersteuning zochten. Ter Borg: “Quanza is al jaren AMS-IX partner. Door die relatie kwamen we al snel over 24/7 NOC as-a-service in gesprek. Quanza is trots te kunnen melden dat AMS-IX de eerste externe partij is die van onze 24/7 NOC as-a-service gebruik gaat maken”.

Henk Steenman, CTO bij AMS-IX: “AMS-IX maakt wereldwijd een gestage groei door en in dat proces hebben we gezien dat de belasting op onze waakdienst steeds verder toeneemt. Terwijl wij ons over de vraag bogen hoe hiermee om te gaan, bleek onze partner Quanza met precies hetzelfde onderwerp bezig te zijn. De rest is, zoals het heet, geschiedenis. We verwachten veel van deze uitbreiding op onze samenwerking. De klanten van AMS-IX en onze eigen organisatie zullen merken dat issues beter worden belegd, en daarmee sneller en efficiënter worden opgelost”.


AMS-IX partner Quanza lanceert 24/7 NOC-as-a-Service

Quanza Engineering B.V., specialist in het bedenken, bouwen en beheren van strategische IT infrastructuur, lanceerde tijdens het MORE-IP 2015 event van AMS-IX een nieuwe dienst: 24/7 NOC-as-a-Service.

De 24/7 NOC dienst van Quanza is een flexibele en schaalbare ondersteuning, vanaf eerstelijns niveau, die als white-label dienst wordt aangeboden. Het is daarmee de oplossing voor bedrijven die klanten maximale ondersteuning op meerdere niveaus willen bieden, maar dat in-house niet kunnen realiseren. Het voordeel van 24/7 NOC eerstelijns ondersteuning is dat er continu sneller kan worden gereageerd op incidenten en dat de achterliggende tweede - en derdelijns teams – in het bijzonder buiten de reguliere kantoortijden – zich optimaal kunnen richten op complexere IT-vragen.

Tijdens het inrichten vernam Quanza dat meerdere partijen, waaronder AMS-IX, naar een betere invulling van dit soort ondersteuning zochten. Ter Borg: “Quanza is al jaren AMS-IX partner. Door die relatie kwamen we al snel over 24/7 NOC as-a-service in gesprek. Quanza is trots te kunnen melden dat AMS-IX de eerste externe partij is die van onze 24/7 NOC as-a-service gebruik gaat maken”.

Henk Steenman, CTO bij AMS-IX: “AMS-IX maakt wereldwijd een gestage groei door en in dat proces hebben we gezien dat de belasting op onze waakdienst steeds verder toeneemt. Terwijl wij ons over de vraag bogen hoe hiermee om te gaan, bleek onze partner Quanza met precies hetzelfde onderwerp bezig te zijn. De rest is, zoals het heet, geschiedenis. We verwachten veel van deze uitbreiding op onze samenwerking. De klanten van AMS-IX en onze eigen organisatie zullen merken dat issues beter worden belegd, en daarmee sneller en efficiënter worden opgelost”.


AMS-IX partner Quanza lanceert 24/7 NOC-as-a-Service

Quanza Engineering B.V., specialist in het bedenken, bouwen en beheren van strategische IT infrastructuur, lanceerde tijdens het MORE-IP 2015 event van AMS-IX een nieuwe dienst: 24/7 NOC-as-a-Service.

De 24/7 NOC dienst van Quanza is een flexibele en schaalbare ondersteuning, vanaf eerstelijns niveau, die als white-label dienst wordt aangeboden. Het is daarmee de oplossing voor bedrijven die klanten maximale ondersteuning op meerdere niveaus willen bieden, maar dat in-house niet kunnen realiseren. Het voordeel van 24/7 NOC eerstelijns ondersteuning is dat er continu sneller kan worden gereageerd op incidenten en dat de achterliggende tweede - en derdelijns teams – in het bijzonder buiten de reguliere kantoortijden – zich optimaal kunnen richten op complexere IT-vragen.

Tijdens het inrichten vernam Quanza dat meerdere partijen, waaronder AMS-IX, naar een betere invulling van dit soort ondersteuning zochten. Ter Borg: “Quanza is al jaren AMS-IX partner. Door die relatie kwamen we al snel over 24/7 NOC as-a-service in gesprek. Quanza is trots te kunnen melden dat AMS-IX de eerste externe partij is die van onze 24/7 NOC as-a-service gebruik gaat maken”.

Henk Steenman, CTO bij AMS-IX: “AMS-IX maakt wereldwijd een gestage groei door en in dat proces hebben we gezien dat de belasting op onze waakdienst steeds verder toeneemt. Terwijl wij ons over de vraag bogen hoe hiermee om te gaan, bleek onze partner Quanza met precies hetzelfde onderwerp bezig te zijn. De rest is, zoals het heet, geschiedenis. We verwachten veel van deze uitbreiding op onze samenwerking. De klanten van AMS-IX en onze eigen organisatie zullen merken dat issues beter worden belegd, en daarmee sneller en efficiënter worden opgelost”.


DE-CIX newsletter: DE-CIX Istanbul, third XRS-40 edge node, DE-CIX New York's first year etc.

The DE-CIX May newsletter is now online. In this edition, we will report about the third new...


DE-CIX newsletter: DE-CIX Istanbul, third XRS-40 edge node, DE-CIX New York's first year etc.

The DE-CIX May newsletter is now online.The news about DE-CIX opening a new Internet exchange in...


DE-CIX newsletter: DE-CIX Istanbul, third XRS-40 edge node, DE-CIX New York's first year etc.

The DE-CIX May newsletter is now online.In this edition, we will report about the third new...


Upgrade of CIX switching infrastructure

On Tuesday, 26.05.2015. CIX members that use the services of 1G and 10G were moved from the existing CIX switch (HP 5406zl) to the new CIX switches (two Extreme Summit X670V-48X switches in stack).This upgrade of CIX switching infrastructure enables higher service availability to CIX members (possibility of redundancy if CIX member take additional connection to CIX).


Aperezo n°33 avec Optimal Data Center

Le prochain Aperezo organisé par Rezopole à Lyon, en partenariat avec Optimal Data Center aura lieu le jeudi 18 juin au restaurant Tapeo à partir de 18h30. Venez rencontrer les équipes d'Optimal Data Center ainsi que le professionnels du secteur IT régional autour d'un cocktail dînatoire, dans un cadre agréable et convivial. Inscrivez-vous dès maintenant !

 

 

 

Je m'inscris à l'Aperezo n°33

 

 

A propos de Optimal Data Center

Afin de garantir des productions à haute valeur ajoutée technique, l'intégrité et la haute disponibilité opérationnelle des espaces / locaux dédiés doivent rester sécurisés et les principales chaines techniques en parfait état.

ODC et son partenaire CLEANSOFT lancent une offre unique en 2 volets :
1- Un ensemble de diagnostics complets de l'existant sous tous les aspects soumis à criticité (second œuvre, plancher technique, Élec, Clim, aéraulique, incendie, contrôle d'accès) assortis de préconisations d'évolution et de mise à niveau.
2- Une réalisation de tous les travaux sensibles en mode contractant général, avec ou sans Bureau d'Étude / Maître d'œuvre désigné, pour les différents corps de métiers. Avec comme objectif constant l'absence d'arrêt d'exploitation. Cette offre est particulièrement destinée aux Data Centers, salles serveurs, zones sensibles de production industrielle ou hospitalière sur plancher technique et dotées d'équipements de supervisions, GTB ou GTC...

 

 

 


Call for papers: DENOG 7, 29-30 October, Darmstadt

The seventh meeting of the German Network Operators Group will be held in Darmstadt on 29-30...


Call for papers: DENOG 7, 29-30 October, Darmstadt

The seventh meeting of the German Network Operators Group will be held in Darmstadt on 29-30...


Yelena Voronina: 20 years is only the beginning

On Thursday, May 28, St. Petersburg hosted the fifth Russian IPv6 Day. This year, it coincided with MSK-IX's 20th anniversary. The event was held in the Popov Central Museum of Communications.


AMS-IX USA Inc.’s MORE-IP US Event Arrives in San Francisco

MORE-IP US 2015 Focuses on the Challenges of Growing a Business and Forecasting and Managing Infrastructure and Services Demands Within the Internet and IP Interconnection Vertical s

AMS-IX USA Inc., the U.S. subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet Exchange, announces its one-day conference, MORE-IP US, taking place June 4, 2015, in San Francisco. The event will bring together peering, wholesale business and Internet engineering professionals interested in forecasting and managing Internet infrastructure and services demands and entrepreneurship experiences within the Internet industry and IP Interconnection verticals.

MORE-IP US includes discussions concerning the AMS-IX platforms, as well collaboration, content hosting, data centers, entrepreneurship, equipment, testing and transport in the exchange community. The event also offers the opportunity to network with participants during the event. A wide range of professionals from every Internet-related sector will be present and participating, including executives from data centers and transport providers to Internet applications, mobile, cloud, gaming and content networks organizations to the access, service and hosting providers that make up the AMS-IX community. Members of the media and industry analysts will also be present.

The theme of the event, “Getting Started,” which is based on the MORE-IP event in the Netherlands, will present the experience of AMS-IX in deploying Internet Exchange platforms in the U.S. and of esteemed entrepreneurs, including Daan Weddepohl, founder and CEO of successful start-up Peerby.com. The keynote speaker is Amir Amiri, Head of Technical Operations at Uber, the American international transportation company based in San Francisco. More information on who will be speaking can be found on the agenda.

“AMS-IX is pleased to announce our inaugural MORE-IP US event in San Francisco,” remarks Job Witteman, Chief Executive Officer at AMS-IX. “The conference will offer a valuable opportunity for peering, wholesale business and Internet engineering professionals to discuss the future of Internet and IP interconnection in the US as well as gain insight into new strategies for growing their business.”

The MORE-IP US event, which is free to attend with an invitation, will conclude with a social networking session. To RSVP, please review the registration policy found here.

For more information about AMS-IX USA Inc., visit www.us.ams-ix.net or email events@ams-ix.net.


AMS-IX USA Inc.’s MORE-IP US Event Arrives in San Francisco

MORE-IP US 2015 Focuses on the Challenges of Growing a Business and Forecasting and Managing Infrastructure and Services Demands Within the Internet and IP Interconnection Vertical s

AMS-IX USA Inc., the U.S. subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet Exchange, announces its one-day conference, MORE-IP US, taking place June 4, 2015, in San Francisco. The event will bring together peering, wholesale business and Internet engineering professionals interested in forecasting and managing Internet infrastructure and services demands and entrepreneurship experiences within the Internet industry and IP Interconnection verticals.

MORE-IP US includes discussions concerning the AMS-IX platforms, as well collaboration, content hosting, data centers, entrepreneurship, equipment, testing and transport in the exchange community. The event also offers the opportunity to network with participants during the event. A wide range of professionals from every Internet-related sector will be present and participating, including executives from data centers and transport providers to Internet applications, mobile, cloud, gaming and content networks organizations to the access, service and hosting providers that make up the AMS-IX community. Members of the media and industry analysts will also be present.

The theme of the event, “Getting Started,” which is based on the MORE-IP event in the Netherlands, will present the experience of AMS-IX in deploying Internet Exchange platforms in the U.S. and of esteemed entrepreneurs, including Daan Weddepohl, founder and CEO of successful start-up Peerby.com. The keynote speaker is Amir Amiri, Head of Technical Operations at Uber, the American international transportation company based in San Francisco. More information on who will be speaking can be found on the agenda.

“AMS-IX is pleased to announce our inaugural MORE-IP US event in San Francisco,” remarks Job Witteman, Chief Executive Officer at AMS-IX. “The conference will offer a valuable opportunity for peering, wholesale business and Internet engineering professionals to discuss the future of Internet and IP interconnection in the US as well as gain insight into new strategies for growing their business.”

The MORE-IP US event, which is free to attend with an invitation, will conclude with a social networking session. To RSVP, please review the registration policy found here.

For more information about AMS-IX USA Inc., visit www.us.ams-ix.net or email events@ams-ix.net.


AMS-IX USA Inc.’s MORE-IP US Event Arrives in San Francisco

MORE-IP US 2015 Focuses on the Challenges of Growing a Business and Forecasting and Managing Infrastructure and Services Demands Within the Internet and IP Interconnection Vertical s

AMS-IX USA Inc., the U.S. subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet Exchange, announces its one-day conference, MORE-IP US, taking place June 4, 2015, in San Francisco. The event will bring together peering, wholesale business and Internet engineering professionals interested in forecasting and managing Internet infrastructure and services demands and entrepreneurship experiences within the Internet industry and IP Interconnection verticals.

MORE-IP US includes discussions concerning the AMS-IX platforms, as well collaboration, content hosting, data centers, entrepreneurship, equipment, testing and transport in the exchange community. The event also offers the opportunity to network with participants during the event. A wide range of professionals from every Internet-related sector will be present and participating, including executives from data centers and transport providers to Internet applications, mobile, cloud, gaming and content networks organizations to the access, service and hosting providers that make up the AMS-IX community. Members of the media and industry analysts will also be present.

The theme of the event, “Getting Started,” which is based on the MORE-IP event in the Netherlands, will present the experience of AMS-IX in deploying Internet Exchange platforms in the U.S. and of esteemed entrepreneurs, including Daan Weddepohl, founder and CEO of successful start-up Peerby.com. The keynote speaker is Amir Amiri, Head of Technical Operations at Uber, the American international transportation company based in San Francisco. More information on who will be speaking can be found on the agenda.

“AMS-IX is pleased to announce our inaugural MORE-IP US event in San Francisco,” remarks Job Witteman, Chief Executive Officer at AMS-IX. “The conference will offer a valuable opportunity for peering, wholesale business and Internet engineering professionals to discuss the future of Internet and IP interconnection in the US as well as gain insight into new strategies for growing their business.”

The MORE-IP US event, which is free to attend with an invitation, will conclude with a social networking session. To RSVP, please review the registration policy found here.

For more information about AMS-IX USA Inc., visit www.us.ams-ix.net or email events@ams-ix.net.


Blogpost: Job Witteman - Building the Internet Together

Who remembers the war between Betamax and VHS? It was a period of intense competition when incompatible models of video recorders arrived on the consumer market. Betamax was the first and possibly also the best. It did however lose its battle in the competition against the VHS format, which was widely embraced in the eighties. VHS became the accepted standard, and that is what it is all about when you are building an industry.

Searching for collectivity
Our More-IP event 2015 is about building an industry together: The Internet industry. When working together, it is about searching for collective rather than distinctive features. That seems to go against the grain, considering you try to differentiate yourself when selling a product. However, if we want to build our industry as a whole, we would benefit more from working together. That is something of which I am convinced. The Internet exists thanks to all types of covenants. The Internet Protocol (IP) works because everyone uses it or, in other words, the Internet functions because everyone embraces the IP. If you are going to design your own protocol – as Apple did initially – it will not work. Microsoft also started out talking a different language, but changed tact. Consumers must be able to compare apples with apples. Of course, everyone can offer their product in a different package, but let us continue working together so that customers do not fall by the wayside but continue to embrace our industry.

Members must get a chance
AMS-IX offers only a small part of the Internet, namely interconnection on a volunteer basis. We were the first exchange to develop a partner programme. Yet, in 2015, we are looking for relevant partnerships further afield. As such, we have created the Trusted Network Initiative together with NL-ix, XS4ALL and SIDN, among others. This gives banks better defences against cyber criminality. If a network is being attacked, it can close off the foreign Internet traffic temporarily. We consider this partnership important for the Netherlands, because it enables the Dutch to continue using Internet banking in their country when this occurs.

Another example is that we provided Wikipedia with a free customer port for a period. It is large enough to afford its own now, but at the time, I considered it a worthy collaboration. If our members are interested in an initiative, we must give them a chance. AMS-IX cannot always be actively involved but, where possible, it can facilitate. I remain cautious when making choices. I always ask myself if the collaboration is good for the Internet, whether it conflicts with the interests of others or if it would compromise our neutrality. This is and remains my most important consideration.

Factors for success and failure
I think you need to meet each other in person to work together successfully. You bring people closer together, both literally as figuratively, by meeting at one location. Be aware of the human aspect besides all the technical features that come into play with a cooperative partnership in the Internet industry. It goes wrong if people are not speaking the same language and if we stick to our own interests despite common objectives. I actually saw that happen during the Global Conference on Cyber Space in The Hague. Everything and everyone communicated in English, until the French director of Interpol stood on the podium and insisted on speaking in her native language. Unfortunately, she lost the audience within a few seconds.

Good ideas thrive in groups
It is sometimes difficult to convince people with divergent interests, that working together is more valuable. Yet, in our industry, good ideas only thrive in a group context. Inventions are rarely conceived and made successful by a single person. More often, a group envisages the best application for an invention. Without support, a good invention can fail completely and alternately, a bad invention can become a great success if support is cleverly organised. Let us safeguard that collectivity to make our industry stronger.


Blogpost: Job Witteman - Building the Internet Together

Who remembers the war between Betamax and VHS? It was a period of intense competition when incompatible models of video recorders arrived on the consumer market. Betamax was the first and possibly also the best. It did however lose its battle in the competition against the VHS format, which was widely embraced in the eighties. VHS became the accepted standard, and that is what it is all about when you are building an industry.

Searching for collectivity
Our More-IP event 2015 is about building an industry together: The Internet industry. When working together, it is about searching for collective rather than distinctive features. That seems to go against the grain, considering you try to differentiate yourself when selling a product. However, if we want to build our industry as a whole, we would benefit more from working together. That is something of which I am convinced. The Internet exists thanks to all types of covenants. The Internet Protocol (IP) works because everyone uses it or, in other words, the Internet functions because everyone embraces the IP. If you are going to design your own protocol – as Apple did initially – it will not work. Microsoft also started out talking a different language, but changed tact. Consumers must be able to compare apples with apples. Of course, everyone can offer their product in a different package, but let us continue working together so that customers do not fall by the wayside but continue to embrace our industry.

Members must get a chance
AMS-IX offers only a small part of the Internet, namely interconnection on a volunteer basis. We were the first exchange to develop a partner programme. Yet, in 2015, we are looking for relevant partnerships further afield. As such, we have created the Trusted Network Initiative together with NL-ix, XS4ALL and SIDN, among others. This gives banks better defences against cyber criminality. If a network is being attacked, it can close off the foreign Internet traffic temporarily. We consider this partnership important for the Netherlands, because it enables the Dutch to continue using Internet banking in their country when this occurs.

Another example is that we provided Wikipedia with a free customer port for a period. It is large enough to afford its own now, but at the time, I considered it a worthy collaboration. If our members are interested in an initiative, we must give them a chance. AMS-IX cannot always be actively involved but, where possible, it can facilitate. I remain cautious when making choices. I always ask myself if the collaboration is good for the Internet, whether it conflicts with the interests of others or if it would compromise our neutrality. This is and remains my most important consideration.

Factors for success and failure
I think you need to meet each other in person to work together successfully. You bring people closer together, both literally as figuratively, by meeting at one location. Be aware of the human aspect besides all the technical features that come into play with a cooperative partnership in the Internet industry. It goes wrong if people are not speaking the same language and if we stick to our own interests despite common objectives. I actually saw that happen during the Global Conference on Cyber Space in The Hague. Everything and everyone communicated in English, until the French director of Interpol stood on the podium and insisted on speaking in her native language. Unfortunately, she lost the audience within a few seconds.

Good ideas thrive in groups
It is sometimes difficult to convince people with divergent interests, that working together is more valuable. Yet, in our industry, good ideas only thrive in a group context. Inventions are rarely conceived and made successful by a single person. More often, a group envisages the best application for an invention. Without support, a good invention can fail completely and alternately, a bad invention can become a great success if support is cleverly organised. Let us safeguard that collectivity to make our industry stronger.


Blogpost: Job Witteman - Building the Internet Together

Who remembers the war between Betamax and VHS? It was a period of intense competition when incompatible models of video recorders arrived on the consumer market. Betamax was the first and possibly also the best. It did however lose its battle in the competition against the VHS format, which was widely embraced in the eighties. VHS became the accepted standard, and that is what it is all about when you are building an industry.

Searching for collectivity
Our More-IP event 2015 is about building an industry together: The Internet industry. When working together, it is about searching for collective rather than distinctive features. That seems to go against the grain, considering you try to differentiate yourself when selling a product. However, if we want to build our industry as a whole, we would benefit more from working together. That is something of which I am convinced. The Internet exists thanks to all types of covenants. The Internet Protocol (IP) works because everyone uses it or, in other words, the Internet functions because everyone embraces the IP. If you are going to design your own protocol – as Apple did initially – it will not work. Microsoft also started out talking a different language, but changed tact. Consumers must be able to compare apples with apples. Of course, everyone can offer their product in a different package, but let us continue working together so that customers do not fall by the wayside but continue to embrace our industry.

Members must get a chance
AMS-IX offers only a small part of the Internet, namely interconnection on a volunteer basis. We were the first exchange to develop a partner programme. Yet, in 2015, we are looking for relevant partnerships further afield. As such, we have created the Trusted Network Initiative together with NL-ix, XS4ALL and SIDN, among others. This gives banks better defences against cyber criminality. If a network is being attacked, it can close off the foreign Internet traffic temporarily. We consider this partnership important for the Netherlands, because it enables the Dutch to continue using Internet banking in their country when this occurs.

Another example is that we provided Wikipedia with a free customer port for a period. It is large enough to afford its own now, but at the time, I considered it a worthy collaboration. If our members are interested in an initiative, we must give them a chance. AMS-IX cannot always be actively involved but, where possible, it can facilitate. I remain cautious when making choices. I always ask myself if the collaboration is good for the Internet, whether it conflicts with the interests of others or if it would compromise our neutrality. This is and remains my most important consideration.

Factors for success and failure
I think you need to meet each other in person to work together successfully. You bring people closer together, both literally as figuratively, by meeting at one location. Be aware of the human aspect besides all the technical features that come into play with a cooperative partnership in the Internet industry. It goes wrong if people are not speaking the same language and if we stick to our own interests despite common objectives. I actually saw that happen during the Global Conference on Cyber Space in The Hague. Everything and everyone communicated in English, until the French director of Interpol stood on the podium and insisted on speaking in her native language. Unfortunately, she lost the audience within a few seconds.

Good ideas thrive in groups
It is sometimes difficult to convince people with divergent interests, that working together is more valuable. Yet, in our industry, good ideas only thrive in a group context. Inventions are rarely conceived and made successful by a single person. More often, a group envisages the best application for an invention. Without support, a good invention can fail completely and alternately, a bad invention can become a great success if support is cleverly organised. Let us safeguard that collectivity to make our industry stronger.


Blogpost: Job Witteman - Building the Internet Together

Who remembers the war between Betamax and VHS? It was a period of intense competition when incompatible models of video recorders arrived on the consumer market. Betamax was the first and possibly also the best. It did however lose its battle in the competition against the VHS format, which was widely embraced in the eighties. VHS became the accepted standard, and that is what it is all about when you are building an industry.

Searching for collectivity
Our More-IP event 2015 is about building an industry together: The Internet industry. When working together, it is about searching for collective rather than distinctive features. That seems to go against the grain, considering you try to differentiate yourself when selling a product. However, if we want to build our industry as a whole, we would benefit more from working together. That is something of which I am convinced. The Internet exists thanks to all types of covenants. The Internet Protocol (IP) works because everyone uses it or, in other words, the Internet functions because everyone embraces the IP. If you are going to design your own protocol – as Apple did initially – it will not work. Microsoft also started out talking a different language, but changed tact. Consumers must be able to compare apples with apples. Of course, everyone can offer their product in a different package, but let us continue working together so that customers do not fall by the wayside but continue to embrace our industry.

Members must get a chance
AMS-IX offers only a small part of the Internet, namely interconnection on a volunteer basis. We were the first exchange to develop a partner programme. Yet, in 2015, we are looking for relevant partnerships further afield. As such, we have created the Trusted Network Initiative together with NL-ix, XS4ALL and SIDN, among others. This gives banks better defences against cyber criminality. If a network is being attacked, it can close off the foreign Internet traffic temporarily. We consider this partnership important for the Netherlands, because it enables the Dutch to continue using Internet banking in their country when this occurs.

Another example is that we provided Wikipedia with a free customer port for a period. It is large enough to afford its own now, but at the time, I considered it a worthy collaboration. If our members are interested in an initiative, we must give them a chance. AMS-IX cannot always be actively involved but, where possible, it can facilitate. I remain cautious when making choices. I always ask myself if the collaboration is good for the Internet, whether it conflicts with the interests of others or if it would compromise our neutrality. This is and remains my most important consideration.

Factors for success and failure
I think you need to meet each other in person to work together successfully. You bring people closer together, both literally as figuratively, by meeting at one location. Be aware of the human aspect besides all the technical features that come into play with a cooperative partnership in the Internet industry. It goes wrong if people are not speaking the same language and if we stick to our own interests despite common objectives. I actually saw that happen during the Global Conference on Cyber Space in The Hague. Everything and everyone communicated in English, until the French director of Interpol stood on the podium and insisted on speaking in her native language. Unfortunately, she lost the audience within a few seconds.

Good ideas thrive in groups
It is sometimes difficult to convince people with divergent interests, that working together is more valuable. Yet, in our industry, good ideas only thrive in a group context. Inventions are rarely conceived and made successful by a single person. More often, a group envisages the best application for an invention. Without support, a good invention can fail completely and alternately, a bad invention can become a great success if support is cleverly organised. Let us safeguard that collectivity to make our industry stronger.


New peer: Akamai Prolexic (AS20940) – 10GE [FRA]


NetIX with a new PoP in Bratislava, SK

NetIX network has reached Bratislava, Slovakia.

As a Global Carrier Class Ethernet Exchange, NetIX is growing and expanding permanently. Since March 2015, the new PoP in Bratislava is operational and ready to serve new members. This PoP is a next step in our strategy to bring new, unique and interesting content to all NetIX GIX members by interconnecting new networks from the CEE. 

NetIX will continue to create a unique environment for participants to easily exchange services and reach their target markets, key clients and partners all around the globe. The platform h


21.05.2015


Alexander Ilyin: Regional meetings help us keep a finger on the pulse

The latest in a series of regional seminars to celebrate the 20th anniversary of the Moscow Internet Exchange took place in Yekaterinburg on May 19. Clients and partners of MSK-IX gathered with company representatives, as did guests from other companies in the Urals region.


New peer: C&S Breitband GmbH (AS198930) – 10GE [HAM]


Welcome Benestra, SIL Citycable, Zattoo and Zscaler at DE-CIX

We would like to warmly welcome our latest customers at DE-CIX in Frankfurt: Benestra from...


Welcome Benestra, SIL Citycable, Zattoo and Zscaler at DE-CIX

We would like to warmly welcome our latest customers at DE-CIX in Frankfurt:Benestra from...


AMS-IX New York to Use Sabey Data Centers’ IGX Networks to Provide Extended Cross Connects in Manhattan

Sabey Data Centers, one of the nation’s largest privately-owned multi-tenant data center owners and developers, and AMS-IX, one of the world’s leading Internet exchange operators, have announced that AMS-IX New York will use Sabey’s IGX Networks to provide extended cross connects (ECCs) from 375 Pearl Street to both 60 Hudson Street and 32 Avenue of the Americas in Manhattan.

This arrangement will allow networks and carriers at both carrier hotels to connect to AMS-IX New York at Sabey’s Intergate.Manhattan data center at 375 Pearl Street.

AMS-IX’s subsidiary, AMS-IX USA Inc., and Sabey have reached commercial terms and are ready now to accept customer orders.

John Sabey, President of Sabey Data Centers, said, “By leveraging Sabey IGX Networks, Sabey provides ECCs on their private, managed dark fiber network that connects 375 Pearl Street to 60 Hudson Street, 32 Avenue of the Americas and 111 8th Avenue. Networks and carriers in those buildings can connect to Sabey at several meet me rooms in each building.”

Job Witteman, CEO of AMS-IX, said, “Sabey Data Centers’ IGX Networks is a great opportunity for us to get more value from our point-of-presence at Intergate.Manhattan. This arrangement enables us to improve AMS-IX New York’s accessibility to potential customers and increase its value to existing customers.”

Mr. Sabey added, “By partnering with Sabey Data Centers, AMS-IX will have a very compelling value proposition for networks in both 60 Hudson Street and 32 Avenue of the Americas that they could not reach before. To our benefit, we believe that these same networks will be interested in the space, power and telecom infrastructure that 375 Pearl Street offers.”

AMS-IX launched its New York point-of-presence within Intergate.Manhattan in April, 2014. At the time, it was the only distributed and neutral Open-IX certified Internet exchange in the New York and New Jersey metropolitan area.

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors, and other market parties that encourages the development of the neutral and distributed Internet exchange model in the US. The ultimate objective of Open-IX is to reduce interconnection complexity and associated costs in this country, which have been more complex and higher than in Europe, where the preferred Internet exchange model is more common.


We warmly welcome at DE-CIX New York: Limelight Networks and Yahoo!

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX New York: Limelight Networks from Tempe,...


We warmly welcome at DE-CIX New York: Limelight Networks and Yahoo!

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX New York:Limelight Networks from Tempe,...


Problem at the AMS-IX platform

Earlier today there was a problem at the AMS-IX platform, which occurred during maintenance activities. The problem has been solved now. As a result of the failure, part of the Internet traffic on our platform was hindered and some websites weren’t accessible. Because our Internet traffic graphs couldn’t be updated during the failure, it seemed as if all Internet traffic was affected, but this wasn’t the case. It is possible that some parties will have to restart their sessions to be fully up and running again.

Our apologies for the inconvenience.


Follow-up on previous incident at AMS-IX platform

Update: Thursday, May 21

Following the incident we had on Wednesday, May 13, which occurred during maintenance activities, we have evaluated our internal procedures. The measures we have taken define a more strict communication between the engineers doing on-site work and the NOC department and better clarity of responsibilities during maintenance.

Update: Wednesday, May 13, at 8:00pm

Wednesday afternoon (at 12:20pm) there was a problem at the AMS-IX platform, which occurred during maintenance activities by one of our engineers. The problem has been solved since approximately 12:30pm. As a result of the failure, part of the Internet traffic on our platform was hindered. The engineer accidentally placed a loop on the platform, causing problems for our systems. As of this, many parties could not exchange traffic with one another through our platform and therefore a number of websites weren’t accessible. 

It is possible that some parties needed to restart their sessions to be fully up and running again. This could have taken longer than 10 minutes.

Because our Internet traffic graphs couldn’t be updated during the failure, it seemed as if all Internet traffic was affected, but this wasn’t the case. 

Our apologies for the inconvenience this problem may have caused.

To prevent this from happening again, we will evaluate our procedures and make sure to tighten these if necessary. 


Storing op het AMS-IX platform

Eerder vandaag was er een storing op het AMS-IX platform. Deze storing is ontstaan tijdens onderhoud door onze engineers, en is inmiddels weer hersteld. Door de storing liep een deel van het internetverkeer problemen op en waren sommige websites niet bereikbaar. Door de storing werden onze grafieken met de weergave van het internetverkeer niet geüpdatet; hierdoor leek het alsof al het verkeer was weggevallen. Dit was dus niet het geval. Het is mogelijk dat sommige partijen hun sessies weer moeten opstarten om weer helemaal goed bereikbaar te zijn.

Onze excuses voor het ongemak. 


Opvolging eerder storing op AMS-IX platform

Update: 21 mei

N.a.v. de storing op ons platform, die tijdens werkzaamheden op 13 mei plaatsvond, hebben wij onze interne procedures geëvalueerd. De maatregelen die wij hebben ondernomen, definiëren een striktere communicatie tussen de engineers op locatie en de NOC-afdeling en geven duidelijker de verantwoordelijkheden aan tijdens onderhoudswerkzaamheden. 

Update: 13 mei om 19:45 uur

Woensdagmiddag (vanaf 12:20 uur) was er kort een storing op het AMS-IX platform. Deze storing is ontstaan tijdens onderhoud door een van onze engineers. Rond 12:30 uur is deze hersteld. Door de storing liep een deel van het internetverkeer op ons platform problemen op. De fout veroorzaakte namelijk een loop op het platform, waardoor de systemen van ons knooppunt overbelast raakten en veel aangesloten partijen geen verkeer meer met elkaar konden uitwisselen. Een aantal websites waren vervolgens niet of minder goed bereikbaar.

Hoewel de storing op AMS-IX ongeveer 10 min duurde, is het mogelijk dat sommige partijen hun AMS-IX peering sessies opnieuw hebben moeten opstarten, waardoor de impact voor sommige partijen langer heeft geduurd.

Door de storing werden onze verkeersgrafieken op de website niet geüpdatet; hierdoor leek het alsof alle verkeer op ons platform was weggevallen. Dit was niet het geval. 

Wij zullen onze procedures evalueren en nog stricter toepassen, zodat een dergelijke fout door onze engineers in het vervolg voorkomen kan worden.

Onze excuses voor het ongemak. 


DE-CIX New York Completes First Year With Strong Results

DE-CIX New York, the fastest-growing Internet exchange in the New York/New Jersey metro area,...


Welcome Globenet, Hofnetz & IT Services and World Streamedia at DE-CIX

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX: GlobeNet Cabos Submarinos America, Inc....


Welcome Globenet, Hofnetz & IT Services and World Streamedia at DE-CIX

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX: GlobeNet Cabos Submarinos America, Inc....


Nouveau membre interconnecté sur LyonIX : COVAGE NETWORKS

COVAGE NETWORKS, opérateur d'infrastructures THD, est maintenant interconnecté sur le nœud d'échange Internet LyonIX.

COVAGE NETWORKS propose désormais à plus de deux cents opérateurs de communications électroniques, français ou internationaux, de s’interconnecter à LyonIX via son réseau national de transmission.

COVAGE NETWORKS dessert et exploite 25 Réseaux d’Initiative Publique et offre une gamme de services complète : FTTO (entreprise et service public), FTTH (grand public et Pro), VPN (réseau privé virtuel), IP Transit (accès internet), Multicast (diffusion de flux audiovisuels), hébergement en Datacenter, etc.

 

En savoir plus sur COVAGE NETWORKS.

COVAGE NETWORKS (AS) est présent en baie LyonIX 2G.


DE-CIX New York Completes First Year With Strong Results

DE-CIX New York, the fastest-growing Internet exchange in the New York/New Jersey metro area,...


DE-CIX Opens New Internet Exchange in Istanbul, Turkey

DE-CIX will open an Internet exchange in Istanbul, Turkey, to provide a neutral interconnection and...


Interview: “Peering is the fundamental mechanism for how the Internet works”

DE-CIX New York now has 70+ customers, and in less than three months, Core-Backbone has connected...


NetIX will attend the International Telecoms Week in Chicago IL, USA

Meet NetIX at East Tower, Purple Level Bilat P172 between 10-13 May 2015.

NetIX will be present on the ITW 2015 to promote its expansion and close contracts with new members from around the world. This year the event will gather more than 6000 delegates from 148 countries.

NetIX operates in 13 countries with the newly added PoP in Bratislava and has more than 60 members worldwide including Google, Akamai, Mail.ru among many others. Since January 2015 the exchanged traffic among NetIX member


Concours DIGITAL IN-PULSE 2015

 

Fruit d’une initiative de Huawei France, en partenariat avec Rezopole, la 2ème édition du concours « Digital In-Pulse » vise à soutenir les entreprises innovantes françaises dans les domaines de la Sécurité, des Objets Connectés et du Smart Building.

Un prix spécial « coup de cœur du Jury » sera également décerné.

Avec une dotation totale de 200 000 €, permettant aux lauréats de gagner 50 000 € de prix sous forme de don et d’accompagnement pour un développement en Chine, cette compétition se présente aujourd’hui comme l’un des plus important concours privé de France dans le domaine IT et Télécom.

Les candidats sont invités à faire parvenir leur dossier complet via le formulaire accessible sur le site www.digitalinpulse.fr jusqu’au vendredi 15 mai 2015.

40 dossiers seront présélectionnés et auront la possibilité de présenter oralement leur projet devant un jury à  Lyon, le 28 mai 2015.

12 dossiers seront sélectionnés pour la phase finale du concours le 1er juillet 2015 à Paris.

Les 4 lauréats du concours seront récompensés à l’occasion d’une soirée de remise de prix le 10 septembre à Paris et participeront au « Forum Digital In-Pulse » de Huawei et  au « Great China French Tech Acceleratech1 » organisé par Business France du 16 au 24 novembre 2015 en Chine.

Ce concours participe à la dynamique French Tech en associant Huawei et Rezopole autour d’un projet bénéfique pour l’ensemble de l’écosystème IT français.

Plus d’informations et inscription sur www.digitalinpulse.fr


New Partner: IX-Reach

IX-Reach has joined the BCIX partner program to provide their customers with remote peering to the capital of Germany. IX-Reach has more than 100 customers: international ISPs, carriers, content providers, CDNs, telcos and enterprises from all over the world. As an official BCIX partner, they can offer their remote peering product “IX Remote Peering” from […]


06.05.2015


DE-CIX April newsletter: 4 Tbps peak traffic, new DE-CIX exchange in Marseille, new DE-CIX New York PoP etc.

The DE-CIX April newsletter is now online.The news about DE-CIX opening a new Internet exchange...


AMS-IX USA Inc. Showcases Chicago Expansion and Market-leading Achievements at ITW 2015

Recently Launched Internet Exchange in Chicago Coincides with ITW 2015 in Chicago May 10-13, 2015

AMS-IX, the world’s leading Internet Exchange, announces its participation at International Telecoms Week (ITW), the annual meeting point for the global wholesale telecommunications community. The AMS-IX global team will be on-site to discuss several market-leading achievements in the U.S., including the growth of its New York and Bay Area exchanges, the addition of a Point of Presence (PoP) in Chicago, IL, and the appointment of Phil Matte as Sales Director of its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc. 

AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area are displaying strong customer and traffic growth. In the first quarter of 2015, AMS-IX Bay Area has grown over 75 percent compared to December 2014 to over 12 Gbps with the addition of new customers such as Hurricane Electric, Netflix and Sonic.net. During the same time period, AMS-IX New York has grown to over 8 Gbps by onboarding customers such as Hurricane Electric, Pavlov Media and Fastmetrics. More customers are also expected to go live soon.

AMS-IX is the only neutral, OPEN-IX-compliant exchange located in three unique markets across the U.S., including AMS-IX New York, AMS-IX Bay Area and AMS-IX Chicago. Upon achieving OIX-1 certification for its Bay Area and New York platforms in 2014, AMS-IX plans to begin certification proceedings on its Chicago PoP mid-2015. In addition to two of its U.S.-based neutral Internet Exchanges receiving OPEN-IX certifications, the company’s Amsterdam, the Netherlands facility was recently recognized as the first international exchange to be OIX-1 certified.

In addition to its existing Chicago PoPs in CoreSite’s CH1 data center and the CME Group Cermak Hosting Facility, AMS-IX USA Inc. will provide added peering opportunities to the Chicago Internet and technology community by launching a new PoP location inside DuPont Fabros Technology, Inc.’s Chicago 2 (CH2) data center. The new PoP is expected to be live in the third quarter of 2015. AMS-IX Chicago is currently OIX-1-compliant, the third of AMS-IX’s U.S.-based IX platforms to meet the Association’s certification criteria and adhere to Open-IX IXP Standards Committee-derived standards of neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations, reducing the complexity that restricts interconnection in fragmented markets.

In an effort to support its developing business in the U.S., AMS-IX appointed a new Sales Director, Phil Matte, as head of sales for its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., on April 21, 2015. In his role, Matte is responsible for driving the growth of AMS-IX USA Inc. by developing sales strategies and leading sales efforts for AMS-IX Bay Area, AMS-IX New York and AMS-IX Chicago.
For more information about AMS-IX and its market-leading achievements in the U.S. and abroad, schedule a meeting with AMS-IX executives at ITW 2015 by emailing sales@ams-ix.net


AMS-IX USA Inc. Showcases Chicago Expansion and Market-leading Achievements at ITW 2015

Recently Launched Internet Exchange in Chicago Coincides with ITW 2015 in Chicago May 10-13, 2015

AMS-IX, the world’s leading Internet Exchange, announces its participation at International Telecoms Week (ITW), the annual meeting point for the global wholesale telecommunications community. The AMS-IX global team will be on-site to discuss several market-leading achievements in the U.S., including the growth of its New York and Bay Area exchanges, the addition of a Point of Presence (PoP) in Chicago, IL, and the appointment of Phil Matte as Sales Director of its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc. 

AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area are displaying strong customer and traffic growth. In the first quarter of 2015, AMS-IX Bay Area has grown over 75 percent compared to December 2014 to over 12 Gbps with the addition of new customers such as Hurricane Electric, Netflix and Sonic.net. During the same time period, AMS-IX New York has grown to over 8 Gbps by onboarding customers such as Hurricane Electric, Pavlov Media and Fastmetrics. More customers are also expected to go live soon.

AMS-IX is the only neutral, OPEN-IX-compliant exchange located in three unique markets across the U.S., including AMS-IX New York, AMS-IX Bay Area and AMS-IX Chicago. Upon achieving OIX-1 certification for its Bay Area and New York platforms in 2014, AMS-IX plans to begin certification proceedings on its Chicago PoP mid-2015. In addition to two of its U.S.-based neutral Internet Exchanges receiving OPEN-IX certifications, the company’s Amsterdam, the Netherlands facility was recently recognized as the first international exchange to be OIX-1 certified.

In addition to its existing Chicago PoPs in CoreSite’s CH1 data center and the CME Group Cermak Hosting Facility, AMS-IX USA Inc. will provide added peering opportunities to the Chicago Internet and technology community by launching a new PoP location inside DuPont Fabros Technology, Inc.’s Chicago 2 (CH2) data center. The new PoP is expected to be live in the third quarter of 2015. AMS-IX Chicago is currently OIX-1-compliant, the third of AMS-IX’s U.S.-based IX platforms to meet the Association’s certification criteria and adhere to Open-IX IXP Standards Committee-derived standards of neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations, reducing the complexity that restricts interconnection in fragmented markets.

In an effort to support its developing business in the U.S., AMS-IX appointed a new Sales Director, Phil Matte, as head of sales for its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., on April 21, 2015. In his role, Matte is responsible for driving the growth of AMS-IX USA Inc. by developing sales strategies and leading sales efforts for AMS-IX Bay Area, AMS-IX New York and AMS-IX Chicago.
For more information about AMS-IX and its market-leading achievements in the U.S. and abroad, schedule a meeting with AMS-IX executives at ITW 2015 by emailing sales@ams-ix.net


AMS-IX USA Inc. Showcases Chicago Expansion and Market-leading Achievements at ITW 2015

Recently Launched Internet Exchange in Chicago Coincides with ITW 2015 in Chicago May 10-13, 2015

AMS-IX, the world’s leading Internet Exchange, announces its participation at International Telecoms Week (ITW), the annual meeting point for the global wholesale telecommunications community. The AMS-IX global team will be on-site to discuss several market-leading achievements in the U.S., including the growth of its New York and Bay Area exchanges, the addition of a Point of Presence (PoP) in Chicago, IL, and the appointment of Phil Matte as Sales Director of its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc. 

AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area are displaying strong customer and traffic growth. In the first quarter of 2015, AMS-IX Bay Area has grown over 75 percent compared to December 2014 to over 12 Gbps with the addition of new customers such as Hurricane Electric, Netflix and Sonic.net. During the same time period, AMS-IX New York has grown to over 8 Gbps by onboarding customers such as Hurricane Electric, Pavlov Media and Fastmetrics. More customers are also expected to go live soon.

AMS-IX is the only neutral, OPEN-IX-compliant exchange located in three unique markets across the U.S., including AMS-IX New York, AMS-IX Bay Area and AMS-IX Chicago. Upon achieving OIX-1 certification for its Bay Area and New York platforms in 2014, AMS-IX plans to begin certification proceedings on its Chicago PoP mid-2015. In addition to two of its U.S.-based neutral Internet Exchanges receiving OPEN-IX certifications, the company’s Amsterdam, the Netherlands facility was recently recognized as the first international exchange to be OIX-1 certified.

In addition to its existing Chicago PoPs in CoreSite’s CH1 data center and the CME Group Cermak Hosting Facility, AMS-IX USA Inc. will provide added peering opportunities to the Chicago Internet and technology community by launching a new PoP location inside DuPont Fabros Technology, Inc.’s Chicago 2 (CH2) data center. The new PoP is expected to be live in the third quarter of 2015. AMS-IX Chicago is currently OIX-1-compliant, the third of AMS-IX’s U.S.-based IX platforms to meet the Association’s certification criteria and adhere to Open-IX IXP Standards Committee-derived standards of neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations, reducing the complexity that restricts interconnection in fragmented markets.

In an effort to support its developing business in the U.S., AMS-IX appointed a new Sales Director, Phil Matte, as head of sales for its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., on April 21, 2015. In his role, Matte is responsible for driving the growth of AMS-IX USA Inc. by developing sales strategies and leading sales efforts for AMS-IX Bay Area, AMS-IX New York and AMS-IX Chicago.
For more information about AMS-IX and its market-leading achievements in the U.S. and abroad, schedule a meeting with AMS-IX executives at ITW 2015 by emailing sales@ams-ix.net


DE-CIX Frankfurt Surpasses New Record Traffic Peak of 4 Terabits per Second

DE-CIX, the world’s leading exchange operator, announces that it has exceeded a new traffic...


DE-CIX New York Further Expands Internet Exchange With New Point of Presence (PoP) on CoreSite’s New York Campus

DE-CIX New York has established a new PoP within the New York campus of CoreSite, a premier...


New Member connected - Slovak Telecom

The Slovakian telecom operator Slovak Telecom is connected to NetIX.

Welcome Slovak Telecom !

====================

IPv4: 193.218.0.118

IPv6: 2001:67c:29f0::6855:1

ASN:  6855

AS-SET: AS-SLOVAK

E-mail: international.wholesale@telekom.sk


Rezopole signataire de la déclaration #NiPigeonsNiEspions

Rezopole est signataire de la déclaration #NiPigeonsNiEspions contre la surveillance généralisée d'Internet en France, rejoignant ainsi plus de 800 autres sociétés, associations, et organisations de l'Internet et des Télécoms.

 

Rezopole, dont le rôle premier est de favoriser les échanges de données en local (sur ses IXP), se doit de signifier clairement ses très grandes réserves sur ce projet qui met en danger de manière sans équivoque les fondations mêmes de ses activités. En effet, l'interconnexion ne peut avoir lieu que lorsque un environnement de confiance existe jusque dans le cœur même du réseaux. Le simple fait qu'un tier puisse d'une manière ou d'une autre inspecter à sa guise et sans un encadrement fort le contenu quel qu'il soit des échanges entre les parties à l'interconnexion est propre à sérieusement affaiblir, voir détruire, cette confiance de façon irrémédiable. Les IXPs français vont voir partir leurs clients exogènes. Le peering européen se fera en dehors de la France et l'internet français se re-créera, lui aussi, en dehors de la France.

 

En prenant part à la déclaration #NiPigeonsNiEspions, Rezopole signifie ses doutes sérieux quant à la mise en place d'un panopticon numérique aussi inutile que dangereux pour l'ensemble de la société civile.

 

 

#NiPigeonNiEspion


TELBO Expands Peering Capacity at AMS-IX Caribbean

TELBO is Bonaire´s leading communications and media provider and a founding partner of the previous CAR-IX, now AMS-IX Caribbean. To accommodate the continuous growing Internet traffic, TELBO is expanding its peering capacity at AMS-IX Caribbean. 

On the photo you see Job Witteman (CEO at AMS-IX) & Gilbert de Bree (Director TELBO)


CSUC's participation in the European project CloudFlow

The Catalan Consortium participates in the experiment whose aim is the design of automobile headlights through thermal simulation of lighting systems.


Upgrade: HKN GmbH (AS12676) – 10GE [DUS]


First BCIX Roundtable 2015

Dear BCIX members and friends now the venue has been fixed: We are pleased to invite you also in the name of our exclusive sponsor Ixia Technologies Europe Ltd. on May 7th to a very special place nearby the Spree. The roundtable is set for Thursday, 7 May 2015, from 17:00 onwards. Venue: Capitol Yard […]


New Peak at DE-CIX in Frankfurt: 3.9 Terabits per second

DE-CIX Frankfurt hit the 3.934 Terabits per second traffic peak on 19 April, once again a Sunday....


MSK-IX opens new traffic exchange point on TrastInfo data center platform

April 20, 2015, Moscow. MSK-IX, Russia's largest and one of the world's top five Internet exchanges has opened a new Internet exchange point on the technical platform of the TrastInfo data center. TrastInfo is managed by the Servionica company, which belongs to the I-Teco Group. The MSK-IX network covers over 600 telecom operators, content providers and cloud-based services, public organizations, and academic institutions.


20.04.2015 The next issue of NIX.CZ's newsletter has been published

The new issue of the Czech peering node’s quarterly newsletter is here. It shares information about the NIX.SK node, this Slovak peering node has been acquired by NIX.CZ at the beginning of the year. The second article gives an account of the third annual CEE Peering Day which welcomed a record number of attendees interested in current hot topics of the industry this year. The final article remembers the first anniversary of the FENIX project.


atom86 Newest AMS-IX Partner

Connectivity provider atom86 is the latest organization to join AMS-IX’s successful partner program. Now atom86 is able to offer the AMS-IX service remotely to its customers and provide them with increased peering benefits.

AMS-IX has introduced the AMS-IX Partner Program to allow third parties to resell AMS-IX ports anywhere they have infrastructure connecting to the AMS-IX locations in Amsterdam.

Nico Boekee, Sales Manager of atom86, is happy to join the AMS-IX Partner Program. "We are known for our cost-effective, high speed, redundant, MPLS (VLAN) and Layer3 (IP Transit) services from 17 locations in the Amsterdam region: Equinix AM 1-3, euNetworks, Global Switch, Interxion AMS 1-7, NIKHEF, SARA, Schuberg Philis, Telecity AMS 1-5 en TDCG Amsterdam. As partner of the AMS-IX’s partner program, we can now offer direct AMS-IX connections from any of these locations starting from 100Mbps".

“We are very pleased that atom86 has joined the AMS-IX partner program,” said Mark Cooper, CCO of AMS-IX. “Their robust and extensive infrastructure in the Amsterdam region can offer potential customers excellent connectivity options to AMS-IX.”

atom86 is a connectivity provider and makes sure that businesses can rely on connectivity in mission critical infrastructures. The atom86 team has extensive experience with designing, building and managing infrastructures where failure is not an option. Using that knowledge base, the atom86 team has constructed a backbone with guaranteed maximum performance and connectivity, even if half of that backbone is not operational due to any circumstances. This enables atom86 customers to focus on their core business. atom86 is part of Schuberg Philis and operates from Schiphol-Rijk.


atom86 Newest AMS-IX Partner

Connectivity provider atom86 is the latest organization to join AMS-IX’s successful partner program. Now atom86 is able to offer the AMS-IX service remotely to its customers and provide them with increased peering benefits.

AMS-IX has introduced the AMS-IX Partner Program to allow third parties to resell AMS-IX ports anywhere they have infrastructure connecting to the AMS-IX locations in Amsterdam.

Nico Boekee, Sales Manager of atom86, is happy to join the AMS-IX Partner Program. "We are known for our cost-effective, high speed, redundant, MPLS (VLAN) and Layer3 (IP Transit) services from 17 locations in the Amsterdam region: Equinix AM 1-3, euNetworks, Global Switch, Interxion AMS 1-7, NIKHEF, SARA, Schuberg Philis, Telecity AMS 1-5 en TDCG Amsterdam. As partner of the AMS-IX’s partner program, we can now offer direct AMS-IX connections from any of these locations starting from 100Mbps".

“We are very pleased that atom86 has joined the AMS-IX partner program,” said Mark Cooper, CCO of AMS-IX. “Their robust and extensive infrastructure in the Amsterdam region can offer potential customers excellent connectivity options to AMS-IX.”

atom86 is a connectivity provider and makes sure that businesses can rely on connectivity in mission critical infrastructures. The atom86 team has extensive experience with designing, building and managing infrastructures where failure is not an option. Using that knowledge base, the atom86 team has constructed a backbone with guaranteed maximum performance and connectivity, even if half of that backbone is not operational due to any circumstances. This enables atom86 customers to focus on their core business. atom86 is part of Schuberg Philis and operates from Schiphol-Rijk.


AMS-IX USA Inc. Appoints Phil Matte as U.S. Sales Director

AMS-IX has appointed Phil Matte as Sales Director of its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc. In this role, Mr. Matte is responsible for developing sales strategies and leading the sales efforts in forging new customer relationships for AMS-IX Bay Area, AMS-IX New York and AMS-IX Chicago in order to drive the growth of AMS-IX USA Inc.

“A seasoned industry veteran, Phil Matte is a valuable addition to our team as well as a tremendous asset to our peering customers across the US,” says Mark Cooper, Chief Commercial Officer of AMS-IX. “His deeply-rooted industry knowledge, sales leadership experience and proven client service approach will be instrumental in furthering AMS-IX USA Inc.’s growth across the nation.”
Mr. Matte holds over 25 years of decorated sales leadership experience in the Information Technology and Telecommunications sectors. He joins AMS-IX USA Inc. from Spread Networks, LLC, where he served as Director of National Accounts providing custom fiber optic network solutions to US-based Content Delivery Networks (CDNs), data centers and telecommunications companies. Prior to joining Spread Networks, Mr. Matte held sales management roles at Voiance Language Services, CoreLink Data Centers and Switch and Data (formerly Palo Alto Internet Exchange (PAIX)).

“It is an honor to join the AMS-IX USA Inc. team and utilize my experience to exceed both company and customer expectations, while further strengthening the organization’s position in the US,” says Phil Matte, Sales Director at AMS-IX USA Inc.


AMS-IX USA Inc. Appoints Phil Matte as U.S. Sales Director

AMS-IX has appointed Phil Matte as Sales Director of its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc. In this role, Mr. Matte is responsible for developing sales strategies and leading the sales efforts in forging new customer relationships for AMS-IX Bay Area, AMS-IX New York and AMS-IX Chicago in order to drive the growth of AMS-IX USA Inc.

“A seasoned industry veteran, Phil Matte is a valuable addition to our team as well as a tremendous asset to our peering customers across the US,” says Mark Cooper, Chief Commercial Officer of AMS-IX. “His deeply-rooted industry knowledge, sales leadership experience and proven client service approach will be instrumental in furthering AMS-IX USA Inc.’s growth across the nation.”
Mr. Matte holds over 25 years of decorated sales leadership experience in the Information Technology and Telecommunications sectors. He joins AMS-IX USA Inc. from Spread Networks, LLC, where he served as Director of National Accounts providing custom fiber optic network solutions to US-based Content Delivery Networks (CDNs), data centers and telecommunications companies. Prior to joining Spread Networks, Mr. Matte held sales management roles at Voiance Language Services, CoreLink Data Centers and Switch and Data (formerly Palo Alto Internet Exchange (PAIX)).

“It is an honor to join the AMS-IX USA Inc. team and utilize my experience to exceed both company and customer expectations, while further strengthening the organization’s position in the US,” says Phil Matte, Sales Director at AMS-IX USA Inc.


AMS-IX USA Inc. Appoints Phil Matte as U.S. Sales Director

AMS-IX has appointed Phil Matte as Sales Director of its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc. In this role, Mr. Matte is responsible for developing sales strategies and leading the sales efforts in forging new customer relationships for AMS-IX Bay Area, AMS-IX New York and AMS-IX Chicago in order to drive the growth of AMS-IX USA Inc.

“A seasoned industry veteran, Phil Matte is a valuable addition to our team as well as a tremendous asset to our peering customers across the US,” says Mark Cooper, Chief Commercial Officer of AMS-IX. “His deeply-rooted industry knowledge, sales leadership experience and proven client service approach will be instrumental in furthering AMS-IX USA Inc.’s growth across the nation.”
Mr. Matte holds over 25 years of decorated sales leadership experience in the Information Technology and Telecommunications sectors. He joins AMS-IX USA Inc. from Spread Networks, LLC, where he served as Director of National Accounts providing custom fiber optic network solutions to US-based Content Delivery Networks (CDNs), data centers and telecommunications companies. Prior to joining Spread Networks, Mr. Matte held sales management roles at Voiance Language Services, CoreLink Data Centers and Switch and Data (formerly Palo Alto Internet Exchange (PAIX)).

“It is an honor to join the AMS-IX USA Inc. team and utilize my experience to exceed both company and customer expectations, while further strengthening the organization’s position in the US,” says Phil Matte, Sales Director at AMS-IX USA Inc.


AMS-IX USA Inc. Appoints Phil Matte as U.S. Sales Director

AMS-IX has appointed Phil Matte as Sales Director of its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc. In this role, Mr. Matte is responsible for developing sales strategies and leading the sales efforts in forging new customer relationships for AMS-IX Bay Area, AMS-IX New York and AMS-IX Chicago in order to drive the growth of AMS-IX USA Inc.

“A seasoned industry veteran, Phil Matte is a valuable addition to our team as well as a tremendous asset to our peering customers across the US,” says Mark Cooper, Chief Commercial Officer of AMS-IX. “His deeply-rooted industry knowledge, sales leadership experience and proven client service approach will be instrumental in furthering AMS-IX USA Inc.’s growth across the nation.”
Mr. Matte holds over 25 years of decorated sales leadership experience in the Information Technology and Telecommunications sectors. He joins AMS-IX USA Inc. from Spread Networks, LLC, where he served as Director of National Accounts providing custom fiber optic network solutions to US-based Content Delivery Networks (CDNs), data centers and telecommunications companies. Prior to joining Spread Networks, Mr. Matte held sales management roles at Voiance Language Services, CoreLink Data Centers and Switch and Data (formerly Palo Alto Internet Exchange (PAIX)).

“It is an honor to join the AMS-IX USA Inc. team and utilize my experience to exceed both company and customer expectations, while further strengthening the organization’s position in the US,” says Phil Matte, Sales Director at AMS-IX USA Inc.


AMS-IX USA Inc. Appoints Phil Matte as U.S. Sales Director

AMS-IX has appointed Phil Matte as Sales Director of its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc. In this role, Mr. Matte is responsible for developing sales strategies and leading the sales efforts in forging new customer relationships for AMS-IX Bay Area, AMS-IX New York and AMS-IX Chicago in order to drive the growth of AMS-IX USA Inc.

“A seasoned industry veteran, Phil Matte is a valuable addition to our team as well as a tremendous asset to our peering customers across the US,” says Mark Cooper, Chief Commercial Officer of AMS-IX. “His deeply-rooted industry knowledge, sales leadership experience and proven client service approach will be instrumental in furthering AMS-IX USA Inc.’s growth across the nation.”
Mr. Matte holds over 25 years of decorated sales leadership experience in the Information Technology and Telecommunications sectors. He joins AMS-IX USA Inc. from Spread Networks, LLC, where he served as Director of National Accounts providing custom fiber optic network solutions to US-based Content Delivery Networks (CDNs), data centers and telecommunications companies. Prior to joining Spread Networks, Mr. Matte held sales management roles at Voiance Language Services, CoreLink Data Centers and Switch and Data (formerly Palo Alto Internet Exchange (PAIX)).

“It is an honor to join the AMS-IX USA Inc. team and utilize my experience to exceed both company and customer expectations, while further strengthening the organization’s position in the US,” says Phil Matte, Sales Director at AMS-IX USA Inc.


AMS-IX Now Officially Member of the 'Trusted Networks Initiative'

On Wednesday, April 15th AMS-IX, ASP4ALL, ING Bank, Logius, NL-ix and Rabobank signed the certificate making them a member of the 'Trusted Network Initiative'. The signing took place at the Innovation Room hosted as part of the Cyber Security Week on the Campus of The Hague Security Delta.

Since several months, the Internet has a new facility to prepare for extremely heavy DDoS attacks. The Trusted Networks Initiative makes it possible to temporarily close off part of the internet, while important websites still remain accessible to regular end users. This last resort Anti-DDoS solution is a newly developed additional mitigation approach, and is supported by many ICT stakeholders, all aiming to reduce the serious damage of these cyber attacks.

For an impression of the Trusted Networks Initiative watch the video.


AMS-IX Now Officially Member of the 'Trusted Networks Initiative'

On Wednesday, April 15th AMS-IX, ASP4ALL, ING Bank, Logius, NL-ix and Rabobank signed the certificate making them a member of the 'Trusted Network Initiative'. The signing took place at the Innovation Room hosted as part of the Cyber Security Week on the Campus of The Hague Security Delta.

Since several months, the Internet has a new facility to prepare for extremely heavy DDoS attacks. The Trusted Networks Initiative makes it possible to temporarily close off part of the internet, while important websites still remain accessible to regular end users. This last resort Anti-DDoS solution is a newly developed additional mitigation approach, and is supported by many ICT stakeholders, all aiming to reduce the serious damage of these cyber attacks.

For an impression of the Trusted Networks Initiative watch the video.


MSK-IX seminar in Rostov-on-Don on the company's 20th anniversary turns into a lively roundtable discussion

On April 16, MSK-IX held a seminar in Rostov-on-Don dedicated to its 20th anniversary. This was the second in a series of seminars hosted by the company in 2015. The seminar was attended by MSK-IX clients and partners and market participants in Rostov-on-Don and nearby cities.


New member connected - Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o.

1st April 2015 - member connected to CIX switch - Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o. 


Steeds meer organisaties aangesloten bij Trusted Networks Initiative

Uitgever: The Hague Security Delta
Datum: 15 April 2015

Op woensdag 15 april hebben Rabobank, ING Bank, AMS-IX, NL-ix, ASP4ALL en Logius hun Trusted Networks Initiative partnerschap getekend. De ondertekening vond plaats op de campus van The Hague Security Delta tijdens de Innovation Room.

Sinds enkele maanden is deze nieuwe faciliteit beschikbaar die bescherming biedt tegen extreme DDoS aanvallen. Het Trusted Networks Initiative maakt het mogelijk om tijdelijk een deel van het internet af te sluiten en zodoende belangrijke websites beschikbaar te houden voor de belangrijkste groep gebruikers. Dit laatste extra redmiddel tegen DDoS aanvallen is een recent ontwikkelde techniek, ondersteund door een groot aantal ICT stakeholders. Zij willen hiermee de ernstige schade die dit soort cyberaanvallen veroorzaken verminderen.

Voor meer informatie en een overzicht van de overige gecertificeerde leden, inclusief initiatiefnemers HSD en NLnet, kunnen genteresseerden terecht op www.trustednetworksinitiative.nl.

http://www.trustednetworksinitiative.nl/


New traffic peak at DE-CIX New York

DE-CIX New York’s customer base is constantly growing; we are close to 70 networks now. And...


Cegecom connects from Luxembourg straight to DE-CIX in Frankfurt

Cegecom, a telecom operator from Luxembourg and the greater region, is now connected to DE-CIX and...


Welcome four new customers at DE-CIX New York

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX New York:Internet Systems Consortium from...


Welcome Automattic, CAT Telecom, Infinity Telecom, Leitwert and T-Systems International at DE-CIX

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX Frankfurt:Automattic from San...


Trusted Network Initiatief het laatste redmiddel tegen grote internet aanvallen.

Grote Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen worden een maatschappelijk probleem. Naast de schade die DDoS aanvallen veroorzaken aan internet gekoppelde dienstverlening, hebben ze de potentie kritieke financile of overheidsdiensten tijdelijk onbereikbaar te maken, met grote gevolgen.

ING Bank, SNS Bank, Surfnet, XS4all, SIDN, ASP4all hebben zich als eerste aangesloten bij het Trusted Networks Initiative (TNI). De verwachting is dat andere grootbanken, kritische overheidsinstanties, ISPs, hosters en internet afhankelijke partijen spoedig volgen.

Het TNI heeft als doel vertrouwde netwerken op internet te onderscheiden en zo een vertrouwd internet te realiseren. Het voorziet aangesloten partijen van een laatste redmiddel tegen DDoS aanvallen. In geval van een grote of langdurige DDoS aanval, welke niet anderszins gemitigeerd kan worden, kan een partij zelf beslissen gebruik te maken van het Trusted Network. Het idee blinkt eigenlijk uit in eenvoud: net als in de middeleeuwen haalt men simpelweg de ophaalbrug op, om de vijand buiten te houden. Men verbreekt de verbinding met het globale internet om tijdelijk enkel bereikbaar te blijven via het Trusted Network.

Het idee is ontwikkeld door stichting NLnet en de NL-ix, dit is mede mogelijk gemaakt door The Hague Security Delta. Door de unieke opzet is TNI een gereedschap, dat ingezet kan worden door de grootste maar ook veel kleinere netwerken, zowel nationaal als internationaal. Naast een redmiddel biedt het initiatief ook een platform om aan verbetering van internet te werken en opsporing te verbeteren.

NL-ix organiseert drie informatie sessies in mei en juni om partijen bekend te maken met het TNI.

 • donderdag 7 mei 10:00 - 11:30
 • donderdag 21 mei 14:30 - 16:00
 • vrijdag 5 juni 10:00 - 11:30

Het aantal zitplaatsen is beperkt, daarom stellen wij voor om een persoon per netwerk te laten deelnemen. Laat ons via sales@nl-ix.net weten als je aan een van deze sessies wil deelnemen. Wij zullen de deelname persoonlijk confirmeren.


New peer: Kabel Deutschland (AS31334) – 60GE [HAM]


New peer: Visual Online S.A. (AS9008) – 1GE [DUS, FRA]


DE-CIX Establishes New Internet Exchange at Interxion in Marseille

DE-CIX will open a new Internet exchange in the Interxion data center in Marseille, France, which...


AMS-IX Amsterdam Receives OPEN-IX® Certification

Designation Marks the First Certified International IXP for Open-IX Association and the Third Certified Internet Exchange for AMS-IX

Amsterdam, the Netherlands / Cambridge, MA - April 7, 2015 - AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet Exchange, and the Open-IX Association (OIX) announced today that AMS-IX Amsterdam has been awarded OPEN-IX® OIX-1. By receiving this certification, AMS-IX Amsterdam is the first neutral and distributed Internet Exchange outside of the United States to be OIX-1 certified.

The designation marks the first international Internet Exchange Point (IXP) to receive Open-IX certification, further expanding Open-IX certification outside of North America to points across the globe. Amsterdam is the third AMS-IX operated Internet Exchange to receive OIX-1 certification, joining AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area in the United States. OIX-1 certification for AMS-IX Bay Area made it the first Internet Exchange worldwide to possess OPEN-IX-certified neutral and distributed Internet Exchanges in multiple U.S. markets. By receiving OIX-1 certification for its New York platform in early 2014, AMS-IX New York became the first Open-IX-certified neutral and distributed IX in the New York / New Jersey metro area.

AMS-IX Amsterdam provides a physical platform, distributed over 11 data centers in the greater Amsterdam area, at which over 700 international unique networks interconnect and directly exchange traffic. This number of connected networks makes AMS-IX Amsterdam the world’s largest Internet Exchange in terms of connected parties.

“We welcomed the announcement of the Open-IX Association to extend Internet Exchange certification across the globe and are excited to announce our third Open-IX certified Internet Exchange,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “This achievement sets a precedent for other global exchanges to become Open-IX certified and drive higher worldwide technical and operating standards for IXPs.”

AMS-IX Amsterdam has met all Open-IX certification criteria and adheres to Open-IX IXP Standards Committee-derived standards of neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations, reducing the complexity that restricts interconnection in fragmented markets.

“We are pleased to name AMS-IX Amsterdam the very first international Open-IX-certified Internet Exchange,” remarks David Temkin, Co-Founder and Chairman of the Open-IX Association. “As our fifth Open-IX-certified Internet Exchange Point, AMS-IX Amsterdam’s OIX-1 designation marks yet another momentous event for Open-IX, initiating a new era of setting superior IXP standards not just within the U.S., but also around the world.”

The Open-IX Association is a 501(c)(6) non-profit industry association formed to promote better standards for data center interconnection and Internet exchanges. Organized and operated by volunteers from the Internet, the Open-IX Association aims to increase the reliability, resiliency and competitiveness of massive-scale interconnection for all. With the help of broad participation of interconnect and data center professionals, the association has successfully developed Internet Exchange and data center consensus-based community standards and certified 22 data centers and five exchanges since its establishment in 2013.

AMS-IX is a proud sponsor of the Open-IX Association Americas Interconnection Summit (AIS), taking place April 7-10, 2015 in San Diego, CA. To meet with the AMS-IX team at AIS, please email sales@ams-ix.net.


AMS-IX Amsterdam Receives OPEN-IX® Certification

Designation Marks the First Certified International IXP for Open-IX Association and the Third Certified Internet Exchange for AMS-IX

Amsterdam, the Netherlands / Cambridge, MA - April 7, 2015 - AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet Exchange, and the Open-IX Association (OIX) announced today that AMS-IX Amsterdam has been awarded OPEN-IX® OIX-1. By receiving this certification, AMS-IX Amsterdam is the first neutral and distributed Internet Exchange outside of the United States to be OIX-1 certified.

The designation marks the first international Internet Exchange Point (IXP) to receive Open-IX certification, further expanding Open-IX certification outside of North America to points across the globe. Amsterdam is the third AMS-IX operated Internet Exchange to receive OIX-1 certification, joining AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area in the United States. OIX-1 certification for AMS-IX Bay Area made it the first Internet Exchange worldwide to possess OPEN-IX-certified neutral and distributed Internet Exchanges in multiple U.S. markets. By receiving OIX-1 certification for its New York platform in early 2014, AMS-IX New York became the first Open-IX-certified neutral and distributed IX in the New York / New Jersey metro area.

AMS-IX Amsterdam provides a physical platform, distributed over 11 data centers in the greater Amsterdam area, at which over 700 international unique networks interconnect and directly exchange traffic. This number of connected networks makes AMS-IX Amsterdam the world’s largest Internet Exchange in terms of connected parties.

“We welcomed the announcement of the Open-IX Association to extend Internet Exchange certification across the globe and are excited to announce our third Open-IX certified Internet Exchange,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “This achievement sets a precedent for other global exchanges to become Open-IX certified and drive higher worldwide technical and operating standards for IXPs.”

AMS-IX Amsterdam has met all Open-IX certification criteria and adheres to Open-IX IXP Standards Committee-derived standards of neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations, reducing the complexity that restricts interconnection in fragmented markets.

“We are pleased to name AMS-IX Amsterdam the very first international Open-IX-certified Internet Exchange,” remarks David Temkin, Co-Founder and Chairman of the Open-IX Association. “As our fifth Open-IX-certified Internet Exchange Point, AMS-IX Amsterdam’s OIX-1 designation marks yet another momentous event for Open-IX, initiating a new era of setting superior IXP standards not just within the U.S., but also around the world.”

The Open-IX Association is a 501(c)(6) non-profit industry association formed to promote better standards for data center interconnection and Internet exchanges. Organized and operated by volunteers from the Internet, the Open-IX Association aims to increase the reliability, resiliency and competitiveness of massive-scale interconnection for all. With the help of broad participation of interconnect and data center professionals, the association has successfully developed Internet Exchange and data center consensus-based community standards and certified 22 data centers and five exchanges since its establishment in 2013.

AMS-IX is a proud sponsor of the Open-IX Association Americas Interconnection Summit (AIS), taking place April 7-10, 2015 in San Diego, CA. To meet with the AMS-IX team at AIS, please email sales@ams-ix.net.


AMS-IX Amsterdam Receives OPEN-IX® Certification

Designation Marks the First Certified International IXP for Open-IX Association and the Third Certified Internet Exchange for AMS-IX

Amsterdam, the Netherlands / Cambridge, MA - April 7, 2015 - AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet Exchange, and the Open-IX Association (OIX) announced today that AMS-IX Amsterdam has been awarded OPEN-IX® OIX-1. By receiving this certification, AMS-IX Amsterdam is the first neutral and distributed Internet Exchange outside of the United States to be OIX-1 certified.

The designation marks the first international Internet Exchange Point (IXP) to receive Open-IX certification, further expanding Open-IX certification outside of North America to points across the globe. Amsterdam is the third AMS-IX operated Internet Exchange to receive OIX-1 certification, joining AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area in the United States. OIX-1 certification for AMS-IX Bay Area made it the first Internet Exchange worldwide to possess OPEN-IX-certified neutral and distributed Internet Exchanges in multiple U.S. markets. By receiving OIX-1 certification for its New York platform in early 2014, AMS-IX New York became the first Open-IX-certified neutral and distributed IX in the New York / New Jersey metro area.

AMS-IX Amsterdam provides a physical platform, distributed over 11 data centers in the greater Amsterdam area, at which over 700 international unique networks interconnect and directly exchange traffic. This number of connected networks makes AMS-IX Amsterdam the world’s largest Internet Exchange in terms of connected parties.

“We welcomed the announcement of the Open-IX Association to extend Internet Exchange certification across the globe and are excited to announce our third Open-IX certified Internet Exchange,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “This achievement sets a precedent for other global exchanges to become Open-IX certified and drive higher worldwide technical and operating standards for IXPs.”

AMS-IX Amsterdam has met all Open-IX certification criteria and adheres to Open-IX IXP Standards Committee-derived standards of neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations, reducing the complexity that restricts interconnection in fragmented markets.

“We are pleased to name AMS-IX Amsterdam the very first international Open-IX-certified Internet Exchange,” remarks David Temkin, Co-Founder and Chairman of the Open-IX Association. “As our fifth Open-IX-certified Internet Exchange Point, AMS-IX Amsterdam’s OIX-1 designation marks yet another momentous event for Open-IX, initiating a new era of setting superior IXP standards not just within the U.S., but also around the world.”

The Open-IX Association is a 501(c)(6) non-profit industry association formed to promote better standards for data center interconnection and Internet exchanges. Organized and operated by volunteers from the Internet, the Open-IX Association aims to increase the reliability, resiliency and competitiveness of massive-scale interconnection for all. With the help of broad participation of interconnect and data center professionals, the association has successfully developed Internet Exchange and data center consensus-based community standards and certified 22 data centers and five exchanges since its establishment in 2013.

AMS-IX is a proud sponsor of the Open-IX Association Americas Interconnection Summit (AIS), taking place April 7-10, 2015 in San Diego, CA. To meet with the AMS-IX team at AIS, please email sales@ams-ix.net.


AMS-IX Amsterdam Receives OPEN-IX® Certification

Designation Marks the First Certified International IXP for Open-IX Association and the Third Certified Internet Exchange for AMS-IX

Amsterdam, the Netherlands / Cambridge, MA - April 7, 2015 - AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet Exchange, and the Open-IX Association (OIX) announced today that AMS-IX Amsterdam has been awarded OPEN-IX® OIX-1. By receiving this certification, AMS-IX Amsterdam is the first neutral and distributed Internet Exchange outside of the United States to be OIX-1 certified.

The designation marks the first international Internet Exchange Point (IXP) to receive Open-IX certification, further expanding Open-IX certification outside of North America to points across the globe. Amsterdam is the third AMS-IX operated Internet Exchange to receive OIX-1 certification, joining AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area in the United States. OIX-1 certification for AMS-IX Bay Area made it the first Internet Exchange worldwide to possess OPEN-IX-certified neutral and distributed Internet Exchanges in multiple U.S. markets. By receiving OIX-1 certification for its New York platform in early 2014, AMS-IX New York became the first Open-IX-certified neutral and distributed IX in the New York / New Jersey metro area.

AMS-IX Amsterdam provides a physical platform, distributed over 11 data centers in the greater Amsterdam area, at which over 700 international unique networks interconnect and directly exchange traffic. This number of connected networks makes AMS-IX Amsterdam the world’s largest Internet Exchange in terms of connected parties.

“We welcomed the announcement of the Open-IX Association to extend Internet Exchange certification across the globe and are excited to announce our third Open-IX certified Internet Exchange,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “This achievement sets a precedent for other global exchanges to become Open-IX certified and drive higher worldwide technical and operating standards for IXPs.”

AMS-IX Amsterdam has met all Open-IX certification criteria and adheres to Open-IX IXP Standards Committee-derived standards of neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations, reducing the complexity that restricts interconnection in fragmented markets.

“We are pleased to name AMS-IX Amsterdam the very first international Open-IX-certified Internet Exchange,” remarks David Temkin, Co-Founder and Chairman of the Open-IX Association. “As our fifth Open-IX-certified Internet Exchange Point, AMS-IX Amsterdam’s OIX-1 designation marks yet another momentous event for Open-IX, initiating a new era of setting superior IXP standards not just within the U.S., but also around the world.”

The Open-IX Association is a 501(c)(6) non-profit industry association formed to promote better standards for data center interconnection and Internet exchanges. Organized and operated by volunteers from the Internet, the Open-IX Association aims to increase the reliability, resiliency and competitiveness of massive-scale interconnection for all. With the help of broad participation of interconnect and data center professionals, the association has successfully developed Internet Exchange and data center consensus-based community standards and certified 22 data centers and five exchanges since its establishment in 2013.

AMS-IX is a proud sponsor of the Open-IX Association Americas Interconnection Summit (AIS), taking place April 7-10, 2015 in San Diego, CA. To meet with the AMS-IX team at AIS, please email sales@ams-ix.net.


AMS-IX Amsterdam Receives OPEN-IX® Certification

Designation Marks the First Certified International IXP for Open-IX Association and the Third Certified Internet Exchange for AMS-IX

Amsterdam, the Netherlands / Cambridge, MA - April 7, 2015 - AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet Exchange, and the Open-IX Association (OIX) announced today that AMS-IX Amsterdam has been awarded OPEN-IX® OIX-1. By receiving this certification, AMS-IX Amsterdam is the first neutral and distributed Internet Exchange outside of the United States to be OIX-1 certified.

The designation marks the first international Internet Exchange Point (IXP) to receive Open-IX certification, further expanding Open-IX certification outside of North America to points across the globe. Amsterdam is the third AMS-IX operated Internet Exchange to receive OIX-1 certification, joining AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area in the United States. OIX-1 certification for AMS-IX Bay Area made it the first Internet Exchange worldwide to possess OPEN-IX-certified neutral and distributed Internet Exchanges in multiple U.S. markets. By receiving OIX-1 certification for its New York platform in early 2014, AMS-IX New York became the first Open-IX-certified neutral and distributed IX in the New York / New Jersey metro area.

AMS-IX Amsterdam provides a physical platform, distributed over 11 data centers in the greater Amsterdam area, at which over 700 international unique networks interconnect and directly exchange traffic. This number of connected networks makes AMS-IX Amsterdam the world’s largest Internet Exchange in terms of connected parties.

“We welcomed the announcement of the Open-IX Association to extend Internet Exchange certification across the globe and are excited to announce our third Open-IX certified Internet Exchange,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “This achievement sets a precedent for other global exchanges to become Open-IX certified and drive higher worldwide technical and operating standards for IXPs.”

AMS-IX Amsterdam has met all Open-IX certification criteria and adheres to Open-IX IXP Standards Committee-derived standards of neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations, reducing the complexity that restricts interconnection in fragmented markets.

“We are pleased to name AMS-IX Amsterdam the very first international Open-IX-certified Internet Exchange,” remarks David Temkin, Co-Founder and Chairman of the Open-IX Association. “As our fifth Open-IX-certified Internet Exchange Point, AMS-IX Amsterdam’s OIX-1 designation marks yet another momentous event for Open-IX, initiating a new era of setting superior IXP standards not just within the U.S., but also around the world.”

The Open-IX Association is a 501(c)(6) non-profit industry association formed to promote better standards for data center interconnection and Internet exchanges. Organized and operated by volunteers from the Internet, the Open-IX Association aims to increase the reliability, resiliency and competitiveness of massive-scale interconnection for all. With the help of broad participation of interconnect and data center professionals, the association has successfully developed Internet Exchange and data center consensus-based community standards and certified 22 data centers and five exchanges since its establishment in 2013.

AMS-IX is a proud sponsor of the Open-IX Association Americas Interconnection Summit (AIS), taking place April 7-10, 2015 in San Diego, CA. To meet with the AMS-IX team at AIS, please email sales@ams-ix.net.


07.04.2015


Flex Network reprend L2CT et s'installe chez LyonIX

Flex Network, operateur de téléphonie, services Internet, et infrastructure Cloud/DC reprend les activités de L2CT dans l'IXP LyonIX. Cette reprise assure la continuité du service L2CT.

 

En savoir plus sur Flex Network

 

Flex Network (AS49219, AS198545) est présent en baie LyonIX 2A.


DE-CIX March newsletter: DE-CIX launches IX in Sicily, OIX certification etc.

The DE-CIX March newsletter is now online.In this edition, we report on the new DE-CIX Internet...


Upgrade: Strato AG (AS6724) – 10GE [FRA]


Upgrade: Strato AG (AS6724) – 10GE [BER]


TI Sparkle partners with DE-CIX in Palermo and launches Sicily Hub

TI Sparkle, the International Services arm of Telecom Italia Group, is announcing a new partnership...


Yevgeny Morozov: «Our business is all about partnering with a variety of services»

Moscow is hosting the 6th International Conference, "Transport Networks Russia 2015 - Transport telecommunications development in Russia and the CIS". This conference is a key venue for regulators and top officials of the operator industry and an excellent opportunity for the companies that drive technological progress and the leading visionaries of the ICT industry to meet. The conference is attended by about 300 delegates from Russia and other countries.


New peer: HeLi NET Telekommunikation (AS12355) – 10GE [DUS]


Zain Group Joins UAE-IX to Increase Peering Opportunities With Middle East Carriers

Zain Group has connected to UAE-IX, the first carrier-neutral Internet traffic exchange platform in...


Le rapport d'activité 2014 de Rezopole est en ligne

Le rapport d'activité 2014 ede Rezopole est en ligne. Vous trouverez dans ce document une rétrospective complète des activités et événements de l'année 2014. Le rapport est disponible en téléchargement au format PDF à partir de ce lien.

 


Traffic at DE-CIX exchanges: The only way is up

In March, new traffic peaks were reached at DE-CIX’s exchanges in Munich, Hamburg, New York and...


25.03.2015 Record Attendance at the CEE Peering Day 2015 Conference

The third annual CEE Peering Day was held in the Slovakian capital, Bratislava, on 18th and 19th of March. The event welcomed more than 200 representatives of the ISP, IXP and data center operators from all over the world to share their experience with current topics related to peering. The NIX.CZ Association announced the opening of the NIX.SK peering node and unveiled its plans related to the development of this exchange. Traditionally, the third edition of the CEE Peering Day was organized in a co-operation between NIX.CZ and VIX.at. The Czech Republic was represented by the following speakers: Martin Semrád and Adam Golecký from NIX.CZ, Andrea Kropáčová from the National Security team CSIRT.CZ, members of the FENIX project - Tomáš Hala (ACTIVE 24), Tomas Košnar (CESNET) and Vlastimil Pečinka (Seznam.cz). Their presentations as well as those of other presenters are available in PDF on the conference website: www.peeringday.eu.


DNS:NET 10G port upgrade

Berlin based BCIX founding member DNS:NET just upgraded their connection at BCIX to 10Gbps, today.


New peer: Kaia Global Networks Ltd. (AS251) – 10GE [DUS]


Telefonica 30G port upgrade

Telefonica just upgraded their AS13184 connection at BCIX to 30Gbps.


MSK-IX holds first seminar in Samara to celebrate 20th anniversary

On March 24, МSК-IX held the first seminar to celebrate its 20th anniversary. It was held at Samara's Holiday Inn, and brought together customers and partners from around the region.


New peer: Global IT Services PSF (AS198290) – 1GE [DUS, FRA]


Five networks went operational at DE-CIX New York this week

After two networks went online on Monday and Thursday, three more networks went operational today,...


Upgrade: Telefónica Germany (AS6805) – 40GE [DUS]


Upgrade: E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG (AS12638) – 50GE [FRA]


Rezopole partenaire du SIdO 2015

Rezopole est partenaire de la première édition du SIdO - le Salon de l'Internet des Objets - qui se tiendra les mardi 7 & mercredi 8 avril 2015 à la Cité Internationale de Lyon.

 

Le SIdo est un rendez-vous professionnel national où startups, industriels, offreurs de technologies, acteurs du numériques, laboratoires de recherche, investisseurs, designers, entrepreneurs, collectivités et médias se retrouvent pour explorer et faire de l’internet des Objets, la nouvelle économie.

 

En partenariat avec Embedded France, Minalogic, Imaginove, Cap Tronic, ENE, Cluster Edit, I-Care, Ploss RA, Thésame, Transition Numérique +, Rezopole, SIdO est la plateforme de rencontres professionnelles pour tous les acteurs privés / publics impliqués dans le développement de l'IdO en France et en Europe.

 

Résolument pragmatique et fédérateur de tout l’éco-système de l’IdO, SIdO favorise la coopération de tous les acteurs et la co-construction d’une offre industrielle innovante et compétitive.

 

En savoir plus...


18.03.2015


TrustCor Systems, First AMS-IX Caribbean Customer of 2015

TrustCor Systems S. de R.L., a provider of state-of-the-art privacy enhancing products and services for businesses and individuals, is the first customer in 2015 to connect to AMS-IX Caribbean in Curaçao. By connecting to this Internet exchange, TrustCor is able to reduce upstream connectivity costs and improve global efficiencies, fault-tolerance and quality of service.

The infrastructure of AMS-IX Caribbean allows customers to interconnect and exchange IP traffic, better known as peering, directly with all other AMS-IX Caribbean customers. This reduces the need to send traffic through a commercial transit provider. With many major global IP networks and other Internet players peering in AMS-IX Caribbean, a connection allows for easy and relatively inexpensive connectivity through BGP peering.

“Taking advantage of multiple international fiber routes is part of TrustCor’s long-term strategy to make eavesdropping on communications significantly more difficult for those intent on violating the privacy of our customers,” said Wylie Swanson, TrustCor’s Chief Technology Officer. “Increasing the diversity of our Internet access gives worldwide communication companies, and our customers, more options to reach our services through many different paths. By peering at AMS-IX Caribbean, TrustCor is taking another step towards protecting the privacy of our international customers.”

AMS-IX Caribbean saw considerable growth during the previous 15 months. The peak traffic number increased by 76% from 3.8 Gb/s at the end of 2013 to 6.7 Gb/s in March 2015. Currently, 13 customers are connected to AMS-IX Caribbean.


DE-CIX welcomes eight new customers in Frankfurt

We would like to welcome our latest customers: ComHem AB from Stockholm, Sweden, as39651...


13.03.2015 – Google upgraded at 4*10GE ports

Speed: 40Gbps | AS: 15169 | IP(v4): 193.169.198.80; 193.169.198.81 | IP(v6): 2001:7f8:58::3b41:0:1; 2001:7f8:58::3b41:0:2 | www.google.com


DE-CIX New York Successfully Completes OPEN-IX® Internet Exchange Certification Process

DE-CIX New York has successfully completed the process of OPEN-IX certification. The DE-CIX New...


Upgrade: Telefónica Germany GmbH (AS13184) – 40GE [DUS]


Upgrade: Telefónica Germany GmbH (AS13184) – 40GE [HAM]


AMS-IX Bay Area Receives OPEN-IX® Certification

Designation Affirms AMS-IX as First Internet Exchange Organization to Receive OPEN-IX Certification Across Multiple U.S. Platforms

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) and its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., announce today that the AMS-IX Bay Area Internet exchange has been awarded OIX-1 certification by the Open-IX Association (OIX). AMS-IX is the first Internet exchange organization worldwide to have OPEN-IX®-certified neutral and distributed Internet exchanges in multiple U.S. markets.

AMS-IX Bay Area has met all OPEN-IX certification criteria and adheres to Open-IX IXP Standards Committee-derived standards of neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations, which reduces the complexity that restricts interconnection in fragmented markets. AMS-IX also received OIX-1 certification for its New York platform in early 2014, becoming the first Open-IX-certified neutral and distributed Internet Exchange in the New York / New Jersey metropolitan area.

“AMS-IX is pleased to announce the OPEN-IX certification of our second U.S. Internet exchange, AMS-IX Bay Area,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “Achieving OPEN-IX certification affirms to our business customers that they are obtaining the fastest, most stable and cost-effective Internet peering services available on the market today.”

AMS-IX Bay Area provides a physical platform, spanning from Digital Realty’s 365 Main Street facility in San Francisco to CoreSite’s SV1 facility in San Jose, where organizations meet to exchange Internet traffic in a stable, fast and cost-effective manner between one another. AMS-IX Bay Area builds on the neutral and distributed formula of AMS-IX Amsterdam, the world’s largest Internet connectivity hub with approximately 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of more than 3 Tb/s.

“We are pleased to welcome AMS-IX Bay Area to the Open-IX community,” remarks David Temkin, Co-Founder and Chairman of the Open-IX Association. “The designation is a milestone not only for AMS-IX but also Open-IX, marking the third OPEN-IX-certified Internet Exchange in the U.S. This certification is a further step in the direction of reducing interconnection complexity and enhancing related efficiencies in North America”.

The Open-IX Association is a 501(c)(6) non-profit industry association formed to promote better standards for data center interconnection and Internet exchanges. Organized and operated by volunteers from the Internet, the Open-IX Association aims to increase the reliability, resiliency and competitiveness of massive-scale interconnection for all. With the help of broad participation of interconnect and data center professionals, the association has successfully developed Internet Exchange and data center consensus-based community standards and certified 22 data centers and three exchanges since its establishment in 2013.


AMS-IX Bay Area Receives OPEN-IX® Certification

Designation Affirms AMS-IX as First Internet Exchange Organization to Receive OPEN-IX Certification Across Multiple U.S. Platforms

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) and its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., announce today that the AMS-IX Bay Area Internet exchange has been awarded OIX-1 certification by the Open-IX Association (OIX). AMS-IX is the first Internet exchange organization worldwide to have OPEN-IX®-certified neutral and distributed Internet exchanges in multiple U.S. markets.

AMS-IX Bay Area has met all OPEN-IX certification criteria and adheres to Open-IX IXP Standards Committee-derived standards of neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations, which reduces the complexity that restricts interconnection in fragmented markets. AMS-IX also received OIX-1 certification for its New York platform in early 2014, becoming the first Open-IX-certified neutral and distributed Internet Exchange in the New York / New Jersey metropolitan area.

“AMS-IX is pleased to announce the OPEN-IX certification of our second U.S. Internet exchange, AMS-IX Bay Area,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “Achieving OPEN-IX certification affirms to our business customers that they are obtaining the fastest, most stable and cost-effective Internet peering services available on the market today.”

AMS-IX Bay Area provides a physical platform, spanning from Digital Realty’s 365 Main Street facility in San Francisco to CoreSite’s SV1 facility in San Jose, where organizations meet to exchange Internet traffic in a stable, fast and cost-effective manner between one another. AMS-IX Bay Area builds on the neutral and distributed formula of AMS-IX Amsterdam, the world’s largest Internet connectivity hub with approximately 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of more than 3 Tb/s.

“We are pleased to welcome AMS-IX Bay Area to the Open-IX community,” remarks David Temkin, Co-Founder and Chairman of the Open-IX Association. “The designation is a milestone not only for AMS-IX but also Open-IX, marking the third OPEN-IX-certified Internet Exchange in the U.S. This certification is a further step in the direction of reducing interconnection complexity and enhancing related efficiencies in North America”.

The Open-IX Association is a 501(c)(6) non-profit industry association formed to promote better standards for data center interconnection and Internet exchanges. Organized and operated by volunteers from the Internet, the Open-IX Association aims to increase the reliability, resiliency and competitiveness of massive-scale interconnection for all. With the help of broad participation of interconnect and data center professionals, the association has successfully developed Internet Exchange and data center consensus-based community standards and certified 22 data centers and three exchanges since its establishment in 2013.


AMS-IX Bay Area Receives OPEN-IX® Certification

Designation Affirms AMS-IX as First Internet Exchange Organization to Receive OPEN-IX Certification Across Multiple U.S. Platforms

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) and its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., announce today that the AMS-IX Bay Area Internet exchange has been awarded OIX-1 certification by the Open-IX Association (OIX). AMS-IX is the first Internet exchange organization worldwide to have OPEN-IX®-certified neutral and distributed Internet exchanges in multiple U.S. markets.

AMS-IX Bay Area has met all OPEN-IX certification criteria and adheres to Open-IX IXP Standards Committee-derived standards of neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations, which reduces the complexity that restricts interconnection in fragmented markets. AMS-IX also received OIX-1 certification for its New York platform in early 2014, becoming the first Open-IX-certified neutral and distributed Internet Exchange in the New York / New Jersey metropolitan area.

“AMS-IX is pleased to announce the OPEN-IX certification of our second U.S. Internet exchange, AMS-IX Bay Area,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “Achieving OPEN-IX certification affirms to our business customers that they are obtaining the fastest, most stable and cost-effective Internet peering services available on the market today.”

AMS-IX Bay Area provides a physical platform, spanning from Digital Realty’s 365 Main Street facility in San Francisco to CoreSite’s SV1 facility in San Jose, where organizations meet to exchange Internet traffic in a stable, fast and cost-effective manner between one another. AMS-IX Bay Area builds on the neutral and distributed formula of AMS-IX Amsterdam, the world’s largest Internet connectivity hub with approximately 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of more than 3 Tb/s.

“We are pleased to welcome AMS-IX Bay Area to the Open-IX community,” remarks David Temkin, Co-Founder and Chairman of the Open-IX Association. “The designation is a milestone not only for AMS-IX but also Open-IX, marking the third OPEN-IX-certified Internet Exchange in the U.S. This certification is a further step in the direction of reducing interconnection complexity and enhancing related efficiencies in North America”.

The Open-IX Association is a 501(c)(6) non-profit industry association formed to promote better standards for data center interconnection and Internet exchanges. Organized and operated by volunteers from the Internet, the Open-IX Association aims to increase the reliability, resiliency and competitiveness of massive-scale interconnection for all. With the help of broad participation of interconnect and data center professionals, the association has successfully developed Internet Exchange and data center consensus-based community standards and certified 22 data centers and three exchanges since its establishment in 2013.


Lomonosov Moscow State University seminar participants discuss peering

On March 10, 2015, Lomonosov Moscow State University's Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics hosted an open seminar of the Applied Research Center for Computer Networks on next-generation network technology.


Global Cloud Xchange Connects to UAE-IX

Global Cloud Xchange (GCX), a leading global data communications service provider with the world’s...


UAE-IX Doubles Peak Traffic

UAE-IX was the first international project of DE-CIX, and the exchange continues to grow. In...


New peer: OpenIT GmbH (AS20621) – 1GE [FRA]


DE-CIX supports major SFMIX upgrade in the San Francisco Bay Area

DE-CIX is proud to announce an infrastructure donation to SFMIX, better known as the San Francisco...


eco Internet Award: Apply now!

On 25 June 2015, eco will again be honoring the best in the industry at the eco Gala and Award...


NetIX team is exhibiting the CABSAT 2015 (Hall 7/Stand E7-43) and attending Capacity Middle East 2015 events in Dubai.

NetIX Communications connects its members without intermediaries over a Carrier Class Ethernet Layer 2 technology.

cabsatcapacity.jpg

The NetIX network is a resilient geographically diverse network providing very high levels of SLA. Information about the current delay, packet loss and jitter between every two PoPs in the network can be found at


NetIX team is exhibiting at the CABSAT 2015 (Hall 7/Stand E7-43) and attending Capacity Middle East 2015 events in Dubai

NetIX Communications connects its members without intermediaries over a Carrier Class Ethernet Layer 2 technology.

cabsatcapacity.jpg

The NetIX network is a resilient geographically diverse network providing very high levels of SLA. Information about the current delay, packet loss and jitter between every two PoPs in the network can be found at


NetIX is presenting its Carrier Class Ethernet Exchange at CABSAT 2015 and Capacity Middle East 2015

NetIX team is exhibiting at the CABSAT 2015 (Hall 7/Stand E7-43) and attending Capacity Middle East 2015 events in Dubai

cabsatcapacity.jpg

NetIX Communications connects its members without intermediaries over a Ca


NetIX to offer special discount during CABSAT 2015

NetIX Communications connects its members without intermediaries over a Carrier Class Ethernet Layer 2 technology

cabsat2015.png

NetIX offers special 25% discount for all customers that join the global Carrier Class Ethernet Platform during the CABSAT 2015 exhibition in Dubai.

Offer is valid for new customers, joining with a new port in e


Together with ENISA, DE-CIX has developed a study about Internet threats

Internet users ranging from commercial to private depend on the fact that network operators...


DE-CIX Supports FCC’s Decision on Net Neutrality

On Thursday, February 26, 2015, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) voted to regulate...


MSK-IX CTO to speak at a Moscow State University seminar

On March 10, 2015, Moscow State University’s Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics will host an open seminar of the Applied Research Center for Computer Networks on next-generation network technology.


net:25

„25 Years of Internet in Austria“ and „25 Years ACOnet“: ACOnet celebrates its birthday on June...


DE-CIX newsletter: Open-IX certification, New York special offer, UAE-IX traffic growth and much more

The February edition of the DE-CIX newsletter is now online. Among other topics, this month’s...


New peer: ADDIX Internet Services GmbH (AS25415) – 1GE [FRA]


New peer: Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH (AS60294) – 10GE [DUS]


Looking back at a successful Capacity Caribbean 2015

Nico Scheper and Erik Verhoef attended the 9th edition of Capacity Caribbean in Punta Cana, Dominican Republic. Capacity Caribbean is often seen as a gateway to the Caribbean and South American market and has proven to be a brilliant format over the years.

With over 170 attendees and nearly 200 companies present, this edition made it possible for us to keep in touch with existing customers and stay up-to-date with current market trends. The event also gave us the opportunity to meet potential customers, while enjoying the beautiful scenery of Playa Blanca.

Do you want to meet us soon to discuss the advantages of connecting to AMS-IX Caribbean, please visit our events page to see where you can find us and/or email sales@ams-ix.net.


DuPont Fabros Technology, Inc. Expands Partnership with AMS-IX in Chicago

DuPont Fabros Technology, Inc. (NYSE: DFT), a leading owner, developer, operator and manager of enterprise-class, carrier-neutral, large multi-tenant wholesale data centers, today announced that AMS-IX USA Inc., a subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), has expanded its relationship with DFT by executing a Letter of Intent (LOI) to build and operate an AMS-IX Chicago Point-of-Presence (PoP) in DFT's Chicago 2 (CH2) data center. Expected to be live in the third quarter of 2015, CH2 will be the only location in the Chicago suburbs to offer this service.

The addition of AMS-IX Chicago in DFT's CH2 data center will provide DFT customers with the ability to exchange their IP traffic with other members on the distributed exchange in a stable, fast and cost-effective manner. AMS-IX Chicago builds on the neutral, member-owned and distributed principle of AMS-IX, which is the world's largest Internet Exchange with more than 700 connected members and a peak Internet traffic rate close to 3.5 Tb/s.

"AMS-IX was considering a location outside of downtown Chicago, and we are pleased that they selected DFT, providing our customers peering options previously not available to them," said Vinay Nagpal, DFT's Director of Carrier Relations. "DFT's customers at our existing CH1 data center and our new CH2 data center will be able to connect to the AMS-IX Chicago node using DFT's underground conduit system and dark fiber."

"DFT has proven to be a great partner for AMS-IX by facilitating easy and cost-effective interconnection for its customers to connect to the AMS-IX New York deployed at DFT's New Jersey data center," said Job Witteman, AMS-IX's Chief Executive Officer. "We are pleased to expand our relationship with DFT and look forward to a successful partnership in Chicago."

AMS-IX's subsidiary AMS-IX USA Inc. has established distributed Internet Exchanges in New York/New Jersey, the Bay Area and Chicago. AMS-IX, based in Amsterdam, also deploys international Internet Exchanges in Hong Kong, Caribbean and East Africa.


DuPont Fabros Technology, Inc. Expands Partnership with AMS-IX in Chicago

DuPont Fabros Technology, Inc. (NYSE: DFT), a leading owner, developer, operator and manager of enterprise-class, carrier-neutral, large multi-tenant wholesale data centers, today announced that AMS-IX USA Inc., a subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), has expanded its relationship with DFT by executing a Letter of Intent (LOI) to build and operate an AMS-IX Chicago Point-of-Presence (PoP) in DFT's Chicago 2 (CH2) data center. Expected to be live in the third quarter of 2015, CH2 will be the only location in the Chicago suburbs to offer this service.

The addition of AMS-IX Chicago in DFT's CH2 data center will provide DFT customers with the ability to exchange their IP traffic with other members on the distributed exchange in a stable, fast and cost-effective manner. AMS-IX Chicago builds on the neutral, member-owned and distributed principle of AMS-IX, which is the world's largest Internet Exchange with more than 700 connected members and a peak Internet traffic rate close to 3.5 Tb/s.

"AMS-IX was considering a location outside of downtown Chicago, and we are pleased that they selected DFT, providing our customers peering options previously not available to them," said Vinay Nagpal, DFT's Director of Carrier Relations. "DFT's customers at our existing CH1 data center and our new CH2 data center will be able to connect to the AMS-IX Chicago node using DFT's underground conduit system and dark fiber."

"DFT has proven to be a great partner for AMS-IX by facilitating easy and cost-effective interconnection for its customers to connect to the AMS-IX New York deployed at DFT's New Jersey data center," said Job Witteman, AMS-IX's Chief Executive Officer. "We are pleased to expand our relationship with DFT and look forward to a successful partnership in Chicago."

AMS-IX's subsidiary AMS-IX USA Inc. has established distributed Internet Exchanges in New York/New Jersey, the Bay Area and Chicago. AMS-IX, based in Amsterdam, also deploys international Internet Exchanges in Hong Kong, Caribbean and East Africa.


DuPont Fabros Technology, Inc. Expands Partnership with AMS-IX in Chicago

DuPont Fabros Technology, Inc. (NYSE: DFT), a leading owner, developer, operator and manager of enterprise-class, carrier-neutral, large multi-tenant wholesale data centers, today announced that AMS-IX USA Inc., a subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), has expanded its relationship with DFT by executing a Letter of Intent (LOI) to build and operate an AMS-IX Chicago Point-of-Presence (PoP) in DFT's Chicago 2 (CH2) data center. Expected to be live in the third quarter of 2015, CH2 will be the only location in the Chicago suburbs to offer this service.

The addition of AMS-IX Chicago in DFT's CH2 data center will provide DFT customers with the ability to exchange their IP traffic with other members on the distributed exchange in a stable, fast and cost-effective manner. AMS-IX Chicago builds on the neutral, member-owned and distributed principle of AMS-IX, which is the world's largest Internet Exchange with more than 700 connected members and a peak Internet traffic rate close to 3.5 Tb/s.

"AMS-IX was considering a location outside of downtown Chicago, and we are pleased that they selected DFT, providing our customers peering options previously not available to them," said Vinay Nagpal, DFT's Director of Carrier Relations. "DFT's customers at our existing CH1 data center and our new CH2 data center will be able to connect to the AMS-IX Chicago node using DFT's underground conduit system and dark fiber."

"DFT has proven to be a great partner for AMS-IX by facilitating easy and cost-effective interconnection for its customers to connect to the AMS-IX New York deployed at DFT's New Jersey data center," said Job Witteman, AMS-IX's Chief Executive Officer. "We are pleased to expand our relationship with DFT and look forward to a successful partnership in Chicago."

AMS-IX's subsidiary AMS-IX USA Inc. has established distributed Internet Exchanges in New York/New Jersey, the Bay Area and Chicago. AMS-IX, based in Amsterdam, also deploys international Internet Exchanges in Hong Kong, Caribbean and East Africa.


Join DE-CIX at Capacity Middle East in Dubai

DE-CIX delivers instant connections to the world’s leading networks; 2015 marks our 20th year of...


24.02.2015 – SBB (Serbia BroadBand) joined BIX.BG

Speed: 10Gbps | AS: 31042 | IP(v4): 193.169.198.76 | IP (v6): 2001:7f8:58::7942:0:1 | www.sbb.co.rs


24.02.2015 – Neotel joined BIX.BG

Speed: 10Gbps | AS: 34772 | IP(v4): 193.169.198.82 | IP (v6): 2001:7f8:58::87d4:0:1 | neotel.mk


New peer: euNetworks Group (AS13237) – 10GE [FRA]


New peer: Trusted Network GmbH (AS21385) – 10GE [FRA]


New peer: vitroconnect GmbH (AS57353) – 10GE [FRA]


New Customers in Frankfurt and New York

We warmly welcome new customers at our exchanges in Frankfurt and New York. In Frankfurt, we...


New peer: Apple Inc. (AS714) – 2x 40GE [FRA]


New peer: VoipGATE S.A. (AS51405) [FRA]


New peer: VoipGATE S.A. (AS51405) [DUS]


AMS-IX Expands US Presence with CoreSite in Chicago

CoreSite Realty Corporation (NYSE: COR), a premier provider of secure, reliable, high-performance data center solutions across the US, announced that AMS-IX USA Inc., a subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) in Amsterdam, has established an AMS-IX Chicago Point-of-Presence (PoP) in CoreSite’s CH1 data center. This PoP enables both companies to provide additional peering opportunities to the Chicago Internet and technology community. AMS-IX’s Chicago deployment follows its deployment of a PoP in CoreSite’s Silicon Valley market in December 2014.

AMS-IX Chicago provides a physical platform where organizations can meet to exchange Internet traffic in a stable, fast and cost-effective manner. AMS-IX Chicago builds on the neutral and distributed formula of AMS-IX, which is the world’s largest Internet connectivity hub with approximately 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of close to 3.5 Tb/s.

“CoreSite’s secure, network-rich Chicago data center is the perfect location for us to further grow AMS-IX Chicago and expand our choice of peering opportunities,” said Job Witteman, CEO of AMS-IX. “With years of experience in operating high-performance data center and colocation facilities in the United States, we see CoreSite as a trusted and reliable colocation partner.”

CoreSite’s CH1 facility is strategically located in downtown Chicago, providing access to low-latency network connections to the city’s financial, healthcare, media and other enterprises. Enabling that access, CoreSite’s CH1 data center hosts over 50 network and cloud service providers, supported by the CoreSite Open Cloud Exchange and CoreSite’s commitment to excellence in customer service.

“Peering exchanges are an integral part of the Internet, and AMS-IX Chicago will bring another valuable option to CoreSite customers in the Chicago market,” said Brian Warren, SVP Product and Marketing for CoreSite. “AMS-IX has a proven strategy of building industry-leading Internet Exchanges around the world, and we look forward to working with AMS-IX in Chicago as we have in the Silicon Valley.”


AMS-IX Expands US Presence with CoreSite in Chicago

CoreSite Realty Corporation (NYSE: COR), a premier provider of secure, reliable, high-performance data center solutions across the US, announced that AMS-IX USA Inc., a subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) in Amsterdam, has established an AMS-IX Chicago Point-of-Presence (PoP) in CoreSite’s CH1 data center. This PoP enables both companies to provide additional peering opportunities to the Chicago Internet and technology community. AMS-IX’s Chicago deployment follows its deployment of a PoP in CoreSite’s Silicon Valley market in December 2014.

AMS-IX Chicago provides a physical platform where organizations can meet to exchange Internet traffic in a stable, fast and cost-effective manner. AMS-IX Chicago builds on the neutral and distributed formula of AMS-IX, which is the world’s largest Internet connectivity hub with approximately 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of close to 3.5 Tb/s.

“CoreSite’s secure, network-rich Chicago data center is the perfect location for us to further grow AMS-IX Chicago and expand our choice of peering opportunities,” said Job Witteman, CEO of AMS-IX. “With years of experience in operating high-performance data center and colocation facilities in the United States, we see CoreSite as a trusted and reliable colocation partner.”

CoreSite’s CH1 facility is strategically located in downtown Chicago, providing access to low-latency network connections to the city’s financial, healthcare, media and other enterprises. Enabling that access, CoreSite’s CH1 data center hosts over 50 network and cloud service providers, supported by the CoreSite Open Cloud Exchange and CoreSite’s commitment to excellence in customer service.

“Peering exchanges are an integral part of the Internet, and AMS-IX Chicago will bring another valuable option to CoreSite customers in the Chicago market,” said Brian Warren, SVP Product and Marketing for CoreSite. “AMS-IX has a proven strategy of building industry-leading Internet Exchanges around the world, and we look forward to working with AMS-IX in Chicago as we have in the Silicon Valley.”


AMS-IX Expands US Presence with CoreSite in Chicago

CoreSite Realty Corporation (NYSE: COR), a premier provider of secure, reliable, high-performance data center solutions across the US, announced that AMS-IX USA Inc., a subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) in Amsterdam, has established an AMS-IX Chicago Point-of-Presence (PoP) in CoreSite’s CH1 data center. This PoP enables both companies to provide additional peering opportunities to the Chicago Internet and technology community. AMS-IX’s Chicago deployment follows its deployment of a PoP in CoreSite’s Silicon Valley market in December 2014.

AMS-IX Chicago provides a physical platform where organizations can meet to exchange Internet traffic in a stable, fast and cost-effective manner. AMS-IX Chicago builds on the neutral and distributed formula of AMS-IX, which is the world’s largest Internet connectivity hub with approximately 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of close to 3.5 Tb/s.

“CoreSite’s secure, network-rich Chicago data center is the perfect location for us to further grow AMS-IX Chicago and expand our choice of peering opportunities,” said Job Witteman, CEO of AMS-IX. “With years of experience in operating high-performance data center and colocation facilities in the United States, we see CoreSite as a trusted and reliable colocation partner.”

CoreSite’s CH1 facility is strategically located in downtown Chicago, providing access to low-latency network connections to the city’s financial, healthcare, media and other enterprises. Enabling that access, CoreSite’s CH1 data center hosts over 50 network and cloud service providers, supported by the CoreSite Open Cloud Exchange and CoreSite’s commitment to excellence in customer service.

“Peering exchanges are an integral part of the Internet, and AMS-IX Chicago will bring another valuable option to CoreSite customers in the Chicago market,” said Brian Warren, SVP Product and Marketing for CoreSite. “AMS-IX has a proven strategy of building industry-leading Internet Exchanges around the world, and we look forward to working with AMS-IX in Chicago as we have in the Silicon Valley.”


"AKADO Telecom" Joins AMS-IX Partner Program

AKADO Telecom”, a leading telecom operator in the Moscow region, has become a reseller of AMS-IX in Amsterdam. The company has joined AMS-IX’s successful partner program to offer the AMS-IX service remotely to its customers and provide them with increased peering benefits.

AMS-IX has introduced the AMS-IX Partner Program to allow third parties to resell AMS-IX ports anywhere they have infrastructure connecting to the AMS-IX locations in Amsterdam.

“AMS-IX is one of the world’s largest Internet Exchanges and offers many interesting peering opportunities. As "AKADO Telecom" is going to focus on the B2O market, we made the decision to join AMS-IX,” said Vitaly M. Klishin, First Deputy General Director at "AKADO Telecom". “In addition to this, we expect that our partnership will contribute to the development of the telecommunication market as a whole: direct peering opportunities with international operators will allow small Russian eye-ball telecom operators to increase the quality of the services they provide.”

“We are very pleased to welcome “AKADO Telecom” as our latest partner,” said Mark Cooper, CCO of AMS-IX. “This company, which operates a large network in and around Moscow, contributes to a better connectivity from this region to AMS-IX and therefore brings more diversity to the network community at our platform.”

Open joint stock company Moscow Telecommunication Corporation – (COMCOR – trademark is “AKADO Telecom”) is one of the largest operators of the multiservice communication network in the Moscow region. "AKADO Telecom" renders all variety of modern communication services on the basis of own fiber-optical network, which is more than 20 500 km. The basic services of "AKADO Telecom" are high-speed Internet access and access to the fix telephone network in the B2B and B2C markets, providing domestic and international circuits, organization of virtual corporate networks, information security services, Data-Center services such as colocations and cloud services, and TV broadcasting. Since 2008, COMCOR has been working under the trademark “AKADO Telecom” and is part of a group of Companies, named “AKADO”.


"AKADO Telecom" Joins AMS-IX Partner Program

AKADO Telecom”, a leading telecom operator in the Moscow region, has become a reseller of AMS-IX in Amsterdam. The company has joined AMS-IX’s successful partner program to offer the AMS-IX service remotely to its customers and provide them with increased peering benefits.

AMS-IX has introduced the AMS-IX Partner Program to allow third parties to resell AMS-IX ports anywhere they have infrastructure connecting to the AMS-IX locations in Amsterdam.

“AMS-IX is one of the world’s largest Internet Exchanges and offers many interesting peering opportunities. As "AKADO Telecom" is going to focus on the B2O market, we made the decision to join AMS-IX,” said Vitaly M. Klishin, First Deputy General Director at "AKADO Telecom". “In addition to this, we expect that our partnership will contribute to the development of the telecommunication market as a whole: direct peering opportunities with international operators will allow small Russian eye-ball telecom operators to increase the quality of the services they provide.”

“We are very pleased to welcome “AKADO Telecom” as our latest partner,” said Mark Cooper, CCO of AMS-IX. “This company, which operates a large network in and around Moscow, contributes to a better connectivity from this region to AMS-IX and therefore brings more diversity to the network community at our platform.”

Open joint stock company Moscow Telecommunication Corporation – (COMCOR – trademark is “AKADO Telecom”) is one of the largest operators of the multiservice communication network in the Moscow region. "AKADO Telecom" renders all variety of modern communication services on the basis of own fiber-optical network, which is more than 20 500 km. The basic services of "AKADO Telecom" are high-speed Internet access and access to the fix telephone network in the B2B and B2C markets, providing domestic and international circuits, organization of virtual corporate networks, information security services, Data-Center services such as colocations and cloud services, and TV broadcasting. Since 2008, COMCOR has been working under the trademark “AKADO Telecom” and is part of a group of Companies, named “AKADO”.


DE-CIX Signs Memorandum of Understanding with OPEN-IX and Begins Internet Exchange Certification Process for DE-CIX New York

DE-CIX has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Open-IX Association (OIX), a...


DE-CIX January newsletter: 20th DE-CIX anniversary, traffic peak and many more

Read the DE-CIX January newsletter online: DE-CIX's 20th anniversary, DE-CIX facts and figures...


New Member connected - Dream Connnect

The Bulgarian telecom operator Dream Connect is connected to NetIX.

Welcome Dream Connect !

====================

IPv4: 193.218.0.47

IPv6: 2001:67c:29f0::3:9833:1

ASN:  39833

AS-SET: as39833 (no as-set)

E-mail: trichkov@drea


New peer: CloudFlare Inc. (AS13335) – 10GE [DUS]


New Member: K-TEL Communications GmbH

Our first new member in 2015 is K-TEL Communications GmbH from Berlin. Welcome!


Safer Internet Day

On the occasion of the 11th Safer Internet Day on February 10th 2015, ISPA has published brochures...


Upgrade: Kabel Deutschland GmbH (AS31334) – 100GE [DUS]


Another successful year for Amsterdam Internet Exchange in 2014

Internet traffic on AMS-IX increased by 30%

AMS-IX, the world’s leading Internet Exchange, had a successful year in 2014. For the third year in a row, more than 100 organisations connected to the AMS-IX platform of which 90% originated outside the Netherlands. In total, AMS-IX has almost 700 members and customers. Last year, the Internet traffic on AMS-IX increased by 30%. This is slightly more than Cisco predicted in its ‘Visual Networking Index’ for the global Internet traffic during peak hours. In this report, Cisco predicts a yearly growth of 28% in the period 2013-2018.

Ever more and still increasing Internet traffic
In 2014, the total Internet traffic volume at AMS-IX increased by 28% until 7.1 Exabyte (7+ million Terabyte). For example: one Terabyte of music is enough to listen continuously for more than three years. In September, a new data transfer speed record of 3 Terabit per second (Tbps) was reached. Furthermore, the IPv6 traffic rate quadrupled in the past two years: from 6 Gigabit per second (Gbps) in 2012 till 24 Gbps in 2014.

Job Witteman, CEO of AMS-IX: “This is the third year that we welcomed more than 100 new organisations. Our partners had an important part in this: 74% of our new members and customers came in through a partner, compared to 68% in 2013. By far, most of these members and customers come from abroad: 60% are from other European countries, 30% from other regions. This shows that the Netherlands plays a crucial role in the worldwide digital economy – thanks to our digital infrastructure.”

More AMS-IX facts and figures can be found in below infographic.

2014 Am Six Infographic Final


Telx adds AMS-IX New York to its Facility at 111 8th Avenue

Partnership Increases Internet Peering Opportunities for Customers

Telx®, a leading provider of global interconnectivity, data center solutions and cloud enablement services, and AMS-IX USA Inc., a subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), today announced they have partnered to open an AMS-IX New York Point of Presence (PoP) within Telx's NYC2 data center facility at 111 8th Avenue.

AMS-IX New York provides a physical platform, deployed within five data center facilities, where parties can meet to exchange internet-related traffic with one another. Together with Telx’s growing customer base and interconnection capabilities, the two companies are able to offer reliable, fast, and cost-effective internet peering services to their end-users and business customers within a secure environment.

This partnership enables AMS-IX New York and Telx to provide customers with additional peering opportunities to other connected parties on the platform, including those customers that are located in other data center facilities, such as nearby NYC1 at 60 Hudson Street and NYC3 at 32 Avenue of the Americas. These two facilities, along with NYC2, comprise the “The NYC Trifecta” in Manhattan, offering seamless connectivity and providing small, medium, and enterprise businesses with access to the same network-rich interconnections regardless of their location. In addition, the Trifecta acts as a central hub for leading global service providers to access physical connection points to the world’s telecommunications networks.

"With several potential and existing AMS-IX customers within Telx’s data center facilities, NYC2 is the perfect location for us to expand the AMS-IX New York platform and further grow our community," said Job Witteman, CEO of AMS-IX. "With over ten years of solid experience and customer satisfaction, Telx offers AMS-IX incredible value with this partnership.”

“The partnership between AMS-IX New York and Telx provides our mutual customers with greater optionality at decreased network costs and improved performance with the assurance of 100 percent uptime and 24-hour connectivity provisioning,” said Chris Downie, Chief Executive Officer at Telx. "With Telx’s broad portfolio of customers across a range of industries, we are able to connect AMS-IX with potential new business opportunities throughout the US, expanding their reach and bringing more value to our customers"


Telx adds AMS-IX New York to its Facility at 111 8th Avenue

Partnership Increases Internet Peering Opportunities for Customers

Telx®, a leading provider of global interconnectivity, data center solutions and cloud enablement services, and AMS-IX USA Inc., a subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), today announced they have partnered to open an AMS-IX New York Point of Presence (PoP) within Telx's NYC2 data center facility at 111 8th Avenue.

AMS-IX New York provides a physical platform, deployed within five data center facilities, where parties can meet to exchange internet-related traffic with one another. Together with Telx’s growing customer base and interconnection capabilities, the two companies are able to offer reliable, fast, and cost-effective internet peering services to their end-users and business customers within a secure environment.

This partnership enables AMS-IX New York and Telx to provide customers with additional peering opportunities to other connected parties on the platform, including those customers that are located in other data center facilities, such as nearby NYC1 at 60 Hudson Street and NYC3 at 32 Avenue of the Americas. These two facilities, along with NYC2, comprise the “The NYC Trifecta” in Manhattan, offering seamless connectivity and providing small, medium, and enterprise businesses with access to the same network-rich interconnections regardless of their location. In addition, the Trifecta acts as a central hub for leading global service providers to access physical connection points to the world’s telecommunications networks.

"With several potential and existing AMS-IX customers within Telx’s data center facilities, NYC2 is the perfect location for us to expand the AMS-IX New York platform and further grow our community," said Job Witteman, CEO of AMS-IX. "With over ten years of solid experience and customer satisfaction, Telx offers AMS-IX incredible value with this partnership.”

“The partnership between AMS-IX New York and Telx provides our mutual customers with greater optionality at decreased network costs and improved performance with the assurance of 100 percent uptime and 24-hour connectivity provisioning,” said Chris Downie, Chief Executive Officer at Telx. "With Telx’s broad portfolio of customers across a range of industries, we are able to connect AMS-IX with potential new business opportunities throughout the US, expanding their reach and bringing more value to our customers"


Wederom mooie groei voor Amsterdam Internet Exchange in 2014

AMS-IX, het grootste internetknooppunt ter wereld, heeft een succesvol jaar gehad in 2014. Voor het derde opeenvolgende jaar zijn er meer dan 100 partijen aangesloten op het platform van AMS-IX, waarvan 90% buiten de Nederlandse grenzen komt. In totaal zijn er bijna 700 aangesloten klanten en leden. Afgelopen jaar groeide het internetverkeer op AMS-IX met 30%. Dit is iets meer dan Cisco in haar ‘Visual Networking Index’ heeft voorspeld voor het globale internetverkeer tijdens piekuren. Daarin voorspelt Cisco een jaarlijkse groei van 28% over de periode 2013-2018.

Steeds meer en steeds sneller internetverkeer
Het totale internetverkeersvolume binnen AMS-IX is in 2014 met 28% gegroeid tot 7,1 Exabyte (ruim 7 miljoen Terabyte). Ter illustratie: één Terabyte aan muziek is al genoeg om meer dan drie jaar continu muziek te luisteren. In september werd ook een nieuwe piek in de snelheid van het internetverkeer gehaald: toen werd voor het eerst de grens van 3 Terabit per seconde (Tbps) doorbroken.

Bovendien zag AMS-IX het IPv6-verkeer in de afgelopen twee jaar verviervoudigen: van 6 Gigabyte per seconde (Gbps) in 2012 tot 24 Gbps in 2014.

Job Witteman, CEO van AMS-IX: “Dit is het derde jaar dat we weer meer dan 100 nieuwe partijen hebben mogen verwelkomen. Onze partners hebben daarin een belangrijke bijdrage gehad: 74% van onze nieuwe klanten kwamen namelijk via een partner ten opzichte van 68% in 2013. Het overgrote deel van deze klanten en leden komt uit het buitenland: 60% uit andere Europese landen, 30% uit de rest van de wereld. Dat laat zien dat Nederland dankzij onze digitale infrastructuur een cruciale rol speelt in de wereldwijde digitale economie.”

Meer feiten en cijfers over AMS-IX in 2014 vindt u in onderstaande infographic.

2014 Am Six Infographic Final


Join DE-CIX at NANOG 63

Join DE-CIX at NANOG 63 to keep the global peering and interconnection conversations going. ...


26.01.2015


What does the member/customer think of AMS-IX?

Every year we conduct a customer survey, in which we ask both our members and customers to rate our services, offerings and activities as well as share information about their business profile and (future) activities. The results give us valuable insights in possible trends, what we need to improve and where we can continue in a similar manner. In this article we will share the most important results.

A total of 77 people filled out the customer survey (75 in 2014). Of these respondents most originate from the Netherlands (32%) and Germany (10%), followed by Italy, the United Kingdom and France. Compared to last year’s survey, new countries in the list are China and South Africa.

Overall, AMS-IX as a company has scored very well. We have achieved almost 8.5 out of 10 points. More specifically, the individual departments Network Operations Centre (NOC), Customer Service, Marketing, Sales and Finance were also rated well. The performance of NOC on, amongst other activities, engineering competence, trouble ticket support and speed of response to requests all have received around 8.5 out of 10 points. Respondents have rated Customer Service a full 9 out of 10 points and the other three departments more than 9 out of 10 points.

Our members and customers were also asked to select the three most important attributes for connecting to AMS-IX. The most important attribute is the number of connected parties, directly followed by number of routes and reliability of the platform. The ability to have a say in the AMS-IX Association was not selected by any of the respondents. They seem to value the other attributes more, including cost-effectiveness and neutrality & independence.

Chart Q5 150120

When asking specifically about the AMS-IX membership, 27% of the respondents have indicated this as very valuable, compared to 37% last year. Another 45% has stated the membership as valuable, even though they don’t vote.

This year, fewer respondents are thinking about upgrading (28%). The number has decreased by 11%, compared to last year’s survey. A good reason for this result could be that many upgrades were carried out last year. The total net customer capacity added in 2014 is close to 4 Tbps. Of the respondents thinking about an upgrade most have said they will add a capacity of 10GE.

Chart Q4 150120 2

A new customer survey will land in our customer/member’s inbox by the end of 2015. In the meantime, we will work on maintaining or even improving the level of quality towards our (future) connected parties.


New peer: 23Media GmbH (AS47447) – 10GE [FRA]


AMS-IX Announces New Gold & Silver Partners

Partners are a strong driver of AMS-IX’s international growth in 2014

Equinix, IX Reach and EvoSwitch have received the AMS-IX Gold Partner status, of which Equinix was the first to reach this position. Hibernia Networks, Lepida SpA and Sofia Connect have become AMS-IX Silver Partner.

Mark Cooper, Chief Commercial Officer (CCO) of AMS-IX: “Our partners play an important part in the growth of AMS-IX. Last year, 74% of our new customers joined us via a partner, compared to 68% in 2013. We were the first Internet Exchange in the world to introduce a partner program, making them an integral part of our strategy. It enabled us to increase their involvement and reward successful partners, and it allowed them to expand their product and service portfolio with the largest professional and neutral exchange in the world.”

AMS-IX introduced its partner program in response to a growing demand from parties worldwide, wanting to connect to AMS-IX. Since the introduction, AMS-IX welcomed customers from, among other regions, Eastern Europe, the Middle East, Asia and South America. It is not always easy to connect to Western Europe from these regions, but through the AMS-IX Partner Program, they were able to easily connect remotely to one of the most international Internet Exchanges in the world.

About the AMS-IX Partner Program
The AMS-IX Partner Program allows qualified third parties to offer the AMS-IX service remotely, resulting in higher margins and reduced levels of administration. Partners can resell AMS-IX ports from where their infrastructure is connected to the AMS-IX colocations in Amsterdam. The benefits of the AMS-IX Partner Program for (new) customers:
• One-stop shop service: partner provides IP transport, AMS-IX peering port and customer relationship, including sales, contracts, billing and first line customer care support.
• No investment in equipment and no Point-of-Presence (PoP) in one of AMS-IX’s colocations needed.
• Lower port capacity available (from 100 Mbps)

Gold and Silver Partner requirements
To be qualified as an AMS-IX Gold Partner, resellers had to sell more than 20 applications or 100GE (Gigabit Ethernet) of port capacity – or more than 300GE in the case of colocation partners – in 2014. To be named Silver partner, resellers had to sell more than 10 applications or 50GE of port capacity – or 150GE in the case of colocation partners. The status is valid until the end of 2015. In January 2016 AMS-IX will review who will be qualified as an AMS-IX Gold or Silver Partner.

For more information about the AMS-IX Partner Program and a full list of our partners go to: https://ams-ix.net/connect-to-ams-ix/partner-program.


[NaMeX]: New member: Huricane Electric

NaMeX Consortium has a new member: Huricane Electric (AS6939)


NetIX was awarded the Best Start Up at Forbes Bulgaria Business Awards 2014

Forbes Bulgaria Business awards ceremony took place on January 12th


New peer: Kaia Global Networks Ltd. (AS251) – 10GE [HAM]


14.01.2015


14.01.2015 In taking over the SITELiX project, the Czech peering node NIX.CZ enters the Slovak Internet connection market

Prague/Bratislava, 14th January 2014 – NIX.CZ Association, the Czech Republic‘s neutral IX node, is in the process of taking over the running of the SITELiX Project, one of Slovakia’s two peering nodes. This will give its members and customers the possibility to operate in a modern and expanding peering node in Slovakia, which will function on the same principle as the Czech NIX.CZ. At the same time, the Slovak Internet connection market will acquire a partner with vast experience in the field of inter-operator data transit. NIX.CZ will also try to bring to Slovakia other key international players already active in the Czech Republic in order to further develop the Slovakian market. The SITELiX project remains a separate and neutral peering node for Slovakia and will not be integrated into the Czech peering node.   Marián Okres, the project manager of SITEL, which had previously been running SITELiX, said: “By taking over the SITELiX project, NIX.CZ is giving SITEL, a Slovak company, the opportunity to fully concentrate on its key activities, which include running its own datacentres and building, operating and servicing optical networks. On the other hand, NIX.CZ Association is going to focus on running and developing one of Slovakia’s two peering nodes, which is good news above all for our customers. The Czech peering node is one of the most important in the field and is bringing years of experience and solid know-how of Internet interconnection into the project.”   An agreement between the representatives of SITEL and NIX.CZ was signed before the end of last year. At the moment, the project is being handed over, a process which should be completed in the following months. The SITELiX project will be managed from Prague, with the current and future customers of SITELiX becoming customers of NIX.CZ. According to the Association’s plan, in the future SITELiX should follow the same operating model and principles as the Czech peering node.   “I am very happy that we can offer our experience and projects to entities currently operating in Slovakia,” the Director of NIX.CZ Martin Semrád said. “Once the SITELiX project has been handed over, we will begin to develop and expand its infrastructure to match the standard offered by NIX.CZ in Prague. The openness, stability and transparency of the Slovak peering market, which are our priorities, are also important for the functioning of Czech companies active in the Internet field. Many of them are connected not only in the Czech Republic, but also in Slovakia. Some of these networks are our members and have previously expressed interest in getting the same standard of service they are used to in the Czech Republic from our Eastern neighbours.”     More information and future growth strategies of the SITELiX project will be presented during the Peering Day conference that will take place in the Slovak capital in March 2015. The conference will bring together experts on Internet interconnection from Europe, Asia and America.   About NIX.CZ NIX.CZ, z.s.p.o. (association of legal entities) is an association of Czech and foreign internet service providers who wish to mutually interconnect their networks. The Association is currently the largest neutral IXP (Internet Exchange Point) in the Czech Republic and ranks among the ten largest IXPs in Europe. The seamless functioning of the node is ensured by meticulous planning, expert technical solutions and 24/7/365 technical support. Since 2003, the Association also support peering activities using the Ipv6 protocol.   About SITEL SITEL s.r.o. [Ltd] was established in 1993 exclusively as a provider of services in the construction of metallic and optic fibre networks. As the name of the company suggests (Company for the construction of Integrated Telecommunications), it provides a wide range of services in the design, implementation and maintenance of telecommunication technologies. The company owns SITELPOP, the first neutral data centre at Slovakia and its largest interconnection node today, and operates SITELNET, a fibre network in Bratislava and Košice, supported by a 7/24 FLM service.


[NaMeX]: New member: NGI Spa

NaMeX Consortium has a new member: NGI Spa (AS35612)


2015 starts with a new peak traffic level: 3.692 tbit/s

We finished 2014 with a new record number of customers, and a new traffic record has quickly...


07.01.2015 The next issue of NIX.CZ's newsletter has been published

This issue of NIX.CZ’s newsletter informs about the new price list applicable from January 1st. Furthermore, it updates about a new record in data traffic, tells about NIX.CZ’s participation in a meeting of experts in Montenegro as well as about the association’s participation in a pan-European security exercise, Cyber Europe 2014. The current issue also includes news about the association’s Board member being appointed a Board member of EURO-IX.


Upgrade: Hurricane Electric (AS6939) – 10GE [DUS]


Upgrade: Hurricane Electric (AS6939) – 10GE [HAM]


Upgrade: Wilhelm.tel GmbH (AS15943) – 10GE [HAM]


New peer: CloudFlare Inc. (AS13335) – 10GE [FRA]


Aperezo n°32 avec F5 et Westcon

Le prochain Aperezo organisé par Rezopole à Lyon, en partenariat avec F5 et Westcon aura lieu le jeudi 22 janvier au restaurant Tapeo à partir de 18h30. Venez rencontrer les équipes de F5 et Westcon ainsi que le professionnels du secteur IT régional autour d'un cocktail dînatoire, dans un cadre agréable et convivial. Inscrivez-vous dès maintenant ! 

 

 

 

Je m'inscris à l'Aperezo n°32

 

 

A propos de F5

En permettant aux entreprises et aux opérateurs de déployer efficacement leurs services applicatifs dans leur datacenter, dans le cloud, ou via une infrastructure SDN (Software Defined Networking), les solutions F5 garantissent la haute disponibilité, la sécurité et la fiabilité des applications à chaque utilisateur, en tout lieu et à tout moment.

En s’appuyant sur des API ouvertes, de très nombreuses alliances technologiques et des architectures de références, les clients F5 peuvent continuer à développer une infrastructure sur mesure pour optimiser leurs services applicatifs et  leur sécurité.

A propos de Westcon

Westcon est un distributeur à valeur ajoutée de solutions de référence dans le domaine de la sécurité, des infrastructures réseaux, datacenter et communications unifiées, disposant d'un réseau mondial de revendeurs spécialisés. F5 Networks est l'un des partenaires majeurs de Westcon.

 

 


Nouveau membre interconnecté sur LyonIX : WideVOIP - WhichWAN

 

WideVOIP - WhichWAN, opérateur en télécommunications, est maintenant interconnecté sur le nœud d'échange Internet LyonIX.

« L’utilisation de points d’échanges régionaux comme le LyonIX nous permet d’accroître la qualité et la résilience de nos services ( VoIP, Data, hébergement ) et d’accéder à de nouveaux marchés comme le FTTX. » témoigne Thierry Wehr, gérant fondateur de WideVOIP - WhichWAN.

 

A Propos de WideVOIP - WhichWAN:
WideVOIP - WhichWAN est un opérateur en télécommunications qui propose aux professionnels et aux entreprises des solutions de téléphonie, accès à internet, hébergement et réseau Man Wan.


 

Découvrir WideVOIP - WhichWAN

 

 

 

 


INEX Membership Charges for 2015

INEX, Ireland’s Internet Exchange, is pleased to announce that its 2015 port charges have been significantly reduced for the 7th year running. At Eu€ 800 per month, a 10 Gigabit port costs less than a third of what it cost in 2007, and less than a 1 Gigabit port cost at that time (now Eu€200 per month).

These reductions result from the continuous growth of Internet traffic flowing through the exchange (close to 80% per annum, compound), the regular addition of new members and a strict control of operational expenses.
Amongst the 73 INEX trafficking members are Netflix, Amazon, Microsoft, Google, eircom, BT, Viatel, Vodafone, 3 Ireland, Another9, UPC, Hurricane Electric, Akamai, Limelight TE, HEAnet and Irish Government. There are also 20 Associate (non-trafficking) members.

For a full list of INEX’s 2015 charges, or more information on the Association, please contact CEO, Barry Rhodes, at barry.rhodes@inex.ie.
www.inex.ie.

About INEX

INEX is a neutral, industry-owned Association, founded in 1996, that provides IP peering facilities for its members. INEX membership is open to all organizations that can benefit from peering their IP traffic and there are currently 73 members. There is a full list of members available at www.inex.ie/about/memberlist/. To learn more about INEX, visit www.inex.ie.

Barry Rhodes, Chief Executive of INEX  
m: 086 821 6979  
e: barry.rhodes@inex.ie  

ENDS


INEX Membership Charges for 2015

INEX, Ireland’s Internet Exchange, is pleased to announce that its 2015 port charges have been significantly reduced for the 7th year running. At €800 per month, a 10 Gigabit port costs less than a third of what it cost in 2007, and less than a 1 Gigabit port cost at that time (now €200 per month).

These reductions result from the continuous growth of Internet traffic flowing through the exchange (close to 80% per annum, compound), the regular addition of new members and a strict control of operational expenses.
Amongst the 73 INEX trafficking members are Netflix, Amazon, Microsoft, Google, eircom, BT, Viatel, Vodafone, 3 Ireland, Another9, UPC, Hurricane Electric, Akamai, Limelight TE, HEAnet and Irish Government. There are also 20 Associate (non-trafficking) members.

For a full list of INEX’s 2015 charges, or more information on the Association, please contact CEO, Barry Rhodes, at barry.rhodes@inex.ie.
www.inex.ie.

About INEX
INEX is a neutral, industry-owned Association, founded in 1996, that provides IP peering facilities for its members. INEX membership is open to all organizations that can benefit from peering their IP traffic and there are currently 73 members. There is a full list of members available at www.inex.ie/about/memberlist/. To learn more about INEX, visit www.inex.ie.

Barry Rhodes, Chief Executive of INEX
m: 086 821 6979
e: barry.rhodes@inex.ie

ENDS


[NaMeX]: New member: Warian SAS

NaMeX Consortium has a new member:  WARIAN SAS (AS56911).


[NaMeX]: New member: Pontificia Universita Lateranense

NaMeX Consortium has a new member:  Pontificia Universita Lateranense (AS48150).


10 new customers at DE-CIX in December - 112 new customers in 2014

Ten new customers have joined DE-CIX Frankfurt in December, and we now count 112 new customers at...


DE-CIX December newsletter: a year in pictures

The December edition of the DE-CIX newsletter is now online. The holiday season is coming, and...


New traffic record at DE-CIX: 3.5 Tbps

DE-CIX in Frankfurt has achieved a new data throughput record: Internet traffic at DE-CIX has...


Two new resellers join DE-CIX

This December, two new resellers have joined DE-CIX : Dial Telecom and Trusted Network. Dial...


New Member connected - Mail.Ru

The Russian web service provider and content generator Mail.ru is connected to NetIX.

Welcome MAIL.RU !

====================

IPv4: 193.218.0.117

IPv6: 2001:67c:29f0::4:7764:1

ASN:  47764

AS-SET: AS-MAILRU

E-ma


New Member: SurfboxX IT-Solutions GmbH

Shortly before the end of 2014 we’re happy to announce our new member SurfboxX IT-Solutions GmbH.


16.12.2014


Upgrade: Core-Backbone GmbH (AS33891) – 20GE [FRA]


Yelena Voronina to sit on the Council of the Coordination Center for TLD RU/РФ

On December 11, 2014, the Coordination Center for TLD RU\РФ elected four new members to its Council. Yelena Voronina, Olga Makarova, Alexander Panov and Ilya Sachkov will replace outgoing members of the Coordination Center’s governing body. Denis Stafeyev also replaced Mikhail Medrish as the Council’s Chairman. The new members will take office on January 1, 2015.


New peer: Liberty Global (AS6830) 60GE DUS


New peer: Akamai Technologies (AS20940) 40GE HAM


New peer: Akamai Technologies (AS20940) 100GE DUS


New peer: e.discom Telekommunikation GmbH (AS12693) 10GE FRA


Rezopole a organisé son premier Aperezo dans les Alpes Maritimes

 

Les professionnels du secteur IT des Alpes Maritimes ont été réunis le temps d'une soirée pour le premier Aperezo organisé à Nice par Rezopole en partenariat avec le SICTIAM.

 

L’événement s'est déroulé le 11 décembre 2014 dans les locaux du SICTIAM et a remporté un certain succès .

 

Rezopole va donc continuer à organiser régulièrement des Aperezo autour du GIX NicIX afin de rassembler les membres de la filière IT et réseau du département.

 

 

 

 

Plus d'information sur les Aperezo ici.

 

 


01.12.2014 – Microsoft joined BIX.BG

Speed: 10Gbps | AS: 8075 | IP(v4): 193.169.198.74 | IP (v6): 2001:7f8:58::1f8b:0:1 | www.microsoft.com


27.11.2014 – ITD Network upgraded at 2*10GE ports

Speed: 20Gbps | AS: 9070 | IPs: 193.169.198.115; 193.169.198.116; 193.169.198.117 | www.itdnet.net


MSK-IX launches a new book by Andrei Robachevsky

The launch of Internet iznutri. Ekosistema globalnoi Seti [The Internet from the Inside Out: The Ecosystem of the Global Network], a new book published with the support of MSK-IX, took place on 4 December at the 10th Peering Forum. All guests received free copies signed by the author, a major contributor to the Internet's development and experienced professional, personally known to many future readers.


Peering Forum 2014 reports available online

All of the forum’s presentations have been posted on its website, at http://peering-forum.ru/en/agenda/.


Orange Polska joins AMS-IX Partner Program

Orange Polska, the leading supplier of telecommunications services in Poland, is the latest partner to join the reselling program of the Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Orange Polska is now enabled to remotely connect parties to peer at this peering hub.

AMS-IX has introduced the AMS-IX Partner Program to allow third parties to resell AMS-IX ports anywhere they have infrastructure connecting to the AMS-IX locations in Amsterdam. The program is aimed to provide easier access to AMS-IX for new (remote) customers through the AMS-IX partners and consequently increase the value of the exchange through peering benefits such as more networks, more traffic and more routes.

Orange Polska owns the largest technical infrastructure in Poland and operates in all segments of the Polish telecom market. Orange Polska provides, among other, data transmission services using Ethernet technology all over the country, fixed voice, fixed broadband access and Internet access. Orange Polska is also the main provider of leased lines in Poland, with a standardised transmission band. Key clients include other telecom operators, government ministries, financial institutions and ISP providers.

"Connecting to such a high traffic exchange platform as AMS-IX, will allow us to offer more attractive and competitive services to our customers", said Michał Reutt, Wholesale Marketing & Strategy Director of Orange Polska

“Orange Polska is an excellent addition to our group of partners”, said Mark Cooper, CCO of AMS-IX. “Orange Polska’s presence in Poland is very strong, giving a large group of Internet parties easier access to AMS-IX from many regions in the country.”


Rezopole organise son premier Aperezo dans les Alpes Maritimes

Le premier Aperezo à Nice organisé en partenariat avec le Sictiam aura lieu le 11 Décembre 2014, à partir de 18h00. Après avoir inauguré le noeud d'échange Internet des Alpes-Maritimes, Rezopole se lance dans l'organisation d'évènements professionnels pour le secteur IT du département.

 

Inscription Aperezo

 

Je m'inscris à l'Aperezo de Nice

 

 

Les événements de Rezopole

Rezopole anime régulièrement des Aperezo - cocktails dinatoires - et des Teldej - des déjeuners d'affaires - en partenariat avec un sponsor qui a l'occasion de communiquer sur ses nouveautés à un public ciblé. Ces rencontres donnent également la possibilités aux participants d'échanger, de mieux se connaître et de créer des liens à long terme.

 

Pour en savoir plus sur les événements de Rezopole, visitez les pages Aperezo et Teldej.

 


New IXP connected - Netnod

The Swedish IXP Netnod is connected to NetIX.

Welcome NETNOD !

====================

ASN:  8674

AS-SET: AS-NETNOD

E-mail: 


New Member: Heinlein Support GmbH

A warm welcome to the Berlin based Heinlein Support GmbH, our latest BCIX member.


Internet in Curaçao is Performing Better

The Internet download speed in Curaçao is constantly improving. According to ICT Pulse, a blog for discussing topical Information and Communications Technology (ICT) issues from a Caribbean perspective, the fastest download speed across 27 Caribbean countries was recorded in Curaçao at 15.94 Mbps. Furthermore, Curaçao was ranked 54th globally (total number of countries: 192). ICT Pulse has retrieved this data from Internet speed tests conducted by Ookla in September 2014.

Previous studies of the Internet Society (ISOC) show that Internet Exchange Points (IXPs) improved the Internet ecosystem in the Caribbean. In 2008, AMS-IX helped found the Caribbean Internet Exchange (CAR-IX), which was rebranded to AMS-IX Caribbean in 2012. After its launch download speeds for users in the region have been increasing considerably.

Read full blog on ICT Pulse


La carte des Data Centers en France

Rezopole publie sa première carte des DataCenters en France (Décembre 2014).

Les DataCenters (centre de traitement de données en français) sont des sites physiques sur lequel sont localisés tous les outils nécessaires à la gestion d'un système d'information (SI) d'entreprise ou d'organisation : serveurs, bases de données, logiciels, sécurité, backup, données, outils télécom etc. De nombreuses entreprises disposent de leur propre DataCenter n'hébergeant que leurs propre SI.

Nous avons constitué ici une carte des DataCenters mis à disposition des entreprises par des professionnels du secteur. Nous les appellerons les DataCenters commerciaux (par opposition aux dataCenter privés, construits, opérés et dédiés à une seule entreprise). Les DC commerciaux louent des services d'espace physique avant tout (salles, cages, baies, 1/2 baie, 1/4 de baies). Ils vendent également la sécurité, l'électricité redondée, ainsi que de la climatisation. En leur sein, des entreprises louent pour elles-mêmes des espaces, mais de très nombreux prestataires installent également leurs équipement pour fournir un service à d'autres entreprises.

Il n'est pas facile de récolter des informations sur les DataCenters. De nombreux sites proposent des espaces privés et on retrouve ainsi plusieurs "DataCenters" dans un Datacenter (DC). Rezopole publie aujourd'hui une carte mise à jour comprenant 149 site identifiés et validés. On retrouve sans surprise une forte majorité de DC en région parisienne (55 soit 36 % des DCs français). Vient ensuite la Région Rhône-Alpes avec 21 DC (14 % des DC). Toutes les régions ou presque ont au moins un DataCenter, parfois plusieurs.

Nous nous sommes volontairement limités à des DataCenters disposant réellement d'une offre quantitative (minimum 30 baies). De nombreux sites sont également utilisés comme DataCenter mais ils sont plus à comparer avec un shelter telecom. Il faudrait ainsi descendre au niveau du DSLam cuivre pour compter tous les sites, ce qui n'aurait que peu d'intérêt.
Voir en plein écran


À ce stade, cette carte n'est probablement pas exhaustive à 100 %. Si vous disposez d'informations complémentaires ou contradictoires, vous pouvez nous les faire passer, nous corrigerons aussitôt notre carte. Par avance merci.
Si vous souhaitez disposer des données nous ayant permis de réaliser cette carte, vous pouvez nous en faire la demande. On ne publie pas encore en OpenData, mais nous allons y arriver.


Album photo Aperezo n°31

L'album photo de la rencontre Aperezo n°31 organisée par Rezopole en partenariat avec Bull et Overland à Lyon, est disponible sur ce lien.

Crédit photos : Alina Petrescu

 


Album photo Aperezo n°32

L'album photo de la rencontre Aperezo n°32 organisée par Rezopole en partenariat avec F5 et Westcon à Lyon, est disponible sur ce lien.

Crédit photos : Alina Petrescu

 


DE-CIX November Newsletter: Carrier List, Capacity Award, UAE-IX Pictures

The DE-CIX November newsletter is online and covers many topics this month.DE-CIX has won the...


MSK-IX wins COMNEWS AWARDS 2014

On 27 November, a ceremony took place in Moscow for the winners of the annual COMNEWS AWARDS 2014.


AMS-IX Bay Area Expands Presence to CoreSite's Silicon Valley Market

CoreSite Realty Corporation (NYSE: COR), a premier provider of secure, reliable, high-performance data center solutions across the US, today announced that the AMS-IX USA Inc., a subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) in Amsterdam, has established an AMS-IX Bay Area Point-of-Presence (PoP) in CoreSite’s Silicon Valley market. This PoP enables both companies to provide additional peering opportunities to the Silicon Valley Internet and technology community.

AMS-IX Bay Area provides a physical platform, housed in two Silicon Valley data center facilities, where organizations can meet to exchange Internet traffic in a stable, fast and cost-effective manner between one another. AMS-IX Bay Area builds on the neutral and distributed formula of AMS-IX, which is the world’s largest Internet connectivity hub with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of more than 3 Tb/s.

“CoreSite’s secure, network-rich Silicon Valley data center market is the perfect location for us to further grow AMS-IX Bay Area and expand our choice of connectivity options,” said Job Witteman, CEO of AMS-IX. “With years of experience in operating high-performance data center and colocation facilities in the United States, we see CoreSite as a trusted and reliable colocation provider.”

CoreSite’s Silicon Valley market is comprised of five data centers totaling over 863,000 square feet, centrally located within one of the largest concentrations of Internet and technology companies in the world. More than 170 international and national carriers, cloud providers and enterprise businesses connect to do business in CoreSite’s Silicon Valley platform.

“Peering exchanges are an integral part of the Internet, and AMS-IX Bay Area will bring another valuable option to CoreSite customers in the Silicon Valley market,” said Brian Warren, SVP Product and Marketing for CoreSite. “AMS-IX has a proven strategy of building industry-leading Internet Exchanges in key connectivity hubs. We look forward to AMS-IX establishing a presence with CoreSite and enhancing connectivity options for our customers.”


AMS-IX Bay Area Expands Presence to CoreSite's Silicon Valley Market

CoreSite Realty Corporation (NYSE: COR), a premier provider of secure, reliable, high-performance data center solutions across the US, today announced that the AMS-IX USA Inc., a subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) in Amsterdam, has established an AMS-IX Bay Area Point-of-Presence (PoP) in CoreSite’s Silicon Valley market. This PoP enables both companies to provide additional peering opportunities to the Silicon Valley Internet and technology community.

AMS-IX Bay Area provides a physical platform, housed in two Silicon Valley data center facilities, where organizations can meet to exchange Internet traffic in a stable, fast and cost-effective manner between one another. AMS-IX Bay Area builds on the neutral and distributed formula of AMS-IX, which is the world’s largest Internet connectivity hub with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of more than 3 Tb/s.

“CoreSite’s secure, network-rich Silicon Valley data center market is the perfect location for us to further grow AMS-IX Bay Area and expand our choice of connectivity options,” said Job Witteman, CEO of AMS-IX. “With years of experience in operating high-performance data center and colocation facilities in the United States, we see CoreSite as a trusted and reliable colocation provider.”

CoreSite’s Silicon Valley market is comprised of five data centers totaling over 863,000 square feet, centrally located within one of the largest concentrations of Internet and technology companies in the world. More than 170 international and national carriers, cloud providers and enterprise businesses connect to do business in CoreSite’s Silicon Valley platform.

“Peering exchanges are an integral part of the Internet, and AMS-IX Bay Area will bring another valuable option to CoreSite customers in the Silicon Valley market,” said Brian Warren, SVP Product and Marketing for CoreSite. “AMS-IX has a proven strategy of building industry-leading Internet Exchanges in key connectivity hubs. We look forward to AMS-IX establishing a presence with CoreSite and enhancing connectivity options for our customers.”


AMS-IX Bay Area Expands Presence to CoreSite's Silicon Valley Market

CoreSite Realty Corporation (NYSE: COR), a premier provider of secure, reliable, high-performance data center solutions across the US, today announced that the AMS-IX USA Inc., a subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) in Amsterdam, has established an AMS-IX Bay Area Point-of-Presence (PoP) in CoreSite’s Silicon Valley market. This PoP enables both companies to provide additional peering opportunities to the Silicon Valley Internet and technology community.

AMS-IX Bay Area provides a physical platform, housed in two Silicon Valley data center facilities, where organizations can meet to exchange Internet traffic in a stable, fast and cost-effective manner between one another. AMS-IX Bay Area builds on the neutral and distributed formula of AMS-IX, which is the world’s largest Internet connectivity hub with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of more than 3 Tb/s.

“CoreSite’s secure, network-rich Silicon Valley data center market is the perfect location for us to further grow AMS-IX Bay Area and expand our choice of connectivity options,” said Job Witteman, CEO of AMS-IX. “With years of experience in operating high-performance data center and colocation facilities in the United States, we see CoreSite as a trusted and reliable colocation provider.”

CoreSite’s Silicon Valley market is comprised of five data centers totaling over 863,000 square feet, centrally located within one of the largest concentrations of Internet and technology companies in the world. More than 170 international and national carriers, cloud providers and enterprise businesses connect to do business in CoreSite’s Silicon Valley platform.

“Peering exchanges are an integral part of the Internet, and AMS-IX Bay Area will bring another valuable option to CoreSite customers in the Silicon Valley market,” said Brian Warren, SVP Product and Marketing for CoreSite. “AMS-IX has a proven strategy of building industry-leading Internet Exchanges in key connectivity hubs. We look forward to AMS-IX establishing a presence with CoreSite and enhancing connectivity options for our customers.”


AMS-IX Bay Area Expands Presence to CoreSite's Silicon Valley Market

CoreSite Realty Corporation (NYSE: COR), a premier provider of secure, reliable, high-performance data center solutions across the US, today announced that the AMS-IX USA Inc., a subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) in Amsterdam, has established an AMS-IX Bay Area Point-of-Presence (PoP) in CoreSite’s Silicon Valley market. This PoP enables both companies to provide additional peering opportunities to the Silicon Valley Internet and technology community.

AMS-IX Bay Area provides a physical platform, housed in two Silicon Valley data center facilities, where organizations can meet to exchange Internet traffic in a stable, fast and cost-effective manner between one another. AMS-IX Bay Area builds on the neutral and distributed formula of AMS-IX, which is the world’s largest Internet connectivity hub with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of more than 3 Tb/s.

“CoreSite’s secure, network-rich Silicon Valley data center market is the perfect location for us to further grow AMS-IX Bay Area and expand our choice of connectivity options,” said Job Witteman, CEO of AMS-IX. “With years of experience in operating high-performance data center and colocation facilities in the United States, we see CoreSite as a trusted and reliable colocation provider.”

CoreSite’s Silicon Valley market is comprised of five data centers totaling over 863,000 square feet, centrally located within one of the largest concentrations of Internet and technology companies in the world. More than 170 international and national carriers, cloud providers and enterprise businesses connect to do business in CoreSite’s Silicon Valley platform.

“Peering exchanges are an integral part of the Internet, and AMS-IX Bay Area will bring another valuable option to CoreSite customers in the Silicon Valley market,” said Brian Warren, SVP Product and Marketing for CoreSite. “AMS-IX has a proven strategy of building industry-leading Internet Exchanges in key connectivity hubs. We look forward to AMS-IX establishing a presence with CoreSite and enhancing connectivity options for our customers.”


100 new customers at DE-CIX in 2014

We warmly welcome three new customers which have joined us recently at DE-CIX Frankfurt. With...


Welcome CloudFlare at DE-CIX New York

We would like to welcome our latest customer CloudFlare from San Francisco at DE-CIX New York....


Nieuwe stichting DINL waakt over Nederlandse digitale infrastructuur

De nieuwe stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is vanaf vandaag de spreekbuis van- en het aanspreekpunt voor de Nederlandse digitale-infrastructuursector. Het initiatief is een samenwerking tussen AMS-IX, DHPA, ISPConnect, NLnet, SIDN en SURFnet. De betrokken partijen hebben zich ten doel gesteld de economische groei in Nederland te stimuleren door de online economie veilig en betrouwbaar te faciliteren.

De Nederlandse digitale-infrastructuursector vormt het hart van de Nederlandse online economie en speelt een sleutelrol in het wereldwijde internet. Met een omzet van c.a. 1,18 miljard Euro, directe- en afgeleide werkgelegenheid van ca. 20.000 banen binnen honderden bedrijven, een groei van circa 9% per jaar en een bijdrage van meer dan 5% aan het bruto nationaal product is de sector een drijfveer voor de Nederlandse economische groei.

DINL verbindt de aanbieders van digitale infrastructuur in Nederland: datacenters, de hosting en cloud computing industrie, telecom voor de digitale-infrastructuursector en internetconnectiviteit. Ook is er voldoende ruimte voor stichtingen en verenigingen die de sector faciliteren.

Naast voorlichting aan overheid, media en bedrijfsleven zal DINL bijdragen aan thema's en discussies die gerelateerd zijn aan de groei van de online economie. Waaronder onderwijs, informatieveiligheid en het bestrijden van cybercrime. Het bestuur van de nieuw opgerichte stichting bestaat uit de vertegenwoordigers van de eerder genoemde zes aangesloten organisaties. De directie wordt gevoerd door de heer M. (Michiel) Steltman.

Michiel Steltman, Directeur van DINL: “Uit het recent door Deloitte uitgevoerde onderzoek naar de rol en betekenis van Nederlandse digitale infrastructuur blijkt dat deze snel groeiende sector een frontrunner is in Europa en grote kansen biedt voor economische groei en innovatie. Een herkenbaar aanspreekpunt voor die sector is daarom essentieel. Zo kunnen we helderheid brengen in tal van thema’s en ontwikkelingen rondom het internet en inhoudelijk bijdragen aan groei en innovaties die gebaseerd zijn op digitale infrastructuur.”

De verwachting is dat in 2015 andere organisaties die actief zijn in deze sector aansluiting zullen vinden. De stichting zoekt actief de samenwerking met andere stakeholders in de sector.


Nederlandse digitale-infrastructuursector levert significante bijdrage aan internet-economie

Nederland blijft één van de koplopers in Europa in snel groeiende digitale-infrastructuursector

Nederland is een koploper in de Europese digitale-infrastructuursector. Bovendien draagt de Nederlandse digitale infrastructuur significant bij aan onze internet-¬economie die op zijn beurt weer zorgt voor groei in werkgelegenheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Deloitte, in opdracht van AMS-IX, DHPA, ECP, SIDN, NBIP, Nederland ICT, NLnet en Rabobank. Het onderzoek richt zich specifiek op de internet exchange, datacenter housing en hosting sector die – samen met telecommunicatie – de digitale infrastructuur vormen. Uit het onderzoek van Deloitte naar deze sector in 2013 bleek al dat Nederland beschikt over een sterke digitale infrastructuur, die in het licht van de snelle groei van het wereldwijde internet moet worden beschouwd als Nederlands derde mainport.

Koploper
Het belang van onze digitale infrastructuur wordt steeds groter. De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) blijft 's werelds grootste internet exchange. Alleen al in de laatste twaalf maanden groeide het internetverkeer van deze internet exchange met maar liefst dertig procent. De regio Amsterdam behoudt ook zijn positie als één van Europa’s belangrijkste hotspots voor co-locatie (datacenters) met een jaarlijkse groei van ruim zes procent. In Europa behaalt Nederland tevens een sterke tweede plaats als het gaat om hosting-diensten.

Impact op de Nederlandse economieDe housing en hosting sector binnen de Nederlandse digitale infrastructuur is een kapitaalintensieve sector met een jaarlijkse omzet van € 1,18 miljard en investeringen van € 380 miljoen. Er werken in deze sector ongeveer 7.600 mensen. Circa 11.700 banen komen voort uit de sectoren die direct betrokken zijn, zoals bouw en toeleveranciers, en uit bestedingen van werknemers. De werkgelegenheid groeit met ca. acht procent per jaar.

Digitale infrastructuur als fundament voor digitale economieDe omvang van de werkgelegenheid in de digitale-infrastructuursector zelf is niet torenhoog, maar werkt wel sterk door in de veel bredere digitale economie en samenleving. De digitale infrastructuur is een onderdeel van het hele ecosysteem en daarmee één van de ‘drivers’ voor de internet-economie. De Nederlandse internet-economie wordt geschat op 5,3 procent van het BBP en groeit jaarlijks met negen procent. Het onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van een sterke digitale infrastructuur een belangrijke aanjager is voor de werkgelegenheid in e-commerce en cloud-diensten. "In theorie zou een vrije internet-economie zich ook los van de lokale datacenters en hosting kunnen ontwikkelen, omdat internetdiensten ook in andere landen kunnen worden gehost", zegt Michiel Steltman, directeur van de DHPA. "Maar ons onderzoek toont juist aan dat er een sterke correlatie is tussen de groei van de lokale internet-economie en de aanwezigheid van een sterke nationale digitale-infrastructuursector." Steltman legt uit dat dit te maken heeft met een 3-tal effecten die elkaar onderling versterken:
 • de online sector en de digitale-infrastructuursector profiteren beide van dezelfde onderliggende groeifactoren
 • Vraag-effect: groei in de internet-economie veroorzaakt een groei in de vraag naar digitale infrastructuur
 • Aanbod-effect: de aanwezigheid van een sterke digitale infrastructuur trekt vervolgens weer aanbieders aan van online producten en diensten naar Nederland

Het onderzoek wijst daarmee uit dat een sterke digitale infrastructuur bijdraagt aan groei van de digitale economie als geheel. Landen met een sterke digitale-infrastructuursector hebben meer economisch voordeel door de resulterende innovaties en productiviteitsgroei.

Aanbevelingen voor het optimaal benutten van sterke positie in digitale infrastructuurDe onderzoekers formuleren zes aanbevelingen om de sterke positie van Nederland te behouden, verder te benutten en de economische groei te stimuleren:
 • Ondersteun investeringen en ontwikkelingen in de digitale infrastructuur. Een rem op investeringen en blokkades in de vorm van extra nationale of Europese wet- en regelgeving heeft negatieve invloed op economische groei, omdat de sector een directe aanjager is voor de internet-economie en de digitale samenleving.
 • Zorg voor stimulerende maatregelen voor het gehele online ecosysteem. Stimuleer niet alleen de groei in digitale infrastructuur, maar ook de direct daaraan gerelateerde sectoren want deze versterken elkaar.
 • Stimuleer in het bijzonder innovaties die afhankelijk zijn van de Nederlandse digitale infrastructuur. Groeikansen zijn te vinden in e-commerce, online diensten en door het stimuleren van cloud-innovaties bij Nederlandse bedrijven.
 • Stimuleer de keuze voor Nederland als vestigingsland voor multinationals die digitale diensten aanbieden. De internationale concurrentie is sterk en de digitale infrastructuur wordt voor bedrijven steeds belangrijker voor hun online activiteiten. Door het aantrekken van buitenlandse bedrijven die intensief gebruik maken van onze digitale faciliteiten, kan het Nederlandse online ecosysteem worden versterkt.
 • Moderniseer de kaders voor wet- en regelgeving, gebaseerd op een bredere visie. De omvang en groei van de digitale economie verlangt moderne en eigen kaders, hetgeen onnodige wet- en regelgeving kan voorkomen.
 • Zorg voor betere aansluiting van onderwijs op de behoeften uit de markt. De snelle groei van de digitale economie en de impact die deze heeft op onze gehele samenleving, vereist een proactieve aanpak om de broodnodige digitale vaardigheden in alle aspecten van het onderwijs terug te laten komen.

####

Noot voor de redactie
Het gehele onderzoek ‘Digital Infrastructure in the Netherlands – Driver for the Online Ecosystem’ is beschikbaar op: www.digitale-infrastructuur.nl


Welcome Start Communications from Canada at DE-CIX New York

We would like to welcome our latest customer Start Communications from London, Canada, at DE-CIX...


Welcome Start Communications from Canada at DE-CIX New York

We would like to welcome our latest customer Start Communications from London, Canada, at DE-CIX...


New Member connected - VarnaNet

The Bulgarian telecom operator VarnaNet is connected to NetIX.

Welcome VarnaNet !

====================

IPv4: 193.218.0.106

IPv6: 2001:67c:29f0::2:665:1

ASN:  20665

AS-SET: AS-VARNANET

E-mail: root@varna.net


New Member connected - Internet Group

The Bulgarian telecom operator Internet Group is connected to NetIX.

Welcome INTERNET GROUP !

====================

IPv4: 193.218.0.43

IPv6: 2001:67c:29f0::2:1415:1

ASN:  21415

AS-SET: AS-INETG

E-mail: 


Entrez dans l'ère du Très Haut Débit avec NicIX

Rezopole intervient au Business Lunch organisé par L'association Télécom Valley sur le thème "Entrez dans l'ère du Très Haut Débit avec NicIX, le GIX des Alpes Maritimes, le 28 Novembre à Nice. De caractère dynamique et ouvert, le Business Lunch est un rendez-vous incontournable pour les membres et les non-membres de l'association! Alliant à la fois rencontres business, découverte d'entreprises membres et de projets ou actions issus de l'innovation dans les TIC, c'est un événement à ne pas manquer !
 

Programme


1. A la découverte de 4 membres de Telecom Valley :

 • COMTHINGS
 • NICE ROAD
 • TANCO & CO
 • USERTHINK

2. Actualité de l'association et ses partenaires :

 • "Entrez dans l'ère du TRES HAUT DEBIT avec NicIX, le GIX des Alpes Maritimes" par Frédéric Eppendahl (NicIX)
 • "Le nouveau dispositif PACA Labs" par Rodolphe Uhlmann (ARII)

Agenda des événements à ne pas manquer 

3. Déjeuner-buffet et rencontres

Inscription

Merci de vous inscrire en cliquant sur le bouton ci dessous avant le Mercredi 26 novembre.

 

 

Inscription Business Lunch

 

 

 

Inscription obligatoire gratuite pour les membres.
Pour les non membres, une participation de 30€ est demandée.
Règlement à l'inscription ou sur place par chèque. La facture est envoyée par mail.
Pensez à prendre vos cartes de visite et plaquettes!

Informations pratiques

Date : Vendredi 28 novembre

Horaires : de 12h à 14h
Lieu : CEEI Nice Premium
Adresse : Entrée A - 2ème étage, 1, boulevard Maitre Maurice Slama - 06200 NICE

 

 
Rotterdam: Internationaal kruispunt naar de wereld

Omwille van de sterke opkomst van Rotterdam als alternatief voor Amsterdam, en door de snelle groei van kwalitatief hoogwaardige datacenters en infrastructuur, is de samenwerking tussen NL-IX en SmartDC tot stand gekomen.

De snelle groei is hoofdzakelijk te danken aan de ideale ligging van Rotterdam op de Internationale glasvezelkaart. Dit wordt kracht bijgezet doordat grote accesspartijen met miljoenen eindgebruikers (40% van alle eindgebruikers in NL), Rotterdam gebruiken als tweede Internet hub. Vooral voor de belangrijkste routes richting Brussel en Parijs, maar ook voor zeekabels richting de Verenigde Staten via Londen, is Rotterdam een belangrijk knooppunt binnen de Nederlandse grenzen. Dit heeft als gevolg dat veel internationale glasvezelcarriers routes door Rotterdam hebben lopen. Het is dan ook niet vreemd dat NL-ix juist in Rotterdam een nieuwe core wilde bouwen.

Om deze groei verder te kunnen versterken hebben we besloten om een nieuwe Rotterdamse core te bouwen binnen het SmartDC datacenter, en gezien de centrale ligging in de Van Nellefabriek (UNESCO monument) en de aanwezigheid van alle voorzieningen, was onze keuze voor dit hightech datacenter snel gemaakt. vermeld Jan Hoogenboom, CEO van NL-ix. Wij zijn heel blij met de samenwerking met SmartDC. Door de enorme groei van het Internetverkeer, groeit in de gehele Rotterdam Metro de behoefte aan lokale en internationale peering. Peering is een belangrijke methode om internetverkeer tussen Internetproviders en/of bedrijven onderling uit te wisselen.

Door de komst van de Rotterdamse NL-ix core binnen ons data center, kunnen we onze bestaande en nieuwe klanten een passende oplossing bieden voor hun steeds toenemende connectiviteitseisen, verklaart Richard Boogaard, Managing Director van SmartDC. Deze implementatie heeft als bijkomend voordeel dat er een volwaardige Internet exchange actief is binnen Rotterdam. Hierdoor hoeven klanten niet meer te koppelen met de Amsterdamse Internet exchange om met Nederlandse ISPs een peering connectie op te bouwen. Doordat de NL-ix haar netwerk core binnen SmartDC op heeft gebouwd, kunnen onze klanten profiteren van het enorme capaciteitsaanbod om koppelingen met andere netwerken te maken binnen onze Meet-me-Rooms.

Over SmartDC
SmartDC bouwt en beheert carrier-neutral datacenters in Nederland en is uniek door de fysieke aanwezigheid van vele grote Tier-1 en Tier-2 IP Transit carriers. SmartDC biedt ht ideale connectiviteitsplatform door de internet exchanges en carriers naar de klant te brengen. Door het grote aanbod resulteert dit in een hogere kwaliteit, lagere kosten en hoogst mogelijke betrouwbaarheid. SmartDC Rotterdam is het grootste carrier-neutral datacenter van Zuid-Holland. Het ISO27001 gecertificeerde datacenter is gevestigd in de kenmerkende Van Nellefabriek; een unieke locatie die sinds juni 2014 op UNESCOs werelderfgoedlijst vermeld staat. De hoogwaardige stroomvoorziening voorziet SmartDC, naast de overvloed aan beschikbare ruimte, van d ingredinten om de komende decennia vrijwel ongelimiteerd te kunnen groeien.

Over NL-ix
De Neutral Internet Exchange, is een van s werelds grootste Internet Exchanges met meer dan 450 leden. NL-ix levert op haar kwalitatief hoogwaardige internationale netwerk diverse diensten aan Internet service providers, IP carriers en bedrijven waarbij het gebruik van Internet een bedrijfskritsche rol speelt. Zo kunnen zij op het NL-ix netwerk dataverkeer uitwisselen met diverse andere partijen door te peeren op de Internet Exchange of onderling dataverkeer transporteren tussen verschillende datacentra in verschillende Europese steden. Het bereik en de...


New peer: BelWü (AS553) 10GE FRA


New Member connected - Optinet

The Bulgarian telecom operator Optinet is connected to NetIX.

Welcome OPTINET !

====================

IPv4: 193.218.0.19

IPv6: 2001:67c:29f0::4:8917:1

ASN:  48917

AS-SET: as48917 (no as-set)

E-mail: georgi@jambolnet.com


Le RezoLink 2014 est en ligne

Le RezoLink 2014, annuaire des membres, partenaires et participants sur les infrastructures de Rezopole est disponible en format PDF. Vous pouvez le télécharger à partir de ce lien.

 

 

 

Les structures présentes

Participants IXP  

Adeli

AFNIC

AIC-TELECOMS

ALINTO

Alsatis

Aveo

Axess Online

Bluestar Silicones

Bouygues Telecom

Cegid

CieNum

Cirtil

Cité Centre de Congrès de Lyon

Cogent Communications, France

Colt

Completel

DCforData

ELB Multimedia Netissime

Eolas Business et Decision

Equation

Exaprobe

Flow Line

FMI

FLK Media (FranceLink)

GFF

Hasgard

Hospices Civils de Lyon

Ielo

Init SyS Groupe Alphalink

Interoute France SAS

IPGarde

IPline

IP-Max

Jaguar Network

K-Net

Lasotel

LDLC

Legos - Local Exchange Global OperationServices

Level 3

Liazo

Lotim Télécom

Luxnetwork

Nextiraone, France

Novius

Numericable

One System

Open Wide Outsourcing

Orange

Phibee

 

Préfecture Rhône

Renater

SFR

Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain

SPIE Communications Groupe SPIE

SynAApS Groupe CIRIL

Tel&Go

Viatel Opérations SA

Volvo IT

Witbe

XSALTO

Zayo France

Adhérents Gold  

Abomicro
LOGIC
Charles Lacoste Consulting
DataLP
Fazaé
IP Services 
Modulo C
Manhattan
NC2 
Neptune
Schneider Electric
Serpollet.com
Smart Pass C&M 
Sogeti France
Ubac


Partenaires financiers

Région Rhône Alpes   
Grand Lyon Communauté Urbaine   

Associations Partenaires   

ADIRA
ADERLY / Invest In Lyon
ARADEL 
ARUFOG  
Cluster Edit   
ENE
Euro-IX
FING  
Grilog   
ISOC (Internet Society France) 
Numélink  
Pôle Numérique  
RhoneAlley 
RIPE NCC  


 

 

 


HOPUS lance son service sur LyonIX

 

Installé et en test de production depuis plus d'un an sur LyonIX, HOPUS lance officiellement son service et est accessible à tous les acteurs présents sur LyonIX en vLAN, Wave, ou interco fibre optique. Hopus, the "Routed eXchange" est un cousin de LyonIX parmi les acteurs qui facilitent l'interconnexion entre les opérateurs et acteurs IP. C'est un IXP qui permet l'interconnexion entre structures connectées et principalement avec les grands Fournisseurs d'Accès Internet (FAI).

 

LyonIX accueille ainsi un confrère dans son infrastructure d'hébergement d'équipement réseau et permet à tous ses membres de profiter des services d'Hopus dès Novembre 2014.

 

A propos d'Hopus

 

HOPUS est un IXP routé et permet à tous les opérateurs d'avoir des échanges contrôlés et facturés. L'un des intérêts d'HOPUS est de pouvoir rejoindre de grands FAI avec une bonne qualité de service.

 


DE-CIX wins renowned Capacity Award 2014 for Best North American Project

DE-CIX has been announced as the winner of the Capacity Award 2014 for Best North American...


Thém@ Le CLOUD sans nuage avec Rezopole et Numélink

Rezopole et Numelink organisent une journée thématique "Le Cloud sans nuage" le 20 Novembre 2014 à Saint-Etienne, à partir de 09h30.

Au cours de cette thém@, plusieurs ateliers auront lieu :

 1. Les aspects juridiques du Cloud (responsabilités des prestataires IT) – Par Gérald SADDE, Shift avocats
 2. Présentation du Label Cloud, la garantie d'un service Cloud professionnel, pour créer un véritable climat de confiance entre fournisseurs et clients – Par Guillaume FOUQUET – Digital Place, référent Label Cloud au sein de France IT
 3. Aspects techniques du Cloud et/ou Prospective matériel - Par un expert Rezopole
 4. Cloud et Sécurité des Systèmes d'information - Par la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI)

 

La thém@ sera suivie d'un cocktail afin de prolonger les échanges !

 

Inscription

La participation est de 90€HT/personne. Participation gratuite pour les adhérents Rezopole et Numélink.

L'inscription est obligatoire, veuillez cliquer sur le bouton ci dessous :

 

 

Je participe

 

 
Lieu

IRAM (International Rhône-Alpes Médias) -  7 Rue Pablo Picasso, 42000 Saint-Étienne

 

 

 

 


Türk Telekom International New Reseller AMS-IX

Türk Telekom International has partnered with AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet Exchange. Türk Telekom International is a leading telecommunications operator in Central and Eastern Europe, Turkey, Caucasus and the Middle East. The company provides a full range of Internet and data services, infrastructure, data center and voice services to incumbents, alternative carriers, mobile operators, cable TV companies, Internet service providers and corporate customers.

By joining AMS-IX’s partner program, Türk Telekom International significantly increases its presence and services in Western Europe. As an official AMS-IX reseller, Türk Telekom International is able to resell AMS-IX ports anywhere the company has infrastructure connected to the AMS-IX colocations in Amsterdam. Under the program, Türk Telekom International is certified to offer the AMS-IX service remotely and provide its customers with increased peering benefits.

Cengiz Oztelcan, Turk Telekom International CEO, summarizes: “Becoming an active participant of the AMS-IX’s Partner Program provides vast added value to our existing services in the region and is part of a continual effort by TTI to bring the best offerings to our customers. TTI’s bridging position between WE and ME will be even stronger with the AMS-IX partnership. Working with AMS-IX allows TTI to maintain its leadership position in a very competitive industry”.

Mark Cooper, CCO of AMS-IX, adds: "Continuous growth is what defines the value of an Internet Exchange. Our partner program helps AMS-IX to achieve this goal. We believe Türk Telekom International can help us expand and enhance our international and diverse Internet community. Türk Telekom International's technical excellence, good service and customer care reputation is also in line with our values."


04.11.2014 New record for data transfer speed set at 338.4 Gb/s

Shortly after 8 p.m. last night, Czech Republic’s national peering point, NIX.CZ Association, again exceeded its previous maximum data traffic rate, setting the new record at 338.4 Gb/s. The ‘magical’ 300 Gb/s threshold was only surpassed relatively recently, on Sunday 21st September.  “Of course we are very pleased that the data transfer rate has been increasing. Yesterday’s new record represents a more than 10% increase in the volume of data transferred since we exceeded the 300 Gb/s threshold one and half months ago,” the technical director of the Association Adam Golecký said. “In general, data transfer rates do rise more quickly during the fall months. However, compared to last year this year’s increase has been more pronounced.” 


DE-CIX Peering Roundtables in Hamburg and Munich

Seize the chance to talk and network with local ISP and carriers at our Peering Roundtables. The...


DE-CIX Peering Roundtables in Hamburg and Munich

Seize the chance to talk and network with local ISP and carriers at our Peering Roundtables. The...


DE-CIX Peering Roundtables in Hamburg and Munich

Seize the chance to talk and network with local ISP and carriers at our Peering Roundtables. The...


Rezopole organise le premier Workshop BGP à Nantes

Rezopole organise, les 13 et 14 Novembre un Workshop BGP pour les membres de OuestIX, l'IXP de Nantes. Les Workshops BGP de Rezopole présentent le routage BGP, protocole fondateur d'Internet, nécessaire pour utiliser Internet sur un IXP, les concepts de peering et de Route Server. L’atelier explique également les techniques de mise en place pour annoncer et filtrer les réseaux, tant en IPv4 qu'en IPv6.

Perfectionnez toute votre équipe technique à BGP pour 1000 € HT pour 2 jours et 2 personnes (250 € HT / jour et par personne). Nous offrons les repas de midi !

 

Programme

 

 • Rappels IP/Routage
 • Prise en main des VM et de Quagga
 • Rappels Cisco
 • Début configuration premières sessions
 • Filtrage simple
 • Session BGP en FULL Table
 • Mise en place de configuration avec des adresses IP publiques                         
 • 1 filtre out sur les IP annoncées
 • 1 route-map in deny
 • 1 route-map weight
 • Documentation community
 • 1 route-map community
 • Contexte et enjeux IPv6
 • Sessions BGP IPv6
 • En option : Ce qui change entre V4 et V6 ! Pour mettre en place V6 et continuer à assurer V4.                        

 

En savoir plus

 

Télécharger la plaquette BGP

 

Pour participer

Afin de suivre un workshop BGP, téléchargezle plaquette BGP qui contient les informations de participation et les coordonées.


Aperezo n°31 avec Bull et Overland

L'Aperezo n°31 organisé par Rezopole en partenariat avec Bull et Overland aura lieu le 20 Novembre au restaurant Tapeo à partir de 18h30. Venez rencontrer les équipes de Bull et Overland et les professionnels du secteur IT régional autour d'un cocktail dînatoire ! Inscrivez-vous dès maintenant !

 

A propos de Bull - an Atos Company

Bull, partenaire de confiance de la donnée en entreprise rejoint le Groupe Atos, société internationale de services informatiques. Le Groupe devient ainsi le Numéro 1 du cloud privé en Europe et l'un des principaux leaders dans la cybersécurité et le big data. Atos déploie des technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aide à réaliser leur vision de l'entreprise du futur.

 

A propos de Overland

Overland Storage est un fournisseur mondial de solutions de gestion de cycle de vie de la donnée unifiée et de leurs protections. La société propose l'un des portefeuilles de produits les plus vastes et complémentaires ainsi que des offres complètes de services. En fournissant une gamme intégrée de technologies et de services pour le stockage primaire, secondaire, ou stockage hors ligne pour les besoins d’archivages ou d’externalisation. Overland Storage groupe Sphère 3D a pour but de réunir les prochaines générations de technologies de virtualisation d’Application et de Poste de travail autour du Cloud avec des offres de stockage évolutives conçues pour permettre de répondre aux exigences des marchés de la virtualisation et du Cloud computing.

 

 


DE-CIX October newsletter: Price reduction, XRS-40 and many more topics

The DE-CIX October newsletter is available online!In this edition, we will be reporting on the...


Metcom Network Services Becomes One of First U.S.-Based Resellers of DE-CIX New York

Metcom Network Services (MNS), a New York City-based provider of colocation services, access...


29.10.2014 NIX.CZ's Board Member appointed Board Member of EURO-IX again

Ondřej Filip, the member of the Board of Directors of the NIX.CZ Association was appointed a Board Member of the European Internet Exchange Association (EURO-IX). Mr Filip has been elected a member of the Board of this important organisation already for the fifth time and his mandate is for two years.   The mission of EURO-IX is to support, develop, strengthen and improve the so-called Internet Exchange Point community. This mission includes a cooperation between peering nodes, especially across Europe and it involves a unification of technical standards used by the nodes in joint procedures in areas such as statistical analysis and information activities. More information about EURO-IX is available at the organisation's website www.euro-ix.net.


DE-CIX Frankfurt Price Reduction

Dear valued customers, We are looking back on a successful twelve months, in which we completely...


Launch of a New Weapon in the Fight against DDos Attacks

27 October 2014 Cyber Security, Critical Infrastructure

As of today, a new solution to counter DDoS attacks is available in the Netherlands. The Trusted Networks Initiative allows organisations to temporary close their website for foreign internet traffic in order to defend itself against an attack and at the same time still be accessible to Dutch consumers.

The Trusted Networks Initiative will be presented to the community at the Holland Strikes Back event on 28 October 2014 in Amersfoort. During this event leading speakers will present the most important Dutch innovations for the battle against cyber criminality. For more information about this event click here (in Dutch).

The idea for the Trusted Networks Initiative was developed by internet exchanges NL-ix and the NLnet foundation, in collaboration with The Hague Security Delta. The main goals of the initiative are to limit the economic damage caused by DDoS attacks and the inconvenience to consumers.

The product we developed with partners from the financial sector and the internet operators sector is also an innovation that can be marketed globally and can put the Netherlands on the map internationally in the field of cyber security, following Rob de Wijk, General Director The Hague Security Delta.

Trusted Networks Initiative

The Trusted Networks Initiative helps to fight and mitigate security incidents and risks by identifying and certifying trusted networks on the Public Internet. It enables participating networks to route (called Trusted Routing) Internet traffic to other Trusted Networks independently from the untrusted part of the Internet, either only during emergencies as last-resort measure, or permanently for risk mitigation.

The initiative is not contrary to the principles of net neutrality because every organisation can decide for itself whether or not their website should be closed off from part of the internet to defend itself against a DDoS attack.

For the official press release (in Dutch) click here. For the article in het Financieele Dagblad (in Dutch) click here. For more information about the Trusted Networks Initiative click here.


New peer: Core-Backbone GmbH (AS33891) 10GE FRA

Core-Backbone (AS33891) is an established hosting company and international network for more than ten years. With a state-of-the-art datacenter in Nuremberg Core-Backbone guarantees secure, high-availability and high-performance connection to the internet. Furthermore Core-Backbone provides services like IP-Transit, Remote-Peerings, Layer2-Connections, DDoS-Protection and CDN. For more … Continue reading


Core-Backbone Joins AMS-IX Partner Program

Core-Backbone has become a reseller of AMS-IX in Amsterdam. The company has joined AMS-IX’s successful partner program to offer the AMS-IX service remotely to its customers and provide them with increased peering benefits.

As official AMS-IX reseller, Core-Backbone is able to resell AMS-IX ports anywhere the company has infrastructure connected to the AMS-IX colocations in Amsterdam. Up until now, it has already connected netcup GmbH and i3B – Internetbreitband GmbH to AMS-IX.

“As Core-Backbone operates an international, secure and high-availability network, I believe we have selected a partner which can help us to further grow AMS-IX and increase the diversity of the community present at our peering platform,” says Mark Cooper, CCO of AMS-IX.

“We are very pleased to offer our customers another great product at every location where our network is available,” says Andreas Götz, Sales Director at Core-Backbone. “We know for sure that the AMS-IX Remote Peering service will be a great benefit to our customers besides the current product portfolio.”

Core-Backbone is an established hosting company and international network operator. Besides having a presence in different European countries, its network also reaches Hong Kong and the United States. With state-of-the-art data centres in Nuremberg, Germany, Core-Backbone guarantees secure, high-availability and high-performance connections to the Internet. Furthermore, Core-Backbone provides services, such as IP-Transit, Layer2 Circuits and premium DDoS protection, as well as CDN and dedicated servers in Nuremberg.


We warmly welcome at DE-CIX: Elec Magic Transit, Fast return and Keycom

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX: Elec Magic Transit from Shenzehn, China,...


La cartes des LIR en France

Rezopole vous présente la carte des LIR (Local Internet Registry) en France. Les LIR sont des structures membres du RIPE qui sont responsables de la distribution et de l'enregistrement des adresses IPv4 et IPv6 au niveau local. Il y a 642 LIR en France dont 59 dans la Région Rhône-Alpes.

Vous pouvez, en cliquant sur les points de la cartes, voir les adresses des LIR français.
Voir en plein écran


Chiffres Clés


Nombre de LIR en France : 642
Nombre de LIR en RRA : 59

    - Ain : 1 (si si)
    - Ardèche : 0
    - Drôme : 5
    - Isère : 11
    - Loire : 5
    - Rhône : 31
    - Savoie : 0
    - Haute-Savoie : 6

 

Pour en savoir plus :

Rezopole est également un LIR, membre du RIPE.

Pour allez plus loin, vous pouvez également visiter la page des outils proposés par le RIPE pour les LIR : http://www.ripe.net/lir-services/resource-management/tools-for-lirs

 

 


New Peer: TNG Stadtnetz GmbH/Ennit Server GmbH (AS13101) 10GE [FRA]


Third BCIX Roundtable 2014

On Thursday, November 27th, the third BCIX roundtable in 2014 will be held. We are pleased to invite BCIX members and friends also in the name of our exclusive sponsor ProLabs Ltd. in this pre-Advent season to a suitable location in the heart of Kreuzberg. Discover with us this location with its history where the […]


Results of the DE-CIX Advisory Board Election


Results of the DE-CIX Advisory Board Election

The DE-CIX Advisory Board elections were held from October 8 to October 15, and the results were...


Results of the DE-CIX Advisory Board Election


Rezopole recrute un Ingénieur/Technicien Réseau Linux Phyton

Rezopole recherche un Ingénieur/Technicien réseau Linux, Phyton à temps plein (CDD de 3 mois).

Missions

 • Automatiser l'administration et la gestion du IXP de Lyon,
 • Développer les services applicatifs à destination des membres et
 • Faire des développements en Python dans le cadre de la customisation de notre ERP.

Compétences

 • Très bonnes connaissances de Python
 • Protocoles réseaux (niveau 2 et niveau 3 : IPv4/IPv6)
 • Matériels Cisco, Brocade
 • Systèmes d'exploitation (Linux, Free BSD)
 • Script Shell
 • Supervision (Nagios/Mrtg/SNMP)

Profil recherché

 • Bac +3/+5
 • Autonome, organisé, rigoureux, sens de l'initiative, capacité de documenter.
 • Anglais parlé et écrit
 • Permis B.

Informations

 • Date début souhaitée : dès que possible
 • CDD de trois mois - temps plein (possibilité de CDI)
 • Rémunération : Selon profil, 30-35 k

Pour postuler

Envoyez votre CV

 


Rezopole recrute un Ingénieur/Technicien Réseau Linux Phyton

Rezopole recherche un Ingénieur/Technicien réseau Linux, Phyton à temps plein (CDD de 3 mois).

Missions

 • Automatiser l'administration et la gestion du IXP de Lyon,
 • Développer les services applicatifs à destination des membres et
 • Faire des développements en Python dans le cadre de la customisation de notre ERP.

Compétences

 • Très bonnes connaissances de Python
 • Protocoles réseaux (niveau 2 et niveau 3 : IPv4/IPv6)
 • Matériels Cisco, Brocade
 • Systèmes d'exploitation (Linux, Free BSD)
 • Script Shell
 • Supervision (Nagios/Mrtg/SNMP)

Profil recherché

 • Bac +3/+5
 • Autonome, organisé, rigoureux, sens de l'initiative, capacité de documenter.
 • Anglais parlé et écrit
 • Permis B.

Informations

 • Date début souhaitée : dès que possible
 • CDD de trois mois - temps plein (possibilité de CDI)
 • Rémunération : Selon profil, 30-35 k

Pour postuler

 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.


Rezopole recrute un Ingénieur/Administrateur Réseau

Rezopole recherche un Ingénieur/Administrateur réseaux systèmes libres pour : automatiser l'administration et la gestion du IXP de Lyon, développer les services applicatifs à destination des membres, développer et customiser notre ERP  en Python. (CDD de 3 mois)

Missions

 • Automatiser l'administration et la gestion du IXP de Lyon,
 • Développer les services applicatifs à destination des membres et
 • Faire des développements en Python dans le cadre de la customisation de notre ERP.

Compétences

 • Très bonnes connaissances des protocoles réseaux (niveau 2 et niveau 3 : IPv4/IPv6
 • Bonne connaissance de Python
 • Matériels Cisco, Brocade
 • Systèmes d'exploitation (Linux, Free BSD)
 • Script Shell
 • Supervision (Nagios/Mrtg/SNMP)

Profil recherché

 • Bac +3/+5
 • Autonome, organisé, rigoureux, sens de l'initiative, capacité de documenter.
 • Anglais parlé et écrit
 • Permis B.

Informations

 • Date début souhaitée : dès que possible
 • CDD 3 mois à temps plein, renouvelable (évolutif vers CDI)
 • Rémunération : Selon profil, 30-35 k
 • Lieu : Lyon

Pour postuler

 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.


Rezopole recrute un Ingénieur/Administrateur Réseaux Systèmes libres

Rezopole recherche un Ingénieur/Administrateur réseaux systèmes libres pour : automatiser l'administration et la gestion du IXP de Lyon, développer les services applicatifs à destination des membres, développer et customiser notre ERP  en Python. (CDD de 3 mois)

Missions

 • Automatiser l'administration et la gestion du IXP de Lyon,
 • Développer les services applicatifs à destination des membres
 • Faire des développements en Python dans le cadre de la customisation de notre ERP.

Compétences

 • Très bonnes connaissances des protocoles réseaux (niveau 2 et niveau 3 : IPv4/IPv6)
 • Bonne connaissance de Python
 • Matériels Cisco, Brocade
 • Systèmes d'exploitation (Linux, Free BSD)
 • Script Shell
 • Supervision (Nagios/Mrtg/SNMP)

Profil recherché

 • Bac +3/+5
 • Autonome, organisé, rigoureux, sens de l'initiative, capacité de documenter.
 • Anglais parlé et écrit
 • Permis B.

Informations

 • Date début souhaitée : dès que possible
 • CDD 3 mois à temps plein, renouvelable (évolutif vers CDI)
 • Rémunération : Selon profil, 30-35 k
 • Lieu : Lyon
 • Astreinte

Pour postuler

 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.


Rezopole accueille le RIPE à Lyon pour un Training sur l'Ipv6

Rezopole co-organise un training IPv6 avec le RIPE à Lyon les 26, 27, 28 Novembre 2014, à l'Hôtel Crown Plaza à la Cité Internationale. Le training se déroulera en deux parties : le premier jour un cours IPv6 niveau débutant et les deux jours suivants un cours IPv6 niveau avancé.

 

Objectifs cours IPv6 débutant

 • Savoir faire un plan de déploiement d'IPv6
 • comprendre les différences entre l'IPv4 et l'IPv6
 • savoir que la mise en place de l'IPv6 déclenche une croissance continue du réseau IP
 • comprendre les enjeux de la fin des adresses IPv4

Pour en savoir plus, visitez la page dédiée.

 

Objectifs cours IPv6 avancé

 • Savoir mettre en place l'IPV6 au sein de votre cœur de réseau
 • comprendre les différence de sécurité entre l'IPv4 et l'IPv6
 • savoir configurer des équipements en IPv6
 • comprendre les différents mécanismes de transition

Pour en savoir plus, visitez la page dédiée.

 

Conditions de participation

Pour participer à ces cours, il faut être membre RIPE. Deux personnes par société peuvent participer à cette formation. Les cours sont gratuits et tenus en anglais. Le repas et les supports sont fournis par le RIPE. Les frais de transport et d'hébergement ne sont pas inclus.

Inscription

Pour vous inscrire, visitez le lien ci dessous :


Inscription Training RIPE


AMS-IX USA Inc. opent point-of-presence in Chicago

AMS-IX USA Inc. breidt verder uit om de ontwikkeling van het neutrale en gedistribueerde internet exchange-model in de VS te stimuleren

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) heeft bekend gemaakt dat AMS-IX USA Inc. de eerste point-of-presence (PoP) heeft geopend in Chicago. AMS-IX USA Inc. opende deze PoP in de CME Cermak Hosting Facility in Chicago. Net als de recent geopende internet exchanges in San Francisco en New York, is ook dit peering platform volledig gebaseerd op de neutrale en gedistribueerde formule van AMS-IX in Amsterdam, op dit moment de grootste internet connectivity hub ter wereld. AMS-IX heeft bijna 700 aangesloten partijen en een piek in het internetverkeer die onlangs de grens van 3 Tb/s heeft doorbroken.

De opening van AMS-IX Chicago past perfect binnen de strategie van AMS-IX om internetknooppunten te bouwen op wereldwijde hublocaties. Op deze manier kan meer groei worden bewerkstelligd voor AMS-IX in Amsterdam. Bovendien voegt een neutrale en gedistribueerde internet exchange veel waarde toe aan de interconnectiemarkt in de omgeving van Chicago door de complexiteit in deze markt en de bijkomende kosten te reduceren.

Door een internet exchange verspreid uit te rollen in Chicago en de nabije omgeving, wordt meer diversiteit geboden binnen de interconnectie-markt in deze regio. Daarnaast bevindt Chicago zich op een belangrijk knooppunt voor internetverkeer en zijn er veel bedrijven gevestigd die zich richten op content, digital media en financiële diensten. Met name dit laatste is erg belangrijk voor AMS-IX. Binnen de faciliteit van CME Cermak bevinden zich veel organisaties die zich richten op de financiële markt. Dit is een interessante doelgroep voor AMS-IX, aangezien financiële organisaties steeds meer afhankelijk zijn van het internet.

"Wij bieden de interconnectie-markt in de Chicago-metropool een waardevol alternatief doordat deze internet exchange erop gericht is om de geografische diversiteit te vergroten, de connectiviteit te vereenvoudigen en de kosten te verlagen. Dit bewerkstelligen we door middel van een sterke internetinfrastructuur en een gedistribueerd en neutraal model", zegt Job Witteman, CEO van AMS-IX. "Bovendien geeft AMS-IX Chicago een impuls aan de economie in deze regio door het aantrekken van meer business, het stimuleren van zowel de groei van werkgelegenheid en innovatie."

"Wij zijn tevens verheugd om samen te werken met CME Group", vervolgt Witteman. "Zij bieden ons de mogelijkheid om een nieuwe doelgroep te bedienen, zoals de spelers op de financiële markten die sterk afhankelijk zijn van het internet en datacenters."

Meer informatie is te vinden via www.chi.ams-ix.net en www.cmegroup.com


AMS-IX USA Inc. Launches Internet Exchange in Chicago

Establishment of Alternative Interconnection Model in Chicago Metropolitan Area

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) announces that its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., has partnered with CME Group, the world's leading and most diverse derivatives marketplace, to open the first Point of Presence (PoP) of AMS-IX Chicago in Chicago, IL. Located in the CME Group Cermak Hosting Facility at 350 E. Cermak in Chicago, this Internet Exchange builds on the successful and proven business model of AMS-IX in Amsterdam which, with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of more than 3 Tb/s, is currently the world’s largest Internet connectivity hub.

AMS-IX Chicago is the third deployment of AMS-IX USA Inc., following on from AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area. It brings an affordable, neutral, and distributed Internet Exchange model to the Chicago area, delivering the interconnection market in this region enormous value by decreasing complexity and associated costs. The distributed model makes it possible for connected parties of AMS-IX Chicago in one data center to exchange traffic with connected parties in another data center. AMS-IX is working on an additional PoP for AMS-IX Chicago with another data center provider. The second regional PoP is expected to go live in the beginning of 2015.

By deploying an Internet Exchange in the CME Cermak hosting facility, this leading data center facility now offers additional peering opportunities to its customers – providing geographic diversity and improving connectivity, reach and performance to end-users. This partnership also allows companies connecting to AMS-IX Chicago’s platform the opportunity to locate and/or expand their network presence within a secure and modern interconnection facility in downtown Chicago. With the establishment of this Internet Exchange partnership, CME’s content and financial services’ clients can expect to experience reduced latency and transit costs by peering directly with AMS-IX Chicago.

AMS-IX Chicago is OIX-1 (IXP Technical Standards) compliant, the third of its U.S.-based IX platforms to uphold the association’s commitment to increase the reliability, resiliency and competitiveness of massive scale interconnection for all.

“We bring the interconnection market in the Chicago metropolitan area a valuable alternative as this Internet Exchange aims to increase geographic diversity, simplify connectivity and reduce costs through a robust Internet infrastructure, and distributed and neutral model. Furthermore, AMS-IX Chicago helps strengthen the economy in this region by attracting more business, stimulating both job growth and innovation,” explains Job Witteman, CEO of AMS-IX. “We are pleased to partner with CME Group, who provides us the opportunity to reach a new target group such as financial market participants who strongly rely on the Internet and data centers for their business to operate.”

“The relationship between AMS-IX Chicago and CME’s Cermak Hosting Facility provides collective customers of AMS-IX Chicago with the connectivity, capacity and capability to interconnect and house their critical equipment in one of the world’s premiere data centers,” says Craig Mohan, Managing Director, Co-Location and Data Center Services at CME Group. “Tenants of CME’s Cermak Hosting Facility benefit from reduced transit costs by peering directly with AMS-IX Chicago. This means they also have the ability to peer with parties that are connected to the AMS-IX Chicago from another data center location.”


AMS-IX USA Inc. Launches Internet Exchange in Chicago

Establishment of Alternative Interconnection Model in Chicago Metropolitan Area

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) announces that its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., has partnered with CME Group, the world's leading and most diverse derivatives marketplace, to open the first Point of Presence (PoP) of AMS-IX Chicago in Chicago, IL. Located in the CME Group Cermak Hosting Facility at 350 E. Cermak in Chicago, this Internet Exchange builds on the successful and proven business model of AMS-IX in Amsterdam which, with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of more than 3 Tb/s, is currently the world’s largest Internet connectivity hub.

AMS-IX Chicago is the third deployment of AMS-IX USA Inc., following on from AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area. It brings an affordable, neutral, and distributed Internet Exchange model to the Chicago area, delivering the interconnection market in this region enormous value by decreasing complexity and associated costs. The distributed model makes it possible for connected parties of AMS-IX Chicago in one data center to exchange traffic with connected parties in another data center. AMS-IX is working on an additional PoP for AMS-IX Chicago with another data center provider. The second regional PoP is expected to go live in the beginning of 2015.

By deploying an Internet Exchange in the CME Cermak hosting facility, this leading data center facility now offers additional peering opportunities to its customers – providing geographic diversity and improving connectivity, reach and performance to end-users. This partnership also allows companies connecting to AMS-IX Chicago’s platform the opportunity to locate and/or expand their network presence within a secure and modern interconnection facility in downtown Chicago. With the establishment of this Internet Exchange partnership, CME’s content and financial services’ clients can expect to experience reduced latency and transit costs by peering directly with AMS-IX Chicago.

AMS-IX Chicago is OIX-1 (IXP Technical Standards) compliant, the third of its U.S.-based IX platforms to uphold the association’s commitment to increase the reliability, resiliency and competitiveness of massive scale interconnection for all.

“We bring the interconnection market in the Chicago metropolitan area a valuable alternative as this Internet Exchange aims to increase geographic diversity, simplify connectivity and reduce costs through a robust Internet infrastructure, and distributed and neutral model. Furthermore, AMS-IX Chicago helps strengthen the economy in this region by attracting more business, stimulating both job growth and innovation,” explains Job Witteman, CEO of AMS-IX. “We are pleased to partner with CME Group, who provides us the opportunity to reach a new target group such as financial market participants who strongly rely on the Internet and data centers for their business to operate.”

“The relationship between AMS-IX Chicago and CME’s Cermak Hosting Facility provides collective customers of AMS-IX Chicago with the connectivity, capacity and capability to interconnect and house their critical equipment in one of the world’s premiere data centers,” says Craig Mohan, Managing Director, Co-Location and Data Center Services at CME Group. “Tenants of CME’s Cermak Hosting Facility benefit from reduced transit costs by peering directly with AMS-IX Chicago. This means they also have the ability to peer with parties that are connected to the AMS-IX Chicago from another data center location.”


AMS-IX USA Inc. Launches Internet Exchange in Chicago

Establishment of Alternative Interconnection Model in Chicago Metropolitan Area

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) announces that its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., has partnered with CME Group, the world's leading and most diverse derivatives marketplace, to open the first Point of Presence (PoP) of AMS-IX Chicago in Chicago, IL. Located in the CME Group Cermak Hosting Facility at 350 E. Cermak in Chicago, this Internet Exchange builds on the successful and proven business model of AMS-IX in Amsterdam which, with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of more than 3 Tb/s, is currently the world’s largest Internet connectivity hub.

AMS-IX Chicago is the third deployment of AMS-IX USA Inc., following on from AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area. It brings an affordable, neutral, and distributed Internet Exchange model to the Chicago area, delivering the interconnection market in this region enormous value by decreasing complexity and associated costs. The distributed model makes it possible for connected parties of AMS-IX Chicago in one data center to exchange traffic with connected parties in another data center. AMS-IX is working on an additional PoP for AMS-IX Chicago with another data center provider. The second regional PoP is expected to go live in the beginning of 2015.

By deploying an Internet Exchange in the CME Cermak hosting facility, this leading data center facility now offers additional peering opportunities to its customers – providing geographic diversity and improving connectivity, reach and performance to end-users. This partnership also allows companies connecting to AMS-IX Chicago’s platform the opportunity to locate and/or expand their network presence within a secure and modern interconnection facility in downtown Chicago. With the establishment of this Internet Exchange partnership, CME’s content and financial services’ clients can expect to experience reduced latency and transit costs by peering directly with AMS-IX Chicago.

AMS-IX Chicago is OIX-1 (IXP Technical Standards) compliant, the third of its U.S.-based IX platforms to uphold the association’s commitment to increase the reliability, resiliency and competitiveness of massive scale interconnection for all.

“We bring the interconnection market in the Chicago metropolitan area a valuable alternative as this Internet Exchange aims to increase geographic diversity, simplify connectivity and reduce costs through a robust Internet infrastructure, and distributed and neutral model. Furthermore, AMS-IX Chicago helps strengthen the economy in this region by attracting more business, stimulating both job growth and innovation,” explains Job Witteman, CEO of AMS-IX. “We are pleased to partner with CME Group, who provides us the opportunity to reach a new target group such as financial market participants who strongly rely on the Internet and data centers for their business to operate.”

“The relationship between AMS-IX Chicago and CME’s Cermak Hosting Facility provides collective customers of AMS-IX Chicago with the connectivity, capacity and capability to interconnect and house their critical equipment in one of the world’s premiere data centers,” says Craig Mohan, Managing Director, Co-Location and Data Center Services at CME Group. “Tenants of CME’s Cermak Hosting Facility benefit from reduced transit costs by peering directly with AMS-IX Chicago. This means they also have the ability to peer with parties that are connected to the AMS-IX Chicago from another data center location.”


AMS-IX USA Inc. Launches Internet Exchange in Chicago

Establishment of Alternative Interconnection Model in Chicago Metropolitan Area

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) announces that its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., has partnered with CME Group, the world's leading and most diverse derivatives marketplace, to open the first Point of Presence (PoP) of AMS-IX Chicago in Chicago, IL. Located in the CME Group Cermak Hosting Facility at 350 E. Cermak in Chicago, this Internet Exchange builds on the successful and proven business model of AMS-IX in Amsterdam which, with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate of more than 3 Tb/s, is currently the world’s largest Internet connectivity hub.

AMS-IX Chicago is the third deployment of AMS-IX USA Inc., following on from AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area. It brings an affordable, neutral, and distributed Internet Exchange model to the Chicago area, delivering the interconnection market in this region enormous value by decreasing complexity and associated costs. The distributed model makes it possible for connected parties of AMS-IX Chicago in one data center to exchange traffic with connected parties in another data center. AMS-IX is working on an additional PoP for AMS-IX Chicago with another data center provider. The second regional PoP is expected to go live in the beginning of 2015.

By deploying an Internet Exchange in the CME Cermak hosting facility, this leading data center facility now offers additional peering opportunities to its customers – providing geographic diversity and improving connectivity, reach and performance to end-users. This partnership also allows companies connecting to AMS-IX Chicago’s platform the opportunity to locate and/or expand their network presence within a secure and modern interconnection facility in downtown Chicago. With the establishment of this Internet Exchange partnership, CME’s content and financial services’ clients can expect to experience reduced latency and transit costs by peering directly with AMS-IX Chicago.

AMS-IX Chicago is OIX-1 (IXP Technical Standards) compliant, the third of its U.S.-based IX platforms to uphold the association’s commitment to increase the reliability, resiliency and competitiveness of massive scale interconnection for all.

“We bring the interconnection market in the Chicago metropolitan area a valuable alternative as this Internet Exchange aims to increase geographic diversity, simplify connectivity and reduce costs through a robust Internet infrastructure, and distributed and neutral model. Furthermore, AMS-IX Chicago helps strengthen the economy in this region by attracting more business, stimulating both job growth and innovation,” explains Job Witteman, CEO of AMS-IX. “We are pleased to partner with CME Group, who provides us the opportunity to reach a new target group such as financial market participants who strongly rely on the Internet and data centers for their business to operate.”

“The relationship between AMS-IX Chicago and CME’s Cermak Hosting Facility provides collective customers of AMS-IX Chicago with the connectivity, capacity and capability to interconnect and house their critical equipment in one of the world’s premiere data centers,” says Craig Mohan, Managing Director, Co-Location and Data Center Services at CME Group. “Tenants of CME’s Cermak Hosting Facility benefit from reduced transit costs by peering directly with AMS-IX Chicago. This means they also have the ability to peer with parties that are connected to the AMS-IX Chicago from another data center location.”


07.10.2014 NIX.CZ is taking part in the formation of a new peering node in Montenegro

From September 28th to October 4th, 2014 the 21st annual Infofest conference took place in Budva, Montenegro. The conference hosted a workshop as part of the efforts to create a new independent peering exchange in this Mediterranean country. The event was organized by ITU in co-operation with the local Ministry of Telecommunications and Information Society.  Among the invited guests were the representatives of organizations such as ISOC and those of the European peering nodes: INEX, SOX.RS and NIX.CZ.    Adam Golecký, the Technical Director of NIX.CZ, represented the Czech Republic and had this to say about the event: "Our colleagues from Montenegro work intensively on creating their own peering node in their county. This meeting was held to obtain information from the invited organizations in order to help their efforts. They particularly appreciate the neutrality of NIX.CZ, as well as our non-profit status, successful history and manifold experience. We are glad to help our colleagues from Montenegro in developing their peering node, and we are also delighted to share our experience with building a local Internet and telecommunications community".   NIX.CZ is perceived as a peering leader in Montenegro and the NIX.CZ Association is known for its ongoing commitment to creating and cultivating online communities, not only in the Czech Republic but also abroad. Our support of professional meetings such as the CEE Peeing Day and our participation at major events such as the European Peering Forum clearly indicate our commitment.


Join Us for the Launch of AMS-IX Chicago

AMS-IX USA Inc. will open the first Point-of-Presence (PoP) of AMS-IX Chicago in the CME Cermak Hosting Facility. This newly formed peering platform is built according to AMS-IX's successful and proven exchange platform in Europe, and it is the 3rd deployment of AMS-IX USA Inc. following on from AMS-IX New York and AMS-IX Bay Area. 

This invite-only event takes place on Thursday, October 9 from 4:00 p.m. till 8:00 p.m. If you would like to join AMS-IX and CME Group executives, partners and clients please send an email to events@ams-ix.net

We look forward to seeing you there!

Address:
Chicago Board of Trade Building
141 West Jackson Avenue
Visitor Center Theater 5th floor


New Peer: Fremaks GmbH (AS51827) 10GE [FRA]


New Peer: LWLcom GmbH (AS50629) 10GE [FRA]


New Peer: AS33891 Netzbetrieb GmbH (AS33891) 10GE [FRA]


Aperezo n°30, le 16 Octobre 2014 à Grenoble avec Eolas

Rezopole organise, en partenariat avec Eolas, le troisième Aperezo à Grenoble, soit l'Aperezo n°30, événement dédié aux acteurs grenoblois et rhonalpins du secteur numérique. L'event aura lieu le jeudi 16 Octobre au restaurant La Gueule du Loup (Grenoble) à partir de 18h30.

 

 

Je m'inscris à l'Aperezo n°30

 

Pour savoir plus sur les Aperezo, visitez la page dédiée.

 

A propos d'Eolas

Eolas, filiale du groupe Business & Decision, est spécialiste de l'Internet, expert en conception d'applications, digital marketing et hébergement. Eolas assure la réussite de nombreux projets clients en e-commerce, e-administration et e-business. Expert en hébergement, Eolas maîtrise l'ensemble des briques qui permet de sécuriser un Système d'Information. Exploitant unique de son DataCenter, Eolas met en place des solutions qui garantissent la maîtrise des coûts d'exploitation et fiabilise ainsi les coûts d'hébergement des infrastructures S.I de ses clients.

www.businessdecision-eolas.com

Informations utiles

 

 


Read the DE-CIX September newsletter

The European peering community gathered at the European Peering Forum in September in Split,...


02.10.2014 The next issue of NIX.CZ newsletter has been published

The new issue of NIX.CZ’s newsletter informs about the surpassing of the 300 Gbps threshold in data traffic and the Association's participation at the European Peering Forum. Furthermore it informs about the launch of a new website devoted to the FENIX project and presents the new members of the project. It also includes an introduction by another member of the Partner Programme and announces the opening of registration for the CEE Peering Day 2015 conference which will take place in Bratislava, Slovakia.  


DE-CIX Frankfurt to Operate World’s Largest IXP Node

New system delivers increased edge capacity to keep local traffic local


Rezopole organise un Workshop BGP les 23 et 24 Octobre à Lyon

Les Workshops BGP de Rezopole présentent le routage BGP, protocole fondateur d'Internet, nécessaire pour utiliser Internet sur un IXP, les concepts de peering et de Route Server. L’atelier explique également les techniques de mise en place pour annoncer et filtrer les réseaux, tant en IPv4 qu'en IPv6.

Perfectionnez toute votre équipe technique à BGP pour 1000 € HT pour 2 jours et 2 personnes (250 € HT / jour et par personne). Nous offrons les repas de midi !

 

Programme

 

 • Rappels IP/Routage
 • Prise en main des VM et de Quagga
 • Rappels Cisco
 • Début configuration premières sessions
 • Filtrage simple
 • Session BGP en FULL Table
 • Mise en place de configuration avec des adresses IP publiques                         
 • 1 filtre out sur les IP annoncées
 • 1 route-map in deny
 • 1 route-map weight
 • Documentation community
 • 1 route-map community
 • Contexte et enjeux IPv6
 • Sessions BGP IPv6
 • En option : Ce qui change entre V4 et V6 ! Pour mettre en place V6 et continuer à assurer V4.                        

 

En savoir plus

 

Télécharger la plaquette BGP

 

Pour participer

Afin de suivre un workshop BGP, demandez un devis avec la Référence "Workshop BGP 23-24/10/2014 Lyon".


New BCIX Peer: Netflix

We’re happy to announce that Netflix, the world’s leading internet subscription service for enjoying movies and TV shows is now ready for peering at BCIX with IPv4 and IPv6.


Album photo RezoGirls n°3

L'album photo de la troisième rencontre RezoGirls n°3 organisée par Rezopole, à Lyon, est disponible sur ce lien.

Les groupes RezoGirls sur Linked in et Facebook sont ouverts pour recevoir des retours des RezoGirls et idées concernant ces réunions.

 


Album photo RezoGirls n°3

L'album photo de la troisième rencontre RezoGirls n°3 organisée par Rezopole, à Lyon, est disponible sur ce lien.

Les groupes RezoGirls sur Linked in et Facebook sont ouverts pour recevoir des retours des RezoGirls et idées concernant ces réunions.

 


AMS-IX and HGC to Share Sales and First Line Customer Service of Hong Kong Exchange

Sales and first line customer service for AMS-IX Hong Kong is now both the responsibility of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) and Hutchison Global Communications (HGC). Until this summer, only HGC was responsible for sales, marketing and first line customer service. AMS-IX and HGC together founded AMS-IX Hong Kong in the beginning of 2012.

Asia was a new market for AMS-IX at the start in 2012. AMS-IX therefore decided to work with a partner who was well established and active in the region. In the meantime, AMS-IX could focus on the platform in Amsterdam.

"Next to operating the exchange, AMS-IX will now also handle the sales, first line customer service and marketing. By being fully responsible for all operations of AMS-IX Hong Kong, we can coordinate all activities more closely, as a result work more efficiently and further grow the exchange as well as further develop the interconnection market in the Hong Kong region", says Job Witteman, CEO of AMS-IX.

"The Reseller Plus contract with HGC ended in May of this year", Job Witteman continues. "While HGC has been a valuable partner for AMS-IX by sharing their knowledge and bringing important customers to AMS-IX Hong Kong, we decided for the good of the exchange to also involve the AMS-IX sales team from now on."


AMS-IX and HGC to Share Sales and First Line Customer Service of Hong Kong Exchange

Sales and first line customer service for AMS-IX Hong Kong is now both the responsibility of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) and Hutchison Global Communications (HGC). Until this summer, only HGC was responsible for sales, marketing and first line customer service. AMS-IX and HGC together founded AMS-IX Hong Kong in the beginning of 2012.

Asia was a new market for AMS-IX at the start in 2012. AMS-IX therefore decided to work with a partner who was well established and active in the region. In the meantime, AMS-IX could focus on the platform in Amsterdam.

"Next to operating the exchange, AMS-IX will now also handle the sales, first line customer service and marketing. By being fully responsible for all operations of AMS-IX Hong Kong, we can coordinate all activities more closely, as a result work more efficiently and further grow the exchange as well as further develop the interconnection market in the Hong Kong region", says Job Witteman, CEO of AMS-IX.

"The Reseller Plus contract with HGC ended in May of this year", Job Witteman continues. "While HGC has been a valuable partner for AMS-IX by sharing their knowledge and bringing important customers to AMS-IX Hong Kong, we decided for the good of the exchange to also involve the AMS-IX sales team from now on."


Rezopole propose un stage Communication événementielle et Montage Vidéos

Rezopole propose un stage Communication événementielle et Montage Vidéos à partir d'octobre 2014

 

Missions

 • Réalisation des films témoignages des membres de l'association qui participent aux événements de l'association ou qui utilisent nos services (prise de vue, montage, compositing, adaptation des vidéos aux différents formats et résolutions) ;
 • Concevoir des bannières web, des images, et des newsletters destinées à communiquer sur nos services et événements ;
 • Rédaction et gestion des news des sites web et réseaux sociaux de l'Association ;
 • Participation à l'organisation des événements mensuels de l'association : Teldej, Aperezo et RezoGirls (logistique, gestion des inscriptions, etc.) ;
 • Mise à jour des sites Web version FR et EN.

 

Profil

 • Bac+2-3-4, École de Communication/Audio-visuel ou formation universitaire ;
 • Maîtrise de la suite logiciel Adobe CS5 (Première-Pro, After Effect, Photoshop, Illustrator) ;
 • Maîtrise des logiciels Open Office et Internet ;
 • Excellent rédactionnel et relationnel, très bonne orthographe ;
 • Anglais, bon niveau ;
 • Dynamisme, créativité, sens de l’autonomie et de l’initiative.

 

Informations


Werkbezoek over Nederland als voorloper op het gebied van de digitale economie

Afgelopen maandag was een gezelschap van Tweede Kamerleden, hun persoonlijk medewerkers en vertegenwoordigers van de organiserende partijen (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), Google, de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), stichting Dutch Hosting Provider Association (DHPA) en LeaseWeb) te gast bij EvoSwitch AMS1 voor een werkbezoek.

Ons land heeft een sterke en omvangrijke hostingsector, een relatief goed klimaat voor startups in de online sector. En met de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) hebben we het grootste internetknooppunt ter wereld. Het doel van het werkbezoek was om de Kamerleden te informeren over de kansen die Nederland heeft in de internationale digitale economie. En met elkaar van gedachten te wisselen over de uitdagingen die er zijn op het gebied van beleid, en wet- en regelgeving waarmee Nederland voorop kan blijven lopen. En waar kon dit beter, dan bij een van de tastbare symbolen van de Nederlandse digitale economie: EvoSwitch AMS1.

Nederlands internet: derde mainport voor de Nederlandse economie

Deelnemers aan het werkbezoek verkregen inzicht in hoe het internet werkt. Tevens werd er gesproken over de rol van Nederland in de internationale context, en over de impact van wet- en regelgeving op o.a. het vestigingsklimaat en het vertrouwen in de digitale economie. Uit onderzoek van Deloitte, in opdracht van AMS-IX, DHPA, Rabo en ECP, dat eind vorig jaar werd gepubliceerd, blijkt dat de Nederlandse digitale infrastructuur – na Schiphol en de Rotterdamse haven – de derde mainport van Nederland is. Ook blijkt het belang van internet voor de Nederlandse economie uit het rapport Global Enabling Trade Report 2014 van het World Economic Forum (WEF), waarin Nederland wordt geroemd voor zijn digitale infrastructuur. De Nederlandse digitale infrastructuur neemt hierbij een fraaie 3e plaats in.

De Nederlandse digitale infrastructuursector behoort duidelijk tot de top van de wereld en concurreert met Londen en Frankfurt. Onder andere het huidige open en neutrale karakter van de Nederlandse markt voor internetdiensten maakt Nederland een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven in de digitale infrastructuursector.

Rondleiding maakt internet tastbaar

Tijdens de rondleiding door het datacenter werd zichtbaar gemaakt wat wetsvoorstellen fysiek betekenen. De aanwezigen werden daarbij meegenomen in de wereld van "Next Generation" Datacenter Infrastructuur. De aanwezigen waren enthousiast over dit werkbezoek en voor sommigen was het ook echt een ‘eye-opener’ dat deze hele aparte wereld schuil gaat achter het internet. De organisatie kijkt dan ook terug op een geslaagde dag.


DE-CIX Hamburg & Munich: New port or upgrade - 6 months for free

Keeping local traffic local is one of the most important functions of an Internet exchange point....


22.09.2014 Registration opens for CEE Peering Day 2015

From today it is possible to register for the third annual CEE Peering Day conference , which will be held on March 18 to 19, 2015 in Bratislava. The conference is traditionally organised by the Czech peering exchange NIX.CZ in collaboration with our colleagues from Vienna, VIX.at.    RIPE NCC will also participate in the the event as an organiser of technically oriented workshops. In addition to interesting lectures and panel discussions, the conference will also offer bilateral meetings. You can arrange your meetings via the Rendezvous Point application.  The capacity of the event is 250 people, the workshop is open to 40 participant at a time. All important information including the program is to be found at the event’s website www.peeringday.eu.  


21.09.2014


21.09.2014 300 Gbps reached!

The NIX.CZ Association reached the magical 300 Gbps boundary of traffic flow today at 18:36. The new record is 301 Gbps and judging by the time, it probably won't be a final number for the day!


Capacity Nominates AMS-IX East Africa for Best African Project

AMS-IX East Africa Exchange Point has been shortlisted for Best African Project. This award is granted by Capacity to a new Internet-related service or project started in the past year in Africa. This is the first year AMS-IX has been nominated and we're so excited to be part of this group of nominees. The winner will be announced at the 10th Global Carrier Awards on November 4, 2014 at the Okura Hotel in Amsterdam. Wish us luck!


Capacity Nominates AMS-IX New York for Best North American Project

AMS-IX New York has been nominated for Best North American Project. This award is granted by Capacity to a new Internet-related service or project started in the past year. This is the first year AMS-IX has been nominated and we're so excited to be part of this group of nominees. The winner will be announced at the 10th Global Carrier Awards on November 4, 2014 at the Okura Hotel in Amsterdam. Wish us luck!


Netflix and ECIX work together to offer free peering in Frankfurt

After a very successful launch in the UK, the Nordics and the Netherlands, Netflix will launch its services in Germany today. As in previous markets, we can expect Netflix to become a major part of the German culture. We want … Continue reading


Rezopole/SaintX participe à Techdays' Santé 2014

Le Cluster régional I-Care, en collaboration avec plusieurs partenaires du territoire rhônalpin, organise les TechDays Santé, véritable « Carrefour des technologies de santé », le Mardi le 23 Septembre 2014, à partir de 8h45. Rezopole sera présent à cet événement pour présenter le projet SantX.

 

Les TechDays Santé sont organisés autour de quatre points forts pour permettre à chacun de s'informer et d'échanger :

- 1 conférence plénière pour aborder un sujet "moteur d'innovation" pour la filière : cette année, c'est la thématique de la chirurgie ambulatoire, sujet particulièrement d'actualité en 2014 ;

- 4 sessions thématiques pour illustrer la nouvelle place des DM dans un continuum de soins allant de l’hôpital au domicile ;

- Des stands pour découvrir les ressources régionales, sur un volet industriel ou recherche et identifier de futurs partenaires ;

- Une plateforme en ligne pour planifier et solliciter des rendez-vous avec les autres participants et ainsi optimiser rencontres et échanges.

 

Informations Utiles :

Adresse : Espace ouest lyonnais, 2 Rue Nicolas Sicard, 69005 LYON

Plan d'accès

Accueil à partir de 8h45

 

 


We warmly welcome our first customer from Armenia

With DE-CIX serving customers from 60+ countries, it has become rare for us to announce a network...


Amsterdam Internet Exchange passeert grens van 3 Tbps

De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) heeft de grens van 3 Terabits per seconde (Tbps) aan Internetverkeer doorbroken. Deze mijlpaal illustreert de leidende positie van het Amsterdamse peering platform binnen de IXP markt. Met bijna 700 aangesloten nationale en internationale partijen is AMS-IX momenteel de grootste Internet exchange ter wereld.

Op 14 september werd voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis de piek van 3 Tbps (3000 Gbps) gehaald. Ter vergelijking: in september 2013 was deze snelheid nog 2.4 Tbps.

Voor deze groei zijn verschillende redenen aan te wijzen. De toename in videoverkeer, cloud toepassingen, online gaming en Internettoegang via mobiele apparaten is al een paar jaar gaande en deze vormen van online verkeer stijgen steeds explosiever. Voorbeelden van gaming partijen die in het afgelopen jaar zijn aangesloten, zijn Wargaming Interactive van het bekende spel World of Tanks en Riot Games die achter League of Legends zit.

“Wij zijn trots dat we deze mijlpaal hebben bereikt”, zegt Job Witteman, CEO van AMS-IX. “Het afgelopen jaar hebben zich opnieuw grote, internationale partijen bij ons aangesloten voor wie het Internet van vitaal belang is. Het dataverkeer dat via ons wordt uitgewisseld, blijft alsmaar groeien. In september 2010, bij het bereiken van de 1 Tbps grens, had ik niet gedacht dat we nu al deze 3 Tbps grens zouden doorbreken. Het laat zien dat de continue uitbreiding van ons netwerk, zowel qua aangesloten partijen, als locaties en technische ondersteuning zijn vruchten afwerpt.”


AMS-IX breaks 3 Terabit per second barrier

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) has broken the data transfer speed record of 3 Terabit per second (Tbps). This milestone underlines the leading position of the Amsterdam peering platform within the Internet Exchange (IXP) market.

The peak of 3 Tbps (3000 Gbps) that was reached on September 14 is an all time record for The Netherlands. Last year in September, this speed was 2.4 Tbps.

For this growth several reasons are to be found. The use of online video, cloud based infrastructures, online gaming and Internet access via mobile devices is growing rapidly the last few years. Examples of gaming providers that connected to AMS-IX in recent years are Wargaming Interactive, producer of the well-known game World of Tanks and Riot Games, that has produced League of Legends.

“Breaking this barrier makes us really proud”, says Job Witteman, CEO at AMS-IX. “In the past year some great, international organisations for who the Internet is of vital importance, connected to AMS-IX. The data traffic that is being exchanged via AMS-IX, keeps on growing. In July 2010, when we reached the barrier of 1 Tbps, we never expected to reach the 3 Tbps barrier this fast. This proves that the continuous expansion of our network, the increase of existing connections, adding exchange locations to our network and improving technical support is profitable.”


DE-CIX shortlisted twice for the Capacity Awards 2014: Best Middle Eastern project and Best Northern American project

In the last two years, DE-CIX has brought to life two Internet exchanges that have attracted...


More than 80 new customers at DE-CIX so far in 2014 – heading for a new record

While DE-CIX New York is growing exponentially, the other DE-CIX exchanges are also seeing steady...


11.09.2014 The FENIX project news: a brand new internet site and a new member

NIX.CZ Association, the Czech peering node, presented a new website devoted exclusively to the FENIX project today. The website contains all the important information about this security project including instructions regarding how to become a member, what the project’s visual symbols are, as well as who is taking part in the project. Joining ACTIVE 24, Casablanca INT, CESNET, CZ.NIC, Dial Telecom, Seznam.cz and O2 Czech Republic,  ČD - Telematika, an organisation with a significant Czech optical network became a member of the FENIX team.  


AMS-IX USA Inc. opent point-of-presence in San Francisco Bay Area

AMS-IX USA Inc. breidt uit met neutrale en gedistribueerde internet exchange

AMS-IX USA Inc. lanceert de eerste point-of-presence (PoP) van AMS-IX Bay Area in Digital Realty's 365 Main Street faciliteit. Digital Realty (NYSE:DLR) is een internationale aanbieder van datacenter- en co-locatieoplossingen. AMS-IX Bay Area is volledig gebaseerd op de neutrale en gedistribueerde formule van AMS-IX in New York en Amsterdam, op dit moment de grootste internet connectivity hub ter wereld. AMS-IX kent bijna 700 aangesloten partijen en een piek in het internetverkeer die bijna de grens van 3 Tb/s bereikt.

De opening van AMS-IX Bay Area past binnen de strategie van AMS-IX om internetknooppunten te bouwen op wereldwijde hublocaties. Op deze manier kan meer groei worden bewerkstelligd voor AMS-IX in Amsterdam. Bovendien voegt een neutrale en gedistribueerde internet exchange veel waarde toe aan de interconnectiemarkt in San Francisco door de complexiteit en de bijkomende kosten te reduceren.

In de regio San Francisco/San José bevinden zich veel potentiële klanten van AMS-IX. Bovendien is de regio rijk aan datacenters, wat het vestigen van een gedistribueerde exchange erg aantrekkelijk maakt. Een dergelijk exchange op basis van dit Europese model levert klanten een keuze aan connectiviteitsopties op. Ook hebben aangesloten partijen de mogelijkheid om internetverkeer uit te wisselen met aangesloten partijen in een ander datacenter. De regio biedt veel potentie, waardoor AMS-IX zich nu al oriënteert op het openen van een tweede PoP.

Door de aanwezigheid van een PoP in de 365 Main Street-faciliteit van Digital Realty in San Francisco kan deze co-locatiefaciliteit nu additionele peering-mogelijkheden aan zijn klanten aanbieden. De partijen die verbonden zijn met het platform van AMS-IX Bay Area hebben de mogelijkheid om hun netwerkconnectie aan te leggen en/of uit te breiden binnen een veilige, moderne en ruime interconnectiefaciliteit. Tegelijkertijd hebben zij te maken met lagere latency en transitiekosten doordat zij een directe aansluiting hebben met AMS-IX Bay Area.

AMS-IX Bay Area is opgezet als reactie op het Open-IX initiatief en is OIX-1 (IPX Technical Standards)-compliant. De OIX-2 (Data Center) gecertificeerde faciliteit van Digital Realty voldoet aan de technische en operationele standaarden voor datacenters die vaak vereist zijn vanuit de markt.

"De opening van AMS-IX Bay Area in San Francisco is een geweldige mogelijkheid voor ons om grote waarde toe te voegen aan de interconnectiemarkt daar", zegt Job Witteman, CEO van AMS-IX. "Wij bieden een betaalbaar, gedistribueerd Internet Exchange-platform. De opening was niet mogelijk zonder de samenwerking met Digital Realty, onze vertrouwde partner."


AMS-IX USA Inc. Expands to the Bay Area, Opening First Point of Presence in Digital Realty’s 365 Main Street, San Francisco Facility

Partnership Establishes First OIX-1 Compliant Internet Exchange in the Bay Area

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) announced today that its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., is partnering with Digital Realty (NYSE: DLR), a leading global provider of data center and colocation solutions, to expand and establish a Point of Presence (PoP) in Digital Realty’s 365 Main Street facility in San Francisco. AMS-IX Bay Area builds on the successful and proven business model of AMS-IX in Amsterdam and New York, which, with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate close to 3 Tb/s, is currently the world’s largest Internet connectivity hub.

AMS-IX USA Inc. brings an affordable, neutral, and distributed Internet Exchange model to the Bay Area, delivering the interconnection market enormous value by decreasing complexity and associated costs. Leveraging its partnership with Digital Realty, AMS-IX Bay Area offers stable, fast, and cost-effective Internet peering services to business customers while building upon the company’s neutral and distributed formula.

By launching a PoP in Digital Realty’s 365 Main Street data center, this leading colocation facility can now offer additional peering opportunities to its customers, improving the connectivity and reach to their end-users. This partnership also allows companies connecting to AMS-IX Bay Area’s platform the opportunity to locate and/or expand their network presence within a secure and modern interconnection facility in downtown San Francisco. With the establishment of this Internet Exchange partnership, Digital Realty’s Bay Area clients can expect to experience reduced latency and transit costs by peering directly with AMS-IX Bay Area.

Leveraging their collective Open-IX certifications, AMS-IX Bay Area, which is OIX-1 (IXP Technical Standards) compliant, offers the San Francisco Bay Area market a strong commitment to the association’s initiative to reduce the complexity and associated costs for interconnection, while Digital Realty’s OIX-2 (Data Center) certified facility ensures compliance with the technical and operational standards for data centers expected and often required by the industry.

“Starting AMS-IX Bay Area in the San Francisco/Silicon Valley region, following the Open-IX IXP standards, is a great opportunity for us to bring enormous value to the interconnection market by offering an affordable and highly distributed Internet Exchange platform,” explains Job Witteman, CEO of AMS-IX. “We are pleased to continue to expand our relationship with Digital Realty, who has proven to be a trusted and reliable partner.”

Digital Realty General Manager of Colocation and Connectivity John Sarkis added, “The expansion of the AMS-IX / Digital Realty relationship from New York to San Francisco further strengthens and expands Digital Realty’s commitment to the Open-IX initiative. We look forward to continuing to provide our clients with the widest possible range of connectivity options.”


AMS-IX USA Inc. Expands to the Bay Area, Opening First Point of Presence in Digital Realty’s 365 Main Street, San Francisco Facility

Partnership Establishes First OIX-1 Compliant Internet Exchange in the Bay Area

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) announced today that its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., is partnering with Digital Realty (NYSE: DLR), a leading global provider of data center and colocation solutions, to expand and establish a Point of Presence (PoP) in Digital Realty’s 365 Main Street facility in San Francisco. AMS-IX Bay Area builds on the successful and proven business model of AMS-IX in New York and Amsterdam, which, with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate close to 3 Tb/s, is currently the world’s largest Internet connectivity hub.

AMS-IX USA Inc. brings an affordable, neutral, and distributed Internet Exchange model to the Bay Area, delivering the interconnection market enormous value by decreasing complexity and associated costs. Leveraging its partnership with Digital Realty, AMS-IX Bay Area offers stable, fast, and cost-effective Internet peering services to business customers while building upon the company’s neutral and distributed formula.

By launching a PoP in Digital Realty’s 365 Main Street data center, this leading colocation facility can now offer additional peering opportunities to its customers, improving the connectivity and reach to their end-users. This partnership also allows companies connecting to AMS-IX Bay Area’s platform the opportunity to locate and/or expand their network presence within a secure and modern interconnection facility in downtown San Francisco. With the establishment of this Internet Exchange partnership, Digital Realty’s Bay Area clients can expect to experience reduced latency and transit costs by peering directly with AMS-IX Bay Area.

Leveraging their collective Open-IX certifications, AMS-IX Bay Area, which is OIX-1 (IXP Technical Standards) compliant, offers the San Francisco Bay Area market a strong commitment to the association’s initiative to reduce the complexity and associated costs for interconnection, while Digital Realty’s OIX-2 (Data Center) certified facility ensures compliance with the technical and operational standards for data centers expected and often required by the industry.

“Starting AMS-IX Bay Area in the San Francisco/Silicon Valley region, following the Open-IX IXP standards, is a great opportunity for us to bring enormous value to the interconnection market by offering an affordable and highly distributed Internet Exchange platform,” explains Job Witteman, CEO of AMS-IX. “We are pleased to continue to expand our relationship with Digital Realty, who has proven to be a trusted and reliable partner.”

Digital Realty General Manager of Colocation and Connectivity John Sarkis added, “The expansion of the AMS-IX / Digital Realty relationship from New York to San Francisco further strengthens and expands Digital Realty’s commitment to the Open-IX initiative. We look forward to continuing to provide our clients with the widest possible range of connectivity options.”


AMS-IX USA Inc. Expands to the Bay Area, Opening First Point of Presence in Digital Realty’s 365 Main Street, San Francisco Facility

Partnership Establishes First OIX-1 Compliant Internet Exchange in the Bay Area

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) announced today that its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., is partnering with Digital Realty (NYSE: DLR), a leading global provider of data center and colocation solutions, to expand and establish a Point of Presence (PoP) in Digital Realty’s 365 Main Street facility in San Francisco. AMS-IX Bay Area builds on the successful and proven business model of AMS-IX in New York and Amsterdam, which, with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate close to 3 Tb/s, is currently the world’s largest Internet connectivity hub.

AMS-IX USA Inc. brings an affordable, neutral, and distributed Internet Exchange model to the Bay Area, delivering the interconnection market enormous value by decreasing complexity and associated costs. Leveraging its partnership with Digital Realty, AMS-IX Bay Area offers stable, fast, and cost-effective Internet peering services to business customers while building upon the company’s neutral and distributed formula.

By launching a PoP in Digital Realty’s 365 Main Street data center, this leading colocation facility can now offer additional peering opportunities to its customers, improving the connectivity and reach to their end-users. This partnership also allows companies connecting to AMS-IX Bay Area’s platform the opportunity to locate and/or expand their network presence within a secure and modern interconnection facility in downtown San Francisco. With the establishment of this Internet Exchange partnership, Digital Realty’s Bay Area clients can expect to experience reduced latency and transit costs by peering directly with AMS-IX Bay Area.

Leveraging their collective Open-IX certifications, AMS-IX Bay Area, which is OIX-1 (IXP Technical Standards) compliant, offers the San Francisco Bay Area market a strong commitment to the association’s initiative to reduce the complexity and associated costs for interconnection, while Digital Realty’s OIX-2 (Data Center) certified facility ensures compliance with the technical and operational standards for data centers expected and often required by the industry.

“Starting AMS-IX Bay Area in the San Francisco/Silicon Valley region, following the Open-IX IXP standards, is a great opportunity for us to bring enormous value to the interconnection market by offering an affordable and highly distributed Internet Exchange platform,” explains Job Witteman, CEO of AMS-IX. “We are pleased to continue to expand our relationship with Digital Realty, who has proven to be a trusted and reliable partner.”

Digital Realty General Manager of Colocation and Connectivity John Sarkis added, “The expansion of the AMS-IX / Digital Realty relationship from New York to San Francisco further strengthens and expands Digital Realty’s commitment to the Open-IX initiative. We look forward to continuing to provide our clients with the widest possible range of connectivity options.”


AMS-IX USA Inc. Expands to the Bay Area, Opening First Point of Presence in Digital Realty’s 365 Main Street, San Francisco Facility

Partnership Establishes First OIX-1 Compliant Internet Exchange in the Bay Area

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) announced today that its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., is partnering with Digital Realty (NYSE: DLR), a leading global provider of data center and colocation solutions, to expand and establish a Point of Presence (PoP) in Digital Realty’s 365 Main Street facility in San Francisco. AMS-IX Bay Area builds on the successful and proven business model of AMS-IX in New York and Amsterdam, which, with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate close to 3 Tb/s, is currently the world’s largest Internet connectivity hub.

AMS-IX USA Inc. brings an affordable, neutral, and distributed Internet Exchange model to the Bay Area, delivering the interconnection market enormous value by decreasing complexity and associated costs. Leveraging its partnership with Digital Realty, AMS-IX Bay Area offers stable, fast, and cost-effective Internet peering services to business customers while building upon the company’s neutral and distributed formula.

By launching a PoP in Digital Realty’s 365 Main Street data center, this leading colocation facility can now offer additional peering opportunities to its customers, improving the connectivity and reach to their end-users. This partnership also allows companies connecting to AMS-IX Bay Area’s platform the opportunity to locate and/or expand their network presence within a secure and modern interconnection facility in downtown San Francisco. With the establishment of this Internet Exchange partnership, Digital Realty’s Bay Area clients can expect to experience reduced latency and transit costs by peering directly with AMS-IX Bay Area.

Leveraging their collective Open-IX certifications, AMS-IX Bay Area, which is OIX-1 (IXP Technical Standards) compliant, offers the San Francisco Bay Area market a strong commitment to the association’s initiative to reduce the complexity and associated costs for interconnection, while Digital Realty’s OIX-2 (Data Center) certified facility ensures compliance with the technical and operational standards for data centers expected and often required by the industry.

“Starting AMS-IX Bay Area in the San Francisco/Silicon Valley region, following the Open-IX IXP standards, is a great opportunity for us to bring enormous value to the interconnection market by offering an affordable and highly distributed Internet Exchange platform,” explains Job Witteman, CEO of AMS-IX. “We are pleased to continue to expand our relationship with Digital Realty, who has proven to be a trusted and reliable partner.”

Digital Realty General Manager of Colocation and Connectivity John Sarkis added, “The expansion of the AMS-IX / Digital Realty relationship from New York to San Francisco further strengthens and expands Digital Realty’s commitment to the Open-IX initiative. We look forward to continuing to provide our clients with the widest possible range of connectivity options.”


AMS-IX USA Inc. Expands to the Bay Area, Opening First Point of Presence in Digital Realty’s 365 Main Street, San Francisco Facility

Partnership Establishes First OIX-1 Compliant Internet Exchange in the Bay Area

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) announced today that its U.S. subsidiary, AMS-IX USA Inc., is partnering with Digital Realty (NYSE: DLR), a leading global provider of data center and colocation solutions, to expand and establish a Point of Presence (PoP) in Digital Realty’s 365 Main Street facility in San Francisco. AMS-IX Bay Area builds on the successful and proven business model of AMS-IX in New York and Amsterdam, which, with almost 700 connected parties and a peak Internet traffic rate close to 3 Tb/s, is currently the world’s largest Internet connectivity hub.

AMS-IX USA Inc. brings an affordable, neutral, and distributed Internet Exchange model to the Bay Area, delivering the interconnection market enormous value by decreasing complexity and associated costs. Leveraging its partnership with Digital Realty, AMS-IX Bay Area offers stable, fast, and cost-effective Internet peering services to business customers while building upon the company’s neutral and distributed formula.

By launching a PoP in Digital Realty’s 365 Main Street data center, this leading colocation facility can now offer additional peering opportunities to its customers, improving the connectivity and reach to their end-users. This partnership also allows companies connecting to AMS-IX Bay Area’s platform the opportunity to locate and/or expand their network presence within a secure and modern interconnection facility in downtown San Francisco. With the establishment of this Internet Exchange partnership, Digital Realty’s Bay Area clients can expect to experience reduced latency and transit costs by peering directly with AMS-IX Bay Area.

Leveraging their collective Open-IX certifications, AMS-IX Bay Area, which is OIX-1 (IXP Technical Standards) compliant, offers the San Francisco Bay Area market a strong commitment to the association’s initiative to reduce the complexity and associated costs for interconnection, while Digital Realty’s OIX-2 (Data Center) certified facility ensures compliance with the technical and operational standards for data centers expected and often required by the industry.

“Starting AMS-IX Bay Area in the San Francisco/Silicon Valley region, following the Open-IX IXP standards, is a great opportunity for us to bring enormous value to the interconnection market by offering an affordable and highly distributed Internet Exchange platform,” explains Job Witteman, CEO of AMS-IX. “We are pleased to continue to expand our relationship with Digital Realty, who has proven to be a trusted and reliable partner.”

Digital Realty General Manager of Colocation and Connectivity John Sarkis added, “The expansion of the AMS-IX / Digital Realty relationship from New York to San Francisco further strengthens and expands Digital Realty’s commitment to the Open-IX initiative. We look forward to continuing to provide our clients with the widest possible range of connectivity options.”


NetIX operational in PoP Kiev

NetIX network has reached Kiev,UA

As a Global Platform for sharing of traffic and data transfer, the network growth and expansion is a constant process in NetIX. Effectively, from the middle of August 2014, the new PoP in Kiev (located in NewTelco facility) is operational and serving new connections. This presence will bring new, unique and interesting content to all NetIX GIX members by interconnecting new networks from the UA region.

The route that connects Bucharest and Kiev is the shortest one possible, enabling the traffic from UA to avoid the long path through F


Welcome Adista from France at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Adista from Maxeville, France, at DE-CIX. For more...


Second BCIX Roundtable 2014

On September 2nd, this year’s second BCIX roundtable took place. We were happy to invite our guests also in the name of our sponsor HP Networking (Hewlett Packard Company) and Interoute to an exceptional place at the heart of Berlin’s district Schöneberg this time, an industrial landmark most Berliners would know from distance at least. […]


02.09.2014 The FENIX Project welcomes a new member - Casablanca INT

  Casablanca INT has become the seventh organisation to join the FENIX project, which tries to increase the capacity to defend against DoS and DDoS attacks that might target popular internet services in the Czech Republic. The company has joined the six existing members: ACTIVE 24, CESNET, CZ.NIC, Dial Telecom, Seznam.cz and O2. The FENIX Project was conceived by the Czech peering node NIX.CZ primarily as a reaction to the very intensive DoS attacks from March 2013.      "I am very happy to welcome another member of the NIX.CZ association among the project's participants. By joining, Casablanca INT has sent out a clear signal that it is one of the most technologically advanced and conscientious organisations in the field and committed to improving the security of the Czech internet. I believe that it will not be the last one to join in and that before long we will learn the name of the next key player of the Czech internet to connect its name with the FENIX Project," said Martin Semrád, the executive director of NIX.CZ. 


Read the summer edition of the DE-CIX newsletter

Mid-year is summer vacation time in many countries throughout the world, and many people at DE-CIX...


ReTN Joins AMS-IX Partner Program

ReTN has become a reseller of AMS-IX in Amsterdam. The international network operator joins AMS-IX’s successful partner program to provide its wide range of wholesale and corporate clients with access to the exchange platform in Amsterdam.

By joining AMS-IX’s partner program, ReTN significantly increases its presence and services in Western Europe. As official AMS-IX reseller, ReTN is able to resell AMS-IX ports anywhere the company has infrastructure connected to the AMS-IX colocations in Amsterdam. Under the program, ReTN is certified to offer the AMS-IX service remotely and provide its customers with increased peering benefits.

“We started our activities in the Russian and Eastern European markets, but through customer demand extended our network to Western Europe, North America and Asia too. As more access providers and content companies rely on ReTN to deliver their traffic globally and improve their network, our partnership with AMS-IX is an important step in our growth strategy. We believe that our customers can heavily profit from AMS-IX’s experience, quality platform and wide variety of connected networks,” says Tony O’Sullivan, Director of ReTN.

“ReTN is a well-known name in our industry and we are very pleased that the group decided to join our platform. I believe this collaboration will be beneficial for both parties. ReTN’s customers get access to our platform, while ReTN, with their extensive network in Eastern Europe and Russia, can help us further grow our ever increasing ecosystem,” says Mark Cooper, CCO of AMS-IX.

ReTN is a group of companies with offices in Western and Eastern Europe, focused on providing high capacity network services across its ever-expanding fibre-optic international backbone. Its network connects 24 countries across Europe, Asia and North America with great strength in the ever-growing markets of Eastern Europe and Russia. Its homogeneous pan-European DWDM infrastructure and associated IP network provides significant bandwidth capacity among all four primary traffic routes between Russia and central Europe, with current loadings exceeding 1.4Tbps on each route. ReTN provides its services with bandwidths ranging from 10Mbps to 100Gbps for capacity solutions over its DWDM and MPLS networks, IP Transit and Internet access and Ethernet services via MPLS and VPLS technology.


Welcome at DE-CIX: Alcatel-Lucent IP Labs, C4L, CNR, Lepida SpA and Tango S.A.

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX: Alcatel-Lucent IP Labs from...


DE-CIX Customer Summit and Peering Workshop

October 14 & 15, Frankfurt


Deutsche Telekom ICSS upgrades IPX connection on the AMS-IX Inter-IPX hub

When abroad, today’s mobile subscribers expect high-speed 3G or LTE data roaming services with best user experience. As an expert provider of IPX roaming capabilities, ICSS (International Carrier Sales & Solutions) ensures fast, secure IP exchange, especially in times of exponentially rising data volumes, and provides high-speed, high-quality solutions for mobile operators around the world. In line with this strategy, ICSS has upgraded its IPX interconnection capacity at AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), a central IP peering hub in Amsterdam where close to 700 Internet related organisations, including 20 IPX providers, interconnect with each other to serve their customers.

ICSS provides attractive, tailored services to mobile operators not only inside, but also outside of the Deutsche Telekom Group. The recent upgrade of the unit’s IPX connection at the central IP peering hub “AMS-IX” in Amsterdam to 2 x 10 Gigabit Ethernet once again proves ICSS’s commitment to enabling its customers to profit from its ability to successfully handle the fast, permanent increase in mobile data transport.

“Our focus is to provide our mobile operator partners with the seamless connectivity they need to ensure superior experience to their subscribers. The decision to upgrade our IPX connectivity at this central IP peering hub is a further module in our strategy to offer industry-leading IPX capacity for the benefit of our customers. They profit from extended global reach and end-to-end quality guarantee in times of ever-growing data volumes,” explains Holger Magnussen, Senior Vice President International Carrier Sales & Solutions.

Job Witteman, Chief Executive Officer (CEO), AMS-IX, comments: “We are happy to support ICSS with this IPX capacity upgrade at our IP Peering hub. ICSS is thus well-prepared to deal with the immense growth in LTE data volumes. This shows ICSS’s dedication to the future needs of its mobile operator partners and their subscribers – to provide them with the full advantages of the latest, next-generation applications for the best in user experience.”


New IXP connected - NIX.cz

The Czech IXP NIX.cz is connected to NetIX.

Welcome NIX.cz !

====================

ASN:  47200

AS-SET: AS-NIXCZ-RSCLIENTS

E-mail: nmc@nix.cz


Save the date - RezoGirls n°03

Rezopole organise la troisième rencontre RezoGirls. Cette troisième édition dédiée aux femmes qui travaillent dans le secteur Internet, Réseaux et Télécom, aura lieu le 25 Septembre 2014, à Lyon.

 

 

Rejoindre nos groupes RezoGirls sur :

 

 

 


RMIT Europe University is already connected to the Anella Científica at 100 Mbps

El Royal Melbourne Institute of Technology, located in Barcelona, has been the new institution connected to the Anella Científica at 100 Mbps.


New IXP connected - DTEL-IX

The Ukrainian  IXP DTEL-IX is connected to NetIX.

Welcome DTEL-IX !

====================

ASN:  31210

AS-SET: AS-DTEL-IX

E-mail: noc@dtel-ix.net

Site: Kiev

====================


Member connected - Stelkom d.o.o.

28th September 2014. - member connected to CIX switch - Stelkom d.o.o.


Join Us for the Launch of AMS-IX Bay Area

AMS-IX Bay Area at 365 Main

AMS-IX and Digital Realty have expanded their partnership with a point-of-presence in Digital Realty’s 365 Main Street data center located in downtown San Francisco. This newly formed peering platform is built according to AMS-IX’s successful and proven exchange platform in Europe, and it is the 2nd deployment of AMS-IX USA Inc. following AMS-IX New York.

To celebrate the launch of AMS-IX Bay Area at 365 Main Street, AMS-IX and Digital Realty have organized an invite-only event on Wednesday, September, 10 from 4:30 pm until 7:30 pm

If you would like to join AMS-IX, sponsor Brocade and Digital Realty executives, partners, clients, as well as Bay Area business and civic leaders at this event please send an email before September 2 to petra.wensing@ams-ix.net

We are looking forward to seeing you there!


New Peer: Netflix (AS2906) 2x 50GE [DUS]


New Member connected - Max Telecom

The Bulgarian telecom operator Max Telecom is connected to NetIX.

Welcome Max Telecom !

====================

IPv4: 193.218.0.39

IPv6: 2001:67c:29f0::4:2735:1

ASN:  42735

AS-SET: as42735 (no as-set)

E-mail: noc@maxtelecom.bg


Call for nominations - DE-CIX Advisory Board

It gives us great pleasure to announce that elections for the DE-CIX Customer Advisory Board will...


New Peer: süc // dacor GmbH (AS28876) – 1GE [FRA]


Upgrade: TMR Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH (AS12329) – 10GE [DUS]


IX Reach Connects the 100th Partner Customer at DE-CIX

IX Reach, a global leading provider of wholesale carrier services, connectivity solutions and...


[NaMeX]: Net Neutrality Video

We kindly inform you that the italian version of Net Neutrality Video, dubbed by NAMEX and presented during the last NAMEX meeting, is now available at the following url.


New Peer: Netflix (AS2906) 2x 50GE [FRA]


Welcome NYI from New York at DE-CIX New York

We would like to welcome our latest customer NYI from New York at DE-CIX New York! NYI is a...


Welcome at DE-CIX: Bisping & Bisping, C3 Networks, Redder Telco, Polkomtel, and Purtel.com

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX: Bisping & Bisping GmbH & Co. KG...


Upgrade: NetCologne GmbH (AS8422) – 40GE [DUS]


New BCIX Peer: OpenDNS

OpenDNS is now available for peering at BCIX.


Welcome Commercial Network Services from San Diego at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Commercial Network Services from San Diego, USA, at...


Welcome Commercial Network Services from San Diego at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Commercial Network Services from San Diego, USA, at...


New Member connected - Stylecom

The Bulgarian telecom operator Stylecom is connected to NetIX.

Welcome STYLECOM !

====================

IPv4: 193.218.0.65

IPv6: 2001:67c:29f0::2:956:1

ASN:  20956

AS-SET: AS-STYLECOM

E-mail: asg@ssi.bg


Rezopole/LyonIX cherche son nouveau responsable technique

Rezopole recrute un(e) Responsable Technique H/F à temps plein (CDI).

 

Vous devrez aimer, pratiquer, maîtriser :

 • Le réseau (l'interco IP, le niveau 1, 2, 3 ; pas trop les DSLAM, ni la pose de fibres...)
 • Le peering (vraiment beaucoup ; c'est notre métier de base !)
 • Cisco (un peu plus que d'autres marques, mais si bonne culture sur d'autres équipements, pas de soucis ; les CC* n'ont pas d'importance pour nous, l'important, c'est la pratique)
 • BGP, les ASN, les IP, le RIPE (beaucoup) ; ex : savoir démontrer si les route-map sont turing-complete
 • Un peu le système BSD et *nix (oui, une infra 100 % MS-less, c'est possible) ; pour la sup, l'exploit, les outils etc.

 

Si en plus vous savez :

 • Gérer des projets
 • Gérer une équipe de 2 ou 3 personnes qui est amenée à grossir
 • Faire preuve de patience avec les fournisseurs
 • Parler, écrire en anglais

 

Alors, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. avec CV et sans lettre de motiv ! C'est sur Lyon (centre, métro). Le permis B est obligatoire. La voiture pas nécessairement.
C'est rémunéré 35-45 k/ an et d'autres avantages sympathiques (que nous vous présenterons) et ça peut être plus en termes de $ si vous apportez plus que ce que décrit plus haut !

 

Last but not least... Ca peut démarrer tout de suite !


We warmly welcome three new customers at DE-CIX New York

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX New York: Atlantic Metro, Unites...


29.07.2014 – Globul upgraded at 10GE port

Speed: 10Gbps | AS: 29244 | IP: 193.169.198.114 | www.globul.bg


Six new customers from Russia joined DE-CIX lately

We would like to warmly welcome our latest customers from Russia at DE-CIX: CJSC URAL WES...


New Networks at AMS-IX: Who, What, Where, When

More about AMS-IX’s new connected parties in first half of 2014

AMS-IX grew considerably in the first six months of 2014. A total number of 57 parties connected to the Internet Exchange, including organisations such as Riot Games, next layer, Telecom Egypt, Sony Online Entertainment and cloud hoster Digital Ocean. For an overview of all connections at the AMS-IX platform please check out the connected networks page on the corporate website.

To give you a better idea of AMS-IX’s newest additions in the first half of 2014, this article will go more in detail about their origin and type (member or customer). As many parties connect trough a partner or reseller this group will also be discussed.

When looking at the origin of the new networks, many of these connections originate from the Netherlands as well as the United States. Together they have a share of 28%. Even though 2014 has not ended yet, it is for the first time in years the Netherlands shares the number one spot with another country. Other countries present in the list, but not mentioned in the graph, include Aruba, Belize, Brazil, Ukraine and Mongolia.

New Connections Origin 2014 1

New Connections Origin Continent 2014 1

Organisations applying for a connection directly have the option to become a customer or a member of the AMS-IX Association. The only difference between the two is that members have the ability to vote during the AMS-IX General Meeting, and their representatives may be nominated for the AMS-IX Executive Board. A large part of the new connected networks, 77% in total, connected through a partner or reseller, which is more than in previous years (68% in first six months of 2013 and 57% in first six months of 2012).

Overview Members Customers 2014 1

Our most successful partners and resellers this year so far are consecutively IX Reach, Equinix and Lepida SpA. They are on track to become (again) an AMS-IX gold or silver partner. In the beginning of 2015 we will announce which organisations have received this status.


Nouvelle carte Weathermap LyonIX

Rezopole a mis en place une nouvelle carte "Weathermap" optimisée et plus ergonomique.

Les statistiques de trafic de LyonIX et celles des interconnexions avec les autres IXP sont desormais disponbles.

Vous pouvez retrouver tous ces éléments dans le Network Operation Center (NOC) de Rezopole, accessible à cette adresse : noc.rezopole.net.

 

 


Blogpost: Real Time Online Bidding is the Future. Connectivity is Now

As a stock trading firm you operate in a very volatile market. You have to immediately respond to what you see and make the right choice at the right time. You completely rely on accurate and real-time data. And then the network connectivity is lost...Bye bye profit.

OK, maybe this example is a bit dramatic, but it is almost the same thing real-time advertisement bidders have to cope with. Real-time advertising is an effective method that targets people whilst they are visiting a website. As soon as a user visits a website, a bid request is triggered that can include various pieces of data such as the user’s demographic information, browsing history, location, and the page being loaded. This request follows a journey from the publisher to an advertising exchange. This ad exchange submits the request and the accompanying data to multiple advertisers who automatically submit bids in real time to place their ads. This process repeats itself until every ad slot on the page is filled. Real time bidding transactions happen extremely fast: normally within 100 milliseconds from a user visiting a website.

So just like high frequency trading, digital advertising is a very exciting and fast activity. And also, just like on Wall Street, real time bidding involves computerized, algorithm-driven trading that allows for quick buying of ad impressions. In the background, connectivity also plays an immense role. Advertising opportunities are auctioned off in real time, so you better make sure connectivity is being prioritized.

When you are in the real time bidding market, like Brightroll, latency cannot be an issue. When connected to a public web, there is a realistic risk for latency challenges and network errors that can occur. BrightRoll is an advertising platform for reaching audiences across web, mobile and connected TV. The company powers digital video advertising for the world’s largest brands, including 85 of the top 100 US advertisers and 18 of the top 20 advertising technology companies. To ensure low latency, companies can use public peering via an Internet Exchange platform such as AMS-IX or through dedicated private peering links. For those assurances, Brightroll connected to AMS-IX.

However online advertising and real time online bidding exists for a while now, we see an extreme growth at the moment. With the increase of mobile advertising, real time (mobile) bidding also shows an explosive growth. On mobile platforms, real time bidding is extremely powerful, because customers take their mobile devices anywhere: shopping, at work, to school, to a restaurant, etc. By the time a customer opens a page on their device about the nearest coffee shop, you have already placed your bid. As long as your connection is all right, of course.


Mark Cooper
CCO at AMS-IX


Blogpost: Real Time Online Bidding is the Future. Connectivity is Now

As a stock trading firm you operate in a very volatile market. You have to immediately respond to what you see and make the right choice at the right time. You completely rely on accurate and real-time data. And then the network connectivity is lost...Bye bye profit.

OK, maybe this example is a bit dramatic, but it is almost the same thing real-time advertisement bidders have to cope with. Real-time advertising is an effective method that targets people whilst they are visiting a website. As soon as a user visits a website, a bid request is triggered that can include various pieces of data such as the user’s demographic information, browsing history, location, and the page being loaded. This request follows a journey from the publisher to an advertising exchange. This ad exchange submits the request and the accompanying data to multiple advertisers who automatically submit bids in real time to place their ads. This process repeats itself until every ad slot on the page is filled. Real time bidding transactions happen extremely fast: normally within 100 milliseconds from a user visiting a website.

So just like high frequency trading, digital advertising is a very exciting and fast activity. And also, just like on Wall Street, real time bidding involves computerized, algorithm-driven trading that allows for quick buying of ad impressions. In the background, connectivity also plays an immense role. Advertising opportunities are auctioned off in real time, so you better make sure connectivity is being prioritized.

When you are in the real time bidding market, like Brightroll, latency cannot be an issue. When connected to a public web, there is a realistic risk for latency challenges and network errors that can occur. BrightRoll is an advertising platform for reaching audiences across web, mobile and connected TV. The company powers digital video advertising for the world’s largest brands, including 85 of the top 100 US advertisers and 18 of the top 20 advertising technology companies. To ensure low latency, companies can use public peering via an Internet Exchange platform such as AMS-IX or through dedicated private peering links. For those assurances, Brightroll connected to AMS-IX.

However online advertising and real time online bidding exists for a while now, we see an extreme growth at the moment. With the increase of mobile advertising, real time (mobile) bidding also shows an explosive growth. On mobile platforms, real time bidding is extremely powerful, because customers take their mobile devices anywhere: shopping, at work, to school, to a restaurant, etc. By the time a customer opens a page on their device about the nearest coffee shop, you have already placed your bid. As long as your connection is all right, of course.


Mark Cooper
CCO at AMS-IX


Blogpost: Real Time Online Bidding is the Future. Connectivity is Now

As a stock trading firm you operate in a very volatile market. You have to immediately respond to what you see and make the right choice at the right time. You completely rely on accurate and real-time data. And then the network connectivity is lost...Bye bye profit.

OK, maybe this example is a bit dramatic, but it is almost the same thing real-time advertisement bidders have to cope with. Real-time advertising is an effective method that targets people whilst they are visiting a website. As soon as a user visits a website, a bid request is triggered that can include various pieces of data such as the user’s demographic information, browsing history, location, and the page being loaded. This request follows a journey from the publisher to an advertising exchange. This ad exchange submits the request and the accompanying data to multiple advertisers who automatically submit bids in real time to place their ads. This process repeats itself until every ad slot on the page is filled. Real time bidding transactions happen extremely fast: normally within 100 milliseconds from a user visiting a website.

So just like high frequency trading, digital advertising is a very exciting and fast activity. And also, just like on Wall Street, real time bidding involves computerized, algorithm-driven trading that allows for quick buying of ad impressions. In the background, connectivity also plays an immense role. Advertising opportunities are auctioned off in real time, so you better make sure connectivity is being prioritized.

When you are in the real time bidding market, like Brightroll, latency cannot be an issue. When connected to a public web, there is a realistic risk for latency challenges and network errors that can occur. BrightRoll is an advertising platform for reaching audiences across web, mobile and connected TV. The company powers digital video advertising for the world’s largest brands, including 85 of the top 100 US advertisers and 18 of the top 20 advertising technology companies. To ensure low latency, companies can use public peering via an Internet Exchange platform such as AMS-IX or through dedicated private peering links. For those assurances, Brightroll connected to AMS-IX.

However online advertising and real time online bidding exists for a while now, we see an extreme growth at the moment. With the increase of mobile advertising, real time (mobile) bidding also shows an explosive growth. On mobile platforms, real time bidding is extremely powerful, because customers take their mobile devices anywhere: shopping, at work, to school, to a restaurant, etc. By the time a customer opens a page on their device about the nearest coffee shop, you have already placed your bid. As long as your connection is all right, of course.


Mark Cooper
CCO at AMS-IX


Blogpost: Real Time Online Bidding is the Future. Connectivity is Now

As a stock trading firm you operate in a very volatile market. You have to immediately respond to what you see and make the right choice at the right time. You completely rely on accurate and real-time data. And then the network connectivity is lost...Bye bye profit.

OK, maybe this example is a bit dramatic, but it is almost the same thing real-time advertisement bidders have to cope with. Real-time advertising is an effective method that targets people whilst they are visiting a website. As soon as a user visits a website, a bid request is triggered that can include various pieces of data such as the user’s demographic information, browsing history, location, and the page being loaded. This request follows a journey from the publisher to an advertising exchange. This ad exchange submits the request and the accompanying data to multiple advertisers who automatically submit bids in real time to place their ads. This process repeats itself until every ad slot on the page is filled. Real time bidding transactions happen extremely fast: normally within 100 milliseconds from a user visiting a website.

So just like high frequency trading, digital advertising is a very exciting and fast activity. And also, just like on Wall Street, real time bidding involves computerized, algorithm-driven trading that allows for quick buying of ad impressions. In the background, connectivity also plays an immense role. Advertising opportunities are auctioned off in real time, so you better make sure connectivity is being prioritized.

When you are in the real time bidding market, like Brightroll, latency cannot be an issue. When connected to a public web, there is a realistic risk for latency challenges and network errors that can occur. BrightRoll is an advertising platform for reaching audiences across web, mobile and connected TV. The company powers digital video advertising for the world’s largest brands, including 85 of the top 100 US advertisers and 18 of the top 20 advertising technology companies. To ensure low latency, companies can use public peering via an Internet Exchange platform such as AMS-IX or through dedicated private peering links. For those assurances, Brightroll connected to AMS-IX.

However online advertising and real time online bidding exists for a while now, we see an extreme growth at the moment. With the increase of mobile advertising, real time (mobile) bidding also shows an explosive growth. On mobile platforms, real time bidding is extremely powerful, because customers take their mobile devices anywhere: shopping, at work, to school, to a restaurant, etc. By the time a customer opens a page on their device about the nearest coffee shop, you have already placed your bid. As long as your connection is all right, of course.


Mark Cooper
CCO at AMS-IX


Blogpost: Real Time Online Bidding is the Future. Connectivity is Now

As a stock trading firm you operate in a very volatile market. You have to immediately respond to what you see and make the right choice at the right time. You completely rely on accurate and real-time data. And then the network connectivity is lost...Bye bye profit.

OK, maybe this example is a bit dramatic, but it is almost the same thing real-time advertisement bidders have to cope with. Real-time advertising is an effective method that targets people whilst they are visiting a website. As soon as a user visits a website, a bid request is triggered that can include various pieces of data such as the user’s demographic information, browsing history, location, and the page being loaded. This request follows a journey from the publisher to an advertising exchange. This ad exchange submits the request and the accompanying data to multiple advertisers who automatically submit bids in real time to place their ads. This process repeats itself until every ad slot on the page is filled. Real time bidding transactions happen extremely fast: normally within 100 milliseconds from a user visiting a website.

So just like high frequency trading, digital advertising is a very exciting and fast activity. And also, just like on Wall Street, real time bidding involves computerized, algorithm-driven trading that allows for quick buying of ad impressions. In the background, connectivity also plays an immense role. Advertising opportunities are auctioned off in real time, so you better make sure connectivity is being prioritized.

When you are in the real time bidding market, like Brightroll, latency cannot be an issue. When connected to a public web, there is a realistic risk for latency challenges and network errors that can occur. BrightRoll is an advertising platform for reaching audiences across web, mobile and connected TV. The company powers digital video advertising for the world’s largest brands, including 85 of the top 100 US advertisers and 18 of the top 20 advertising technology companies. To ensure low latency, companies can use public peering via an Internet Exchange platform such as AMS-IX or through dedicated private peering links. For those assurances, Brightroll connected to AMS-IX.

However online advertising and real time online bidding exists for a while now, we see an extreme growth at the moment. With the increase of mobile advertising, real time (mobile) bidding also shows an explosive growth. On mobile platforms, real time bidding is extremely powerful, because customers take their mobile devices anywhere: shopping, at work, to school, to a restaurant, etc. By the time a customer opens a page on their device about the nearest coffee shop, you have already placed your bid. As long as your connection is all right, of course.


Mark Cooper
CCO at AMS-IX


Blogpost: Real Time Online Bidding is the Future. Connectivity is Now

As a stock trading firm you operate in a very volatile market. You have to immediately respond to what you see and make the right choice at the right time. You completely rely on accurate and real-time data. And then the network connectivity is lost...Bye bye profit.

OK, maybe this example is a bit dramatic, but it is almost the same thing real-time advertisement bidders have to cope with. Real-time advertising is an effective method that targets people whilst they are visiting a website. As soon as a user visits a website, a bid request is triggered that can include various pieces of data such as the user’s demographic information, browsing history, location, and the page being loaded. This request follows a journey from the publisher to an advertising exchange. This ad exchange submits the request and the accompanying data to multiple advertisers who automatically submit bids in real time to place their ads. This process repeats itself until every ad slot on the page is filled. Real time bidding transactions happen extremely fast: normally within 100 milliseconds from a user visiting a website.

So just like high frequency trading, digital advertising is a very exciting and fast activity. And also, just like on Wall Street, real time bidding involves computerized, algorithm-driven trading that allows for quick buying of ad impressions. In the background, connectivity also plays an immense role. Advertising opportunities are auctioned off in real time, so you better make sure connectivity is being prioritized.

When you are in the real time bidding market, like Brightroll, latency cannot be an issue. When connected to a public web, there is a realistic risk for latency challenges and network errors that can occur. BrightRoll is an advertising platform for reaching audiences across web, mobile and connected TV. The company powers digital video advertising for the world’s largest brands, including 85 of the top 100 US advertisers and 18 of the top 20 advertising technology companies. To ensure low latency, companies can use public peering via an Internet Exchange platform such as AMS-IX or through dedicated private peering links. For those assurances, Brightroll connected to AMS-IX.

However online advertising and real time online bidding exists for a while now, we see an extreme growth at the moment. With the increase of mobile advertising, real time (mobile) bidding also shows an explosive growth. On mobile platforms, real time bidding is extremely powerful, because customers take their mobile devices anywhere: shopping, at work, to school, to a restaurant, etc. By the time a customer opens a page on their device about the nearest coffee shop, you have already placed your bid. As long as your connection is all right, of course.


Mark Cooper
CCO at AMS-IX


Blogpost: Real Time Online Bidding is the Future. Connectivity is Now

As a stock trading firm you operate in a very volatile market. You have to immediately respond to what you see and make the right choice at the right time. You completely rely on accurate and real-time data. And then the network connectivity is lost...Bye bye profit.

OK, maybe this example is a bit dramatic, but it is almost the same thing real-time advertisement bidders have to cope with. Real-time advertising is an effective method that targets people whilst they are visiting a website. As soon as a user visits a website, a bid request is triggered that can include various pieces of data such as the user’s demographic information, browsing history, location, and the page being loaded. This request follows a journey from the publisher to an advertising exchange. This ad exchange submits the request and the accompanying data to multiple advertisers who automatically submit bids in real time to place their ads. This process repeats itself until every ad slot on the page is filled. Real time bidding transactions happen extremely fast: normally within 100 milliseconds from a user visiting a website.

So just like high frequency trading, digital advertising is a very exciting and fast activity. And also, just like on Wall Street, real time bidding involves computerized, algorithm-driven trading that allows for quick buying of ad impressions. In the background, connectivity also plays an immense role. Advertising opportunities are auctioned off in real time, so you better make sure connectivity is being prioritized.

When you are in the real time bidding market, like Brightroll, latency cannot be an issue. When connected to a public web, there is a realistic risk for latency challenges and network errors that can occur. BrightRoll is an advertising platform for reaching audiences across web, mobile and connected TV. The company powers digital video advertising for the world’s largest brands, including 85 of the top 100 US advertisers and 18 of the top 20 advertising technology companies. To ensure low latency, companies can use public peering via an Internet Exchange platform such as AMS-IX or through dedicated private peering links. For those assurances, Brightroll connected to AMS-IX.

However online advertising and real time online bidding exists for a while now, we see an extreme growth at the moment. With the increase of mobile advertising, real time (mobile) bidding also shows an explosive growth. On mobile platforms, real time bidding is extremely powerful, because customers take their mobile devices anywhere: shopping, at work, to school, to a restaurant, etc. By the time a customer opens a page on their device about the nearest coffee shop, you have already placed your bid. As long as your connection is all right, of course.


Mark Cooper
CCO at AMS-IX


New Peer: Hofnetz & IT Services GmbH (AS50324) [FRA]


New Peer: Hofnetz & IT Services GmbH (AS50324) [FRA]


Netzhaus port upgrade

Netzhaus will upgrade their BCIX peering port to 1Gbps, soon.


New Peer: DFN-Verein e.V. (AS680) 2x 10GE [DUS]


New Peer: DFN-Verein e.V. (AS680) 2x 10GE [DUS]


Nouveau membre LyonIX : TELANDGO

TELANDGO, opérateur d'accès Internet sur le Réseaux Liain du SIEA viens d'arriver sur le Point de Présence LyonIX 3, situé à Limonest. TELANDGO pourra, grâce à cette interconnexion, faire du peering avec tous les membres présents sur les POPs LyonIX, améliorer la qualité de son trafic Internet et faire baisser ses coûts de réseau.


Album photo Déjeuner d'Affaires - Teldej 16

L'album photo du Teldej n°16 organisé par Rezopole en partenariat avec Manhattan SA et CA Technologies, au restaurant Victoria Hall, est disponible sur ce lien.

 

Crédit photos : Alina Petrescu

 

 


[NaMeX]: Article about NAMEX on "La Repubblica"

Following the articles appeared on the paper and online editions of "La Repubblica" newspaper [1][2] which contain false or inaccurate information about NAMEX, we want to reassure our members that no unauthorized access to our datacenter has taken place.

Reporters tried to access the building but were promptly stopped by reception personnel and then taken outside the building, all action took place in nearly 5 minutes, as documented by our internal video surveillance systems.

It is also false that such reporters have exchanged words with NAMEX personnel, as our personnel does not attend foreigners reception and its offices are located in another area of the building.

We remind our members that access security measures implemented  in our datacenter have been recognized by ISO 27001 certification as thy follow the highest standards and best practices.

 


Upgrade: E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG (AS29208) – 20GE [FRA]


Upgrade: E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG (AS29208) – 20GE [FRA]


New Peer: ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG (AS29014) [FRA]


New Peer: ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG (AS29014) [FRA]


Nouveau membre de LyonIX

Packet Clearing House (PCH http://www.pch.net) arrive sur LyonIX. Cette organisation à but non lucratif améliore la qualité du réseau internet en mettant en place des serveurs de noms (DNS) au plus proche des utilisateurs, et en général, sur les IXP. Lyonix dispose déjà en local des serveurs de TLD pour .com et .net, opéré par Verisign, ainsi que de tous les domaines gérés par l'AFNIC (.fr .re etc.).Grâce à PCH, ce sont désormais les serveurs racine E, D et L-root qui sont présents en local sur LyonIX. Ainsi, la résolution DNS se fait maintenant sur Lyon pour plus de 180 TLD (Top Level Domain, ou serveurs de noms racines pour chaque extension de nom de domaine). Parmi eux, les .org, .info, .fr, .dk, .us, .ua, .in etc). PCH fournit effectue également des recherches sur le trafic internet en collectant des informations de routage. PCH mais également à disposition du public des outils comme des traceroute gateway. Le service est fournit en Anycast : http://www.pch.net/technology/anycast.php

 

L'ensemble des membres de LyonIX vont pouvoir profiter de ce nouveau service ainsi que les membres de GrenoblIX, ADNix, SaintetIX, NicIX et EuroGIX. Les IXP partenaires comme TOPix, TouIX ou les membres de IXP parisiens pourront également en profiter si ils le souhaitent.

 


Rezopole met en place un pôle Internet&Télécom au salon l'Instant Numérique

Dans le cadre du salon l'Instant numérique organisé à Roanne le 18 Septembre 2014, Rezopole met en place un Pôle Internet et Télécom pour ses membres. Les sociétés utilisatrices des IXP peuvent disposer d'un stand de 9 m² au sein du pôle animé par Rezopole et bénéficier d'une remise exceptionnelle.

Le salon l'Instant Numérique

Une journée dédiée au secteur numérique local avec des conférences et ateliers thématiques, des démonstrations innovantes, des rencontres b to b, et pour conclure, les discours officiels des représentants des collectivités locales, une remise de prix et un cocktail de clôture au format Aperezo.

Participer au Pôle Internet&Télécom

Pour connaître les modalités de participation, au pôle Internet et Telecom de Rezopole, écrivez-nous.

 

 


New Peer: Google Global Cache (AS36040) – 20GE [FRA]


New Peer: Google Global Cache (AS36040) – 20GE [FRA]


New Peer: Google Global Cache (AS36040) – 20GE [BER]


New Peer: Google Global Cache (AS36040) – 20GE [BER]


e.discom port upgrade

e.discom will upgrade their BCIX peering port to 1Gbps, soon.


DE-CIX launches point-of-presence at Sabey Data Centers’ Intergate.Manhattan

Seattle-based Sabey Data Center Properties, one of the nation’s largest privately-owned...


Nouveau membre interconnecté sur LyonIX 3 : NitroServ

NitroServ, société de location de serveur de jeu, est interconnectée sur le 3ème POP du nœud d'échange Internet LyonIX. "Acteur incontournable du jeu en ligne depuis 10 ans, nous avons fait le pari de descendre en région avec pour objectif d'améliorer nos latences et notre réseau. Nous nous sommes naturellement tournés vers Rezopole et sommes désormais raccordés en Peering Gb/s sur Lyon. Le sérieux et la qualité du réseau Rezopole est aujourd'hui un réel avantage concurrentiel pour Nitroserv, en plus de répondre à nos valeurs et notre démarche." déclare Julian Miribel, dirigeant de NitroServ.

Découvrir NitroServ

 


Intervention de Laurent Alliod lors des 1eres rencontres des décideurs informatiques de l'Isère

Retrouvez l'intervention de Laurent Alliod, Directeur du Développement de Rezopole, lors des 1eres rencontres des décideurs informatiques de l'Isère sur le thème : "Infrastructure Internet locale : quels bénéfices pour votre structure ?"

 

 


NetIX Will Protect Its Members Networks from DDoS Attacks

The platform is one of the very few that provide an option for DDoS (Distributed Denial of Service) protection

Following the growing need for protection from DDoS attacks, NetIX introduces an option for its members to secure their network, business and customers. Very few platforms for traffic exchange provide such services. DE-CIX and MSK-IX are from the largest providers a


New Member connected - DOTRO Telecom

The Romanian telecom operator DOTRO Telecom is connected to NetIX.

Welcome DOTRO TELECOM !

====================

E-mail: noc@dotrotelecom.ro


30.06.2014 The second quarterly Newsletter of NIX.CZ has been issued

The second issue of the Czech national peering node’s quarterly newsletter brings news about the rebranding of the FENIX project on May 22. Furthermore it informs its readers about the NIX.CZ presentations at important international events such as the RIPE NCC SEE3 conference in Sofia (Bulgaria)  and introduces another partner of the Partner Programme,ČD Telematika. 


Album photo - Inauguration LyonIX 3

L'album photo de l'inauguration de LyonIX 3, organisée au Centre de Congrès de Lyon le 24 juin 2014 est disponible à ce lien.

Crédit photos : Alina Petrescu

 


Déjeuner d'affaires Teldej 16, le 11 juillet 2014

Rezopole, en partenariat avec Manhattan SA et CA Technologies organisent le déjeuner d'affaires Teldej n°16 qui aura lieu le 11 juillet 2014 au restaurant Victoria Hall à partir de 11h30.

 

Inscription

 

Je m'inscris au Teldej' 16

 

Programme du déjeuner


11h30 - 12h15 : Accueil et échanges autour d'un apéritif

12h15 - 12h30 : Présentation Manhattan SA / CA Technologies

12h30 - 14h00 : Déjeuner

 

A propos de Manhattan et CA Technologies

 
Manhattan intégrateur réseau et sécurité vous présente la solution de protection des données CA arcserve Unified Data protection. Venez découvrir la toute nouvelle génération de restauration garantie (assured recovery) pour les environnements physiques et virtuels. arcserve UDP permet la sauvegarde unifiée, la réplication, la haute disponibilité et une véritable déduplication globale, en un seul produit intégré.
 
 
 
 
logo manhattan
 
 


NetIX became a member of Euro-IX

euro-ix.pngThe platform is now connected to 77 more IXPs (Internet Exchange Points)

Connected to Euro-IX, NetIX will participate in the forums organized by association. There is one coming in October where platform representatives will meet clients and partners. “We are glad to be pa


AMS-IX East Africa - From Start to Finish

Preparation is everything. And that goes for the AMS-IX East Africa Exchange Point in Mombasa, Kenya as well. As information about delivery lead times in Kenya were not available, the project team decided to order the necessary equipment at the earliest opportunity, configure as much equipment in Amsterdam as possible and ship this to Mombasa directly after the configuration.

In the beginning of April, a delivery date for the equipment finally came through so engineers Michiel Appelman and Tom Visbeek of AMS-IX packed their suitcases and flew to Mombasa. Together with Barry Apudo of TESPOK, the Telecommunications Service Providers Association of Kenya that operates KIXP, they installed the platform in the SEACOM cable landing station. This peering platform consists of an MPLS/VPLS infrastructure comparable to the one in Amsterdam, and offers port capacities to networks of (Fast) Ethernet (E/FE), Gigabit Ethernet (GE), 10 Gigabit Ethernet (10GE), or multiples of these on the access devices. To provide more resilience in the customer connections at 10GE, these are terminated on a photonic cross-connect (PXC).

Installation time did not take long. After 7 days of hard work the AMS-IX East Africa Exchange Point was all set up and ready to go live.


First Traffic Being Exchanged at AMS-IX East Africa Exchange Point

The AMS-IX East Africa Exchange Point, which AMS-IX deploys together with KIXP (Kenya Internet Exchange Point), is taking off now! Google Inc. and Jamii Telecommunications Limited are exchanging traffic, with already a peak traffic rate of over 750 Mbps. In addition, several other parties have applied for a connection.

The partnership between AMS-IX and KIXP started in 2011 with the donation of Gigabit Ethernet equipment to Kenya and a training course for the engineers of KIXP at AMS-IX in Amsterdam. By doing this AMS-IX has helped strengthen the capacity, resilience and stability in the East African region.

In the second half of 2013, AMS-IX and KIXP decided to further extend their partnership with the start of a new regional Internet exchange in Mombasa, Kenya. They believe that AMS-IX’s expertise and global experience combined with KIXP’s knowledge of the Internet market and regulatory affairs in East Africa will help making this Internet exchange successful.

“It is great to see the AMS-IX East Africa Exchange Point become a reality with the first exchange of bits and bytes on its platform,” says Fiona Asonga, CEO of KIXP. “I’m looking forward to seeing this peering platform further grow and making Kenya the ICT hub in the East African region.”


DE-CIX drives critical infrastructure to keep New York City connected

DE-CIX participates today in a panel discussion that focuses on the importance of robust...


AMS-IX Joins GSMA as Associate Member

The GSMA, which represents the interests of mobile operators worldwide, has added AMS-IX as an Associate Member. This membership gives AMS-IX the opportunity to contribute to the development of the mobile ecosystem by participating in working groups and projects as well as working closely together with other members.

AMS-IX has already worked together with the GSMA since the beginning of the 21st century. The GSMA asked AMS-IX for advice regarding an interconnectivity model for mobile operators similar to the Internet peering model. The result was GRX, a unique Global GPRS Roaming Exchange, which AMS-IX implemented on its platform in 2001. A few years later, the GSMA used the GRX model to develop IPX. AMS-IX was the first to define a service around IPX and offer a dedicated IPX exchange (Inter-IPX) and related carrier-grade SLAs.


Welcome Telehouse EAD from Sofia at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Telehouse EAD from Sofia, Bulgaria, at DE-CIX. For...


Welcome Telehouse EAD from Sofia at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Telehouse EAD from Sofia, Bulgaria, at DE-CIX. For...


Welcome süc//dacor from Coburg at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer süc//dacor GmbH from Coburg, Germany, at DE-CIX....


Welcome süc//dacor from Coburg at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer süc//dacor GmbH from Coburg, Germany, at DE-CIX....


Welcome Thüga MeteringService from Germany at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Thüga MeteringService GmbH from Naila, Germany, at...


Welcome Thüga MeteringService from Germany at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Thüga MeteringService GmbH from Naila, Germany, at...


ISPpro port upgrade

ISPpro upgraded their BCIX peering port to 1Gbps today.


Angola Cables and DE-CIX Announce Long-Term Strategic Partnership for African Continent

Angola Cables, a leading Angolan operator of fiber-optic submarine cables, announces a strategic...


Rezopole inaugure NicIX

Rezopole inaugure, le 19 Juin, en partenariat avec le Conseil Général des Alpes Maritimes et le Sictiam, le premier noeud d'échange Internet du département à Sophia Antipolis : NicIX, en présence de Eric CIOTTI, Député, Président du Conseil général des Alpes-Maritimes, Charles Ange GINESY, Député-Maire de Péone Valberg, Président du Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées Alpes Méditerranée (SICTIAM), Jean LEONETTI, Député-Maire d'Antibes Juan-les-Pins, Président de la Communauté d'Agglomération et Magdi HOURY, PDG d'Euclyde. L'événement aura lieu dans les locaux d'Euclyde, à partir de 11h45.

Programme

- Visite des locaux et explication des IXP avec Samuel Triolet, Directeur de Rezopole.

- Discours : Magdi HOURY, PDG d'Euclyde, Jean LEONETTI, Député-Maire d'Antibes Juan-les-Pins, Président de la Communauté d'Agglomération, Charles Ange GINESY, Député-Maire de Péone Valberg, Président du Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées Alpes Méditerranée (SICTIAM) et Eric CIOTTI, Député, Président du Conseil général des Alpes-Maritimes.

- Apéritif.

 

Avec l'IXP, les Alpes-Maritimes prennent position sur la toile mondiale de l'Internet

En évitant aux opérateurs télécom de grands détours par les serveurs parisiens, NicIX offre aux acteurs de l'économie locale, de l'innovation et de la recherche, un Internet de meilleure qualité avec, pour des coûts identiques, des débits et une qualité de service améliorés. Il soutient ainsi fortement l'attractivité numérique du territoire, le développement de nouveaux services et l'implantation d'entreprises étrangères High tech.

 

 

Pour plus d'informations sur les noeuds d'échange Internet, consultez cet article.


New Member connected - The Zone

The Bulgarian telecom operator The Zone is connected to NetIX.

Welcome THE ZONE !

====================

IPv4: 193.218.0.83

IPv6: 2001:67c:29f0::3:4368:1

ASN:  34368

AS-SET: as34368 (no as-set)

E-mail: miroslav@svishtov.net


Les inscriptions pour la demi-journée de restitution du baromètre 2014 sur la filière numérique sont ouvertes

 

L’édition 2014 du baromètre numérique Rhône–Alpes place au centre de ses réflexions la question de la filière numérique qui joue un rôle central dans l’ensemble de l’économie. Les technologies, produits et services numériques, sont aujourd’hui au cœur de l’innovation dans la plupart des activités industrielles et de services.

 

Au-delà de la dimension « économique » de la filière, le numérique est plus que jamais au centre des profondes mutations qui dessinent dès à présent les organisations et les modes de vies de demain tant chez les particuliers, que dans le monde des entreprises et des collectivités : mobilité, e-commerce, télétravail, e-santé, e-traçabilité, smartgrid, smarticity, e-procédures, e-government, open data…

 

Le 09 juillet 2014 de 14h00 à 18h00, la Région vous propose de venir échanger et débattre, à l’hotel de Région, sur ces sujets avec des personnalités qualifiées. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les indicateurs extraits du baromètre TIC 2014 concernant la filière.

 

Deux tables rondes sont au programme :

 

 • Table ronde n°1 : (14h30 -16h00) Les enjeux liés à la filière numérique en Rhône-Alpes

 

Intervenants : (sous réserve)

-Représentants des clusters et pole (Imaginove, Cluster edit et minalogic)

 

-Alain Mille : Université de Lyon

 

-Marie-laure Drevet : Directrice de Web International School

 

-Véronique Speltdoorn : Gérante du cabinet de recrutement ACCILE

 

 • Table ronde n°2 : (16h00-17h30) : Les enjeux des tiers lieux dans la recomposition territoriale

 

Intervenants : (Sous réserve)

-Jean Pouly

 

-Mickael Schwartz : cofondateur de la cordée

 

-Jean-Luc Roset directeur d’une SSII

 

-Blaise Barbance : DRH de Groupama en Rhône-Alpes

 

-Thierry Leroux (ENE)

 

-Grégoire Oddou : La fonderie

 

 

Inscription et infos : http://www.barometre-tic.com/restitution-2014-du-barometre-tic-focus-sur-la-filiere-numerique/

  


Rezopole partenaire des 1eres Rencontres des décideurs informatiques de l'Isère.

Le 19 juin 2014, Grilog et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble organisent, en partenariat avec Rezopole, les 1eres Rencontres des décideurs informatiques de l'Isère. Au sein de la CCI de Grenoble et pendant une journée, près de 200 décideurs informatiques du secteur privé et public pourront se rassembler et débattre autour de 4 thèmes : Agilité – Sécurité des systèmes d'information – Logiciel libre – Internet.

Par des conférences et débats, 18 experts présenteront. l'intérêt des méthodes et techniques pour les entreprises et les organismes publics, les conseils à suivre, l'actualité et les évolutions à attendre.

 

Programme

 

8h30 : Accueil -Remise de badges – Café – Viennoiseries

9h00 : Introduction par Jean Vaylet, président de la CCI et Pierre Blangero, président de Grilog

Conférence d'ouverture "La transformation du rôle du DSI : de DSI à Directeur du numérique" par Charles Lacoste

9h30 : Agilité au service des projets et réalisations informatiques avec Michel Cezn, Cédric Belmont, Alexandre Boutin, Jean-Philippe Leclere

11h00 : Sécurité des systèmes d'information avec Patrick Vanhessche, Romuald Texier, Bjorn Gronquist, agent de la DDRI

12h20 : Buffet -Rencontres

13h40 : Logiciel libre avec Manon Midy, Erwan Taloc, Eddie Souama, Philippe Scoffoni, François Aubriot

15h10 : Internet avec Samuel Triolet, Anne Pellegrin, Frédéric Dulac, Luca Dini

16h30 : Conclusion et Informations Grilog – Edit – La Metro – Le Grésvaudan

17h10 : Cocktail – Rencontres

 

Télécharger le programme

 

 

Télécharger la brochure

 

 

Participation

 

Pour plus d'information et pour vous inscrire rendez-vous sur : http://www.grilog.fr/DSI

(Inscription préalable obligatoire, nombre de places limité à 200 personnes)

 

Partenaires 

Evénement organisé avec la CCI Nord Isère, l'ADIRA, le Cluster Edit et Minalogic

En collaboration avec : CARA, le CLUSIR Rhône-Alpes, PLOSS-RA et Web in Alps

Et soutenu par : Alma, Charles Lacoste Consulting, l'EPSI, Hardis, Interview et Tel Now Edge


Rezopole est partenaire de la Conférence SARSSI 2014

Rezopole participe et soutient la conférence SARSSI qui aura lieu du 13 au 16 Mai 2014 et qui a pour objectif de fournir un cadre de travail pour des  échanges entre les chercheurs académiques, industriels et étudiants.

SAR-SSI, conférence sur la sécurité des architectures réseaux et des systèmes d'information, s'inscrit dans la continuité des conférences SAR (sur la Sécurité des Architectures Réseaux) et SSI (sur la Sécurité des Systèmes d’information) qui ont fusionné depuis 2006.

Cette  édition de la conférence est organisée par les laboratoires LIRIS (Lyon), CITI (Lyon), INRIA Rhône-Alpes (Grenoble) et Institut Henri Fayol (Saint-Etienne) et représente des personnels de l'INSA de Lyon, de l'Université  de Lyon 1, du CNRS, de l'INRIA et de l'ENSM Saint- Etienne.

 

Pour plus d'information

http://sarssi14.liris.cnrs.fr/
Rezopole partenaire des 1eres Rencontres des décideurs informatiques de l'Isère.

Le 19 juin 2014, Grilog et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble organisent, en partenariat avec Rezopole, les 1eres Rencontres des décideurs informatiques de l'Isère. Au sein de la CCI de Grenoble et pendant une journée, près de 200 décideurs informatiques du secteur privé et public pourront se rassembler et débattre autour de 4 thèmes : Agilité – Sécurité des systèmes d'information – Logiciel libre – Internet.

Par des conférences et débats, 18 experts présenteront. l'intérêt des méthodes et techniques pour les entreprises et les organismes publics, les conseils à suivre, l'actualité et les évolutions à attendre.

 

Programme

 

8h30 : Accueil -Remise de badges – Café – Viennoiseries

9h00 : Introduction par Jean Vaylet, président de la CCI et Pierre Blangero, président de Grilog

Conférence d'ouverture "La transformation du rôle du DSI : de DSI à Directeur du numérique" par Charles Lacoste

9h30 : Agilité au service des projets et réalisations informatiques avec Michel Cezn, Cédric Belmont, Alexandre Boutin, Jean-Philippe Leclere

11h00 : Sécurité des systèmes d'information avec Patrick Vanhessche, Romuald Texier, Bjorn Gronquist, agent de la DDRI

12h20 : Buffet -Rencontres

13h40 : Logiciel libre avec Manon Midy, Erwan Taloc, Eddie Souama, Philippe Scoffoni, François Aubriot

15h10 : Internet avec Samuel Triolet, Anne Pellegrin, Frédéric Dulac, Luca Dini

16h30 : Conclusion et Informations Grilog – Edit – La Metro – Le Grésvaudan

17h10 : Cocktail – Rencontres

 

Télécharger le programme

 

 

Télécharger la brochure

 

 

Participation

 

Pour plus d'information et pour vous inscrire rendez-vous sur : http://www.grilog.fr/DSI

(Inscription préalable obligatoire, nombre de places limité à 200 personnes)

 

Partenaires 

Evénement organisé avec la CCI Nord Isère, l'ADIRA, le Cluster Edit et Minalogic

En collaboration avec : CARA, le CLUSIR Rhône-Alpes, PLOSS-RA et Web in Alps

Et soutenu par : Alma, Charles Lacoste Consulting, l'EPSI, Hardis, Interview et Tel Now Edge


A new reseller has joined DE-CIX: Vivacom

Not long after Viatel joined DE-CIX as a reseller, we warmly welcome another new reseller: Vivacom...


Welcome Completel from Moscow at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Completel from Moscow, Russia, at DE-CIX. For more...


New Peer: The AS112 Project (AS112) [FRA]


New Peer: The AS112 Project (AS112) [FRA]


Upgrade: e.discom Telekommunikation GmbH (AS12693) – 10GE [BER]


Upgrade: e.discom Telekommunikation GmbH (AS12693) – 10GE [BER]


Akamai Signs On To AMS-IX New York

Presence at AMS-IX New York brings Akamai first connection to an Open-IX certified Internet Exchange

AMS-IX has announced that Akamai, the leading provider of cloud services, has become a member of AMS-IX New York. This peering platform is the only Open-IX certified Internet Exchange in the New York/New Jersey metropolitan area. Akamai has been a member of AMS-IX in Amsterdam for years and is also connected to AMS-IX’ exchanges in Hong Kong and Curacao.

Akamai is the leading provider of content delivery and cloud infrastructure services for the delivery of content and applications over the Internet. The connection to AMS-IX New York helps Akamai optimizing its services in the New York/New Jersey area. For Akamai, this is also the first live connection to an Open-IX certified exchange platform in New York.

The Open-IX Association (OIX) is an Internet community-derived effort to improve the landscape of Internet peering and interconnection in the United States. OIX encourages the development of neutral and distributed Internet Exchanges in North America and promotes uniform, cost-efficient standards of performance for interconnections backed by the Internet community. The association aims to promote common and uniform specifications for data transfer and physical connectivity and improves IX performance by developing criteria and methods of measurement to reduce the complexity that restricts interconnection in fragmented markets.

AMS-IX’ counterpart AMS-IX USA Inc. is running AMS-IX New York in collaboration with Digital Realty (NYSE: DLR), DuPont Fabros Technology, Inc. (NYSE: DFT), Sabey Data Centers and 325 Hudson. As one of the first neutral and distributed Internet Exchanges in North America, AMS-IX New York recently received the IXP OIX-1 Certification from the Open-IX Association.

“It is great to welcome Akamai to AMS-IX New York. Akamai has been a longstanding member and customer of AMS-IX and it is very valuable to us and other connected parties that they are selecting our exchange in New York/New Jersey to expand in the US market,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX.

“The US market is very important to us and we are very pleased to be able to increase our presence in this market together with a trusted partner like AMS-IX. We have great experiences working with AMS-IX in Europe, Asia and the Caribbean and are confident to find the same service levels in the US,” says Martin Hannigan, Director Networks and Data Center Architecture at Akamai.


Akamai Signs On To AMS-IX New York

Presence at AMS-IX New York brings Akamai first connection to an Open-IX certified Internet Exchange

AMS-IX has announced that Akamai, the leading provider of cloud services, has become a member of AMS-IX New York. This peering platform is the only Open-IX certified Internet Exchange in the New York/New Jersey metropolitan area. Akamai has been a member of AMS-IX in Amsterdam for years and is also connected to AMS-IX’ exchanges in Hong Kong and Curacao.

Akamai is the leading provider of content delivery and cloud infrastructure services for the delivery of content and applications over the Internet. The connection to AMS-IX New York helps Akamai optimizing its services in the New York/New Jersey area. For Akamai, this is also the first live connection to an Open-IX certified exchange platform in New York.

The Open-IX Association (OIX) is an Internet community-derived effort to improve the landscape of Internet peering and interconnection in the United States. OIX encourages the development of neutral and distributed Internet Exchanges in North America and promotes uniform, cost-efficient standards of performance for interconnections backed by the Internet community. The association aims to promote common and uniform specifications for data transfer and physical connectivity and improves IX performance by developing criteria and methods of measurement to reduce the complexity that restricts interconnection in fragmented markets.

AMS-IX’ counterpart AMS-IX USA Inc. is running AMS-IX New York in collaboration with Digital Realty (NYSE: DLR), DuPont Fabros Technology, Inc. (NYSE: DFT), Sabey Data Centers and 325 Hudson. As one of the first neutral and distributed Internet Exchanges in North America, AMS-IX New York recently received the IXP OIX-1 Certification from the Open-IX Association.

“It is great to welcome Akamai to AMS-IX New York. Akamai has been a longstanding member and customer of AMS-IX and it is very valuable to us and other connected parties that they are selecting our exchange in New York/New Jersey to expand in the US market,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX.

“The US market is very important to us and we are very pleased to be able to increase our presence in this market together with a trusted partner like AMS-IX. We have great experiences working with AMS-IX in Europe, Asia and the Caribbean and are confident to find the same service levels in the US,” says Martin Hannigan, Director Networks and Data Center Architecture at Akamai.


Viatel partners with DE-CIX, bringing new peering opportunities to ISPs

Viatel has announced reseller agreements with DE-CIX, France-IX and LINX.This move allows all...


325 Hudson Offers Connectivity to AMS-IX New York

325 Hudson, the New York carrier-neutral interconnection facility, is now offering connectivity to AMS-IX New York. This exchange platform builds on AMS-IX’s successful Internet exchange model in Europe, allowing multiple Internet service providers, content owners, cloud companies, and other Internet-related companies to interconnect via an open peering fabric.

By having a partnership with AMS-IX New York, 325 Hudson is able to offer efficient and cost effective peering services to its customers. The Open-IX Association supports these services as AMS-IX New York is the only Open-IX Association (IXP OIX-1) certified exchange in the New York and New Jersey Metropolitan area. With the peering services, network performance improves by accessing many networks directly at the exchange that otherwise would have taken several network 'hops' through other parties. The redundancy is served by having many routes at the exchange through which traffic can be sent.

“We are delighted to partner with AMS-IX to offer a neutral, reliable and cost-efficient interconnection platform to our customers,” says Hunter Newby, Joint Venture Partner at 325 Hudson. “With its experience and impressive global customer base, AMS-IX absolutely is the right partner for us.”

“325 Hudson is located at a strategically very interesting location in the heart of New York City. With its capacity and utilities, 325 Hudson is the perfect location for us to further grow our business in the US and to increase the diversity of our services offering,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX.”

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors, and other market parties that encourages the development of the neutral and distributed Internet Exchange model in the US. The ultimate objective of Open-IX is to reduce interconnection complexity and associated costs in the US, which have been more complex and higher than in Europe, where the preferred Internet Exchange model is more common.


325 Hudson Offers Connectivity to AMS-IX New York

325 Hudson, the New York carrier-neutral interconnection facility, is now offering connectivity to AMS-IX New York. This exchange platform builds on AMS-IX’s successful Internet exchange model in Europe, allowing multiple Internet service providers, content owners, cloud companies, and other Internet-related companies to interconnect via an open peering fabric.

By having a partnership with AMS-IX New York, 325 Hudson is able to offer efficient and cost effective peering services to its customers. The Open-IX Association supports these services as AMS-IX New York is the only Open-IX Association (IXP OIX-1) certified exchange in the New York and New Jersey Metropolitan area. With the peering services, network performance improves by accessing many networks directly at the exchange that otherwise would have taken several network 'hops' through other parties. The redundancy is served by having many routes at the exchange through which traffic can be sent.

“We are delighted to partner with AMS-IX to offer a neutral, reliable and cost-efficient interconnection platform to our customers,” says Hunter Newby, Joint Venture Partner at 325 Hudson. “With its experience and impressive global customer base, AMS-IX absolutely is the right partner for us.”

“325 Hudson is located at a strategically very interesting location in the heart of New York City. With its capacity and utilities, 325 Hudson is the perfect location for us to further grow our business in the US and to increase the diversity of our services offering,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX.”

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors, and other market parties that encourages the development of the neutral and distributed Internet Exchange model in the US. The ultimate objective of Open-IX is to reduce interconnection complexity and associated costs in the US, which have been more complex and higher than in Europe, where the preferred Internet Exchange model is more common.


Welcome Wellcomm from Russia at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Wellcomm from Lytkarino, Russia, at DE-CIX. For more...


INEX Joins as Sponsor of Host in Ireland

The Host in Ireland Initiative’s Goal is to Educate End-Users about the Benefits of Hosting Digital Assets in Ireland

Host in Ireland, an industry-led initiative to promote Ireland as an optimum location to host digital assets, announces its sponsorship support from Internet Neutral Exchange Association Ltd.(INEX), the Internet Exchange Point for the island of Ireland. INEX serves as a major asset to companies looking to host digital assets in Ireland, providing high-speed, reliable and resilient IP traffic exchange facilities located throughout Dublin.

An important aspect of hosting digital assets is the connectivity that enables the communications. INEX is a member-governed, not-for-profit association that enables both Irish and international organizations to route IP traffic more efficiently, providing faster, more reliable and lower-latency Internet access for their customers and thereby facilitating the ‘Pipes’ of connectivity to and from Ireland. With over 95% of ‘eyeballs’ on the island of Ireland directly connected to INEX via their Internet service provider, INEX operates five Points of Presence across Dublin, including; Interxion DUB1 and Interxion DUB2 in Park West, Dublin 12; TeleCity Group in Kilcarbery Park, Dublin 22; TeleCity Group in Citywest Business Campus, Dublin 24 and Vodafone , Clonshaugh, Dublin 17.

“Sponsors are at the heart of what makes the Host in Ireland initiative so successful. Sustained by the ‘5 Ps’ – policy, people, pedigree, pipes and power – Host in Ireland sought to converge the best that Ireland has to offer within each respective category into one expansive partner ecosystem,” explains Garry Connolly, President of Host in Ireland. “Embodying the fourth ‘P’ – Pipes, INEX provides companies with a higher level of connectivity, allowing them to more efficiently and cost-effectively expand their footprint globally via IP peering capabilities.”

Founded in 2013, Host in Ireland seeks to educate and make accessible digital asset hosting capabilities in Ireland to companies across the globe. At its core, Host In Ireland’s ‘5 Ps’ combine to deliver key benefits including: affordable power and renewable energy; ample connectivity to Europe and America; redundant network and bandwidth capacity; mature, local data center market made up of leading Ireland, U.S., UK and European brands; tax benefits; talented workforce; and an attractive, pro-business structure implemented by Ireland, validating why leading U.S. companies have called Ireland the home of their digital assets for over five decades. An industry-led initiative, Host in Ireland is sponsored by organizations that combined represent the ecosystem that supports and drives the ‘5 Ps’, enabling the successful hosting of U.S. digital assets in Ireland.

“Central to INEX’s offering is the desire, ability and infrastructure to deliver a world-class offering to service provider, content and other businesses who have IP traffic to peer,” says Barry Rhodes, Chief Executive Officer of INEX. “This world-class offering and desire to deliver the very best is reflected right across the industries, infrastructure and financial environment that support companies wishing to host digital assets in Ireland. The Host in Ireland initiative is a significant mouthpiece in ensuring this offering is communicated right across the world and we at INEX are delighted to support this work.”

If Ireland is not part of your digital asset infrastructure architecture, take a closer look at the unique opportunities the country can provide by visiting www.hostinireland.com.

About INEX

INEX is a neutral, industry-owned Association, founded in 1996, that provides IP peering facilities for its members. INEX membership is open to all organizations that can benefit from peering their IP traffic and there are currently 70 members. There is a full list of members available at www.inex.ie/about/memberlist/. To learn more about INEX, visit www.inex.ie.

About Host in Ireland

Host in Ireland is an industry-led marketing initiative that provides timely and accurate information on the Ireland’s Digital Asset Hosting Ecosystem at all times including demonstrating why Ireland is more cost effective, efficient, reliable, secure and accessible than most other regions across the EU. There’s a reason companies like Microsoft, Zendesk, Facebook, Twitter, Amazon, Adobe and beyond have sought to host their solutions in as well as to/from Ireland. Many of these reasons are immediately realized due to access to affordable power, redundant network and bandwidth capacity along with a variety of data center providers that offer an array of services sustained by the 5 Ps: Policy, People, Pedigree, Pipes, and Power. On top of that is a very attractive business management structure, implemented by Ireland, which is keenly interested to bring new businesses into the market. Ireland supports this initiative through attractive fiscal structures, access to a skilled workforce and full support of the U.S. Safe Harbor and Patriot Acts – ensuring data asset compliance for companies large and small. For more information about Host in Ireland, visit www.hostinireland.com.

Eileen Gallagher, marketing  
m: 087 911 9954  
e: eileen.gallagher@inex.ie  

ENDS

Date: 
Monday, June 9, 2014


New Peer: Artfiles (AS8893) [FRA]


New Peer: Artfiles (AS8893) [FRA]


Rezopole met en place une nouvelle Mailing List technique

A la difference de la mailing list officielle (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , où seule l'équipe Rezopole peut envoyer des messages), l'alias Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , est un outil d'échange pour les sujets techniques. Elle permet aux membres interconnectés, une fois inscrits (les archives sont disponibles uniquement aux inscrits), de debattre, partager des conseils, des procédures...

Pour participer, il suffit d'être interconnecté et de créer un compte sur : http://sympa.rezopole.net

 


First Arabic content at UAE-IX

We warmly welcome Selevision to UAE-IX! This new customer marks another milestone in the...


Welcome Automattic from San Francisco at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Automattic from San Francisco, USA, at DE-CIX. For...


Welcome Pacnet from Singapore at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Pacnet from Singapore at DE-CIX. Pacnet is a leading...


New CIX member - Stelkom d.o.o.

22nd May 2014. Stelkom d.o.o. signed an agreement on membership in the CIX. Stelkom d.o.o. is 29th member of CIX.


10 networks live and peering in New York

Two networks have gone live at DE-CIX New York in the last two days: Init7 from Switzerland,...


AMS-IX Caribbean in AMS-IX's 20th Anniversary Book

Nico Scheper of AMS-IX Caribbean received one of the first copies of AMS-IX's 20th Anniversary Book from CEO Job Witteman at the 4th MORE-IP event in Amsterdam, the Netherlands. Nico was interviewed for the book a few months earlier and at the event he got finally the chance to see the results with is own eyes. Also curious about the book? Then click on the link and see for yourself. 


New Peer: Google Global Cache (AS36040) – 20GE [HAM]


New Peer: Google Global Cache (AS36040) – 20GE [HAM]


Join DE-CIX New York now and secure your iPad mini

All new customers* that sign a contract to join DE-CIX New York and take their peering port(s)...


Enjoy the DE-CIX newsletter: First RIPE meeting 25 years ago, first Arabic contect at UAE-IX and many more topics

25 years ago, the very first RIPE meeting was held, and DE-CIX’s Arnold Nipper was in attendance....


Chill ‘n Grill with ECIX & Interxion

It’s summertime! Together with our partner Interxion we want to celebrate the sunniest season with BBQ and networking at Lands End — a beautiful aquatics ground in Langenfeld near Dusseldorf. We start at 5:00 p.m. Please do not forget to … Continue reading


Save the date - Inauguration LyonIX 3

 

Rezopole-LyonIX va inaugurer le 24 juin 2014, le troisième point de présence LyonIX. Au programme, plusieurs visites du DataCenter DCforDATA où est hébergé le POP LyonIX 3 seront organisées. La journée se poursuivra au Centre de Congrès de Lyon avec une conférence sur les avantages et les enjeux des infrastructures Internet locales (IXP). L'événement se conclura avec les discours officiels et un cocktail dînatoire.

Inscription

Je m'inscris à l'inauguration de LyonIX 3


Programme

 

11h-16h : visites du POP LyonIX 3 chez DcforDATA (Limonest).

16h-18h :conférence IXP et témoignages des grands comptes connectés sur l'infrastructure LyonIX.

18h-21h : discours officiels et cocktail dînatoire sur la terrasse Roseraie

Pour plus d'information : un site web dédié à l'inauguration est en construction.

 

 

          


Watch the movie of the DE-CIX New York Launch Event

We were happy to celebrate the arrival of DE-CIX’s award-winning Internet exchange in the New York...


NetIX et LyonIX sont désormais interconnectés à 1 Gbs

 

NetIX, structure d'origine Bulgare, développe un réseau sur l'Est de l'Europe et permet à ses clients et membres de rejoindre de nombreux IXP en Europe. Avec des points de présence à Sofia, Bucarest, Varsovie, Prague, Istanbul, Belgrade, Francfort, Paris, Amsterdam et Londres, NetIX transporte aujourd'hui plus de 50 réseaux d'opérateurs sur l'ensemble de ces villes.

En s'interconnectant avec LyonIX, NetIX a également accès aux IXP de la région Rhône-Alpes : GrenoblIX, ADN-IX, SaintetIX. Ainsi, des deux côtés, c'est un ensemble de plus de 150 réseaux qui pourront s'échanger gratuitement du trafic, et ce dans le cadre d'accord de peering via les Route Servers. La connectivité entre l'Europe de l'Est et les IXP de LyonIX va donc être fortement améliorée.

En savoir plus sur NetIX : www.netix.net

 


Quanza Engineering is nieuwe reseller AMS-IX

Quanza Engineering is toegevoegd aan het reseller-programma van AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). Quanza heeft een uitgebreide expertise in het leveren, ontwerpen, implementeren en bouwen van IT-infrastructuren. Quanza is een unieke partner van AMS-IX, aangezien het bedrijf naast het verbinden van haar klanten met de exchange, waarde toevoegt door op te treden als kennispartner van AMS-IX.

AMS-IX heeft een breed partnernetwerk met partners die onderdeel zijn van het AMS-IX partnerprogramma. Dit programma maakt het mogelijk voor externe partijen om AMS-IX poorten beschikbaar te stellen op elke locatie waar zij een infrastructuur hebben aangesloten op co-locaties van AMS-IX in Amsterdam. De partners die vallen onder dit programma zijn gecertificeerd om de diensten van AMS-IX op afstand aan te bieden. Het programma is opgericht om nieuwe klanten via de partners een eenvoudiger toegang tot de diensten van AMS-IX te verlenen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de toegevoegde waarde van de exchange en de voordelen die peering blijvend met zich meebrengen.

“Wij zijn erg blij om Quanza Engineering te verwelkomen als nieuwe partner”, zegt Job Witteman, CEO van AMS-IX. “De kennis en diensten van Quanza zijn erg waardevol voor ons partnerecosysteem. Waar de meeste partners AMS-IX ondersteunen met het bieden van LAN extension- of transportdiensten, is Quanza juist een partij die kennis toevoegt.”

“De samenwerking tussen AMS-IX en Quanza begon ruim 10 jaar geleden. Wij ondersteunen de exchange al sinds 2001 bij de bouw van hun infrastructuur of regelen de aanvragen van onze klanten voor een aansluiting op AMS-IX”, zegt Frans ter Borg, eigenaar van Quanza. “Onze klanten willen graag dat wij onze diensten als ‘one-stop-shop’ bieden voor al hun infrastructuur gerelateerde vragen. Dit was de perfecte aanleiding om officieel partner te worden van AMS-IX.”


Quanza Engineering New Reseller AMS-IX

Quanza Engineering is the latest partner to join the reselling program of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). Quanza has extensive expertise in offering its customers the delivery, design, implementation and management of their IT infrastructure. Quanza will become a unique partner for AMS-IX, since the company will not only help connecting their clients to the exchange, but will also act as knowledge partner for AMS-IX.

AMS-IX’ broad partner network allows third parties to resell AMS-IX ports anywhere they have infrastructure connected to the AMS-IX colocations in Amsterdam. Under the program these parties and their services are certified to offer the AMS-IX service remotely. The program is aimed to provide easier access to AMS-IX for new (remote) customers through the partners and to consequently increase the value of the exchange through increased peering benefits.

“We are very pleased to have Quanza Engineering as our new partner,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “The knowledge and services of Quanza are a very valuable addition to our partner ecosystem. Where most existing partners support AMS-IX with LAN extension or transport services, Quanza is a true knowledge partner for AMS-IX.”

“AMS-IX and Quanza already started working together more than 10 years ago. We support AMS-IX since 2001 with the setup of their infrastructure or with the connection of our clients to the exchange,” says Frans ter Borg, owner of Quanza. “A part of the arrangement took place between AMS-IX and the customer. However, various customers requested us to offer services as a ‘one stop shop’ for all their infrastructure related requests. In this request, we saw a great opportunity to become an official AMS-IX partner.”


Eight networks live and peering at DE-CIX New York

Soon after Akamai went live on May 9, additional networks went live at DE-CIX New York. The...


[NaMeX]: NaMeX Meeting 2014

NaMeX Meeting 2014 is going to be held in Rome on Tuesday, June 17 2014 at the Casa del Cinema, in Largo Marcello Mastroianni, 1.

For further information please visit our meeting page.


Welcome Primus Telecommunications Canada from Toronto at DE-CIX New York

We would like to welcome our latest customer Primus Telecommunications Canada Inc. from Toronto,...


Save the date - Inauguration de LyonIX 3

Rezopole-LyonIX va inaugurer le 24 juin 2014, le troisieme point de présence du nœud d'echange Internet LyonIX. Au programme, plusieurs visites du DataCenter DcforDATA où est hébergé le POP LyonIX 3, ainsi qu'une conférence sur les avantages et les enjeux des infrastructures Internet locales (IXP). La journée se conclura avec les discours officiels et un cocktail dînatoire au Centre de Congrès de Lyon.

Programme

11h-16h : visites du POP LyonIX 3 chez DcforDATA (Limonest).

16h-18h :conférence IXP et témoignages des grands comptes connectés sur l'infrastructure LyonIX.

18h-21h : discours officiels et cocktail dînatoire sur la terrasse Roseraie

Pour plus d'information : un site web dédié à l'inauguration est en construction. 22.05.2014 Fenix is the new name of the Secure VLAN project

Prague, 22nd May 2014 – Fenix, based on the mythical indestructible Phoenix bird, is the new name of the NIX project known to the Czech and general audience under the name Secure VLAN. Alongside with the new name, the representatives of the Czech peering node revealed the new logo and brand of the project at the Internet and Technologies ’14 conference today. Each company partaking in the project which goal is a greater protection against the DoS and DDoS attacks.   “We have been talking of the next steps regarding the branding of the project from the very beginning. Creation of an official name, a logo and an icon that can be used by the partaking companies was just a natural development” said Martin Semrád, the executive director of NIX.CZ. “The logo originates in the triangular structure of the NIX.CZ logo and it depicts the flying Phoenix. The brand name consists of two sets of letters (2-3), the second set carries the name of the organization which initialized the project.”   The goal of the Secure VLAN/Fenix project is a greater protection against DoS and DDoS type attacks on popular Internet services in the Czech Republic. The project originates at NIX.CZ, the Czech peering node, and is kind of a reaction to last year’s (March) intensive DoS attacks. Companies signing up for this project, by doing so, clearly indicate their resolution to make the network security in the Czech Republic higher and ensure a bigger safety for their customers.   Abouth the legendary bird and the name of the security project   The characteristic of the mythical bird is its ability to renew itself; it starts with a self-destruction in fire (metaphorically speaking, in reality this would mean the project’s member’s disconnection from the Internet) in order to rise from ashes (allowing the project member to reconnect to the Internet ones the attacks are over). Among other alleged characteristics of Phoenix is that it cannot be found as the place where it lives is mysterious and undiscovered (the same way are the members of the trusted network hidden from a potential attacker in case they decide to go into hiding).  


Connected customer capacity at DE-CIX exceeds 10 terabits

While we’ve been reporting a lot about our new exchange DE-CIX New York and about UAE-IX, DE-CIX in...


Welcome Consultix from Germany at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Consultix GmbH from Bremen, Germany, at DE-CIX....


Live and peering at DE-CIX New York: IX Reach

More and more networks go live at DE-CIX New York! We warmly welcome IX reach, now live and peering...


NetIX Representatives will be at ENOG 7 Next Week

   Eurasia Network Operators' Group (ENOG) will gather operators from the region on May 26-27 in Moscow 

NetIX team will meet the operators at the RIPE NCC Regional Meeting. The platform for sharing Ethernet traffic and services is looking for opportunities to expand its points of presence in the Eastern Europe. NetIX has increasing value in time - as more m


AMS-IX New York is Now Operational at DFT's NJ1 Data Center

AMS-IX New York is now operational at DuPont Fabros Technology’s NJ1 data center located in Piscataway, New Jersey. Moreover, DuPont Fabros has received the Open-IX OIX-2 certification for this data center. 

AMS-IX New York is a neutral and distributed Internet Exchange Point (“IXP”) that was officially launched in New York City by the Mayor of Amsterdam on April 11, 2014. AMS-IX New York was awarded OIX-1 certification by the Open-IX Association earlier this year and its presence will enable DFT’s NJ1 customers in Piscataway, New Jersey to access the peering platform.

The Open-IX Association was setup in September 2013 as a neutral, non-profit industry association formed to promote better standards for data center interconnection and Internet exchanges in North America.

AMS-IX New York’s core and edge switches are located at DFT’s NJ1 data center, which is diversely connected via dark fiber to other AMS-IX New York points of presence. AMS-IX New York’s Internet Exchange node at NJ1 has the capability of providing ports to customers with speeds ranging from 1 to 100 Gigabits per second (“Gbps”). Lower port capacities are available through resellers.

“Having the AMS-IX New York Internet Exchange at NJ1 is a huge step towards our data center becoming a key connectivity hub in the New York metro area,” said Vinay Nagpal, Director of Carrier Relations for DuPont Fabros Technology, Inc. “AMS-IX New York’s platform will provide our customers with a resilient and low-latency local peering option to exchange traffic amongst other peers in the distributed exchange platform in Piscataway.”

“AMS-IX New York is very pleased to be partnering with DFT. Bringing together the robust infrastructure and operational excellence of a best-in-class data center building with a world leading connectivity platform provided by AMS-IX Internet Exchange is a great benefit for both of our customers,” added Job Witteman, Chief Executive Officer of AMS-IX. “At NJ1, we are expecting to service our existing members and attract new members including carriers, content providers and eye-ball networks to join our local peering platform.”


AMS-IX New York is Now Operational at DFT's NJ1 Data Center

AMS-IX New York is now operational at DuPont Fabros Technology’s NJ1 data center located in Piscataway, New Jersey. Moreover, DuPont Fabros has received the Open-IX OIX-2 certification for this data center. 

AMS-IX New York is a neutral and distributed Internet Exchange Point (“IXP”) that was officially launched in New York City by the Mayor of Amsterdam on April 11, 2014. AMS-IX New York was awarded OIX-1 certification by the Open-IX Association earlier this year and its presence will enable DFT’s NJ1 customers in Piscataway, New Jersey to access the peering platform.

The Open-IX Association was setup in September 2013 as a neutral, non-profit industry association formed to promote better standards for data center interconnection and Internet exchanges in North America.

AMS-IX New York’s core and edge switches are located at DFT’s NJ1 data center, which is diversely connected via dark fiber to other AMS-IX New York points of presence. AMS-IX New York’s Internet Exchange node at NJ1 has the capability of providing ports to customers with speeds ranging from 1 to 100 Gigabits per second (“Gbps”). Lower port capacities are available through resellers.

“Having the AMS-IX New York Internet Exchange at NJ1 is a huge step towards our data center becoming a key connectivity hub in the New York metro area,” said Vinay Nagpal, Director of Carrier Relations for DuPont Fabros Technology, Inc. “AMS-IX New York’s platform will provide our customers with a resilient and low-latency local peering option to exchange traffic amongst other peers in the distributed exchange platform in Piscataway.”

“AMS-IX New York is very pleased to be partnering with DFT. Bringing together the robust infrastructure and operational excellence of a best-in-class data center building with a world leading connectivity platform provided by AMS-IX Internet Exchange is a great benefit for both of our customers,” added Job Witteman, Chief Executive Officer of AMS-IX. “At NJ1, we are expecting to service our existing members and attract new members including carriers, content providers and eye-ball networks to join our local peering platform.”


Live and peering at DE-CIX New York: Inerail

We warmly welcome Inerail at DE-CIX New York! They are already live and...


How to expand blackholing at DE-CIX - join the discussion!

Shortly before RIPE 68 in Warsaw started, a discussion came up on the DE-CIX tech mailing list...


Nouveau membre interconnecté sur LyonIX : Alinto

Alinto s'est interconnecté sur le nœud d'échange Internet LyonIX. La société pourra, grâce à cette interconnexion, faire évoluer son débit Internet et héberger des services au plus proche de leurs clients à des tarifs compétitifs.


alinto

A propos de Alinto

Alinto est un acteur européen majeur des technologies de communication électronique avec une présence internationale et un positionnement de pure player. Alinto gère au quotidien plus de 2 millions d'utilisateurs et plus de 10 000 domaines de messagerie.

Editeur de logiciels cloud-ready, Alinto met à disposition son expertise dans la mise en place et le suivi opérationnel de vos solutions de communication électronique. De la R&D à l'exploitation en passant par le support, Alinto accompagne ses clients dans une démarche de qualité et de proximité.

En savoir plus : www.alinto.com

Pour en savoir plus sur l'infrastructure LyonIX, visitez le site web : www.lyonix.netNew Member connected - Turk Telekom International Bulgaria

The telecom operator Turk Telekom Internationl Bulgaria is connected to NetIX.

Welcome TURK TELEKOM INTERNATIONAL BULGARIA !

====================

IPv4: 193.218.0.24

IPv6: 2001:67c:29f0::6663:1

ASN:  6663

AS-SET: AS-STARNETSRO

E-mail: noc@turktelekomint.com


BSO Network Solutions new reseller für UAE-IX

BSO Network Solutions has become the latest reseller for UAE-IX in Dubai. This new relationship...


Live and peering at DE-CIX New York: Core-Backbone

Core-Backbone has recently joined us as a reseller for both DE-CIX Frankfurt and DE-CIX New York,...


NetIX et LyonIX sont désormais interconnectés à 1 Gbs

NetIX, structure d'origine Bulgare, développe un réseau sur l'Est de l'Europe et permet à ses clients et membres de rejoindre de nombreux IXP en Europe. Avec des points de présence à Sofia, Bucarest, Varsovie, Prague, Istanbul, Belgrade, Francfort, Paris, Amsterdam et Londres, NetIX transporte aujourd'hui plus de 50 réseaux d'opérateurs sur l'ensemble de ces villes.

En s'interconnectant avec LyonIX, NetIX a également accès aux IXP de la région Rhône-Alpes : GrenoblIX, ADN-IX, SaintetIX. Ainsi, des deux côtés, c'est un ensemble de plus de 150 réseaux qui pourront s'échanger gratuitement du trafic, et ce dans le cadre d'accord de peering via les Route Servers. La connectivité entre l'Europe de l'Est et les IXP de LyonIX va donc être fortement améliorée.

En savoir plus sur NetIX : www.netix.net
DE-CIX New York Expands into Two Telx New York City Data Centers

Telx®, a leading provider of global interconnectivity, data center solutions and cloud enablement...


DE-CIX newsletter: DE-CIX New York, DE-CIX Apollon, UAE-IX and many more topics

In this newsletter we will report on the latest developments at the DE-CIX Internet exchanges...


Aperezo 28, le 4 juin à Grenoble avec Lasotel

Rezopole organise, en partenariat avec LASOTEL, le deuxième Aperezo à Grenoble, soit  l'Aperezo n°28, événement dédié aux acteurs grenoblois et rhonalpins du secteur numérique. L'event aura lieu le mercredi 4 juin au restaurant La Gueule du Loup (Grenoble) à partir de 18h30.


Inscription

Je m'inscris à l'Aperezo n°28

Pour savoir plus sur les Aperezo, visitez la page dédiée.


A propos de LASOTEL

Après le tout premier Aperezo Grenoblois sponsorisé par LASOTEL l'année dernière, nous serons ravi de vous accueillir une nouvelle fois pour vous présenter les différentes concrétisations promises lors du premier Aperezo. En une année, LASOTEL a en effet confirmé son implantation grenobloise avec sa présence sur les deux GIX locaux et le déploiement de sa propre boucle locale de fibre optique. Lors de notre prochain rendez-vous nous vous présenterons les projets de déploiement en cours qui permettront aux entreprises grenobloises de bénéficier de toute la gamme des service de LASOTEL. Cette infrastructure permettra de se raccorder facilement aux deux GIX Grenoblois. Nous vous attendons nombreux.


Informations utiles

PartenairesNew Member connected - Azertelecom

The Azerian telecom operator Azertelecom is connected to NetIX.

Welcome AZERTELECOM !

====================

IPv4: 193.218.0.82

IPv6: 2001:67c:29f0::19:6925:1

ASN:  196925

AS-SET: AS-AZRT-AZ

E-mail: operations@azertelecom.az


Welcome six new customers at DE-CIX!

We would like to warmly welcome our latest customers at DE-CIX:cloudKleyer Frankfurt GmbH from...


DE-CIX Launches NGN VoIP Exchange Service, Ensuring Highest-Quality Carrier VoIP Interconnection

DE-CIX announces today the launch of its DE-CIX NGN service. The service provides carriers with a...


Akamai first connected customer at DE-CIX New York

Akamai is the first customer turned up on DE-CIX New York! Service turn-up for Akamai took place on...


New IXP connected - InterLAN

The Romanian IXP InterLAN is connected to NetIX.

Welcome INTERLAN !

====================

IPv4: 193.218.0.186

ASN:  39107

AS-SET: AS-INTERLANRO

E-mail: tech@interlan.ro

Site: Bucharest

====================


DE-CIX New York Establishes Point of Presence at 325 Hudson

325 Hudson, the carrier-neutral core interconnection facility strategically located on the...


D-Hosting 2Gbps upgrade

D-Hosting added a second 1Gbps port at our new PoP at Speedbone Berlin.


Customer Insights: Akado Telecom, new reseller for DE-CIX

Just recently, a new reseller joined us: Akado Telecom from Russia. We have asked them some...


We warmly welcome three new customers at DE-CIX New York

We warmly welcome at DE-CIX New York:IPTP Networks from Limassol, Cyprus. For more information,...


Album photo - Aperezo 27 avec NC2

L'album photo de l'Aperezo 27 à la brasserie Rive Gauche, organisé par Rezopole et NC2 est disponible sur ce lien.

Crédit photos : Alina Petrescu et Christian Juillard

 

aperezo 27 nc2


Album photo - Aperezo 27 avec NC2

L'album photo de l'Aperezo 27 à la brasserie Rive Gauche, organisé par Rezopole et NC2 est disponible sur ce lien.

Crédit photos : Alina Petrescu et Christian Juillard


aperezo 27 nc2


Welcome Blizoo Media and Broadband from Sofia at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Blizoo Media and Broadband from Sofia at DE-CIX. For...


New BCIX Peer: KPN International

KPN International is now available for peering with AS286 at our new BCIX Pop at Speedbone Berlin with 10Gbps. KPN also offers IP-Transit via separate VLANs to BCIX Members.


New IXP connected - LyonIX

The French IXP LyonIX is connected to NetIX.

Welcome LyonIX !

====================

IPv4: 193.218.0.84

ASN:  43100

AS-SET: AS43100:AS-MEMBERS

E-mail: sysadm@rezopole.net

Site: Paris

====================


29.04.2014


DE-CIX Selects Zayo to Deploy Internet Exchange Infrastructure in New York

zColo, the colocation division of global Bandwidth Infrastructure provider Zayo Group, LLC...


Racing & networking

For the 12th consecutive year AMS-IX sponsored the Quanza ISP Kart event. At this event the Dutch Internet community could gather in an informal setting, practice go-kart racing and enjoy the various entertainment offered by the sponsors.

This year’s event theme was Arcade meets Wild West. In line with this theme attendees could play against each other on various arcade machines, such as car and cycle machines. Moreover, they could go back in time to the Wild West, which means they could ride an (electric) bull, practice their shooting skills in the target shooting game, and in the meantime eat a hotdog with fries. For the ones who preferred less noise and crowd, quiet areas were set up for a drink and catch-up.

As in previous years 40 different companies competed against each other in a go-karting race. Due to the large amount of participating companies, the race was split in two timeslots and allowed only 20 teams to race per timeslot. The top 3 companies with the most laps won an ISP kart event trophy.

AMS-IX formed a team together with a few employees of Flexwebhosting. The team proved to be a very enthusiastic and motivated team. However, these qualities were of little avail as we ended very low in rank.

Still, if there had been a prize for best-personalized gear we know for sure we would have won. This year the AMS-IX team had personalised helmet covers and vests. If you were at the event you could not have missed it. Otherwise see below picture to get an idea.

Even though the go-karting was not a success, we did enjoy the overall atmosphere with the Internet community and the adrenaline rush of the racing. This is certainly an event worth attending next year!


New BCIX Peer: managedhosting.de

managedhosting.de is now available with AS62310 for peering with 1Gbps and connected to our PoP at Level3.


First BCIX Roundtable 2014

Dear BCIX-members and friends, it’s time again: on May, 8th the first BCIX Roundtable of this year is going to happen. We are pleased to invite you in the name of our main sponsor DataDirect Networks and of our co-sponsor EUDataSEC GmbH to a special event location in the heart of Berlin just a few […]


First BCIX Roundtable 2014

Dear BCIX-members and friends, it’s time again: on May, 8th the first BCIX Roundtable of this year is going to happen. We are pleased to invite you in the name of our main sponsor DataDirect Networks and of our co-sponsor EUDataSEC GmbH to a special event location in the heart of Berlin just a few […]


23.04.2014 NIX.CZ is to co-host an important international event for peering managers

The NIX.CZ Association together with AMS-IX, DE-CIX, LINX, Netnod is happy to host the 9th European Peering Forum (EPF) which will take place in Split, Croatia from the 21st till the 24th of September 2014. The hosts of the event are the following exchanges AMS-IX, DE-CIX, LINX and Netnod. The event will welcome up to 225 peering managers and coordinators from networks connected to the host Internet exchanges. Besides an interesting topical agenda, the three-day event accommodates room for attendees to meet on a one-to-one basis to discuss bilateral peering business opportunities.


AMS-IX New York Officially Launched

To celebrate the launch of AMS-IX New York, we brought classic Amsterdam heritage to the Hudson River with the three-masted clipper Stad Amsterdam. On Friday, April 11 our customers and partners joined AMS-IX’s CEO Job Witteman and Amsterdam’s Mayor Van der Laan to welcome the first neutral and distributed Internet Exchange to open its doors in the New York/New Jersey metropolitan area.

What makes us stand out is that AMS-IX New York is Open-IX certified. Open-IX has been formed by a group of Internet network operators, content owners and distributors that encourage the development of the ‘European style’ neutral and distributed Internet Exchange model. The biggest advantage of this model is that connected parties are able to easily and effectively exchange IP traffic with all other connected parties directly, without a commercial transit provider being involved. While this Internet Exchange Model has been common in Europe for over two years, this is first time the American interconnection market is seeing anything like this.

This neutral, non-profit model not only makes it possible to exchange IP traffic with other parties within one specific data center – as is the case in existing US Internet Exchange models – but also with other parties in the exchange network that are located in other data centers. By investing in a standardized approach to establishing Internet Exchanges, the exchange of traffic between Internet related parties will become less complex and the associated costs will be reduced. We’ve already welcomed our first customers and have received a number of interested applications.

Amsterdam shares a lot of similarities with New York – a reputation for liberal values, free thought, entrepreneurship and innovation. Both cities have great quality of life, a diverse population and a love for bicycles. What makes this step extra special for us is that the country that ‘invented’ the Internet is using Dutch expertise to further optimize the US interconnection market.

To get a glimpse into the event and hear first hand accounts from our attendees, check out the video below.


AMS-IX New York Officially Launched

To celebrate the launch of AMS-IX New York, we brought classic Amsterdam heritage to the Hudson River with the three-masted clipper Stad Amsterdam. On Friday, April 11 our customers and partners joined AMS-IX’s CEO Job Witteman and Amsterdam’s Mayor Van der Laan to welcome the first neutral and distributed Internet Exchange to open its doors in the New York/New Jersey metropolitan area.

What makes us stand out is that AMS-IX New York is Open-IX certified. Open-IX has been formed by a group of Internet network operators, content owners and distributors that encourage the development of the ‘European style’ neutral and distributed Internet Exchange model. The biggest advantage of this model is that connected parties are able to easily and effectively exchange IP traffic with all other connected parties directly, without a commercial transit provider being involved. While this Internet Exchange Model has been common in Europe for over two years, this is first time the American interconnection market is seeing anything like this.

This neutral, non-profit model not only makes it possible to exchange IP traffic with other parties within one specific data center – as is the case in existing US Internet Exchange models – but also with other parties in the exchange network that are located in other data centers. By investing in a standardized approach to establishing Internet Exchanges, the exchange of traffic between Internet related parties will become less complex and the associated costs will be reduced. We’ve already welcomed our first customers and have received a number of interested applications.

Amsterdam shares a lot of similarities with New York – a reputation for liberal values, free thought, entrepreneurship and innovation. Both cities have great quality of life, a diverse population and a love for bicycles. What makes this step extra special for us is that the country that ‘invented’ the Internet is using Dutch expertise to further optimize the US interconnection market.

To get a glimpse into the event and hear first hand accounts from our attendees, check out the video below.


AMS-IX New York Officially Launched

To celebrate the launch of AMS-IX New York, we brought classic Amsterdam heritage to the Hudson River with the three-masted clipper Stad Amsterdam. On Friday, April 11 our customers and partners joined AMS-IX’s CEO Job Witteman and Amsterdam’s Mayor Van der Laan to welcome the first neutral and distributed Internet Exchange to open its doors in the New York/New Jersey metropolitan area.

What makes us stand out is that AMS-IX New York is Open-IX certified. Open-IX has been formed by a group of Internet network operators, content owners and distributors that encourage the development of the ‘European style’ neutral and distributed Internet Exchange model. The biggest advantage of this model is that connected parties are able to easily and effectively exchange IP traffic with all other connected parties directly, without a commercial transit provider being involved. While this Internet Exchange Model has been common in Europe for over two years, this is first time the American interconnection market is seeing anything like this.

This neutral, non-profit model not only makes it possible to exchange IP traffic with other parties within one specific data center – as is the case in existing US Internet Exchange models – but also with other parties in the exchange network that are located in other data centers. By investing in a standardized approach to establishing Internet Exchanges, the exchange of traffic between Internet related parties will become less complex and the associated costs will be reduced. We’ve already welcomed our first customers and have received a number of interested applications.

Amsterdam shares a lot of similarities with New York – a reputation for liberal values, free thought, entrepreneurship and innovation. Both cities have great quality of life, a diverse population and a love for bicycles. What makes this step extra special for us is that the country that ‘invented’ the Internet is using Dutch expertise to further optimize the US interconnection market.

To get a glimpse into the event and hear first hand accounts from our attendees, check out the video below.


AMS-IX New York Launches Point-of-Presence at Sabey Data Centers’ Intergate.Manhattan

Seattle-based Sabey Data Center Properties, one of the nation’s largest privately-owned multi-tenant data center owners and developers, and AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet exchange operator, announced today the launch of an AMS-IX New York point-of-presence -- the only distributed and neutral Open-IX certified Internet exchange in the New York and New Jersey metropolitan area -- within Intergate.Manhattan, Sabey’s 1 million-square-foot facility at 375 Pearl Street in Lower Manhattan.

At a launch ceremony led by Eberhard van der Laan, Mayor of the City of Amsterdam, Netherlands, participants welcomed the telecommunications industry’s increasing support for the Open-IX model which is driving the movement to spread the European neutral and distributed model for exchanging traffic between major networks.

The exchange has already signed Netflix, the world’s leading Internet television network, and IX Reach, a global leading provider of wholesale carrier solutions, as the first two customers for AMS-IX New York. At present, 16 additional customers have applied for a connection to the exchange. The exchange is owned and governed by its members and is operated by AMS-IX USA Inc., a newly formed subsidiary of AMS-IX.

Mayor van der Laan said, “Historically, the Dutch people are global trading leaders. We were the first European settlers to come to this island, and we named it New Amsterdam. Today, I envision the same business potential here that my ancestors recognized – New York City as a global center of the new Internet economy.”

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors, and other market parties that encourages the development of the neutral and distributed Internet exchange model in the US. The ultimate objective of Open-IX is to reduce interconnection complexity and associated costs in this country, which have been more complex and higher than in Europe, where the preferred Internet exchange model is more common.

John Sabey, President of Sabey Data Centers, said, “The Open-IX model creates neutral, member-governed exchanges that allow participants to trade traffic. Open-IX spreads exchange operations across multiple data centers in a market. This allows users and carriers the ability to connect and peer traffic not only in New York City but across the United States and Europe and to potentially avoid legacy building risks and expense.”

Job Witteman, CEO of AMS-IX, said, “I strongly believe that a distributed exchange model offers the best value by enabling a choice of connectivity options in as many data center locations as makes business sense. In Amsterdam, the AMS-IX exchange platform is currently distributed over 12 different data centers serving well over 650 IP networks from around the globe, making it the largest Internet exchange in the world.”

Mr. Sabey added, “We are very happy to partner with AMS-IX New York on this important market-changing initiative. Offering more choice in the New York City market to carriers and customers is good for everyone.”

Intergate.Manhattan represents an exponential expansion to New York City’s computing infrastructure capacity. The 32-story Intergate.Manhattan is also the most efficient data center in New York City, with brand new infrastructure and state-of-the-art climate control and electrical systems. The building’s Con Ed substation is on the second and third floors, eliminating a risk from storm surge damage that affected so many buildings in Lower Manhattan during Superstorm Sandy.

Mr. Witteman added, "The opportunity to start neutral, distributed Internet exchanges in the US with the endorsement of the Open-IX community fits our strategy of building Internet exchanges in connectivity hub locations around the world. We believe the model will bring the North American IP interconnection market tremendous value by decreasing complexity as well as the associated costs.”


AMS-IX New York Launches Point-of-Presence at Sabey Data Centers’ Intergate.Manhattan

Seattle-based Sabey Data Center Properties, one of the nation’s largest privately-owned multi-tenant data center owners and developers, and AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet exchange operator, announced today the launch of an AMS-IX New York point-of-presence -- the only distributed and neutral Open-IX certified Internet exchange in the New York and New Jersey metropolitan area -- within Intergate.Manhattan, Sabey’s 1 million-square-foot facility at 375 Pearl Street in Lower Manhattan.

At a launch ceremony led by Eberhard van der Laan, Mayor of the City of Amsterdam, Netherlands, participants welcomed the telecommunications industry’s increasing support for the Open-IX model which is driving the movement to spread the European neutral and distributed model for exchanging traffic between major networks.

The exchange has already signed Netflix, the world’s leading Internet television network, and IX Reach, a global leading provider of wholesale carrier solutions, as the first two customers for AMS-IX New York. At present, 16 additional customers have applied for a connection to the exchange. The exchange is owned and governed by its members and is operated by AMS-IX USA Inc., a newly formed subsidiary of AMS-IX.

Mayor van der Laan said, “Historically, the Dutch people are global trading leaders. We were the first European settlers to come to this island, and we named it New Amsterdam. Today, I envision the same business potential here that my ancestors recognized – New York City as a global center of the new Internet economy.”

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors, and other market parties that encourages the development of the neutral and distributed Internet exchange model in the US. The ultimate objective of Open-IX is to reduce interconnection complexity and associated costs in this country, which have been more complex and higher than in Europe, where the preferred Internet exchange model is more common.

John Sabey, President of Sabey Data Centers, said, “The Open-IX model creates neutral, member-governed exchanges that allow participants to trade traffic. Open-IX spreads exchange operations across multiple data centers in a market. This allows users and carriers the ability to connect and peer traffic not only in New York City but across the United States and Europe and to potentially avoid legacy building risks and expense.”

Job Witteman, CEO of AMS-IX, said, “I strongly believe that a distributed exchange model offers the best value by enabling a choice of connectivity options in as many data center locations as makes business sense. In Amsterdam, the AMS-IX exchange platform is currently distributed over 12 different data centers serving well over 650 IP networks from around the globe, making it the largest Internet exchange in the world.”

Mr. Sabey added, “We are very happy to partner with AMS-IX New York on this important market-changing initiative. Offering more choice in the New York City market to carriers and customers is good for everyone.”

Intergate.Manhattan represents an exponential expansion to New York City’s computing infrastructure capacity. The 32-story Intergate.Manhattan is also the most efficient data center in New York City, with brand new infrastructure and state-of-the-art climate control and electrical systems. The building’s Con Ed substation is on the second and third floors, eliminating a risk from storm surge damage that affected so many buildings in Lower Manhattan during Superstorm Sandy.

Mr. Witteman added, "The opportunity to start neutral, distributed Internet exchanges in the US with the endorsement of the Open-IX community fits our strategy of building Internet exchanges in connectivity hub locations around the world. We believe the model will bring the North American IP interconnection market tremendous value by decreasing complexity as well as the associated costs.”


AMS-IX New York Launches Point-of-Presence at Sabey Data Centers’ Intergate.Manhattan

Seattle-based Sabey Data Center Properties, one of the nation’s largest privately-owned multi-tenant data center owners and developers, and AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet exchange operator, announced today the launch of an AMS-IX New York point-of-presence -- the only distributed and neutral Open-IX certified Internet exchange in the New York and New Jersey metropolitan area -- within Intergate.Manhattan, Sabey’s 1 million-square-foot facility at 375 Pearl Street in Lower Manhattan.

At a launch ceremony led by Eberhard van der Laan, Mayor of the City of Amsterdam, Netherlands, participants welcomed the telecommunications industry’s increasing support for the Open-IX model which is driving the movement to spread the European neutral and distributed model for exchanging traffic between major networks.

The exchange has already signed Netflix, the world’s leading Internet television network, and IX Reach, a global leading provider of wholesale carrier solutions, as the first two customers for AMS-IX New York. At present, 16 additional customers have applied for a connection to the exchange. The exchange is owned and governed by its members and is operated by AMS-IX USA Inc., a newly formed subsidiary of AMS-IX.

Mayor van der Laan said, “Historically, the Dutch people are global trading leaders. We were the first European settlers to come to this island, and we named it New Amsterdam. Today, I envision the same business potential here that my ancestors recognized – New York City as a global center of the new Internet economy.”

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors, and other market parties that encourages the development of the neutral and distributed Internet exchange model in the US. The ultimate objective of Open-IX is to reduce interconnection complexity and associated costs in this country, which have been more complex and higher than in Europe, where the preferred Internet exchange model is more common.

John Sabey, President of Sabey Data Centers, said, “The Open-IX model creates neutral, member-governed exchanges that allow participants to trade traffic. Open-IX spreads exchange operations across multiple data centers in a market. This allows users and carriers the ability to connect and peer traffic not only in New York City but across the United States and Europe and to potentially avoid legacy building risks and expense.”

Job Witteman, CEO of AMS-IX, said, “I strongly believe that a distributed exchange model offers the best value by enabling a choice of connectivity options in as many data center locations as makes business sense. In Amsterdam, the AMS-IX exchange platform is currently distributed over 12 different data centers serving well over 650 IP networks from around the globe, making it the largest Internet exchange in the world.”

Mr. Sabey added, “We are very happy to partner with AMS-IX New York on this important market-changing initiative. Offering more choice in the New York City market to carriers and customers is good for everyone.”

Intergate.Manhattan represents an exponential expansion to New York City’s computing infrastructure capacity. The 32-story Intergate.Manhattan is also the most efficient data center in New York City, with brand new infrastructure and state-of-the-art climate control and electrical systems. The building’s Con Ed substation is on the second and third floors, eliminating a risk from storm surge damage that affected so many buildings in Lower Manhattan during Superstorm Sandy.

Mr. Witteman added, "The opportunity to start neutral, distributed Internet exchanges in the US with the endorsement of the Open-IX community fits our strategy of building Internet exchanges in connectivity hub locations around the world. We believe the model will bring the North American IP interconnection market tremendous value by decreasing complexity as well as the associated costs.”


Pays Voironnais Network se transporte jusqu'à LyonIX

La Délégation de Service Public (DSP) Pays Voironnais Network (PVN) s'est interconnecté sur le noeud d'échange Internet de Lyon, sur le POP LyonIX 2. LA DSP du Pays voironnais propose des offres sur fibre optique et DSL sur le territoire de Voiron (Isère). Elle ne vend pas en direct aux entreprises car c'est un opérateur d'opérateur. Toutes les offres sont donc portées par des opérateurs Telecom ou Internet.

Jusqu'à aujourd'hui, peu d'opérateurs avaient fait le pas, de commercialiser des services sur PVN car il leur fallait rejoindre physiquement le réseau de PVN depuis Grenoble ou Lyon ce qui engendrait des coûts importants, surtout pour les premiers clients.

Désormais Pays Voironnais Network permet à tous les opérateurs qui veulent fournir des services sur le territoire de Voiron de le faire directement depuis LyonIX, au même coût que si ils étaient physiquement sur Voiron, cette offre locale restant toujours valide.


PVN neutralise ainsi l'isolement relatif de Voiron en terme de Telecom et permet d'accélérer le développement des offres et des débits, avec une baisse des prix attendue pour les utilisateurs finaux (entreprises, collectivités publiques).

Les avantages de l'interconnexion

Pour Alain Sommerlatt, responsable de PVN, "C'est un nouveau départ pour la zone économique de Voiron car LyonIX regroupe la majorité des acteurs Telecom de la région Rhône-Alpes, et il leur sera maintenant plus simple et plus rapide de rejoindre notre réseau de fibre voironnais, sans aucun surcoût."

Samuel Triolet, directeur de Rezopole rajoute : "On peut donc s'attendre à une redynamisation de cette DSP qui dispose déjà d'un beau réseau, passant au plus près des entreprises du territoire. Grâce à la concentration des offreurs Telecom et Internet sur les IXP LyoIX et GrenoblIX, des projets de DSP comme PVN peuvent proposer plus d'offres, plus rapidement, avec de meilleurs débits, et les utilisateurs finaux ne pourront qu'en profiter."

Pour en savoir plus :

www.lyonix.net

www.grenoblix.net14.04.2014 NIX.CZ is going to become a partner to the Internet and Technology 14 conference

The Czech peering node, NIX.CZ is going to become a partner to the upcoming Internet and Technology event on May 22 and 23 in Prague. The programme of this traditional get-together for the members of the Internet community in the Czech Republic will accommodate also the presentation on the Secure VLAN project. The Internet and Technology 14 conference will be held in the representative rooms of the Staropramen brewery in Smíchov (Pivovary Staropramen, Nádražní 84). The programme as well as the registration forms will be published by the conference organiser, CZ.NIC on www.nic.cz/it14 by the end of April. The opening of the registration for the event will be announced via our NEWS section.  


OpenWide améliore sa connexion sur LyonIX

Openwide est le premier membre qui passe en attachement double port sur LyonIX. Depuis 10 ans, OpenWide (anciennement Accelance) est connecté sur LyonIX. En tant qu'hébergeur et infogérant de plateformes web (-ecommerce, sites publics), la connexion sur LyonIX est devenue critique pour OpenWide car plus de 30 % du trafic est fait en peering sur le noeud d'échange lyonnais.

Aussi, il est bon d'être certain que le peering s'écoule toujours sur le GIX. Mais OpenWide utilise également la connexion sur LyonIX pour acheter et vendre des services. Mélanger le peering et
l'achat/vente n'est pas toujours évident techniquement.

Aussi, depuis Avril 2014, la connexion vers LyonIX a été doublée.

L'évolution de LyonIX

LyonIX est en effet un IXP (Internet eXchange Point pour le peering) mais également un NAP (Network Access Point, pour les échanges commerciaux). Étant donnée l'augmentation actuellement des volumes de trafic et la criticité croissante des échanges entre les membres, il devient important pour LyonIX de garantir un fonctionnement sans perturbation pour les deux types de trafics. La solution la plus simple est de les isoler chacun l'un de l'autre.

 


We warmly welcome four new customers at DE-CIX

We would like to warmly welcome our latest customers at DE-CIX: Digital Networks from Moscow,...


Vote for DE-CIX in the DCS Awards 2014

After winning the Capacity Award 2013 for Best Global Service and the Judges Award at Capacity’s...


]init[ 2Gbps upgrade

]init[ just upgraded their connection from 1Gbps to 2Gbps.


Rezopole organise un Workshop BGP les 17 et 18 Avril à Lyon.

Les Workshops BGP de Rezopole présentent le routage BGP, protocole fondateur d'Internet, nécessaire pour utiliser Internet sur un GIX, les concepts de peering et de Route Server. L’atelier explique également les techniques de mise en place pour annoncer et filtrer les réseaux, tant en IPv4 qu'en IPv6.

Perfectionnez toute votre équipe technique à BGP pour 1000 € HT pour 2 jours et 2 personnes (250 € HT / jour et par personne). Nous offrons les repas de midi !

 

Inscription

Programme

 • Rappels IP/Routage

 • Prise en main des VM et de Quagga

 • Rappels Cisco

 • Début configuration premières sessions

 • Filtrage simple

 • Session BGP en FULL Table

 • Mise en place de configuration avec des adresses IP publiques

 • 1 filtre out sur les IP annoncées

 • 1 route-map in deny

 • 1 route-map weight

 • Documentation community

 • 1 route-map community

 • Contexte et enjeux IPv6

 • Sessions BGP IPv6

 • En option : Ce qui change entre V4 et V6 ! Pour mettre en place V6 et continuer à assurer V4.

En savoir plus

Télécharger la plaquette BGP


Akamai first customer with two 3x100G connections at DE-CIX Apollon

Akamai Technologies, a cloud services provider operating one of the world’s largest Content...


LyonIX ouvre sa place de marché

La Place De Marché LyonIX est un service dédié aux membres (et futurs membres) de LyonIX. Il s'agit d'une plateforme web sécurisée permettant de faire se rencontrer l'offre et la demande sur LyonIX.


place de marché lyonix


Plus qu'un site informatif, la Place De Marché LyonIX est un outil qui permet aux membres demandeurs de connaître parfaitement les offres (technique et prix). Après l'envoi d'une demande les opérateurs offreurs pourront renseigner les structures demandeuses sur leurs offres et faire une proposition commerciale adéquate dans un délai de 5 jours.

Grâce aux différentes propositions commerciales, les membres demandeurs ont l'opportunité de faire un choix informé en étant certains d'avoir les moyens Télécom et Réseau nécessaires au bon fonctionnement de leur activité.

Demandez vos identifiants


Aperezo 27, le 24 avril avec NC2

L'Aperezo n°27 organisé par Rezopole en partenariat avec NC2 aura lieu le 24 Avril à la brasserie La Rive Gauche à partir de 18h30. Venez rencontrer les équipes de NC2 et les professionnels du secteur IT régional autour d'un cocktail dînatoire ! Inscrivez-vous dès maintenant !

Inscription

Inscription à l'Aperezo 27

A propos de NC2

NC2 c’est 23 ans d’expertise dans les infrastructures et systèmes  et réseaux et 13 années de spécialisation dans l’hébergement à valeur ajoutée. Hébergeur rhodanien, filiale d’Eolane N° 1 en France des services industriels en électronique professionnelle, NC2 est propriétaire de 2 datacenters basés sur Lyon et Valence, l’ensemble de ses services produits pour l’hébergement sont certifiés ISO 27001 (Sécurité / Intégrité / Confidentialité des informations hébergées) et haute efficacité énergétique pour le DC de Lyon grâce à un PUE mesuré à 1,56.

 Informations utiles

 • Accueil à partir de 18h30

 • NC2


Aperezo 27, le 24 avril avec NC2

L'Aperezo n°27 organisé par Rezopole en partenariat avec NC2 aura lieu le 24 Avril à la brasserie La Rive Gauche à partir de 18h30. Venez rencontrer les équipes de NC2 et les professionnels du secteur IT régional autour d'un cocktail dînatoire ! Inscrivez-vous dès maintenant !

Inscription

Inscription à l'Aperezo 27

A propos de NC2

NC2 c’est 23 ans d’expertise dans les infrastructures et systèmes  et réseaux et 13 années de spécialisation dans l’hébergement à valeur ajoutée. Hébergeur rhodanien, filiale d’Eolane N° 1 en France des services industriels en électronique professionnelle, NC2 est propriétaire de 2 datacenters basés sur Lyon et Valence, l’ensemble de ses services produits pour l’hébergement sont certifiés ISO 27001 (Sécurité / Intégrité / Confidentialité des informations hébergées) et haute efficacité énergétique pour le DC de Lyon grâce à un PUE mesuré à 1,56.

 Informations utiles

 • Accueil à partir de 18h30

 • NC2


07.04.2014 Regular newsletter introduced by NIX.CZ

Today all partners of the Czech peering node will receive the first quarterly newsletter. On its two pages recipients will find the most interesting topics from NIX.CZ’s environment over the last three months. In the present issue our members and customers will find the latest news about the Secure VLAN project, the Peering Day conference or our new graphic identity, which NIX.CZ introduced at the beginning of this year. Our newsletter will be published in English. „Starting with this issue of our newsletter, we intend to bring our partners the latest update on what NIX.CZ is doing, which new networks have joined us or where and with what topics we presented our audience. We intend to keep on introducing the members of our Partner Programme. The newsletter, in addition to our Twitter channel, is another device of communication with the Czech and international Internet community,“ says Martin Semrád, CEO of NIX.CZ.  


New BCIX Peer: Freifunk Berlin

We’re very happy to connect Freifunk Berlin at BCIX, soon. More about Freifunk im the following Video: Tip: You can switch on English caption in the player after starting the video.


New BCIX Peer: Freifunk Berlin

We’re very happy to connect Freifunk Berlin at BCIX, soon. More about Freifunk im the following Video: Tip: You can switch on English caption in the player after starting the video.


Rezopole organise une formation sur les contrats de fibres optiques noires

Rezopole propose à ses membres une formation technico-juridique sur les contrats publics et privés de mise à disposition de fibres optiques noires (FON) réalisée en partenariat avec Me Dimitri Meunier de la société d'avocats LexCase et les ingénieurs de la société Sogeti.

De par une approche pragmatique, de l'étude de cas pratiques et des retours d'expérience, vous obtiendrez les connaissances techniques et juridiques nécessaires pour maîtriser les enjeux de ces contrats ; de leur négociation et rédaction à leur exécution.

Les contrats de Fibres Optiques Noires

OBJECTIFS : Maîtriser les enjeux techniques et la  réglementation relatifs aux contrats publics et privés de fibres optiques noires

DATE : 20 mai 2014

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Exposé des enjeux techniques d'un réseau de FON :

- le cas d'un RIP
- la cas d'un réseau privé
- retour d'expérience de cas pratiques
- aspects réglementaires et contractuels


PLAN :

1. Rappel des différents scénarios d'acquisition de réseau de FON (privé, public, commercial) --> Sogeti
2. Les enjeux techniques selon les scénarios pour l'acquéreur --> Sogeti
3. Définition des contrats --> LexCase
- I.R.U.,
- Location,
- Achat ,
- Construction
4. La mise à disposition, livraison et les opérations de vérification, quelles responsabilités pour les cocontractants --> LexCase / Sogeti
5. La valeur des contrats annexés à l'offre du titulaire (CGV, IRU, location...) dans le cadre d'un achat public --> LexCase

Comment participer

Afin de participer à la formation technico-juridique sur les contrats de fibres optiques noires, il suffit de demander un devis à Rezopole.

Demander un devis

Partenaires formation FON


     


New BCIX Peer: Freifunk Berlin

And another highlight in April 2014. We’re very happy to connect Freifunk Berlin at BCIX with 1 Gbps. More about Freifunk in the following Video: Tip: You can switch on English caption in the player after starting the video.


Two new resellers join DE-CIX and DE-CIX New York: Akado Telecom and Core Backbone

Just recently, two new resellers have joined us: Akado Telecom from Russia, and Core Backbone from...


Rezopole partenaire des 1eres Rencontres des décideurs informatiques de l'Isère.

Le 19 juin 2014, Grilog et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble organisent, en partenariat avec Rezopole, les 1eres Rencontres des décideurs informatiques de l'Isère. Au sein de la CCI de Grenoble et pendant une journée, près de 200 décideurs informatiques du secteur privé et public pourront se rassembler et débattre autour de 4 thèmes : Agilité – Sécurité des systèmes d'information – Logiciel libre – Internet.

Par des conférences et débats, 18 experts présenteront. l'intérêt des méthodes et techniques pour les entreprises et les organismes publics, les conseils à suivre, l'actualité et les évolutions à attendre.

Programme

8h30 : Accueil -Remise de badges – Café – Viennoiseries

9h00 : Introduction par Jean Vaylet, président de la CCI et Pierre Blangero, président de Grilog

Conférence d'ouverture "La transformation du rôle du DSI : de DSI à Directeur du numérique" par Charles Lacoste

9h30 : Agilité au service des projets et réalisations informatiques avec Michel Cezn, Cédric Belmont, Alexandre Boutin, Jean-Philippe Leclere

11h00 : Sécurité des systèmes d'information avec Patrick Vanhessche, Romuald Texier, Bjorn Gronquist, agent de la DDRI

12h20 : Buffet -Rencontres

13h40 : Logiciel libre avec Manon Midy, Erwan Taloc, Eddie Souama, Philippe Scoffoni, François Aubriot

15h10 : Internet avec Samuel Triolet, Anne Pellegrin, Frédéric Dulac, Luca Dini

16h30 : Conclusion et Informations Grilog – Edit – La Metro – Le Grésvaudan

17h10 : Cocktail – Rencontres

Participation

Pour plus d'information et pour vous inscrire rendez-vous sur : http://www.grilog.fr/DSI

(Inscription préalable obligatoire, nombre de places limité à 200 personnes)

Contact :Serge.imbert-bouchard@grilog.fr

Partenaires 

Evénement organisé avec la CCI Nord Isère, l'ADIRA, le Cluster Edit et Minalogic

En collaboration avec : CARA, le CLUSIR Rhône-Alpes, PLOSS-RA et Web in Alps

Et soutenu par : Alma, Charles Lacoste Consulting, l'EPSI, Hardis, Interview et Tel Now Edge


Enjoy the DE-CIX March newsletter!

In this newsletter, we will report on the DE-CIX New York Launch event, the connected customer...


New BCIX Peer: ImmobilienScout24

A warm welcome to ImmobilienScout24, the leading property portal in Germany. ImmobilienScout24 will be available for peering at BCIX, soon.


New BCIX Peer: ImmobilienScout24

A warm welcome to ImmobilienScout24, the leading property portal in Germany. ImmobilienScout24 will be available for peering at BCIX, soon.


Welcome Inerail from Wilmington at DE-CIX New York

We would like to welcome our latest customer Inerail from Wilmington, USA, at DE-CIX New York....


Album photo - Aperezo 26 avec Border 6 et Brocade

L'album photo de l'Aperezo 26 au restaurant Tapeo Confluence, organisé par Rezopole, Border 6 et Brocade, est disponible sur ce lien.

Crédit photos : Alina Petrescu
Album photo - Aperezo 26 avec Border 6 et Brocade

L'album photo de l'Aperezo 26 au restaurant Tapeo Confluence, organisé par Rezopole, Border 6 et Brocade, est disponible sur ce lien.

Crédit photos : Alina Petrescu
Quo Vadis North American Peering?

The following column is written by Frank P. Orlowski, Head of Marketing at DE-CIX, and was first...


Welcome six new customers from four countries at DE-CIX!

We would like to warmly welcome six new customers from four countries at DE-CIX: Celeste from...


Meet us at MENOG and MPF

Like last year, MENOG and the Middle East Peering Forum are again being sponsored this year by...


L'Internet Society lance l'IXP Toolkit

L'Internet Society a lancé une plateforme web d'information et collaboration pour les nœuds d'échange Internet (IXPs) (http://www.ixptoolkit.org) et un guide collaboratif pour les IXP qui démarrent leur activité.

Le portail IXP Toolkit propose des ressources, données, cartes et statistiques pour la communauté des Internet eXchange Points. Le site comprend également un agenda des événements Internet à l'international, ainsi qu'un blog avec des actualités du secteur.

Le guide IXP Toolkit (http://www.internetsociety.org/ixptoolkitguide) est une ressource pour les noeuds d'échange Internet qui démarrent ou qui souhaitent développer leur activité. L'Internet Society souhaite recevoir des remarques et commentaires sur le guide et le portail web. Vous pouvez apporter vos suggestions à l'adresse feedback@ixptoolkit.org avant le 15/04. La v.1.0. du guide sera mise en ligne le 01/05.Contribution de Rezopole 

LyonIX a mis à disposition sa Boite à outils sur la plateforme collaborative et communiquera également toutes les dates des trainings tenus en Afrique, dans le cadre du projet AXIS, pour l'aide au développement et la mise en place de nouveaux nœuds d'échange Internet.
New Member connected - Telefonica International Wholesale

The global telecom operator Telefonica International Wholesale is connected to NetIX.

Welcome TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE !

====================

IPv4: 193.218.0.96

IPv6: 2001:67c:29f0::1:2956:1

ASN:  12956

E-mail: peering.tiws@telefonica.com

====================

They are able to provide IP Transit services to all interested parties via our platform. For more information you may contact sales@netix.ne


Welcome NFOrce Entertainment from the Netherlands at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer NFOrce Entertainment from Roosendaal, the Netherlands,...


Welcome SDV Plurimedia from Strasbourg at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer SDV Plurimedia from Strasbourg, France, at DE-CIX....


Co-hosted by UAE-IX: MENA Peering Technology Seminar

Co-hosted by UAE-IX, Equinix is conducting the MENA Peering Technology Seminar on Tuesday, April...


Join us for the launch of DE-CIX New York

For almost 20 years we have operated Internet exchanges. We are now happy to celebrate the arrival...


New Member connected - Demina Corporation

The hosting operator Demina Corporation is connected to NetIX.

Welcome DEMINA CORPORATION !

====================

IPv4: 193.218.0.95

IPv6: 2001:67c:29f0::19:8228:1

ASN:  198228

AS-SET: as198228 (no as-set)

E-mail: dokov@silistra.tv


La ville de Grenoble est candidate au label French Tech sous la signature Digital Grenoble

Dans le cadre de l'initiative French Tech lancée par la ministre Fleur Pellerin, la ville de Grenoble a mis en place une équipe pilotée par Jean-Pierre Verjus afin de déposer sa candidature au label numérique. Le cabinet de conseil Alcimed contribuera également à cette candidature.

Dans cette optique, différents groupes de travail ont été créés :

 • programmes accélérateurs de croissance, ce groupe en charge de ce travail, est animé par André Meyer, Eric Pierrel et Daniel Pilaud.
 • visibilité et l'attractivité du site dont l'animation a été confiée à Laurent Ponthieu et Philippe Wieczorek.
 • cartographie de nos forces dans le domaine numérique, l'animation a été confiée à Brigitte Plateau et Nicolas Berroud, en partenariat avec la société TKM
 • communication, groupe piloté par Renaud Cornu-Emieux avec l'appui d\u2019Alcimed et de notre community manager Régis Gautheron.Un hashtag #DigiGre a été mis en place pour les Acteurs de Digital Grenoble et pour la communication sur les réseaux sociaux.


eco Internet Award 2014

Get your application in for the eco Internet Awards 2014


Welcome Sapphire Networks from Gibraltar at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Sapphire Networks from Gibraltar at DE-CIX. For more...


Welcome Swisscom from Bern at UAE-IX

We would like to welcome our latest customer Swisscom from Bern, Switzerland, at UAE-IX. For more...


Aperezo 26 avec Border 6 et Brocade

L'Aperezo n°26 organisé par Rezopole en partenariat avec Border 6 et Brocade aura lieu le 26 Mars au restaurant Tapeo à partir de 18h00. Venez rencontrer les équipes de Border 6 et Brocade et les professionnels du secteur IT régional autour d'un cocktail dînatoire ! Inscrivez-vous dès maintenant !

Inscription

Inscription à l'Aperezo 26

A propos de Border 6

Border 6 optimise la disponibilité, la performance et les coûts opérationnels des plateformes d’accès Internet haut débit. Depuis 2012, la start-up française développe un contrôleur SDN/BGP qui équipe déjà plus d’une dizaine de portails leaders du web : Rue du Commerce, Seloger.com, Mappy, IMATéléassistance...

A propos de Brocade

Les Datacenters évoluent. Cloud, BYOD, Social Media, Virtualisation... En 2014, ces innovations technologiques impacteront tous les réseaux d'entreprise : du plus petit au plus grand. Les fabrics Ethernet Brocade vous aident à relever les défis liés aux nouvelles applications, nouveaux services, nouveaux équipements et ouvrent la voie au SDN. Quand vous pensez Réseaux, pensez Brocade !

Informations utiles


Aperezo 26 avec Border 6 et Brocade

L'Aperezo n°26 organisé par Rezopole en partenariat avec Border 6 et Brocade aura lieu le 26 Mars au restaurant Tapeo à partir de 18h00. Venez rencontrer les équipes de Border 6 et Brocade et les professionnels du secteur IT régional autour d'un cocktail dînatoire ! Inscrivez-vous dès maintenant !

Inscription

Inscription à l'Aperezo 26

A propos de Border 6

Border 6 optimise la disponibilité, la performance et les coûts opérationnels des plateformes d’accès Internet haut débit. Depuis 2012, la start-up française développe un contrôleur SDN/BGP qui équipe déjà plus d’une dizaine de portails leaders du web : Rue du Commerce, Seloger.com, Mappy, IMATéléassistance...


A propos de Brocade

Les Datacenters évoluent. Cloud, BYOD, Social Media, Virtualisation... En 2014, ces innovations technologiques impacteront tous les réseaux d'entreprise : du plus petit au plus grand. Les fabrics Ethernet Brocade vous aident à relever les défis liés aux nouvelles applications, nouveaux services, nouveaux équipements et ouvrent la voie au SDN. Quand vous pensez Réseaux, pensez Brocade !


Informations utiles


Laurent Alliod, membre du Jury de Pulse Contest

Huawei et La Cuisine du Web organisent le pulse contest, un concours pour PME et Startups autour de trois grandes catégories : big dataville intelligente et électronique / objets connectés. Les organisateurs mettent en jeu 300000 € de dotations repartis dans chaque catégories : 50 000 € pour le 1er, 30 000€ pour le 2e et 15 000 pour le 3e.A noter qu'une dotation spéciale de 15 000 € sera remise par les partenaires presse du concours.
Le pulse contest est destiné aux PME et Startups innovantes selon certaines conditions : le siège doit être en France, formée depuis plus de 18 mois et moins de 8 ans et avoir levé moins de 2 millions d'euros en investissement.

Un jury de professionnels - constitué de Pierre-Henri Dentressangle (Hi Innov), Patrick Bertrand (CEGID), Lionel Médini (LIRIS) et Laurent Alliod, Directeur du Développement de Rezopole - evaluera chaque candidatures selon des critères particuliers tels que les profils des équipes, le plan financier ou encore le marché.

Retrouvez le reglement complet et le calendrier du concours sur www.pulsecontest.com


        Welcome akquinet at DE-CIX Hamburg

We would like to welcome our latest customer akquinet AG from Hamburg, Germany, at DE-CIX...


Le rapport d'activité 2013 de Rezopole est en ligne

Le rapport d'activité 2013 est en ligne. Vous trouverez dans ce document une rétrospective complète des activités et événements de l'année 2013 ainsi que les projets pour 2014. Le rapport est disponible en téléchargement au format PDF à partir de ce lien.
Album photo - Aperezo 25 avec Alturna Networks

L'album photo de l'Aperezo 25 à la brasserie Midi-Minuit, organisé par Rezopole et Alturna Networks, est disponible sur ce lien.

Crédit photos : Alina Petrescu

Aperezo Alturna NetworksAlbum photo - Aperezo 25 avec Alturna Networks

L'album photo de l'Aperezo 25 à la brasserie Midi-Minuit, organisé par Rezopole et Alturna Networks, est disponible sur ce lien.

Crédit photos : Alina Petrescu

Aperezo Alturna NetworksRETN first new reseller for DE-CIX in 2014

We warmly welcome RETN as a new reseller at DE-CIX.RETN is a backbone provider offering...


[NaMeX]: job opportunities

Job title:Account manager
Experience:Mid-senior level
Employment Type:Full time

Job description

 • Identify new business opportunities worldwide, in particular within Italy and Europe
 • Support NaMeX customers and prospects by positioning our services for new business
 • Set sales strategies and managing business complexity
 • Work location: Rome/Italy. Expected travel: 60%


Desired Skills and Experience
 • The applicant must be comfortable working in multinational/multicultural environments
 • Previous sales experience in
 • telecommunication market with a track record of success is desirable
 • Existing industry contacts are desirable
 • Fluent in written and spoken English and Italian
 • Willing to travel


05.03.2014 NIX.CZ has recorded a new peak of data traffic

NIX.CZ, the Czech Internet exchange, recorded a new peak in its data traffic last night. The new record is 271,1 Gbps.


DE-CIX Wins the Judges’ Award at Capacity’s Metro Connect Awards 2014

DE-CIX has won the Capacity Metro Connect Awards 2014’s Judges’ Award. DE-CIX was chosen as...


New discounts and port options for new connections and upgrades at VIX

To facilitate easier migration towards higher connection speeds, the Vienna Internet eXchange...


Welcome three new customers at DE-CIX

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX: Hivane from Paris and Lasotel from...


03.03.2014 The Peering Day conference has begun

Today and tomorrow the second Peering Day conference (odkaz na web) opens its doors for the representatives of ISPs and IXPs from all over Europe. While the last conference was held in Prague, this year's event is hosted by VIX.at and NIX.CZ in Vienna. The first day of the conference is devoted to the RIPE NCC workshop, the second day offers a number of interesting presentations, the closing part of the programme will give room to a panel discussion on Internet Governance. On behlaf of NIX.CZ Zbynek Pospichal will give a presentation on the Secure VLAN project, Regina Fuchsova, the representative of EURid Central region will deliver a speech on IDNs. The representatives on CZ.NIC will talk about their BIRD and Knot DNS implementations.


DE-CIX February newsletter is online

Starting with the big news first: DE-CIX New York has extended its reach to 111 access points in...


27.02.2014 New design of the NIX.CZ user extranet

NIX.CZ is glad to announce that the new graphic design of the extranet has been launched. We hope you will find our new user interface to your liking.


Welcome AS33891 Netzbetrieb at DE-CIX New York

We would like to welcome our latest customer AS33891 Netzbetrieb GmbH from Nuremberg, Germany, at...


New Member connected - Elektronics NS

The Bulgarian telecom operator Elektronika NS is connected to NetIX.

Welcome ELEKTRONICS NS !

====================

IPv4: 193.218.0.78

IPv6: 2001:67c:29f0::4:1624:1

ASN:  41624

AS-SET: as41624 (no as-set)

E-mail: dionisy@elnics.com


New BCIX Peer: MVV Enamic Immobilien GmbH AS62131

MVV Enamic Immobilien GmbH is now active with 100Mbps at BCIX.


New BCIX Peer: MVV Enamic Immobilien GmbH AS62131

MVV Enamic Immobilien GmbH is now active with 100Mbps at BCIX.


Lyon Wants French Tech, la mobilisation continue !

La mobilisation organisée par Lyon Hub Numérique pour la candidature de Lyon au label Métropole French Tech continue. Après la signature du Manifeste Lyon Hub Numérique par plus de 450 personnes, l'écosystème numérique lyonnais se mobilise pour consolider le dossier de candidature de Lyon à la labellisation.


lyon wants french tech

Lyon Hub Numérique propose aux acteurs du numériques et du web, ainsi qu'au startups de remplir un questionnaire pour faire le point sur les forces et faiblesses de la ville et pour dresser un panorama représentatif des acteurs du numérique lyonnais.

Remplir le formulaire

Vous pouvez également soutenir la candidature de Lyon sur #LyonwantsFrenchTech et en rejoignant le Hub LinkedIn.

Plus d'informations

Contact : lyonwantsfrenchtech@grandlyon.org


Lancement du Guichet d'Information Télécom Grenoble

Grenoble Alpes Metropole, en partenariat avec Rezopole, lance le lundi 24 Février le Guichet d'Information Télécom de la métropole grenobloise. Une réunion de présentation de l'outil à 11h00 et un cocktail déjeunatoire à partir de 12h00 ont été prévus à cette occasion.

Le Guichet d'Information Télécom

Le Guichet d'Information Télécom est un service dédié aux entreprises, opérateurs et prestataires de service Télécom, mais aussi aux collectivités locales. Le GIT permet de faire connaître l'offre Télécom d'un secteur géographique, d'accompagner de nouveaux entrepreneurs dans leur démarche d'implantation et de contribuer au développement du Très Haut Débit et réseau d'un territoire.

Plus qu'un outil informatif, cette plateforme est un instrument d'aide à la décision : grâce aux différentes propositions commerciales qu'obtiennent les entreprises utilisatrices, celles-ci ont l'opportunité de faire un choix informé, tout en étant certain d'avoir les moyens Télécom et Réseau nécessaires au bon fonctionnement de leur activité.

Pour plus d'information , visitez : http://grenoble.guichettelecom.com/


Inscription

Afin de vous inscrire, nous vous invitons à écrire à l'adresse nathalie.principe@lametro.frResults: AMS-IX Member/Customer Survey 2013

Every year we ask our members and customers to carry out our customer survey and give us their honest opinion about our services, platform and other activities. This information gives us an idea of what we need to improve and where we can continue in a similar manner.

This year 73 parties completed the survey. Of those, most originate from the Netherlands, Germany and the United Kingdom. Other countries that are being represented include France, Italy, Russia, Argentina, United Arab Emirates and Korea. Almost half of the respondents (40%) are thinking about upgrading in 2014, of which most to a multiple of 10GEs or 100GE.

Parties may have different reasons for connecting to an Internet exchange. Quality of service, the number of connected parties and neutrality & independence have made the top 3, directly followed by number of routes and cost-effectiveness. But how does AMS-IX score on these attributes? AMS-IX has given a full 4 out of 5 points for the number of connected parties, connecting to a stable and future-proof platform and obtaining technical support. Cost-effective means of exchanging traffic and obtaining peering support have scored above 3.5 out of 5 points. The ability to have a say in the Association has been rated almost 3.5 out of 5 points.

To have an AMS-IX membership is for half of the respondents (51%) valuable, however they do not vote. For 37% this membership is very valuable and also actively participates in voting. To the question if respondents would be interested in a SLA stated 24% a yes. This is about the same level as last year. A reason for this low interest could be the high confidence connected parties have in the AMS-IX platform.

All departments at AMS-IX have scored well. Both sales and marketing have achieved above 3 out of 5 points. Member relations and financial support have been rated a 3.5 out of 5 points. But the department that have performed the best, according to the respondents, is the NOC with a full 4 out of 5 points.

Overall AMS-IX has scored well. Let’s try to give the same level of quality or even better to our customers and members this year.


Results: AMS-IX Member/Customer Survey 2013

Every year we ask our members and customers to carry out our customer survey and give us their honest opinion about our services, platform and other activities. This information gives us an idea of what we need to improve and where we can continue in a similar manner.

This year 73 parties completed the survey. Of those, most originate from the Netherlands, Germany and the United Kingdom. Other countries that are being represented include France, Italy, Russia, Argentina, United Arab Emirates and Korea. Almost half of the respondents (40%) are thinking about upgrading in 2014, of which most to a multiple of 10GEs or 100GE.

Parties may have different reasons for connecting to an Internet exchange. Quality of service, the number of connected parties and neutrality & independence have made the top 3, directly followed by number of routes and cost-effectiveness. But how does AMS-IX score on these attributes? AMS-IX has given a full 4 out of 5 points for the number of connected parties, connecting to a stable and future-proof platform and obtaining technical support. Cost-effective means of exchanging traffic and obtaining peering support have scored above 3.5 out of 5 points. The ability to have a say in the Association has been rated almost 3.5 out of 5 points.

To have an AMS-IX membership is for half of the respondents (51%) valuable, however they do not vote. For 37% this membership is very valuable and also actively participates in voting. To the question if respondents would be interested in a SLA stated 24% a yes. This is about the same level as last year. A reason for this low interest could be the high confidence connected parties have in the AMS-IX platform.

All departments at AMS-IX have scored well. Both sales and marketing have achieved above 3 out of 5 points. Member relations and financial support have been rated a 3.5 out of 5 points. But the department that have performed the best, according to the respondents, is the NOC with a full 4 out of 5 points.

Overall AMS-IX has scored well. Let’s try to give the same level of quality or even better to our customers and members this year.


Welcome three new customers at DE-CIX

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX: MVV Enamic Immobilien GmbH from Berlin,...


Discussing Commercial Opportunities in the Caribbean Content Market

Earlier this month, Nico Scheper, Business Development Manager at AMS-IX Caribbean, travelled to the Dominican Republic to attend Capacity Caribbean, an event for the wholesale Caribbean community, of which AMS-IX Caribbean was a sponsor. Besides meeting new parties and existing customers, Nico participated in a panel discussion regarding commercial opportunities in the Caribbean market, together with Oleg Baccovich of Canal+ Caraibes, Spencer Thomas of National Telecommunications Regulatory Commission of Grenada, Shermon Osepa of Internet Society and Vicky Coelho of Logic Bemuda.

“Since the presence of AMS-IX Caribbean in the Caribbean area the commercial opportunities have grown considerably”, Nico explained during the panel discussion. “Following Google’s and Akamai’s connection to the exchange platform, content of these providers is available on a much shorter distance, having resulted in a better user experience and at the same time in demand of Internet connections and higher broadband packages”.

Even though other attendees confirmed the commercial opportunities in the region also concerns about net neutrality and disruptive business models exist. “I have noticed that people are looking for ways to commercially deal with ‘over the top’ services. Agreements about possible solutions are still underway.”

Nico missed a good definition of Caribbean content during the panel discussion. “Discussions about content tended to focus too much on the production and distribution of local Caribbean content while most content used in this region is popular international content. So a good subject for a panel discussion at next year’s Capacity Caribbean event would be what people define as Caribbean content.”


AMS-IX New York Receives Open-IX Certification

AMS-IX New York has received the IXP Open-IX certification for the New York/New Jersey metropolitan statistical area. With this qualification from the Open-IX Association (OIX), AMS-IX New York becomes one of the first OIX certified neutral and distributed Internet exchanges in North America.

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors, and other market parties that encourages the development of the neutral and distributed Internet Exchange model in the US.

All interested datacenter parties and Internet exchanges can adopt Open-IX standards and apply for certification. Becoming certified signifies that parties are not only adopting the standards but Open-IX has jointly certified the operations and provides its members with the right to utilize its certification marks so that the public can easily identify an OIX Internet exchange or datacenter and enjoy the additional benefits.

The technical requirements for Open-IX certification have been set by the IXP Standards Committee of the Open-IX Association, lead by AMS-IX’s CTO Henk Steenman. These include requirements regarding neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations. AMS-IX New York has met all criteria and has received the IXP OIX-1 Certification for the New York / New Jersey metropolitan area. AMS-IX New York is currently deployed in Digital Realty’s 111th 8th datacenter and will soon operate from DuPont Fabros Technology (Piscataway New Jersey), Sabey’s Intergate Manhattan datacenter (375 Pearl Street) and the new 325 Hudson Street interconnection facility.

To receive the IXP OIX-1 Certification AMS-IX New York also needed to have a customer advisory board to help provide feedback and guidance on customer related matters. Part of this board is Aaron Hughes, Founder & CEO of 6connect. "This role gives me the opportunity to support the Open-IX initiative and help AMS-IX New York to further growing its business."

“We are very pleased to be certified by the Open-IX Association,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “This certification underlines our expertise and track record in building and deploying neutral Internet exchanges. By meeting the OIX Standards we expect to quickly increase our US customer base, and therefore increase the value of the exchange. That Aaron is willing to support us by being part of AMS-IX New York’s customer advisory board is greatly appreciated. This certification also acts as a first step for expansion of AMS-IX USA to other US metropolitan areas.”


AMS-IX New York Receives Open-IX Certification

AMS-IX New York has received the IXP Open-IX certification for the New York/New Jersey metropolitan statistical area. With this qualification from the Open-IX Association (OIX), AMS-IX New York becomes one of the first OIX certified neutral and distributed Internet exchanges in North America.

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors, and other market parties that encourages the development of the neutral and distributed Internet Exchange model in the US.

All interested datacenter parties and Internet exchanges can adopt Open-IX standards and apply for certification. Becoming certified signifies that parties are not only adopting the standards but Open-IX has jointly certified the operations and provides its members with the right to utilize its certification marks so that the public can easily identify an OIX Internet exchange or datacenter and enjoy the additional benefits.

The technical requirements for Open-IX certification have been set by the IXP Standards Committee of the Open-IX Association, lead by AMS-IX’s CTO Henk Steenman. These include requirements regarding neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations. AMS-IX New York has met all criteria and has received the IXP OIX-1 Certification for the New York / New Jersey metropolitan area. AMS-IX New York is currently deployed in Digital Realty’s 111th 8th datacenter and will soon operate from DuPont Fabros Technology (Piscataway New Jersey), Sabey’s Intergate Manhattan datacenter (375 Pearl Street) and the new 325 Hudson Street interconnection facility.

To receive the IXP OIX-1 Certification AMS-IX New York also needed to have a customer advisory board to help provide feedback and guidance on customer related matters. Part of this board is Aaron Hughes, Founder & CEO of 6connect. "This role gives me the opportunity to support the Open-IX initiative and help AMS-IX New York to further growing its business."

“We are very pleased to be certified by the Open-IX Association,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “This certification underlines our expertise and track record in building and deploying neutral Internet exchanges. By meeting the OIX Standards we expect to quickly increase our US customer base, and therefore increase the value of the exchange. That Aaron is willing to support us by being part of AMS-IX New York’s customer advisory board is greatly appreciated. This certification also acts as a first step for expansion of AMS-IX USA to other US metropolitan areas.”


AMS-IX New York Receives Open-IX Certification

AMS-IX New York has received the IXP Open-IX certification for the New York/New Jersey metropolitan statistical area. With this qualification from the Open-IX Association (OIX), AMS-IX New York becomes one of the first OIX certified neutral and distributed Internet exchanges in North America.

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors, and other market parties that encourages the development of the neutral and distributed Internet Exchange model in the US.

All interested datacenter parties and Internet exchanges can adopt Open-IX standards and apply for certification. Becoming certified signifies that parties are not only adopting the standards but Open-IX has jointly certified the operations and provides its members with the right to utilize its certification marks so that the public can easily identify an OIX Internet exchange or datacenter and enjoy the additional benefits.

The technical requirements for Open-IX certification have been set by the IXP Standards Committee of the Open-IX Association, lead by AMS-IX’s CTO Henk Steenman. These include requirements regarding neutrality, openness, service offering, infrastructure and operations. AMS-IX New York has met all criteria and has received the IXP OIX-1 Certification for the New York / New Jersey metropolitan area. AMS-IX New York is currently deployed in Digital Realty’s 111th 8th datacenter and will soon operate from DuPont Fabros Technology (Piscataway New Jersey), Sabey’s Intergate Manhattan datacenter (375 Pearl Street) and the new 325 Hudson Street interconnection facility.

To receive the IXP OIX-1 Certification AMS-IX New York also needed to have a customer advisory board to help provide feedback and guidance on customer related matters. Part of this board is Aaron Hughes, Founder & CEO of 6connect. "This role gives me the opportunity to support the Open-IX initiative and help AMS-IX New York to further growing its business."

“We are very pleased to be certified by the Open-IX Association,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “This certification underlines our expertise and track record in building and deploying neutral Internet exchanges. By meeting the OIX Standards we expect to quickly increase our US customer base, and therefore increase the value of the exchange. That Aaron is willing to support us by being part of AMS-IX New York’s customer advisory board is greatly appreciated. This certification also acts as a first step for expansion of AMS-IX USA to other US metropolitan areas.”


13 des 18 DataCenters commerciaux lyonnais sont raccordés sur LyonIX

Rezopole a réalisé en Open Street Map une carte des DataCenters de la région lyonnaise. Sur un total de 18 Datacenters, 13 sont membres interconnectés sur l'infrastructure Internet LyonIX. 

"Le fait que la majorité des DCs lyonnais soient connectés sur LyonIX prouve bien que la présence d'un noeud d'échange (IXP) est importante pour le bon développement de la filière numérique d'un territoire. L'activité des DataCenters continuent de s'étendre sur Lyon, et la région Rhône-Alpes avec non seulement des extensions dans les centres existants, mais aussi avec de nouveaux projets de centres d'hébergement informatiques qui devraient voir le jour dans les mois à venir sur tout le territoire régional. On assiste d'ailleurs au même phénomène sur les autres villes où Rezopole a créer des IXP dans la région Rhône-Alpes : Grenoble, St Etienne, Valence. Tous les Datacenters viennent également se connecter sur nos noeuds d'échange locaux" déclare Samuel Triolet, directeur de Rezopole.

See full screen

Les data centers connectés sur LyonIX sont :

Business Geografic, CFI_SHD, Colt, Completel, DCforData, Elb Netissime, Fmi, Lasotel, Maxnod, One System, SFR, Volvo IT.


13 des 18 DataCenters commerciaux lyonnais sont raccordés sur LyonIX

Rezopole a réalisé en Open Street Map une carte des DataCenters de la région lyonnaise. Sur un total de 18 Datacenters, 13 sont membres interconnectés sur l'infrastructure Internet LyonIX. 

"Le fait que la majorité des DCs lyonnais soient connectés sur LyonIX prouve bien que la présence d'un noeud d'échange (IXP) est importante pour le bon développement de la filière numérique d'un territoire. L'activité des DataCenters continuent de s'étendre sur Lyon, et la région Rhône-Alpes avec non seulement des extensions dans les centres existants, mais aussi avec de nouveaux projets de centres d'hébergement informatiques qui devraient voir le jour dans les mois à venir sur tout le territoire régional. On assiste d'ailleurs au même phénomène sur les autres villes où Rezopole a créer des IXP dans la région Rhône-Alpes : Grenoble, St Etienne, Roanne. Tous les Datacenters viennent également se connecter sur nos noeuds d'échange locaux" déclare Samuel Triolet, directeur de Rezopole.

See full screen


DE-CIX Scales Its New York Internet Exchange to 111 Access Sites

DE-CIX secures access to dark fiber assets and dramatically increases reach of its New York Apollon...


Welcome Naver Business Platform from Korea at DE-CIX New York

We would like to welcome our latest customer Naver Business Platform from Seongnam-si, Gyeonggi-do,...


Aicent Lifts IPX Peering To New Heights With New Dual 10GE Connection at AMS-IX

Aicent, the world’s leading multi-service IPX of mobile data network services and solutions for mobile carriers globally, has announced that its IPX peering connection at AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) has now grown to dual 10GE peering connections, a world first in the IPX peering history. This is a major milestone in the growth of LTE roaming data and demonstrates Aicent's global leadership in driving data roaming in the world of LTE.

Highlights

With the continued growth of mobile subscribers worldwide and rapid adoption of next generation mobile services such as LTE and VoLTE, the need for greater capacity to handle the increase in data transported between mobile networks is becoming progressively more critical. As a leading roaming hub, Aicent’s quality of service and continued capacity growth on a global level relies heavily on the establishment of high capacity and secure data connections.

As a trusted GRX peering location for not only Aicent, but all GRX providers for over the last ten years, AMS-IX has proven itself as a supplier of stable, fast and cost-effective Internet services making it a secure choice for Aicent when deciding to further expand its IPX capacity.

As the first IPX provider to move to a dual 10GE capacity, Aicent now leads the world in roaming exchange traffic with the largest amount of data capacity.

Supporting quotes

Job Witteman, Chief Executive Officer (CEO), AMS-IX
“We are pleased that Aicent, one of the foremost mobile interconnects, has decided to upgrade their Inter-IPX connectivity towards AMS-IX. This first redundant 10GE IPX peering connection will definitely help them to handle expected traffic growth with roaming over LTE. The connection also demonstrates Aicent’s trust in the robustness and cost-effectiveness of the neutral AMS-IX platform as the main IPX peering point. Together with IPX providers, such as Aicent, we can continue to work on making IPX the modus operandi for the roll out and interconnection of next generation mobile services and networks.”

Vivian Ding, Vice President, Operations Aicent, Inc.
“With AMS-IX’s support for dedicated GRX/IPX peering along with an extensive peering network, Aicent is able to support a wide range of peering customers through a broad, secure, and fast connection. By doubling our capacity with AMS-IX we have broadened our capabilities to provision next generation services including content delivery and VoLTE for the carrier, enterprise and consumer markets.”


Aicent Lifts IPX Peering To New Heights With New Dual 10GE Connection at AMS-IX

Aicent, the world’s leading multi-service IPX of mobile data network services and solutions for mobile carriers globally, has announced that its IPX peering connection at AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) has now grown to dual 10GE peering connections, a world first in the IPX peering history. This is a major milestone in the growth of LTE roaming data and demonstrates Aicent's global leadership in driving data roaming in the world of LTE.

Highlights

With the continued growth of mobile subscribers worldwide and rapid adoption of next generation mobile services such as LTE and VoLTE, the need for greater capacity to handle the increase in data transported between mobile networks is becoming progressively more critical. As a leading roaming hub, Aicent’s quality of service and continued capacity growth on a global level relies heavily on the establishment of high capacity and secure data connections.

As a trusted GRX peering location for not only Aicent, but all GRX providers for over the last ten years, AMS-IX has proven itself as a supplier of stable, fast and cost-effective Internet services making it a secure choice for Aicent when deciding to further expand its IPX capacity.

As the first IPX provider to move to a dual 10GE capacity, Aicent now leads the world in roaming exchange traffic with the largest amount of data capacity.

Supporting quotes

Job Witteman, Chief Executive Officer (CEO), AMS-IX
“We are pleased that Aicent, one of the foremost mobile interconnects, has decided to upgrade their Inter-IPX connectivity towards AMS-IX. This first redundant 10GE IPX peering connection will definitely help them to handle expected traffic growth with roaming over LTE. The connection also demonstrates Aicent’s trust in the robustness and cost-effectiveness of the neutral AMS-IX platform as the main IPX peering point. Together with IPX providers, such as Aicent, we can continue to work on making IPX the modus operandi for the roll out and interconnection of next generation mobile services and networks.”

Vivian Ding, Vice President, Operations Aicent, Inc.
“With AMS-IX’s support for dedicated GRX/IPX peering along with an extensive peering network, Aicent is able to support a wide range of peering customers through a broad, secure, and fast connection. By doubling our capacity with AMS-IX we have broadened our capabilities to provision next generation services including content delivery and VoLTE for the carrier, enterprise and consumer markets.”


Welcome Telecom Egypt from Cairo at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Telecom Egypt from Cairo, Egypt, at DE-CIX.For more...


Aperezo n°25 avec Alturna Networks

L'Aperezo n°25 organisé par Rezopole en partenariat avec Alturna Networks aura lieu le 27 Février à la Brasserie Midi Minuit, à Lyon 02, à partir de 18h00. Venez rencontrer l'équipe Alturna et les professionnels du secteur IT régional autour d'un cocktail dînatoire ! Inscrivez-vous dès maintenant !

Inscription Aperezo 25

Je m'inscris à l'Aperezo n°25

A propos d'Alturna Networks


Les achats d’équipements réseau/optiques peuvent être des investissements stratégiques pour votre entreprise. Alturna peut vous démontrer son professionnalisme et son efficacité dans ce domaine. De nombreux opérateurs télécom, intégrateurs et ISP nous font déjà confiance pour leurs réseaux les plus critiques.

OSEZ économiser sans sacrifier la qualité : le Refurb en « lifetime », c'est mieux que du Neuf !

Pour en savoir plus

www.alturnanetworks.com

www.rezopole.net/fr/events-rezopole/aperezo

Plan d'accès


Aperezo n°25 avec Alturna Networks

L'Aperezo n°25 organisé par Rezopole en partenariat avec Alturna Networks aura lieu le 27 Février à la Brasserie Midi Minuit, à Lyon 02, à partir de 18h00. Venez rencontrer l'équipe Alturna et les professionnels du secteur IT régional autour d'un cocktail dînatoire ! Inscrivez-vous dès maintenant !

Inscription Aperezo 25

Je m'inscris à l'Aperezo n°25

A propos d'Alturna Networks


Les achats d’équipements réseau/optiques peuvent être des investissements stratégiques pour votre entreprise. Alturna peut vous démontrer son professionnalisme et son efficacité dans ce domaine. De nombreux opérateurs télécom, intégrateurs et ISP nous font déjà confiance pour leurs réseaux les plus critiques.

OSEZ économiser sans sacrifier la qualité : le Refurb en « lifetime », c'est mieux que du Neuf !

Pour en savoir plus

www.alturnanetworks.com

www.rezopole.net/fr/events-rezopole/aperezo

Plan d'accès


Internet et réseaux sociaux : les grands chiffres 2014

L'agence de communication digitale Novius, membre de Rezopole, a réalisé une vidéo qui présente les grands chiffres et tendances de l'Internet et des réseaux sociaux pour 2014. Regardez la vidéo pour voir combien de temps passent les internautes français sur les réseaux sociaux, quelles sont les nouvelles applications et pratiques, quelle est l'évolution du streaming, des objets connectés et de l'économie collaborative, ainsi que d'autres tendances Internet en 2014.


Read the DE-CIX January newsletter now online

2013 was a year of one milestone after the other: the past year brought us a customer growth record...


IPv6 Congress 2014: Take advantage of the special bright-and-early Early Bird Price until February 15

Register for this year’s IPv6 Congress by February 15, 2014 to take make the most of our special...


IPv6 Congress 2014: Take advantage of the special bright-and-early Early Bird Price until February 15

Register for this year’s IPv6 Congress by February 15, 2014 to take make the most of our special...


Deutsche Bahn: City-Ticket für mobile Kunden

Bislang mussten Bahn-Kunden, die ein Handy-Ticket im...


Spionage: Auch Kanada hört mit

Passagiere, die sich am Flughafen ins kostenfrei W-LAN...


Jekaterinburg: Ural Airlines übernimmt LH-Route

Ab München wird Ural Airlines künftig direkt nach...


Meininger-Hotels: Verstärkung für den Verkauf

Der 42-jährige Michael Börner wird der zweite...


MICE: Bloggen für Malta

Drei Kommunikationsabsolventen nehmen die...


Reisekosten-Abrechnung: CWT rollt KDS Neo aus

Das neue System soll den Kunden Reisepläne von Tür zu...


Accor: Bazin besorgt sich frisches Kapital

Investieren und ins Risiko gehen, so lautet die neue...


Praxistag Geschäftsreisen: Erster Termin 2014 am 3. Juni

Auch dieses Jahr laden BizTravel und VDR wieder zu zwei...


Alitalia: Chancen auf Einstieg von Etihad steigen

Etihad steht offenbar kurz vor einem Einstieg bei...


Berlin: BER soll 440 Mill. Euro teurer werden

Wochenlang gab es keine neuen Meldungen mehr zu den...


Lufthansa: Deutsche Bank drängt auf Nachfolger

Die Lufthansa lasse sich ungewöhnlich viel Zeit für die...


03.02.2014 The NIX.CZ Association has launched a new project that will make Czech Internet safer

  Prague, February 3rd - ACTIVE 24, CESNET, CZ.NIC, Dial Telecom, Seznam.cz and Telefónica Czech Republic are the six companies that joined the new project called Secure VLAN. It is designed to help to cope with the DoS and DDoS attacks which are targeting the popular Internet services in the Czech Republic. The Secure VLAN project has home to existence on the NIX.CZ platform as a reaction to massive DoS attacks of March 2013. By joining the project, these companies clearly indicate their intention to make Czech Internet safer for their customers. Currently, there are other companies preparing to join the project too.   “Naturally, for a significant number of companies connected to NIX.CZ it is their key Czech customers that matter the most. During attacks it becomes impossible for affected customers to connect to important Internet services. In an event of such an attack a company joined in the project has a possibility to maintain a connection through the Secure VLAN and provide access to services thanks to other companies joined in the Secure VLAN project and this is the basic idea of the project.” explains Martin Semrád, the director of the NIX.CZ Association.   A participation in the project is subject to a number of conditions set in the Terms which must be fulfilled by each company wishing to join the project. For example, the company must be connected to NIX.CZ for a certain time period prior to joining the project, it must be trustworthy and it has to actively participate at the Working groups.   “To become a member of the Secure VLAN  a company must have a first-rate level of technology. Potential participants must fulfil strict security conditions and they have to make adjustments of their networks, such as implement safety measures against IP spoofing, which is the most common method to hide the true origin of DoS attacks.” adds Adam Golecký, the technical director of the Czech peering node.   The Secure VLAN is governed by its members, who are fully independent from NIX.CZ and have a full autonomy in their decisions. The project started to emerge last year and the representatives of the NIX.CZ Association have been discussing it on a number of Working groups and meetings.   “I am firmly convinced that a membership in such a project will become vital for companies that provide connection for important services, these need to maintain an uninterrupted connection even in the most critical moments. For many this step will mean a financial investment which will however return in a bigger marketing potential due to the membership in such a project.” says Martin Semrád.


Eurostar: Gemeinsames Angebot mit der DB

Eurostar und die Deutsche Bahn wollen künftig ein...


CWT-Studie: Reisende verstärkt im Fokus

Travel Manager achten 2014 vor allem auf Kostensenkungen...


Germania: Nach Beirut im Sommer häufiger

Der unabhängige deutsche Charter und Linien-Carrier...


Köln/Bonn: Neue Klage wegen Nachtflugverbot

Der Streit das nicht vorhandene Nachtflugverbot geht in...


Mélia Hotels: In Wien jetzt ganz oben

Die spanische Hotelkette Mélia eröffnet im Februar ihr...


Deutsche Bahn: Mehr Sicherheitskräfte geplant

Mehr Manpower: Die Bahn will künftig stärker gegen...


KDS: Premiere für neues Abrechnungs-Tool

Das französische IT-Unternehmen KDS hat ein neues...


Neue fvw als E-Paper: Hiermit kommen Sie ins Gespräch

Über diese Menschen spricht die Branche. Lesen Sie, was...


Siemens: Eicke folgt auf Stammnitz

Der größte Firmenkunde im Reisemarkt besetzt sein Travel...


eco at CeBIT

With a focus on Datability, CeBIT 2014 will take place from 10 to 14 March in Hannover. Datability...


Welcome IP Telecom Bulgaria from Bulgaria at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer IP Telecom Bulgaria from Burgas, Bulgaria, at...


Abu Dhabi: Mal schnell die Moschee besichtigen

Die Tourismusbehörde von Abu Dhabi wirbt mit einer neuen...


Delta: Sicherheitsvideo erinnert an die 80er

Viele Airlines wollen die Aufmerksamkeit ihrer Gäste mit...


Delta: Sicherheits-Video erinnert an die 80er

Viele Airlines wollen die Aufmerksamkeit ihrer Gäste mit...


Luftverkehr: Lotsenstreik geht weiter

In mehreren europäischen Ländern legen die Fluglotsen...


Luftverkehr (Update): Lotsenstreik geht weiter

In mehreren europäischen Ländern legen die Fluglotsen...


Le réseau Bouygues Telecom s'est interconnecté sur le noeud d'échange LyonIX

Bouygues Telecom a interconnecté son réseau sur le nœud d'échange Internet LyonIX, afin de pouvoir gérer le trafic en forte croissance qui passe par Lyon à travers une infrastructure locale et fournir un Internet plus rapide à ses clients lyonnais. Grâce à cette interconnexion, Bouygues Telecom pourra faire du peering (échange de données) avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux présents sur le nœud d'échange rhône-alpin.

Les bénéfices de l'interconnexion

Connecté sur un port 10 Gbp/s au point de présence LyonIX 2, Bouygues Telecom a désormais un accès direct aux acteurs présents, tels que SFR, Numéricable, SPIE Communications, l'AFNIC, Cegid, Centre de Congrès de Lyon, DCforDATA, Maxnod, SHD, FMI, Eolas, Jaguar Network, Lasotel, LDLC, Novius, Renater, et autres.

« Notre raccordement à LyonIX, qui est une référence parmi les points d’échange français, va permettre à nos clients fixe de la région Lyonnaise de bénéficier d’une qualité de service optimale lors de l’accès aux contenus et services disponibles sur ce point d’échange.» affirme Bocar KANE, Responsable Peering chez Bouygues Télécom.

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse de l'espace presse.


Registration for the CEE Peering Day

On March 3th and 4th 2014 VIX.at and NIX.cz invite to the CEE Peering Day in Vienna. Details about...


eco Statement on the New Internet Steering Committee

“The establishment of a steering committee for the Internet and the Digital Agenda is an important...


Lufthansa City Center: Umsatzrekord beimFirmengeschäft

Das Geschäft mit den Firmenkunden erreicht bei den...


United Airlines: Sonder-Betreuung in Newark

Am großen Hub Newark bietet United Airlines nun mehr...


BER: Teileröffnung soll bald kommen

BER-Chef Hartmut Mehdorn verbreitete im...


Peering in the Middle East: 2nd Middle East Peering Forum and MENOG 14

In March, the peering community will once again meet in Dubai for the second Middle East Peering...


Peering in the Middle East: 2nd Middle East Peering Forum and MENOG 14

In March, the peering community will once again meet in Dubai for the second Middle East Peering...


Hotelpreise: Hannover ist die teuerste Messestadt

Fachmessen in Deutschland locken nicht nur zahlreiche...


DRV-Studie: Gutes Reisemanagement bindet Fachkräfte

Wie eine aktuelle Studie des DRV zeigt, spielt ein...


DRV-Studie: Gutes Reise-Management bindet Fachkräfte

Wie eine aktuelle Studie des DRV zeigt, spielt ein...


Rumänien: Carpatair ist zahlungsunfähig

Die Airline ist tief in die roten Zahlen geraten,...


Asiana Airlines: Business-Class-Special nach Asien

Die koreanische Fluggesellschaft senkt ihre Preise für...


DRV: Vorndran vertritt Business Traveller

Stefan Vorndran ist kooptiertes Mitglied im Vorstand des...


Luftverkehr: Lotsenstreik sorgt für Flugausfälle

Zwar verzichten Fluglotsen in Deutschland heute auf...


Indien: Startklar für Riesen-Airbus

Lufthansa und andere Airlines dürfen künftig mit dem...


Condor: Weniger Flüge ab Frankfurt

Für die Ferienfluggesellschaft Condor verliert der...


Air France-KLM: Aktion für deutsche Lounges

Die Neueröffnung ihrer Lounge am Flughafen München nimmt...


Air France-KLM: Aktion für deutsche Lounges

Die Neueröffnung ihrer Lounge am Flughafen München nimmt...


Luftverkehr: Flughäfen erwarten mehr Passagiere

Der Flughafen-Verband ADV freut sich über gute...


Luftverkehr: Flughäfen erwarten mehr Passagiere

Der Flughafen-Verband ADV freut sich über gute...


Deutsche Wirtschaft: Ifo-Geschäftsklima weiter heiter

Die Stimmung bei den Entscheidern in den deutschen...


Deutsche Wirtschaft: Ifo-Geschäftsklima weiter heiter

Die Stimmung bei den Entscheidern in den deutschen...


eco Internet Award 2014

Applications have opened. Companies can apply in nine categories until 31 March eco will present...


fvw OMDay: Tomorrow-Focus-Chef hält die Keynote

Mit Toon Bouten hält einer der profiliertesten Kenner...


fvw OMDay: Tomorrow-Focus-Chef hält die Keynote

Mit Toon Bouten hält einer der profiliertesten Kenner...


Airplus: Roland Kern ist neuer Geschäftsführer

Der 48-Jährige tritt die Nachfolge von Klaus Busch an....


Airplus: Roland Kern ist neuer Geschäftsführer

Der 48-Jährige tritt die Nachfolge von Klaus Busch an....


London-Heathrow: Terminal 2 öffnet im Juni

Es trägt den Namen der Queen und soll alle Mitglieder...


London-Heathrow: Terminal 2 öffnet im Juni

Es trägt den Namen der Queen und soll alle Mitglieder...


First triple: Anexia has connected to DE-CIX Frankfurt, UAE-IX in Dubai, and DE-CIX New York

Customers can now connect to DE-CIX Exchanges in three different geographical and strategically...


Lufthansa: Franz verteidigt Germanwings

Der scheidende Lufthansa-Chef Christoph Franz wehrt sich...


Lufthansa: Franz verteidigt Germanwings

Der scheidende Lufthansa-Chef Christoph Franz wehrt sich...


USA: Tödliche Fundstücke am Flughafen

Schusswaffen, Handgranaten und eine Sprengstoffweste:...


Traffic at NetIX platform reaches 100G

The company is among top 20 European platforms for traffic exchange

100G.png

NetIX is the first platform in the region to reach 100G and that was achieved in less than a year and a half from launch. This is very short period compared to the rest of the providers in the region who even after five to seven years from start have not managed to reach that level of traffic. NetIX is now among the


27.01.2014 Special RIPE NCC workshop for Peering Day attendees

The second annual Peering Day conference which will take place in Vienna on March 3rd and 4th will host a special RIPE NCC workshop the day before the conference. Those who are interested are invited to register at www.peeringday.eu. The workshop has capacity for 40 attendees, while the conference itself, organised by NIX.CZ and VIX.at, two regional Internet exchanges, is ready to host up to 250 guests. Detailed information on the conference programme is available on the conference website. Entry is free for registered guests.


Welcome Box.com from Los Altos at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Box.com from Los Altos, California, USA, at...


Welcome Svyazinform from Moscow at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Svyazinform from Moscow, Russia, at DE-CIX.For more...


SFR optimise son réseau en 10Gb/s sur l'infrastructure LyonIX

SFR a upgradé ses équipements en 10Gb/s sur infrastructure Internet LyonIX, afin de gérer le trafic en forte croissance qui passe par Lyon.
SFR, connecté depuis 2006 sur l'infrastructure de Rezopole en 1Gb/s, est passé à l'étape suivante, et a configuré son réseau en 10Gb/s. Cela lui permettra de bénéficier d'un débit 10 fois plus important, ce qui aura un impact positif sur la connexion Internet des utilisateurs et clients.

« Pour SFR, il est important d'être proche de ses clients et de leur délivrer le meilleur service en proximité afin qu'ils puissent développer leur business en toute sérénité. Il était important pour nous d'upgrader par avance vers 10 Gbs car nous constatons depuis quelques mois une forte croissance du trafic local. » affirme Gilles-François Notari, Responsable Peering chez SFR.


Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse de l'espace presse.


Stolen Access Data from 16 Million Internet Users Discovered: German Federal Office for Information Security

During the recent examination of a botnet, the Federal Office for Information Security in Germany...


Welcome 1WorldSync from Cologne at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer 1WorldSync from Cologne, Germany, at...


NL-ix Backbone hits 500Gbit/s

This week the NL-ix Internet Exchange platform exceeded the 500 Gb traffic level for the first time in history!

With this milestone NL-ix is now scored as the global number 7 IXP looking at traffic levels, while being ranked as number 5 counting the number of connected members (source: http://www.pch.net/ixpdir).

This impressive traffic increase is mainly caused by a significant growth in video-traffic, and the recent introduction of 100 Gb ports at NL-ix.


List of AMS-IX Gold & Silver Partners Announced

AMS-IX can announce that eight of its reselling partners are qualified Gold or Silver Partner. Parties who are allowed to use the name AMS-IX Gold Partner are Atrato IP Networks, Equinix, EvoSwitch, Hutchison Global Communications (HGC) and IX Reach. AMS-IX Silver Partners are FiberRing, Liazo and Rascom

AMS-IX’s reselling partners have been bringing in a lot of new customers the past few years. To therefore further increase partner involvement and to reward successful partners, AMS-IX has introduced a revised partner program last October with new partner levels: Gold Partner, Silver Partner and Partner. 

To qualify as Gold Partner, partners had to sell more than 14 applications or 60GE (Gigabit Ethernet) of port capacity in 2013. To become Silver Partner, partners had to sell over 5 applications or 30GE of port capacity. 

For 2014, AMS-IX has set up new conditions for becoming a Gold or Silver Partner. To qualify for the first status, resellers have to sell more than 20 applications or 100GE of port capacity. For our colocation partners the selling capacity needs to be 300GE. To be named Silver partner, resellers have to sell more than 10 applications or 50GE of port capacity, which is 150GE for our colocation partners. 

If other AMS-IX reselling partners reach the Gold or Silver level this year they also will be upgraded. The status is valid until the end of 2014. In January 2015 AMS-IX will review again who can be named Gold or Silver Partner.

For a full list of our partners go to this page


List of AMS-IX Gold & Silver Partners Announced

AMS-IX can announce that eight of its reselling partners are qualified Gold or Silver Partner. Parties who are allowed to use the name AMS-IX Gold Partner are Atrato IP Networks, Equinix, EvoSwitch, Hutchison Global Communications (HGC) and IX Reach. AMS-IX Silver Partners are FiberRing, Liazo and Rascom

AMS-IX’s reselling partners have been bringing in a lot of new customers the past few years. To therefore further increase partner involvement and to reward successful partners, AMS-IX has introduced a revised partner program last October with new partner levels: Gold Partner, Silver Partner and Partner. 

To qualify as Gold Partner, partners had to sell more than 14 applications or 60GE (Gigabit Ethernet) of port capacity in 2013. To become Silver Partner, partners had to sell over 5 applications or 30GE of port capacity. 

For 2014, AMS-IX has set up new conditions for becoming a Gold or Silver Partner. To qualify for the first status, resellers have to sell more than 20 applications or 100GE of port capacity. For our colocation partners the selling capacity needs to be 300GE. To be named Silver partner, resellers have to sell more than 10 applications or 50GE of port capacity, which is 150GE for our colocation partners. 

If other AMS-IX reselling partners reach the Gold or Silver level this year they also will be upgraded. The status is valid until the end of 2014. In January 2015 AMS-IX will review again who can be named Gold or Silver Partner.

For a full list of our partners go to this page


AMS-IX New York Selects Zayo as Fiber Provider

International Bandwidth Infrastructure provider Zayo Group, LLC (“Zayo”), has been selected by AMS-IX USA Inc. to supply fiber connectivity between the multiple data centers in the United States where AMS-IX New York operates its Internet peering platform. The U.S. exchange platform builds on AMS-IX’s successful Internet Exchange model in Europe, allowing multiple Internet service providers, content owners, cloud companies, and other Internet-related companies to efficiently and cost-effectively interconnect via an open peering fabric.

Zayo will provide dark fiber and Layer 2 connectivity for Internet Exchange customers using the Digital Realty data center in New York (111 8th St., Manhattan), DuPont Fabros Technology’s NJ1 data center in New Jersey (101 Possumtown Rd., Piscataway), Sabey Data Centers (375 Pearl St., Manhattan), and the 325 Hudson interconnection facility. Zayo’s fiber network will allow AMS-IX New York to have a direct flow of traffic between its major peering points of presence, with the fewer network hops supporting faster transportation of data.

“Providing connectivity for AMS-IX New York’s initial deployment brings the ease of the European peering model to our customers in the U.S.,” says Max Clauson, vice president of IP Services at Zayo Group.

“Zayo’s extensive network reach, especially into major data centers, made the provider our first choice to deliver interconnectivity between AMS-IX New York’s points of presence,” says Henk Steenman, Chief Technical Officer at AMS-IX. “The scalability of the dark fiber product enables Zayo to meet our needs as the exchange develops.”

This new exchange is part of AMS-IX’s global deployment of peering platforms. AMS-IX plans to deploy distributed Internet Exchanges in the Chicago and Silicon Valley markets in the first and second quarters of 2014.


AMS-IX New York Selects Zayo as Fiber Provider

International Bandwidth Infrastructure provider Zayo Group, LLC (“Zayo”), has been selected by AMS-IX USA Inc. to supply fiber connectivity between the multiple data centers in the United States where AMS-IX New York operates its Internet peering platform. The U.S. exchange platform builds on AMS-IX’s successful Internet Exchange model in Europe, allowing multiple Internet service providers, content owners, cloud companies, and other Internet-related companies to efficiently and cost-effectively interconnect via an open peering fabric.

Zayo will provide dark fiber and Layer 2 connectivity for Internet Exchange customers using the Digital Realty data center in New York (111 8th St., Manhattan), DuPont Fabros Technology’s NJ1 data center in New Jersey (101 Possumtown Rd., Piscataway), Sabey Data Centers (375 Pearl St., Manhattan), and the 325 Hudson interconnection facility. Zayo’s fiber network will allow AMS-IX New York to have a direct flow of traffic between its major peering points of presence, with the fewer network hops supporting faster transportation of data.

“Providing connectivity for AMS-IX New York’s initial deployment brings the ease of the European peering model to our customers in the U.S.,” says Max Clauson, vice president of IP Services at Zayo Group.

“Zayo’s extensive network reach, especially into major data centers, made the provider our first choice to deliver interconnectivity between AMS-IX New York’s points of presence,” says Henk Steenman, Chief Technical Officer at AMS-IX. “The scalability of the dark fiber product enables Zayo to meet our needs as the exchange develops.”

This new exchange is part of AMS-IX’s global deployment of peering platforms. AMS-IX plans to deploy distributed Internet Exchanges in the Chicago and Silicon Valley markets in the first and second quarters of 2014.


AMS-IX New York Selects Zayo as Fiber Provider

International Bandwidth Infrastructure provider Zayo Group, LLC (“Zayo”), has been selected by AMS-IX USA Inc. to supply fiber connectivity between the multiple data centers in the United States where AMS-IX New York operates its Internet peering platform. The U.S. exchange platform builds on AMS-IX’s successful Internet Exchange model in Europe, allowing multiple Internet service providers, content owners, cloud companies, and other Internet-related companies to efficiently and cost-effectively interconnect via an open peering fabric.

Zayo will provide dark fiber and Layer 2 connectivity for Internet Exchange customers using the Digital Realty data center in New York (111 8th St., Manhattan), DuPont Fabros Technology’s NJ1 data center in New Jersey (101 Possumtown Rd., Piscataway), Sabey Data Centers (375 Pearl St., Manhattan), and the 325 Hudson interconnection facility. Zayo’s fiber network will allow AMS-IX New York to have a direct flow of traffic between its major peering points of presence, with the fewer network hops supporting faster transportation of data.

“Providing connectivity for AMS-IX New York’s initial deployment brings the ease of the European peering model to our customers in the U.S.,” says Max Clauson, vice president of IP Services at Zayo Group.

“Zayo’s extensive network reach, especially into major data centers, made the provider our first choice to deliver interconnectivity between AMS-IX New York’s points of presence,” says Henk Steenman, Chief Technical Officer at AMS-IX. “The scalability of the dark fiber product enables Zayo to meet our needs as the exchange develops.”

This new exchange is part of AMS-IX’s global deployment of peering platforms. AMS-IX plans to deploy distributed Internet Exchanges in the Chicago and Silicon Valley markets in the first and second quarters of 2014.


New Year’s Reception In Cologne

eco’s traditional New Year’s reception in Cologne will take place during the eco event ‘Einfach....


EuroCloud User Congress

EuroCloud Germany_eco e.V. presents the third annual EuroCloud User Congress held on 4 February...


New Year’s Reception In Our New Berlin Office

eco will kick off the new year with its traditional New Year’s reception held on 28 January 2014 in...


Le Manuel du Peering de William B. Norton est sorti en français

La version française du livre référence sur le peering : The Internet Peering Playbook est disponible chez Rezopole pour ses membres et pour la communauté francophone. Le manuel a été traduit par Irina Trentea, la Responsable communication de Rezopole ; les membres de l'équipe, Samuel Triolet et Arnaud Fenioux, ont apporté leurs connaissances techniques et remarques afin de rendre ce manuel le plus précis possible.

« Je suis très heureux que le Manuel du Peering soit désormais disponible en français et puisse bénéficier à un public élargi. J'espère que ce livre aidera la communauté francophone à mieux comprendre le fonctionnement de l'Internet et contribuera au développement des nœuds d'échange Internet nationaux et régionaux en Afrique. Un grand merci à l'équipe LyonIX qui a rendu cela possible !» affirme l'auteur William B. Norton, Directeur Général pour Dr Peering International et Directeur Stratégique du Groupe IIX (International Internet Exchange).

Partenaires

Ce projet a été réalisé avec le soutien de l'ISOC et Google.

 « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir collaboré avec LyonIX pour traduire le Manuel du Peering. Notre objectif commun, ainsi que notre partenariat avec LyonIX, et avec autres IXP, est de travailler ensemble pour contribuer au développement des infrastructures Internet locales et du savoir-faire. Le projet a été subventionné par Google, et nous sommes satisfaits de la participation de tous ces acteurs. » rajoute Jane Coffin, Directrice de la Stratégie et du Développement de l'ISOC


Obtenir le livre

 Le livre est offert aux membres Premium de Rezopole, aux participants aux workshops BGP organisés par l'association et au écoles de Télécommunications de la Région Rhône-Alpes.

Il peut être acheté en format papier sur ou ebook sur le site de Amazon.

 


NL-ix welcomes its 400th member

NL-ix celebrates the fact that the 400th member signed for NL-ixmembership: Feral Hosting , based at Bristol, United Kingdom.

This new milestone clearly shows that the amount of companies, ISPs, operators and hosters connecting to NL-ix is growing exponentially. Earlier we welcomed member 200 (Breezz) at the end of 2008 (6 years after start NL-ix), and member 300 (Benesol) came in winter 2012 (3,5 years later).

Now, january 2014, Feral Hosting connects to NL-ix as member 400 (only 2 years later). If this trend would go on, NL-ix may envision milestone member 500 even sooner. For more statistics on NL-ix members and ports, please have a look at: http://www.nl-ix.net/network/statistics/


Looking into AMS-IX’s New Connections of 2013

AMS-IX grew strongly in 2013, adding in total 110 new parties to the exchange platform. This number is higher than in previous years (89 in 2012, 106 in 2011 and 59 in 2010). Among the new connected parties are Booking.com, Adobe Systems, Wargaming Interactive, COMBELL and Iceland Telecom.

To give you a better idea of these new additions, the following paragraphs will go into this more deeply, addressing subjects as the origin and type (member/customer) of the parties.

Close to 20% of the new connected parties at AMS-IX originate from the Netherlands, making it the country where most of the new parties are based. The same percentage is also being reflected in our total number of connected networks. Besides the Netherlands most parties that started peering at AMS-IX in 2013 originate from the United Kingdom, France and the United States.

Overview Countries 2013
Country of origin of new connected parties in 2013

Overview World Parts 2013
Continent of origin of new connected parties in 2013


Parties who apply for a connection directly have the option to become a member of the AMS-IX Association or a customer. The only difference between the two options is that members may attend and vote in the AMS-IX Association General Meeting, and their representatives may be nominated for the AMS-IX Executive Board. Last year, 32% of the connected parties connected directly to AMS-IX, of whom 14% chose to become a member and 18% a customer. The other 68% were added to the exchange through a partner or reseller.

Member Customer 2013
Overview of members, direct customers and connections via partner/reseller in 2013


Looking into AMS-IX’s New Connections of 2013

AMS-IX grew strongly in 2013, adding in total 110 new parties to the exchange platform. This number is higher than in previous years (89 in 2012, 106 in 2011 and 59 in 2010). Among the new connected parties are Booking.com, Adobe Systems, Wargaming Interactive, COMBELL and Iceland Telecom.

To give you a better idea of these new additions, the following paragraphs will go into this more deeply, addressing subjects as the origin and type (member/customer) of the parties.

Close to 20% of the new connected parties at AMS-IX originate from the Netherlands, making it the country where most of the new parties are based. The same percentage is also being reflected in our total number of connected networks. Besides the Netherlands most parties that started peering at AMS-IX in 2013 originate from the United Kingdom, France and the United States.

Overview Countries 2013
Country of origin of new connected parties in 2013

Overview World Parts 2013
Continent of origin of new connected parties in 2013


Parties who apply for a connection directly have the option to become a member of the AMS-IX Association or a customer. The only difference between the two options is that members may attend and vote in the AMS-IX Association General Meeting, and their representatives may be nominated for the AMS-IX Executive Board. Last year, 32% of the connected parties connected directly to AMS-IX, of whom 14% chose to become a member and 18% a customer. The other 68% were added to the exchange through a partner or reseller.

Member Customer 2013
Overview of members, direct customers and connections via partner/reseller in 2013


.ruhr: First New Geographical Top Level Domain Starts Today

Numerous further geoTLDs at the starting gates eco advises: Reserve desired address quickly and...


.ruhr: First New Geographical Top Level Domain Starts

Numerous further geoTLDs at the starting gates eco advises: Reserve desired address quickly and...


Welcome at DE-CIX: OnLive, Riot Games and Stadtwerke Feldkirch

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX: OnLive from Mountain View...


Welcome Valve Corporation at UAE-IX

We would like to welcome our latest customer Valve Corporation from Bellevue, USA, at UAE-IX.For...


Rezopole organise un Workshop BGP les 20 et 21 Février à Lyon.

Les Workshops BGP de Rezopole présentent le routage BGP, protocole fondateur d'Internet, nécessaire pour utiliser Internet sur un GIX, les concepts de peering et de Route Server. L’atelier explique également les techniques de mise en place pour annoncer et filtrer les réseaux, tant en IPv4 qu'en IPv6.

Perfectionnez toute votre équipe technique à BGP pour 1000 € HT pour 2 jours et 2 personnes (250 € HT / jour et par personne). Nous offrons les repas de midi !


Inscription

Programme

 • Rappels IP/Routage

 • Prise en main des VM et de Quagga

 • Rappels Cisco

 • Début configuration premières sessions

 • Filtrage simple

 • Session BGP en FULL Table

 • Mise en place de configuration avec des adresses IP publiques

 • 1 filtre out sur les IP annoncées

 • 1 route-map in deny

 • 1 route-map weight

 • Documentation community

 • 1 route-map community

 • Contexte et enjeux IPv6

 • Sessions BGP IPv6

 • En option : Ce qui change entre V4 et V6 ! Pour mettre en place V6 et continuer à assurer V4.

En savoir plus

Télécharger la plaquette BGP


Safer Internet Day 2014

On Febuary 11th, 2014 the 11th international Safer Internet Day will take place. This time it's...


EU Commission: Horizon 2020 – Funding for Research and Innovation

Brussels -  The European Commission organized its first Horizon 2020 Information Day on the 2014...


DE-CIX Apollon core capacity extended to 5.6 terabits

Growth at DE-CIX is an on-going process


EU Commissioner Defends Telecommunications Reform

Neelie Kroes, the EU Commissioner responsible for the Digital Agenda, defended her plans to reform...


New Member connected - VESTITEL

The Bulgarian telecom operator Vestitel is connected to NetIX.

Welcome VESTITEL !

====================

IPv4: 193.218.0.27

IPv4: 193.218.0.34

IPv6: 2001:67c:29f0::3:9505:1

ASN:  39505

AS-SET: AS-VESTITEL

E-mail: omc@vestitel.bg

Site: Sofia

====================


Conférence, Internet de demain : innovation, nouveaux usages et perspectives, le 23 janvier à Lyon

L'Adira, Cluster Edit, Huawei et Rezopole organisent le jeudi 23 janvier une conférence à la mairie de Lyon. Le thème de cet événement portera sur « Internet de demain : innovation, nouveaux usages et perspective ».

De nombreux acteurs de la filière TIC locale participeront, sous la présidence d'honneur du Sénateur-Maire de Lyon, à la table ronde pour répondre aux interrogations sur l'avenir d'Internet. La conférence sera suivie d'un cocktail dînatoire.Programme

17h00 : Accueil

17h30 : Mot d'ouverture

17h45 : Table-Ronde « Internet de demain : innovation, nouveaux usages et perspectives »

-Fabrice Lacroix, Président-fondateur d'Antidot, Trésorier Cluster EDIT

-Etienne Dugas, Président du Groupe Marais, Président de la FIRIP – Fédération des Industriels des Réseaux d'Initiative Publique

-Claude Guédat, INSA Lyon, Directeur adjoint du département Télécom

-Grégory Palayer, CEO, UpMyBiz

-Nicolas Pitance, CEO, DC for DATA

-Jean Mougin, CEO de Altica, délégué régional de Syntec Numérique Rhône-Alpes

Grand témoin : Christian Nibourel, Président d'Accenture France Benelux, Président INSA Lyon, chef de projet sur l'initiative stratégique « Plan Hôpital Numérique »

Clôture : François Quentin, Président du Conseil d'Administration de Huawei France

19h30 : Cocktail

Inscription

Inscription avant le 21 janvier à cdemourgues<chez>ivanhoe.fr – 04 78 17 30 17 

Informations utiles

Evénement à la mairie de Lyon, salon Justin Godart

Plan d'accès

Accueil à partir de 17h

Baden-Württemberg Promotes Broadband Internet in Rural Areas

Baden-Württemberg, one of Germany’s sixteen states, wants to continue promoting broadband Internet...


2014 to be M2M Year: eco Expects New, Smart Machine Eco-system

Dr. Bettina Horster: “Everything is becoming smart: Smart Homes, Smart Cities, Smart Bodies” eco...


European Civil Rights Activists Form SaveTheInternet.eu

SaveTheInternet.eu, a campaign formed by European civil rights activists, wants net neutrality to...


Welcome Integra Telecom from Portland at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Integra Telecom Inc from Portland, USA, at...


New DE-CIX all-time peak: 3 terabit per second peak traffic!

The New Year has started with a new record: DE-CIX Frankfurt reached a new all-time peak on...


CSU Wants to Speed Up Broadband Internet Development

The German party Christian Social Union, CSU, made developing broadband Internet connections a goal...


Meet the (new) VIX

On Jan 28, 2014 VIX invites to its "Meet the (new) VIX" Event at Interxion Austria.


IX Reach Becomes First Reseller of AMS-IX New York

IX Reach, global leading provider of wholesale carrier services and connectivity solutions, is the first reselling partner of AMS-IX New York. AMS-IX New York has recently been established according to AMS-IX’s successful and proven European business model. It is the first Internet Exchange of AMS-IX USA Inc. that was founded following the Open-IX initiative. The partnership enables IX Reach to remotely connect parties to peer at the exchange and enhance their IP service offering.

IX Reach has been a reseller of AMS-IX in Amsterdam since 2007. Until now, they have managed to bring a large number of customers to Amsterdam. In 2013, IX Reach was the reseller connecting the most parties, 21 in total, to AMS-IX in Amsterdam “We are very pleased that IX Reach has also joined our Partner Program in the USA”, says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “With IX Reach joining AMS-IX New York, we have managed to engage with a valuable player. They have a very extended network in the USA, which makes it easier for parties outside of New York to connect to AMS-IX New York.”

AMS-IX has introduced the AMS-IX Partner Program to allow third parties to resell AMS-IX ports anywhere they have infrastructure connecting to the AMS-IX locations in New York. Under the program these parties and their services are certified to offer the AMS-IX service remotely. The program is aimed to provide easier access to AMS-IX for new (remote) customers through the AMS-IX partners and to consequently increase the value of the exchange through increased peering benefits.

Key benefits of the AMS-IX Partner Program are that partners are able to deliver full service to their customers – including IP transport, AMS-IX peering ports and customer support -, no investments in equipment have to be made and lower port capacity is available when needed.

Steve Wilcox, Founder and Technical Director of IX Reach, commented: "AMS-IX has always been a very important partner for IX Reach, so we're very pleased to be a part of their expansion to the US. Peering and the Internet are always evolving and established IXPs like AMS-IX are key to the growth of the Internet. Being able to now offer connectivity to AMS-IX New York is an exciting addition to our peering services."


IX Reach Becomes First Reseller of AMS-IX New York

IX Reach, global leading provider of wholesale carrier services and connectivity solutions, is the first reselling partner of AMS-IX New York. AMS-IX New York has recently been established according to AMS-IX’s successful and proven European business model. It is the first Internet Exchange of AMS-IX USA Inc. that was founded following the Open-IX initiative. The partnership enables IX Reach to remotely connect parties to peer at the exchange and enhance their IP service offering.

IX Reach has been a reseller of AMS-IX in Amsterdam since 2007. Until now, they have managed to bring a large number of customers to Amsterdam. In 2013, IX Reach was the reseller connecting the most parties, 21 in total, to AMS-IX in Amsterdam “We are very pleased that IX Reach has also joined our Partner Program in the USA”, says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “With IX Reach joining AMS-IX New York, we have managed to engage with a valuable player. They have a very extended network in the USA, which makes it easier for parties outside of New York to connect to AMS-IX New York.”

AMS-IX has introduced the AMS-IX Partner Program to allow third parties to resell AMS-IX ports anywhere they have infrastructure connecting to the AMS-IX locations in New York. Under the program these parties and their services are certified to offer the AMS-IX service remotely. The program is aimed to provide easier access to AMS-IX for new (remote) customers through the AMS-IX partners and to consequently increase the value of the exchange through increased peering benefits.

Key benefits of the AMS-IX Partner Program are that partners are able to deliver full service to their customers – including IP transport, AMS-IX peering ports and customer support -, no investments in equipment have to be made and lower port capacity is available when needed.

Steve Wilcox, Founder and Technical Director of IX Reach, commented: "AMS-IX has always been a very important partner for IX Reach, so we're very pleased to be a part of their expansion to the US. Peering and the Internet are always evolving and established IXPs like AMS-IX are key to the growth of the Internet. Being able to now offer connectivity to AMS-IX New York is an exciting addition to our peering services."


IX Reach Becomes First Reseller of AMS-IX New York

IX Reach, global leading provider of wholesale carrier services and connectivity solutions, is the first reselling partner of AMS-IX New York. AMS-IX New York has recently been established according to AMS-IX’s successful and proven European business model. It is the first Internet Exchange of AMS-IX USA Inc. that was founded following the Open-IX initiative. The partnership enables IX Reach to remotely connect parties to peer at the exchange and enhance their IP service offering.

IX Reach has been a reseller of AMS-IX in Amsterdam since 2007. Until now, they have managed to bring a large number of customers to Amsterdam. In 2013, IX Reach was the reseller connecting the most parties, 21 in total, to AMS-IX in Amsterdam “We are very pleased that IX Reach has also joined our Partner Program in the USA”, says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “With IX Reach joining AMS-IX New York, we have managed to engage with a valuable player. They have a very extended network in the USA, which makes it easier for parties outside of New York to connect to AMS-IX New York.”

AMS-IX has introduced the AMS-IX Partner Program to allow third parties to resell AMS-IX ports anywhere they have infrastructure connecting to the AMS-IX locations in New York. Under the program these parties and their services are certified to offer the AMS-IX service remotely. The program is aimed to provide easier access to AMS-IX for new (remote) customers through the AMS-IX partners and to consequently increase the value of the exchange through increased peering benefits.

Key benefits of the AMS-IX Partner Program are that partners are able to deliver full service to their customers – including IP transport, AMS-IX peering ports and customer support -, no investments in equipment have to be made and lower port capacity is available when needed.

Steve Wilcox, Founder and Technical Director of IX Reach, commented: "AMS-IX has always been a very important partner for IX Reach, so we're very pleased to be a part of their expansion to the US. Peering and the Internet are always evolving and established IXPs like AMS-IX are key to the growth of the Internet. Being able to now offer connectivity to AMS-IX New York is an exciting addition to our peering services."


Rezopole héberge une Ancre Ripe

En Octobre 2013 le RIPE a mis en service le projet Atlas Trust Anchor visant à produire un outil de mesure de la qualité de l'Internet par le déploiement de près de 50 Ancres autour du monde pour la fin 2014.

Depuis début janvier, Rezopole héberge une Ancre RIPE Atlas. Ces Ancres, en interaction avec les sondes RIPE, permettent d'effectuer des tests personnalisables (ping, traceroute, DNS, SSL) et fiables de la qualité de l'Internet, avec une capacité de mesure supérieure aux sondes. L'hébergement des Ancres permet de quadriller les réseaux et donc d'obtenir des informations en local comme en régional facilitant notamment l'identification de certaines pannes très localisées.


ripe ancre photo

Ce projet apportera donc des informations sur la connectivité, les performances et l'accessibilité des réseaux pour les hébergeurs d'Ancres mais profitera également au reste de la communauté.

En savoir plus : http://www.ripe.net/


ripe logo


Rezopole met en place une sonde Border6

En plus de ses activités d'IXP, Rezopole a également mis en place de nombreux services destinés à la communauté internet. Quelques exemples : une base FTP, un service de visioconférence, un service de partage de fichiers... Pour assurer une bonne qualité de service, Rezopole a mis en place la solution Non Stop Internet de Border 6 afin d'optimiser ses routes BGP. La sonde Border 6 permet de favoriser certaines routes pour les rendre plus rapides et plus fiables.
La solution effectue des tests sur l'ensemble du réseau, générant ainsi une évaluation des performances et de la connectivité. Les données recueillies servent à optimiser le routage BGP en fonction du délais et de la perte de paquet vers les destinations test ou celles les plus utilisées. Parallèlement, des rapports sont édités sur les décisions de routage et les améliorations effectuées permettant notamment aux équipes de détecter les pannes et les manques de performance.

Ce système améliore la qualité des services hébergés sur les serveurs de Rezopole en utilisant des critères que n’intègre pas BGP.

En savoir plus : www.border6.com


logo border 6


German Central Bank Warns of Bitcoins

Carl-Ludwig Thiele, Chairman of the German Central Bank, is no friend of bitcoins. The currency,...


07.01.2014 The Czech Neutral Internet exchange point, NIX.CZ, presents its new corporate identity

After more than five years it's time the Czech national Internet exchange point, NIX.CZ, had an overhaul!Our corporate rebranding involves all graphics, such as the corporate logo, website, printed and promotional materials and confirms the NIX.CZ Association, one of the top 10 European exchanges, in its commitment to transparent and effective communication with its members, customers and the general public.   "Our aim is to enhance communication and increase awareness of the NIX.CZ Association as an entity with a unique position not just in the realms of the Czech Internet. Naturally, the change of the visual design is an inseparable part of our corporate communication. The corporate logo, website and other graphics are all to be replaced after 5 years of sterling service. The new version of the logo takes the shape of the letter “X” which is characteristic for our field of activities" explains Martin Semrád, executive director of the NIX.CZ Association.   The new graphic design of the NIX.CZ Association has been drafted by Lemon Design studio whose previous clients include Prague 11 district authority, The Hussite Museum in Tábor and The British International School in Prague.


First resellers for DE-CIX New York: IIX and IX Reach

Soon after DE-CIX New York was ready for service and taking orders, the first resellers have now...


Welcome Netorn from Moscow at DE-CIX

We would like to warmly welcome Netorn LLC from Moscow, Russia, at DE-CIX. For more information...


Open-IX Dialogue in New York

Earlier this month, AMS-IX’s CCO Mark Cooper was in New York City to not only raise the profile of AMS-IX New York but also to clarify to different market groups what the Open-IX initiative is. During his participation in the Data Center Panel, organised by JNK Securities for the data centre investment market, Mark found out that Open-IX was still unclear to people with a financial background. Two examples of questions raised during the panel discussion were is Open-IX an Internet Exchange and does it have an impact on cross connects in data centres. Together with Hunter Newby from 325 Hudson, George Cornachini from Digital Realty Trust, Inc. and Vincent Rais from EvoSwitch, Mark explained that the Open-IX initiative has been formed to improve the interconnection model in the United States, making it less complex and more secure and resilient.

Open-IX was also a hot topic during BWGStrategy's Data Center roundtable, attended by a mixture of technology and invest community executives from companies including NYSE, UBS, Digital Realty Trust, Inc. and TW Telecom. During the roundtable Mark discussed the peering model and the reasons for AMS-IX to go to the United States. The main focus of the discussion raised during the roundtable were the possible impact on organisations looking to optimise their connectivity and their future requirements from data centre operators.

The Open-IX website is now live. Check it out if you would like to know more about this initiative.


Open-IX Dialogue in New York

Earlier this month, AMS-IX’s CCO Mark Cooper was in New York City to not only raise the profile of AMS-IX New York but also to clarify to different market groups what the Open-IX initiative is. During his participation in the Data Center Panel, organised by JNK Securities for the data centre investment market, Mark found out that Open-IX was still unclear to people with a financial background. Two examples of questions raised during the panel discussion were is Open-IX an Internet Exchange and does it have an impact on cross connects in data centres. Together with Hunter Newby from 325 Hudson, George Cornachini from Digital Realty Trust, Inc. and Vincent Rais from EvoSwitch, Mark explained that the Open-IX initiative has been formed to improve the interconnection model in the United States, making it less complex and more secure and resilient.

Open-IX was also a hot topic during BWGStrategy's Data Center roundtable, attended by a mixture of technology and invest community executives from companies including NYSE, UBS, Digital Realty Trust, Inc. and TW Telecom. During the roundtable Mark discussed the peering model and the reasons for AMS-IX to go to the United States. The main focus of the discussion raised during the roundtable were the possible impact on organisations looking to optimise their connectivity and their future requirements from data centre operators.

The Open-IX website is now live. Check it out if you would like to know more about this initiative.


Open-IX Dialogue in New York

Earlier this month, AMS-IX’s CCO Mark Cooper was in New York City to not only raise the profile of AMS-IX New York but also to clarify to different market groups what the Open-IX initiative is. During his participation in the Data Center Panel, organised by JNK Securities for the data centre investment market, Mark found out that Open-IX was still unclear to people with a financial background. Two examples of questions raised during the panel discussion were is Open-IX an Internet Exchange and does it have an impact on cross connects in data centres. Together with Hunter Newby from 325 Hudson, George Cornachini from Digital Realty Trust, Inc. and Vincent Rais from EvoSwitch, Mark explained that the Open-IX initiative has been formed to improve the interconnection model in the United States, making it less complex and more secure and resilient.

Open-IX was also a hot topic during BWGStrategy's Data Center roundtable, attended by a mixture of technology and invest community executives from companies including NYSE, UBS, Digital Realty Trust, Inc. and TW Telecom. During the roundtable Mark discussed the peering model and the reasons for AMS-IX to go to the United States. The main focus of the discussion raised during the roundtable were the possible impact on organisations looking to optimise their connectivity and their future requirements from data centre operators.

The Open-IX website is now live. Check it out if you would like to know more about this initiative.


FMI raccorde son nouveau DataCenter sur LyonIX 1 et 2

FMI a lancé son nouveau DataCenter raccordé à LyonIX 1 et à LyonIX 2. Situé à St Priest, ce DataCenter peut évoluer rapidement et ce, en toute sécurité. Jean-Luc COZZARIN responsable de l'activité hébergement déclare :

« FMI a construit son Datacenter en Mars 2013. Ce Datacenter a choisi de sécuriser ses accès Internet en se dotant de deux raccordements distincts à l’infrastructure REZOPOLE. Le 6 décembre dernier, une présentation de solutions et de fonctionnalités innovantes ont été présentées à une cinquantaine de clients et prospects. Tous ont salué ces initiatives qui tendent à démontrer concrètement les avantages d’un Datacenter pour les PME/PMI : Plus de sécurité et plus de flexibilité. »

   

A propos de FMI

Spécialiste et leader de l’infogérance depuis plus de 20 ans auprès des PME-PMI, FMI possède aujourd’hui un savoir-faire et une expérience qui ont fait leur preuve : 150 clients, 10 000 postes de travail gérés et plus de 1 000 serveurs.


logo fmi


We warmly welcome three new customers at DE-CIX

Just before Christmas, we would like to welcome our latest customers at DE-CIX: GoDaddy.com from...


First resellers for UAE-IX: Orixcom and IX Reach

Orixcom, a global connectivity and cloud provider for the Middle East and Africa (MEA), has signed...


"Open-Heart Surgery for the Internet" Undertaken Successfully

With DE-CIX Apollon, the largest interconnection platform in the world is now in operation in...


DE-CIX December newsletter: Milestones 2013

2013 is almost over and the holiday season is coming up. We would like to thank all our customers...


DE-CIX Apollon migration is completed

As of December 11,2013, our work at DE-CIX Apollon is completed. One year ago, DE-CIX Apollon was...


Dec 19th 2013: NIX.CZ reduces connection prices

NIX.CZ, the Czech national peering node, will reduce its service prices starting from the new year. The price list changes follow the annual price policy set in December by the association's General Assembly. The price reduction will be effective as of January 2014 for its all existing members and customers. "The price reduction is a natural reaction to the increasing number of ports in the NIX.C...


Internet Policy to Decide on Germany’s Economic Future

eco’s 19-Point Program calls for sustainable and viable Digital Agenda for the gigabit society The...


eco to Host EuroDIG 2014 in Berlin: Your Chance to Suggest Topics and Help Shape the Event – Only Until 31 December

Largest European Internet Dialogue on 12 – 13 June 2014 Around 1000 international guests expected...


INHOPE - Global Cooperation Against Illegal Content

The Hague / Utrecht – The International Association of Internet Hotlines INHOPE, umbrella...


Minister Kamp brengt bezoek aan AMS-IX

Amsterdamse Internetinfrastructuur van groot economisch belang voor Nederland

Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft op maandag 16 december een bezoek gebracht aan AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). AMS-IX ontving Minister Kamp in datacenter TelecityGroup AMS5 in Amsterdam om hem inzicht te geven in het functioneren van ’s werelds grootste Internetknooppunt en te spreken over het belang van het Internet ecosysteem voor de Nederlandse economie.

Met 630 aangesloten netwerken is AMS-IX de grootste Internet Exchange ter wereld. Op het neutrale en onafhankelijke platform wordt op piekmomenten meer dan 2,5 Terabit per seconde aan Internetverkeer uitgewisseld. Tijdens zijn bezoek aan TelecityGroup AMS5 maakte Minister Kamp kennis met het not-for-profit verenigingsmodel van AMS-IX en de waarden en ontwikkelingen die aan het succes van AMS-IX ten grondslag liggen. Bovendien verkreeg hij inzicht in de technische werking van de Internet Exchange als kerncomponent van de succesvolle en waardevolle Nederlandse Internetinfrastructuur.

Uit recent onderzoek van AMS-IX, Deloitte, de Dutch Hosting Provider Association (DHPA), ECP en Rabobank blijkt dat de digitale infrastructuur – na Schiphol en de Rotterdamse haven – de derde mainport van Nederland vormt. Dankzij een innovatieve houding en de juiste condities behoort de Nederlandse digitale infrastructuursector tot de top van de wereld en concurreert deze met Londen, Parijs en Frankfurt. De Nederlandse markt voor internetdiensten is open en neutraal. Hierdoor is Nederland een aantrekkelijke (vestigings)locatie voor bedrijven in de digitale infrastructuursector. De aantrekkingskracht van AMS-IX en het omringende ecosysteem van datacenters, netwerken en hosting providers blijkt onder meer uit het gegeven dat de regio Amsterdam in de eerste helft van 2013 veruit de sterkste groei in datacentercapaciteit kende in de Europese markt.

Naast het economische belang van AMS-IX op nationaal niveau is met Minister Kamp gesproken over de rol van AMS-IX in het internationale Internetverkeer: het succesvolle, neutrale en not-for-profit Internet Exchange model wordt zelfs naar andere werelddelen geëxporteerd en creëert als zodanig schaalvoordelen en toegevoegde waarde voor zowel bestaande als nieuwe leden. Na het Caribisch gebied, Hong Kong en Oost-Afrika heeft AMS-IX met AMS-IX New York onlangs zijn eerste neutrale exchange geopend in de Verenigde Staten.

“Een goede internetinfrastructuur is belangrijk voor de Nederlandse economie. AMS-IX levert daaraan een belangrijke bijdrage", zegt Henk Kamp, Minister van Economische Zaken.

"Wij zijn verheugd om te zien dat de Nederlandse overheid veel belang hecht aan investering in innovatie en connectiviteit en dit onderstreept met het bezoek van Minister Kamp aan AMS-IX", zegt Job Witteman, CEO van AMS-IX. “Met heldere regelgeving en ruimte voor innovatie kan Nederland wereldwijd een voortrekkersrol blijven vervullen op het gebied van digitale infrastructuur en e-business. Het is daarbij van belang dat beleidsmakers de randvoorwaarden creëren zodat marktpartijen blijven investeren in deze sector.”


Minister Kamp brengt bezoek aan AMS-IX

Amsterdamse Internetinfrastructuur van groot economisch belang voor Nederland

Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft op maandag 16 december een bezoek gebracht aan AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). AMS-IX ontving Minister Kamp in datacenter TelecityGroup AMS5 in Amsterdam om hem inzicht te geven in het functioneren van ’s werelds grootste Internetknooppunt en te spreken over het belang van het Internet ecosysteem voor de Nederlandse economie.

Met 630 aangesloten netwerken is AMS-IX de grootste Internet Exchange ter wereld. Op het neutrale en onafhankelijke platform wordt op piekmomenten meer dan 2,5 Terabit per seconde aan Internetverkeer uitgewisseld. Tijdens zijn bezoek aan TelecityGroup AMS5 maakte Minister Kamp kennis met het not-for-profit verenigingsmodel van AMS-IX en de waarden en ontwikkelingen die aan het succes van AMS-IX ten grondslag liggen. Bovendien verkreeg hij inzicht in de technische werking van de Internet Exchange als kerncomponent van de succesvolle en waardevolle Nederlandse Internetinfrastructuur.

Uit recent onderzoek van AMS-IX, Deloitte, de Dutch Hosting Provider Association (DHPA), ECP en Rabobank blijkt dat de digitale infrastructuur – na Schiphol en de Rotterdamse haven – de derde mainport van Nederland vormt. Dankzij een innovatieve houding en de juiste condities behoort de Nederlandse digitale infrastructuursector tot de top van de wereld en concurreert deze met Londen, Parijs en Frankfurt. De Nederlandse markt voor internetdiensten is open en neutraal. Hierdoor is Nederland een aantrekkelijke (vestigings)locatie voor bedrijven in de digitale infrastructuursector. De aantrekkingskracht van AMS-IX en het omringende ecosysteem van datacenters, netwerken en hosting providers blijkt onder meer uit het gegeven dat de regio Amsterdam in de eerste helft van 2013 veruit de sterkste groei in datacentercapaciteit kende in de Europese markt.

Naast het economische belang van AMS-IX op nationaal niveau is met Minister Kamp gesproken over de rol van AMS-IX in het internationale Internetverkeer: het succesvolle, neutrale en not-for-profit Internet Exchange model wordt zelfs naar andere werelddelen geëxporteerd en creëert als zodanig schaalvoordelen en toegevoegde waarde voor zowel bestaande als nieuwe leden. Na het Caribisch gebied, Hong Kong en Oost-Afrika heeft AMS-IX met AMS-IX New York onlangs zijn eerste neutrale exchange geopend in de Verenigde Staten.

“Een goede internetinfrastructuur is belangrijk voor de Nederlandse economie. AMS-IX levert daaraan een belangrijke bijdrage", zegt Henk Kamp, Minister van Economische Zaken.

"Wij zijn verheugd om te zien dat de Nederlandse overheid veel belang hecht aan investering in innovatie en connectiviteit en dit onderstreept met het bezoek van Minister Kamp aan AMS-IX", zegt Job Witteman, CEO van AMS-IX. “Met heldere regelgeving en ruimte voor innovatie kan Nederland wereldwijd een voortrekkersrol blijven vervullen op het gebied van digitale infrastructuur en e-business. Het is daarbij van belang dat beleidsmakers de randvoorwaarden creëren zodat marktpartijen blijven investeren in deze sector.”


Inter-IPX service now available at AMS-IX Hong Kong

Hutchison Global Communications Limited (HGC) and the Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) have launched the Inter-IP Packet Exchange (Inter-IPX) service at AMS-IX Hong Kong, an Internet peering platform, to allow IPX providers to securely peer high-quality Internet Protocol (IP) traffic at a local level, and offer their customers added value at a more cost-effective price.

AMS-IX Hong Kong offers the Inter-IPX peering platform tailored to local market conditions. The service offers a place where regional and neighbouring IPX networks can efficiently link to one another and cover more territory via AMS-IX Hong Kong. The service complies with the high quality standards required by Global System for Mobile Communications Association and includes an Inter-IPX Service Level Agreement.

Andrew Kwok, HGC President of International and Carrier Business, said: “Launch of Inter-IPX service by AMS-IX Hong Kong is crucial to coping with growing demand for mobile data exchange following development of the 4G LTE network. Inter-IPX facilitates quicker rollout of interconnections among IPX platforms to deliver roaming and interworking traffic."

Job Witteman, Chief Economic Officer at AMS-IX said: “As mobile traffic is growing fast around the globe and the number of 4G deployments grows, an Inter-IPX service at AMS-IX Hong Kong and AMS-IX Caribbean is valuable to its customers. It responds to the business needs of local mobile operators for exchanging more content and volume with critical business partners.”

AMS-IX Hong Kong is a collaboration between HGC and AMS-IX. It was the first Internet Exchange platform in Asia between an Asia-based carrier and a Europe-based exchange. HGC is an exclusive worldwide sales and marketing arm for AMS-IX Hong Kong service.


Hong Kong comes third in global ranking table for deploying optical fibre access networks

According to the findings of a study published by the Fibre-to-the-Home (FTTH) Council in February 2013, with a household penetration of 55 per cent, Hong Kong comes third in the global ranking table for deploying optical fibre access networks.


ZDNet: Hong Kong secures top spot for global broadband speed

ZDnet refers to the latest quarterly State of the Internet report (.pdf, registration required) from content delivery provider Akamai. In here the organization mentions that Hong Kong now takes top spot in broadband speeds -- knocking South Korea from its perch based on last quarter.

Asian countries hold the tradition of topping the global broadband charts -- whereas countries including New Zealand and the United States often lag behind. In this quarter, Hong Kong has managed to secure the fastest speeds in the world for both mobile and fixed connections.

To read the full article go to: http://www.zdnet.com/hong-kong-secures-top-spot-for-global-broadband-speed-7000002511/


AMS-IX Hong Kong popular news topic in Asia

Following the launch of AMS-IX Hong Kong yesterday by AMS-IX and Hutchison Global Communications (HGC) many news media in Asia wrote about the new Internet Exchange. Among them were the Oriental Daily News, Hong Kong Economic Journal, Hong Kong Commercial Daily, Hong Kong Economic Times and Ming Pao Daily. 


eco Statement to Allocation of Responsibility for Digital Infrastructure

“We welcome the fact that the new federal government is taking account of the continually growing...


Upgraded: Kabel Deutschland to 60GEC (AS31334) [DUS]


eco Statement to Confirmation of German Federal Coalition

“The large coalition of the CDU/CSU and SPD, announced today, faces the challenge of developing an...


New Peer: Hetzner Online AG – 10GE (AS24940) [FRA]


eco: No Progress in EU Data Protection Reform

The form of the “one stop shop” in the context of the Data Protection Regulation was again the...


Blanket Data Retention: EU in Reverse– Germany in the Wrong Lane

Advocate General of the European Court of Justice labels unfounded retention of all...


New Member connected - Telekom Srbija

The Serbian telecom operator Telekom Srbija is connected to NetIX.

Welcome Telekom Srbija !

====================

IPv4: 193.218.0.52

ASN: 8400

AS-SET: AS-TELEKOM

E-mail: peering@telekom.rs

Site: Sofia

====================


Rezopole ouvre une 4ème baie sur LyonIX 1

Afin de répondre aux demandes d'interconnexions, Rezopole met en place une baie supplémentaire sur LyonIX 1. Les équipements sont identiques aux autres baies déjà occupées sur le Point de Présence (PoP) de Villeurbanne qui continue sa croissance.

LyonIX 1D démontre ainsi l'importance de maintenir un
point de présence dans un DataCenter neutre, celui de l'IN2P3 (le laboratoire de physique nucléaire du CRNS). Ce DataCenter permet en effet à tout acteur Télécom de venir s'interconnecter sans être situé dans un bâtiment privé.

LyonIX 1 reçoit déjà les équipements de plus de 28 structures différentes (opérateurs, grandes entreprises ou comptes publics). Les trois premières baies (LyonIX 1 A B C) étant pleines, une extension était nécessaire, ce qui est fait depuis début Décembre 2013.

lyonix-pop


ENISA's Good Practices For Critical Infrastructures

The European Union Agency for Network and Information Security, ENISA, has published a good...


Les photos des évènements des assos


Les photos des évènements des assos


Les photos des évènements


Les photos des évènements


photo-lyonix

Les évènements de Lyonix


photo-lyonix

Les évènements de Lyonix


Les teldejs


eco Theme Days and Idea Competition: Working. Simply. Differently.

Theme Days: Working. Simply. Differently. 10 – 12 February 2014 at eco in Cologne Call for Papers:...


NSA Affair: Special Rapporteur On Counter-Terrorism 'Outraged'

Ben Emmerson, UN special rapporteur on counter-terrorism, is outraged that the British newspaper...


Album photo - RezoGirls 02

L'album photo de la deuxième rencontre des RezoGirls, organisée par Rezopole, est disponible sur ce lien.

Crédit photos : Alina Petrescu
NL-ix ANNOUNCES 100GE PORTS IN SIX COUNTRIES

100GE PORTS NOW AVAILABLE EVERYWHERE ON NL-ix --

The Neutral Internet Exchange (NL-ix) today announces the launch of its 100GE Wide Area Distributed Internet Exchange. NL-ix is the first Internet Exchange offering 100GE ports in a Wide Area Network setting (Amsterdam, Rotterdam, Frankfurt, Duesseldorf, London, Paris, Brussels, Antwerp and Luxembourg). 100GE ports are ready to order immediately.

*This upgrade is an important result of the continuous fast growing data traffic, mainly caused by growth of video traffic over the Internet and cloud services, more and more IP networks are reaching their boundaries with 10GE ports,* says Jan Hoogenboom, CEO of NL-ix. *Due to the technical readiness of the current market, it is now the right moment to introduce 100GE port capacity on our platform.*

In 2013, already two NL-ix 100GE ports are in use and NL-ix CEO Jan Hoogenboom expects more to follow: *A 100GE port connection offers significant advantages; it is easier to manage and it reduces the cost per Mbps making peering even more cost efficient than IP transit.*

NL-ix has more than 380 members and covers 6 countries, making NL-ix the largest Distributed Internet Exchange in Europe. With over 10 years of operating experience, NL-ix brings next generation technologies to IP networks that require neutral peering across Europe.


NL-ix announces 100GE ports in xix countries

100GE PORTS NOW AVAILABLE EVERYWHERE ON NL-ix --

The Neutral Internet Exchange (NL-ix) today announces the launch of its 100GE Wide Area Distributed Internet Exchange. NL-ix is the first Internet Exchange offering 100GE ports in a Wide Area Network setting (Amsterdam, Rotterdam, Frankfurt, Duesseldorf, London, Paris, Brussels, Antwerp and Luxembourg). 100GE ports are ready to order immediately.

*This upgrade is an important result of the continuous fast growing data traffic, mainly caused by growth of video traffic over the Internet and cloud services, more and more IP networks are reaching their boundaries with 10GE ports,* says Jan Hoogenboom, CEO of NL-ix. *Due to the technical readiness of the current market, it is now the right moment to introduce 100GE port capacity on our platform.*

In 2013, already two NL-ix 100GE ports are in use and NL-ix CEO Jan Hoogenboom expects more to follow: *A 100GE port connection offers significant advantages; it is easier to manage and it reduces the cost per Mbps making peering even more cost efficient than IP transit.*

NL-ix has more than 380 members and covers 6 countries, making NL-ix the largest Distributed Internet Exchange in Europe. With over 10 years of operating experience, NL-ix brings next generation technologies to IP networks that require neutral peering across Europe.


Open Day LyonIX/CIXP, le 19 décembre à Genève.

Dans le cadre de l'interconnexion LyonIX/CIXP (Lyon/Genève), Equinix organise un Open Day en partenariat avec Rezopole. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour assister à la présentation de cette paserelle franco-suisse et pour une visite gratuite du site Equinix GV2 à Genève.


Inscription

Programme

Jeudi 19 décembre

09.30 – 11.00 : Rezopole

Accueil et présentation de l'association

11.00 – 13.30 : Equinix

Accueil et introduction
Visite, cocktail et collation

A propos d'Equinix

Platform Equinix propose des data centres “International Business Exchange” (IBX®) sur 2 marchés en Suisse: Genève et Zurich. Ces data centres en Suisse mettent à disposition plus de 10.500 m2 d’espace de colocation sécurisés, permettant de connecter clients, partenaires et utilisateurs.

Equinix héberge de nombreux IXP (Internet eXchange Point) dans le monde et comme tous les data centres Equinix, Geneva GV2 donne accès aux plus importants marchés mondiaux des TICs, à des facilités certifiées et conformes notamment aux normes ISO standards (ISO 9001: 2008) et à des solutions de continuité.Job Offer: ACOnet/VIX

The ACOnet & Vienna Internet eXchange team is looking for a software engineer, with focus on...


eco Board Member Oliver Süme Elected President of EuroISPA

The umbrella association of the European provider associations EuroISPA has a new President: Oliver...


04.12.2013


UAE-IX's 1st Customer Meeting

In celebration of UAE-IX’s first birthday, customers and friends met in Dubai on November 27....


DE-CIX November newsletter is out

First things first: DE-CIX New York is ready for service! And DE-CIX has won the Capacity Award...


eco Association: Sidonie Günther Takes Over Political Public Relations for the Capital Office

Starting on 1 December 2013, Sidonie Günther has assumed the role of Public Relations Manager for...


03.12.2013 CEE Peering Day 2014 registrations now open

The registration for the second CEE Peering Day event (3 & 4 March 2014) is now open. Registration for attendees is available at the www.peeringday.eu website. The event, which was first organized in the spring of this year, is ready to welcome 250 guests. The programme of the conference will be published in due course.  “The first day of the conference will host a RIPE workshop focusing on a number of theoretical and practical matters such as best current practices in Routing Policy Specification Language, Resource Transfers, Resource Public Key Infrastructure and building one’s own measurements. On the second day of the conference representatives of a number of Central- and Eastern-European IXs will present their exchanges and will comment on the issues of security in terms of interconnections.”, said one of the co-organizers, Martin Semrád, the director of NIX.CZ.


Small and Medium-Sized Businesses Making Headway with New Communication Solutions

According to eco – Association of the German Internet Industry (http://en.eco.de), medium-sized...


Netflix Signs On To New York Open Internet Exchange

Netflix is first AMS-IX New York customer, one of eight that have applied for a connection

AMS-IX today announced that Netflix, the world’s leading Internet television network, is the first customer for AMS-IX New York. This location is the first Internet Exchange for Netflix to connect to that has been established as a reaction to the Open-IX initiative in the United States. This agreement follows Netflix’s connection to AMS-IX in Amsterdam earlier this year.

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors, and other market parties, including Netflix, that encourages the development of the neutral and distributed Internet Exchange model in the US. The ultimate objective of Open-IX is to reduce interconnection complexity and associated costs in this country, which have been more complex and higher than in Europe, where the preferred Internet Exchange model is more common.

AMS-IX’s counterpart AMS-IX USA Inc. reached agreements with Digital Realty (NYSE: DLR), DuPont Fabros Technology, Inc. (NYSE: DFT), Sabey Data Centers and 325 Hudson in the first week of November to operate and build an Open-IX Internet Exchange in the New York/New Jersey area. Depending on the market demand and the willingness of other data center providers to partner with AMS-IX USA Inc., additional locations may be added. AMS-IX will also deploy distributed Internet Exchanges in the Chicago and Silicon Valley markets, which are currently planned to go live in respectively the first and second quarter of 2014.

“We are very pleased to have Netflix as the first customer of AMS-IX New York. One of the main reasons to broaden our scope to the US is to offer our US-based customers the value of a neutral and distributed Internet Exchange. Netflix is the first customer to take advantage of this,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX.

“Netflix has been one of the key drivers of the Open-IX initiative. With our connection to AMS-IX New York we can finally get benefit from the European Internet Exchange model in the US,” said David Temkin, Director of Network Architecture and Strategy and Chair Board of Directors of the Open-IX Association. “Moreover, our experience with AMS-IX in Amsterdam made it an easy choice to connect to AMS-IX New York as well.”


Netflix Signs On To New York Open Internet Exchange

Netflix is first AMS-IX New York customer, one of eight that have applied for a connection

AMS-IX today announced that Netflix, the world’s leading Internet television network, is the first customer for AMS-IX New York. This location is the first Internet Exchange for Netflix to connect to that has been established as a reaction to the Open-IX initiative in the United States. This agreement follows Netflix’s connection to AMS-IX in Amsterdam earlier this year.

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors, and other market parties, including Netflix, that encourages the development of the neutral and distributed Internet Exchange model in the US. The ultimate objective of Open-IX is to reduce interconnection complexity and associated costs in this country, which have been more complex and higher than in Europe, where the preferred Internet Exchange model is more common.

AMS-IX’s counterpart AMS-IX USA Inc. reached agreements with Digital Realty (NYSE: DLR), DuPont Fabros Technology, Inc. (NYSE: DFT), Sabey Data Centers and 325 Hudson in the first week of November to operate and build an Open-IX Internet Exchange in the New York/New Jersey area. Depending on the market demand and the willingness of other data center providers to partner with AMS-IX USA Inc., additional locations may be added. AMS-IX will also deploy distributed Internet Exchanges in the Chicago and Silicon Valley markets, which are currently planned to go live in respectively the first and second quarter of 2014.

“We are very pleased to have Netflix as the first customer of AMS-IX New York. One of the main reasons to broaden our scope to the US is to offer our US-based customers the value of a neutral and distributed Internet Exchange. Netflix is the first customer to take advantage of this,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX.

“Netflix has been one of the key drivers of the Open-IX initiative. With our connection to AMS-IX New York we can finally get benefit from the European Internet Exchange model in the US,” said David Temkin, Director of Network Architecture and Strategy and Chair Board of Directors of the Open-IX Association. “Moreover, our experience with AMS-IX in Amsterdam made it an easy choice to connect to AMS-IX New York as well.”


Netflix Signs On To New York Open Internet Exchange

Netflix is first AMS-IX New York customer, one of eight that have applied for a connection

AMS-IX today announced that Netflix, the world’s leading Internet television network, is the first customer for AMS-IX New York. This location is the first Internet Exchange for Netflix to connect to that has been established as a reaction to the Open-IX initiative in the United States. This agreement follows Netflix’s connection to AMS-IX in Amsterdam earlier this year.

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors, and other market parties, including Netflix, that encourages the development of the neutral and distributed Internet Exchange model in the US. The ultimate objective of Open-IX is to reduce interconnection complexity and associated costs in this country, which have been more complex and higher than in Europe, where the preferred Internet Exchange model is more common.

AMS-IX’s counterpart AMS-IX USA Inc. reached agreements with Digital Realty (NYSE: DLR), DuPont Fabros Technology, Inc. (NYSE: DFT), Sabey Data Centers and 325 Hudson in the first week of November to operate and build an Open-IX Internet Exchange in the New York/New Jersey area. Depending on the market demand and the willingness of other data center providers to partner with AMS-IX USA Inc., additional locations may be added. AMS-IX will also deploy distributed Internet Exchanges in the Chicago and Silicon Valley markets, which are currently planned to go live in respectively the first and second quarter of 2014.

“We are very pleased to have Netflix as the first customer of AMS-IX New York. One of the main reasons to broaden our scope to the US is to offer our US-based customers the value of a neutral and distributed Internet Exchange. Netflix is the first customer to take advantage of this,” says Job Witteman, CEO of AMS-IX.

“Netflix has been one of the key drivers of the Open-IX initiative. With our connection to AMS-IX New York we can finally get benefit from the European Internet Exchange model in the US,” said David Temkin, Director of Network Architecture and Strategy and Chair Board of Directors of the Open-IX Association. “Moreover, our experience with AMS-IX in Amsterdam made it an easy choice to connect to AMS-IX New York as well.”


NSA Affair: EU Demands Tangible Steps Toward More Privacy

The European Commission expects the United States to take tangible steps toward more privacy....


Welcome Cosmonova from Kiev at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Cosmonova from Kiev, Ukraine, at DE-CIX. For more...


vCMDB

vCMDB est un outil de gestion de parc matériel informatique/réseau, de configuration et de relation client. La base vCMDB (Configuration Management DataBase) ne dépend pas d'un logiciel particulier et a été configuré pour piloter plusieurs outils internes. Le rôle de vCMDB est de représenter une base de connaissances avec un point d'entrée unique de demande d'information et avec des sorties vers d'autres logiciels internes (ex. CRM, Nagios, Bacula, supervision, configuration des équipements Cisco). Le logiciel a été développé en PHP/mySQL et il intègre un moteur de recherche qui permet de trouver très rapidement plusieurs types de données (texte, numéros de série, numéros de téléphone et autre). http://www.vcmdb.net/ (http://www.vcmdb.net/)


Brazil Hosts Conference On The Future Of Internet Governance

Brazil is going to host a conference on the future of Internet Governance in Sao Paulo, 23 to 24...


New Peer: Google Inc. – 10GE (AS15169) [FRA]


cgv

pdf


eco Association on the Coalition Contract: Internet and Network Politics Important for Germany

Regulatory tendencies apparent, but federal government must make amendments Throughout the German...


RIPE Atlas

Please find a new article, contributed by Daniel Karrenberg, on RIPE Labs: RIPE Atlas Fun - Map a...


Support for Europe’s Internet Complaints Hotlines Secure for the Moment

For the next few years, the financial support for the fight against child pornography appears to be...


[NaMeX]: The Internet Revealed movie now in Italian

Ever wanted to better understand this thing called the Internet? Want to know what an IXP is? How does "peering" make the internet faster, better and cheaper? Well, watch this video and find out ...

The Internet Revealed is a short footage produced by the european association of internet exchanges, Euro-IX, the 'it', :section => 'activities', :page => 'internet_revealed') %> has been produced and edited by the three italian exchanges: MIX, NaMeX and TOP-IX.

Watch the movie !


Statement: eco – Association of the German Internet Industry e.V. to the legal opinion of Advocate General Villalón for the European Court of Justice, that Internet providers can be required to block access by its customers to a website which

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-11/cp130149en.pdf Berlin, 26 November...


eco: M2M Transforms from Hyper-Trend to Market

Dr. Bettina Horster predicts “experimental phase” for M2M business models Machine to Machine...


UAE-IX stats are now online

UAE-IX now has 20+ customers, and traffic has been flowing at the Exchange for quite some time....


New Member connected - Hurricane Electric

The Global telecom operator Hurricane Electric (HE) is connected to NetIX.

Welcome Hurricane Electric !

====================

IPv4: 193.218.0.89

ASN:  6939

AS-SET: AS-HURRICANE

E-mail: noc@he.net / peering@he.net

Site: Sofia

====================


26.11.2013


Album photo Déjeuner d'Affaires - Teldej 15

L'album photo du Teldej n°15 organisé par Rezopole en partenariat avec Retis, au Château Monchat, est disponible sur ce lien.

Crédit photos : Alina PetrescuInternet Governance: Internet Address Administration to Become More International

ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, a non-profit organization for the...


Gaming Asks for Connectivity

The online gaming industry is booming. How do we know? By the impressive data traffic growth figures we see at our platforms. As the world's largest Internet Exchange, we welcome more and more gaming (related) companies every year. These companies exchange large volumes of data. Connectivity is obviously key for the future of gaming!

Gaming on smartphones, tablets and social channels has exploded and game development companies respond to the increased importance of Internet connection by taking control of the complete gaming supply chain. They not only develop, produce and publish their games, but they also start to play a role in the maintenance of the Internet infrastructure on which these games depend. Online games need to be fast and available every second of the day. Game developers, managed hosting providers and online gaming platforms are all investing in Internet interconnectivity so that they can take a share in the ever-growing online gaming market.

Gaming companies want to make sure that they can offer a more predictable quality of service. Managing the infrastructure inhouse not only helps in optimizing availability, but also leads to a shorter decision-making process and faster implementation of games. What we see is that gaming companies are starting to embrace Internet Exchanges to make IP peering easier and to broaden their market. Companies like Wargaming, i3D.net, Gameforge.com, Trion Worlds and Nforce are already connected to AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) and more parties will follow in the upcoming months.

Why are all these parties connecting to an Internet Exchange? Connecting to a global Internet hub first of all is the most cost-efficient way to reach other Internet companies. Gamers connect to different ISPs or telecom companies to play online. For online game providers, an Internet Exchange is the easiest way to connect with all these companies. At AMS-IX Amsterdam, over 600 networks share IP traffic, with a peak of more than 2.5 Terabit per second, reaching the most international mix of connected networks. Another advantage is that AMS-IX is introducing new services and technological improvements continuously, making sure that sufficient bandwidth and speed is available at all time and all platforms (including mobile) are supported. Located at the ports of Europe (Amsterdam), Asia (Hong Kong) and the US (New York), AMS-IX is an important landing platform for Internet related companies who are serving your gamers.

AMS-IX will be present at GameConnection in Paris on December 3. If you want to discuss what we can do for your game, drop us a note!

Mark Cooper
CCO AMS-IX


Gaming Asks for Connectivity

The online gaming industry is booming. How do we know? By the impressive data traffic growth figures we see at our platforms. As the world's largest Internet Exchange, we welcome more and more gaming (related) companies every year. These companies exchange large volumes of data. Connectivity is obviously key for the future of gaming!

Gaming on smartphones, tablets and social channels has exploded and game development companies respond to the increased importance of Internet connection by taking control of the complete gaming supply chain. They not only develop, produce and publish their games, but they also start to play a role in the maintenance of the Internet infrastructure on which these games depend. Online games need to be fast and available every second of the day. Game developers, managed hosting providers and online gaming platforms are all investing in Internet interconnectivity so that they can take a share in the ever-growing online gaming market.

Gaming companies want to make sure that they can offer a more predictable quality of service. Managing the infrastructure inhouse not only helps in optimizing availability, but also leads to a shorter decision-making process and faster implementation of games. What we see is that gaming companies are starting to embrace Internet Exchanges to make IP peering easier and to broaden their market. Companies like Wargaming, i3D.net, Gameforge.com, Trion Worlds and Nforce are already connected to AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) and more parties will follow in the upcoming months.

Why are all these parties connecting to an Internet Exchange? Connecting to a global Internet hub first of all is the most cost-efficient way to reach other Internet companies. Gamers connect to different ISPs or telecom companies to play online. For online game providers, an Internet Exchange is the easiest way to connect with all these companies. At AMS-IX Amsterdam, over 600 networks share IP traffic, with a peak of more than 2.5 Terabit per second, reaching the most international mix of connected networks. Another advantage is that AMS-IX is introducing new services and technological improvements continuously, making sure that sufficient bandwidth and speed is available at all time and all platforms (including mobile) are supported. Located at the ports of Europe (Amsterdam), Asia (Hong Kong) and the US (New York), AMS-IX is an important landing platform for Internet related companies who are serving your gamers.

AMS-IX will be present at GameConnection in Paris on December 3. If you want to discuss what we can do for your game, drop us a note!

Mark Cooper
CCO AMS-IX


Gaming Asks for Connectivity

The online gaming industry is booming. How do we know? By the impressive data traffic growth figures we see at our platforms. As the world's largest Internet Exchange, we welcome more and more gaming (related) companies every year. These companies exchange large volumes of data. Connectivity is obviously key for the future of gaming!

Gaming on smartphones, tablets and social channels has exploded and game development companies respond to the increased importance of Internet connection by taking control of the complete gaming supply chain. They not only develop, produce and publish their games, but they also start to play a role in the maintenance of the Internet infrastructure on which these games depend. Online games need to be fast and available every second of the day. Game developers, managed hosting providers and online gaming platforms are all investing in Internet interconnectivity so that they can take a share in the ever-growing online gaming market.

Gaming companies want to make sure that they can offer a more predictable quality of service. Managing the infrastructure inhouse not only helps in optimizing availability, but also leads to a shorter decision-making process and faster implementation of games. What we see is that gaming companies are starting to embrace Internet Exchanges to make IP peering easier and to broaden their market. Companies like Wargaming, i3D.net, Gameforge.com, Trion Worlds and Nforce are already connected to AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) and more parties will follow in the upcoming months.

Why are all these parties connecting to an Internet Exchange? Connecting to a global Internet hub first of all is the most cost-efficient way to reach other Internet companies. Gamers connect to different ISPs or telecom companies to play online. For online game providers, an Internet Exchange is the easiest way to connect with all these companies. At AMS-IX Amsterdam, over 600 networks share IP traffic, with a peak of more than 2.5 Terabit per second, reaching the most international mix of connected networks. Another advantage is that AMS-IX is introducing new services and technological improvements continuously, making sure that sufficient bandwidth and speed is available at all time and all platforms (including mobile) are supported. Located at the ports of Europe (Amsterdam), Asia (Hong Kong) and the US (New York), AMS-IX is an important landing platform for Internet related companies who are serving your gamers.

AMS-IX will be present at GameConnection in Paris on December 3. If you want to discuss what we can do for your game, drop us a note!

Mark Cooper
CCO AMS-IX


Gaming Asks for Connectivity

The online gaming industry is booming. How do we know? By the impressive data traffic growth figures we see at our platforms. As the world's largest Internet Exchange, we welcome more and more gaming (related) companies every year. These companies exchange large volumes of data. Connectivity is obviously key for the future of gaming!

Gaming on smartphones, tablets and social channels has exploded and game development companies respond to the increased importance of Internet connection by taking control of the complete gaming supply chain. They not only develop, produce and publish their games, but they also start to play a role in the maintenance of the Internet infrastructure on which these games depend. Online games need to be fast and available every second of the day. Game developers, managed hosting providers and online gaming platforms are all investing in Internet interconnectivity so that they can take a share in the ever-growing online gaming market.

Gaming companies want to make sure that they can offer a more predictable quality of service. Managing the infrastructure inhouse not only helps in optimizing availability, but also leads to a shorter decision-making process and faster implementation of games. What we see is that gaming companies are starting to embrace Internet Exchanges to make IP peering easier and to broaden their market. Companies like Wargaming, i3D.net, Gameforge.com, Trion Worlds and Nforce are already connected to AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) and more parties will follow in the upcoming months.

Why are all these parties connecting to an Internet Exchange? Connecting to a global Internet hub first of all is the most cost-efficient way to reach other Internet companies. Gamers connect to different ISPs or telecom companies to play online. For online game providers, an Internet Exchange is the easiest way to connect with all these companies. At AMS-IX Amsterdam, over 600 networks share IP traffic, with a peak of more than 2.5 Terabit per second, reaching the most international mix of connected networks. Another advantage is that AMS-IX is introducing new services and technological improvements continuously, making sure that sufficient bandwidth and speed is available at all time and all platforms (including mobile) are supported. Located at the ports of Europe (Amsterdam), Asia (Hong Kong) and the US (New York), AMS-IX is an important landing platform for Internet related companies who are serving your gamers.

AMS-IX will be present at GameConnection in Paris on December 3. If you want to discuss what we can do for your game, drop us a note!

Mark Cooper
CCO AMS-IX


Gaming Asks for Connectivity

The online gaming industry is booming. How do we know? By the impressive data traffic growth figures we see at our platforms. As the world's largest Internet Exchange, we welcome more and more gaming (related) companies every year. These companies exchange large volumes of data. Connectivity is obviously key for the future of gaming!

Gaming on smartphones, tablets and social channels has exploded and game development companies respond to the increased importance of Internet connection by taking control of the complete gaming supply chain. They not only develop, produce and publish their games, but they also start to play a role in the maintenance of the Internet infrastructure on which these games depend. Online games need to be fast and available every second of the day. Game developers, managed hosting providers and online gaming platforms are all investing in Internet interconnectivity so that they can take a share in the ever-growing online gaming market.

Gaming companies want to make sure that they can offer a more predictable quality of service. Managing the infrastructure inhouse not only helps in optimizing availability, but also leads to a shorter decision-making process and faster implementation of games. What we see is that gaming companies are starting to embrace Internet Exchanges to make IP peering easier and to broaden their market. Companies like Wargaming, i3D.net, Gameforge.com, Trion Worlds and Nforce are already connected to AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) and more parties will follow in the upcoming months.

Why are all these parties connecting to an Internet Exchange? Connecting to a global Internet hub first of all is the most cost-efficient way to reach other Internet companies. Gamers connect to different ISPs or telecom companies to play online. For online game providers, an Internet Exchange is the easiest way to connect with all these companies. At AMS-IX Amsterdam, over 600 networks share IP traffic, with a peak of more than 2.5 Terabit per second, reaching the most international mix of connected networks. Another advantage is that AMS-IX is introducing new services and technological improvements continuously, making sure that sufficient bandwidth and speed is available at all time and all platforms (including mobile) are supported. Located at the ports of Europe (Amsterdam), Asia (Hong Kong) and the US (New York), AMS-IX is an important landing platform for Internet related companies who are serving your gamers.

AMS-IX will be present at GameConnection in Paris on December 3. If you want to discuss what we can do for your game, drop us a note!

Mark Cooper
CCO AMS-IX


Gaming Asks for Connectivity

The online gaming industry is booming. How do we know? By the impressive data traffic growth figures we see at our platforms. As the world's largest Internet Exchange, we welcome more and more gaming (related) companies every year. These companies exchange large volumes of data. Connectivity is obviously key for the future of gaming!

Gaming on smartphones, tablets and social channels has exploded and game development companies respond to the increased importance of Internet connection by taking control of the complete gaming supply chain. They not only develop, produce and publish their games, but they also start to play a role in the maintenance of the Internet infrastructure on which these games depend. Online games need to be fast and available every second of the day. Game developers, managed hosting providers and online gaming platforms are all investing in Internet interconnectivity so that they can take a share in the ever-growing online gaming market.

Gaming companies want to make sure that they can offer a more predictable quality of service. Managing the infrastructure inhouse not only helps in optimizing availability, but also leads to a shorter decision-making process and faster implementation of games. What we see is that gaming companies are starting to embrace Internet Exchanges to make IP peering easier and to broaden their market. Companies like Wargaming, i3D.net, Gameforge.com, Trion Worlds and Nforce are already connected to AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) and more parties will follow in the upcoming months.

Why are all these parties connecting to an Internet Exchange? Connecting to a global Internet hub first of all is the most cost-efficient way to reach other Internet companies. Gamers connect to different ISPs or telecom companies to play online. For online game providers, an Internet Exchange is the easiest way to connect with all these companies. At AMS-IX Amsterdam, over 600 networks share IP traffic, with a peak of more than 2.5 Terabit per second, reaching the most international mix of connected networks. Another advantage is that AMS-IX is introducing new services and technological improvements continuously, making sure that sufficient bandwidth and speed is available at all time and all platforms (including mobile) are supported. Located at the ports of Europe (Amsterdam), Asia (Hong Kong) and the US (New York), AMS-IX is an important landing platform for Internet related companies who are serving your gamers.

AMS-IX will be present at GameConnection in Paris on December 3. If you want to discuss what we can do for your game, drop us a note!

Mark Cooper
CCO AMS-IX


Welcome Hughes Network Systems from Germany at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Hughes Network Systems GmbH from Griesheim, Germany,...


Welcome one.com from Denmark at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer one.com from Copenhagen, Denmark, at DE-CIX. One.com...


Third BCIX Round Table 2013

Dear BCIX members and friends, As already announced, the last BCIX Round in 2013 Table will take place on November 28th. This time we found a very special historic location in the center of Berlin and we are happy to invite you, also on behalf of our sponsor Huawei Technologies   and our Co-Sponsor SysEleven, […]


Third BCIX Round Table 2013

Dear BCIX members and friends, As already announced, the last BCIX Round in 2013 Table will take place on November 28th. This time we found a very special historic location in the center of Berlin and we are happy to invite you, also on behalf of our sponsor Huawei Technologies   and our Co-Sponsor SysEleven, […]


Meet the VIX

On Dec 11, 2013 VIX invites to its "Launch the new VIX" Event at Palais Ferstel.


Artprice, premier membre interconnecté sur LyonIX 3

Artprice, le Leader mondial de l'information sur le marché de l'Art, est le premier membre interconnecté sur le point de présence LyonIX 3. Christophe Vigny, Directeur Informatique chez Artprice déclare : "Soucieux d’améliorer notre qualité de service, nous avons décidé de nous interconnecter sur LyonIX afin d’améliorer notre disponibilité et notre latence au niveau mondial. En effet ce GIX nous permet d’échanger nos données au plus proche avec nos clients et nos partenaires. De plus l'ajout d'un nouvel acteur de transport dans notre infrastructure réseau nous apporte de meilleures garanties de disponibilité en cas de défaillance, d'un de ceux-ci."

Thierry Ehrmann, fondateur d'Artprice et de Groupe Serveur: "Cette interconnexion intercontinentale, notamment pour l'Asie et les USA nous prépare à l'Internet des objets connectés, à travers IPv6, LyonIX est incontestablement l'Internet de demain sur lequel notre groupe, présent sur l'Internet depuis 1987, se devait d'être. Pour information, en 2011, seules quelques sociétés ont entrepris de déployer la technologie IPv6 sur leur réseau interne, Google notamment.


logo artprice

A propos d'Artprice

Artprice est le leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 27 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 500 000 Artistes. Artprice Images(R) permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 108 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens. Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 4 500 Maisons de ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 6 300 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 2 300 000 Membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent, désormais, la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce).

Pour les nouveaux actionnaires, Artprice vous invite à lire : "Entretien exclusif de thierry Ehrmann avec Trading and Ipo" du 30/09/2013 qui permet de décrypter en profondeur l'historique d'Artprice et ses développements futurs : http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-33600

Artprice, avec plus de 13 ans de communication réglementée sur l'Eurolist, se fait un point d'honneur à produire toute l'information nécessaire aux professionnels des Marchés financiers, mais aussi aux néophytes du Marché de l'Art. Toutes les questions des 18 000 actionnaires d'Artprice trouvent systématiquement leurs réponses dans l'information réglementée d'Artprice qu'elle diffuse en ligne sur Internet sur son propre site, http://www.artprice.com, et sur celui de son diffuseur homologué par l'AMF, ActusNews (http://www.actusnews.com).

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris au compartiment B, SRD long only et: Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF

http://www.artprice.com (c)1987-2013 thierry Ehrmann

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'art avec Artprice sur Twitter et Facebook :

http://twitter.com/artpricedotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom

Contact : Josette Mey : e-mail : ir@artprice.com


DE-CIX wins renowned Capacity Award

DE-CIX, provider of premium Internet exchange (IX) services and operator of several carrier-neutral...


DE-CIX wins renowned Capacity Award

DE-CIX, provider of premium Internet exchange (IX) services and operator of several carrier-neutral...


ICANN Delegates New Domains into DNS

ICANN, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, celebrated its 15th anniversary...


eco – Expert Round Table: More Than Half of the Top 1000 Companies Threatened with Downfall

Prof. Dr. Georg Rainer Hofmann, Leader of the eco Competence Group e-Commerce, warns of the...


DE-CIX International: New York City Internet Exchange Now Open for Peering

DE-CIX, the world leader in the operation of platforms for exchanging Internet data traffic, has...


DE-CIX’s New York City Internet Exchange Now Open for Peering

DE-CIX, the world’s leading Internet Exchange operator headquartered in Frankfurt am Main...


eco Report: M2M Communication Becoming Decisive Competitive Factor for German Industry

Recent eco report “Mobile Business trends 2013/2014” analyses the potential of the mega-trend for...


New Peer: man-da.de GmbH – 1GE (AS8365) [FRA]


AMS-IX appoints Mark Cooper as Chief Commercial Officer

Mark Cooper replaces Cara Mascini, who is now Chief Strategy Officer

Mark Cooper (44) has been appointed Chief Commercial Officer (CCO) at AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). He took over the position from Cara Mascini (43), who fulfilled this role as Chief Marketing Officer (CMO) for the past 10 years. Cara Mascini has started a new challenge as Chief Strategy Officer (CSO) at AMS-IX.

As CSO, Cara Mascini is responsible for the long-term strategy development, creating the strategic context, stakeholder management, strategic relations, organisational development and company culture. With the recent international expansions, the need for more strategic context was growing to make sure the organization develops according to the objectives that are set for a longer term and the strategy is executed accordingly.

Before joining AMS-IX, Mark Cooper was Director Strategy & Marketing at Interxion within the Network Service Provider and Content Delivery Network division. Prior to Interxion, Mark Cooper was employed by KPN International in the role of Product Manager and before that by KPNQwest in the role of Product Marketing Manager. As the new CCO of AMS-IX, Mark Cooper is responsible for the management and further development of marketing, sales, business development and customer relations within AMS-IX.

“I feel AMS-IX is the absolute leader in the field of Internet Exchanges”, said Mark Cooper. “This role offers me the opportunity to join an organization with a focus on expansion into new international markets. This function allows me to further develop my experience of team management and leadership, particularly in the area of marketing.”

“After 10 years of building the commercial operation, it was time for a new role and challenge. With Mark Cooper, AMS-IX has found an excellent successor, because he has an excellent track record in the areas of marketing and business development”, said Cara Mascini. “Typically in a fast growing and technical high performance oriented environment, there is less attention for long term and organisational development. So I decided that will be my challenge from hereon.”


AMS-IX appoints Mark Cooper as Chief Commercial Officer

Mark Cooper replaces Cara Mascini, who is now Chief Strategy Officer

Mark Cooper (44) has been appointed Chief Commercial Officer (CCO) at AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). He took over the position from Cara Mascini (43), who fulfilled this role as Chief Marketing Officer (CMO) for the past 10 years. Cara Mascini has started a new challenge as Chief Strategy Officer (CSO) at AMS-IX.

As CSO, Cara Mascini is responsible for the long-term strategy development, creating the strategic context, stakeholder management, strategic relations, organisational development and company culture. With the recent international expansions, the need for more strategic context was growing to make sure the organization develops according to the objectives that are set for a longer term and the strategy is executed accordingly.

Before joining AMS-IX, Mark Cooper was Director Strategy & Marketing at Interxion within the Network Service Provider and Content Delivery Network division. Prior to Interxion, Mark Cooper was employed by KPN International in the role of Product Manager and before that by KPNQwest in the role of Product Marketing Manager. As the new CCO of AMS-IX, Mark Cooper is responsible for the management and further development of marketing, sales, business development and customer relations within AMS-IX.

“I feel AMS-IX is the absolute leader in the field of Internet Exchanges”, said Mark Cooper. “This role offers me the opportunity to join an organization with a focus on expansion into new international markets. This function allows me to further develop my experience of team management and leadership, particularly in the area of marketing.”

“After 10 years of building the commercial operation, it was time for a new role and challenge. With Mark Cooper, AMS-IX has found an excellent successor, because he has an excellent track record in the areas of marketing and business development”, said Cara Mascini. “Typically in a fast growing and technical high performance oriented environment, there is less attention for long term and organisational development. So I decided that will be my challenge from hereon.”


AMS-IX appoints Mark Cooper as Chief Commercial Officer

Mark Cooper replaces Cara Mascini, who is now Chief Strategy Officer

Mark Cooper (44) has been appointed Chief Commercial Officer (CCO) at AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). He took over the position from Cara Mascini (43), who fulfilled this role as Chief Marketing Officer (CMO) for the past 10 years. Cara Mascini has started a new challenge as Chief Strategy Officer (CSO) at AMS-IX.

As CSO, Cara Mascini is responsible for the long-term strategy development, creating the strategic context, stakeholder management, strategic relations, organisational development and company culture. With the recent international expansions, the need for more strategic context was growing to make sure the organization develops according to the objectives that are set for a longer term and the strategy is executed accordingly.

Before joining AMS-IX, Mark Cooper was Director Strategy & Marketing at Interxion within the Network Service Provider and Content Delivery Network division. Prior to Interxion, Mark Cooper was employed by KPN International in the role of Product Manager and before that by KPNQwest in the role of Product Marketing Manager. As the new CCO of AMS-IX, Mark Cooper is responsible for the management and further development of marketing, sales, business development and customer relations within AMS-IX.

“I feel AMS-IX is the absolute leader in the field of Internet Exchanges”, said Mark Cooper. “This role offers me the opportunity to join an organization with a focus on expansion into new international markets. This function allows me to further develop my experience of team management and leadership, particularly in the area of marketing.”

“After 10 years of building the commercial operation, it was time for a new role and challenge. With Mark Cooper, AMS-IX has found an excellent successor, because he has an excellent track record in the areas of marketing and business development”, said Cara Mascini. “Typically in a fast growing and technical high performance oriented environment, there is less attention for long term and organisational development. So I decided that will be my challenge from hereon.”


AMS-IX appoints Mark Cooper as Chief Commercial Officer

Mark Cooper replaces Cara Mascini, who is now Chief Strategy Officer

Mark Cooper (44) has been appointed Chief Commercial Officer (CCO) at AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). He took over the position from Cara Mascini (43), who fulfilled this role as Chief Marketing Officer (CMO) for the past 10 years. Cara Mascini has started a new challenge as Chief Strategy Officer (CSO) at AMS-IX.

As CSO, Cara Mascini is responsible for the long-term strategy development, creating the strategic context, stakeholder management, strategic relations, organisational development and company culture. With the recent international expansions, the need for more strategic context was growing to make sure the organization develops according to the objectives that are set for a longer term and the strategy is executed accordingly.

Before joining AMS-IX, Mark Cooper was Director Strategy & Marketing at Interxion within the Network Service Provider and Content Delivery Network division. Prior to Interxion, Mark Cooper was employed by KPN International in the role of Product Manager and before that by KPNQwest in the role of Product Marketing Manager. As the new CCO of AMS-IX, Mark Cooper is responsible for the management and further development of marketing, sales, business development and customer relations within AMS-IX.

“I feel AMS-IX is the absolute leader in the field of Internet Exchanges”, said Mark Cooper. “This role offers me the opportunity to join an organization with a focus on expansion into new international markets. This function allows me to further develop my experience of team management and leadership, particularly in the area of marketing.”

“After 10 years of building the commercial operation, it was time for a new role and challenge. With Mark Cooper, AMS-IX has found an excellent successor, because he has an excellent track record in the areas of marketing and business development”, said Cara Mascini. “Typically in a fast growing and technical high performance oriented environment, there is less attention for long term and organisational development. So I decided that will be my challenge from hereon.”


AMS-IX appoints Mark Cooper as Chief Commercial Officer

Mark Cooper replaces Cara Mascini, who is now Chief Strategy Officer

Mark Cooper (44) has been appointed Chief Commercial Officer (CCO) at AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). He took over the position from Cara Mascini (43), who fulfilled this role as Chief Marketing Officer (CMO) for the past 10 years. Cara Mascini has started a new challenge as Chief Strategy Officer (CSO) at AMS-IX.

As CSO, Cara Mascini is responsible for the long-term strategy development, creating the strategic context, stakeholder management, strategic relations, organisational development and company culture. With the recent international expansions, the need for more strategic context was growing to make sure the organization develops according to the objectives that are set for a longer term and the strategy is executed accordingly.

Before joining AMS-IX, Mark Cooper was Director Strategy & Marketing at Interxion within the Network Service Provider and Content Delivery Network division. Prior to Interxion, Mark Cooper was employed by KPN International in the role of Product Manager and before that by KPNQwest in the role of Product Marketing Manager. As the new CCO of AMS-IX, Mark Cooper is responsible for the management and further development of marketing, sales, business development and customer relations within AMS-IX.

“I feel AMS-IX is the absolute leader in the field of Internet Exchanges”, said Mark Cooper. “This role offers me the opportunity to join an organization with a focus on expansion into new international markets. This function allows me to further develop my experience of team management and leadership, particularly in the area of marketing.”

“After 10 years of building the commercial operation, it was time for a new role and challenge. With Mark Cooper, AMS-IX has found an excellent successor, because he has an excellent track record in the areas of marketing and business development”, said Cara Mascini. “Typically in a fast growing and technical high performance oriented environment, there is less attention for long term and organisational development. So I decided that will be my challenge from hereon.”


AMS-IX appoints Mark Cooper as Chief Commercial Officer

Mark Cooper replaces Cara Mascini, who is now Chief Strategy Officer

Mark Cooper (44) has been appointed Chief Commercial Officer (CCO) at AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). He took over the position from Cara Mascini (43), who fulfilled this role as Chief Marketing Officer (CMO) for the past 10 years. Cara Mascini has started a new challenge as Chief Strategy Officer (CSO) at AMS-IX.

As CSO, Cara Mascini is responsible for the long-term strategy development, creating the strategic context, stakeholder management, strategic relations, organisational development and company culture. With the recent international expansions, the need for more strategic context was growing to make sure the organization develops according to the objectives that are set for a longer term and the strategy is executed accordingly.

Before joining AMS-IX, Mark Cooper was Director Strategy & Marketing at Interxion within the Network Service Provider and Content Delivery Network division. Prior to Interxion, Mark Cooper was employed by KPN International in the role of Product Manager and before that by KPNQwest in the role of Product Marketing Manager. As the new CCO of AMS-IX, Mark Cooper is responsible for the management and further development of marketing, sales, business development and customer relations within AMS-IX.

“I feel AMS-IX is the absolute leader in the field of Internet Exchanges”, said Mark Cooper. “This role offers me the opportunity to join an organization with a focus on expansion into new international markets. This function allows me to further develop my experience of team management and leadership, particularly in the area of marketing.”

“After 10 years of building the commercial operation, it was time for a new role and challenge. With Mark Cooper, AMS-IX has found an excellent successor, because he has an excellent track record in the areas of marketing and business development”, said Cara Mascini. “Typically in a fast growing and technical high performance oriented environment, there is less attention for long term and organisational development. So I decided that will be my challenge from hereon.”


AMS-IX appoints Mark Cooper as Chief Commercial Officer

Mark Cooper replaces Cara Mascini, who is now Chief Strategy Officer

Mark Cooper (44) has been appointed Chief Commercial Officer (CCO) at AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). He took over the position from Cara Mascini (43), who fulfilled this role as Chief Marketing Officer (CMO) for the past 10 years. Cara Mascini has started a new challenge as Chief Strategy Officer (CSO) at AMS-IX.

As CSO, Cara Mascini is responsible for the long-term strategy development, creating the strategic context, stakeholder management, strategic relations, organisational development and company culture. With the recent international expansions, the need for more strategic context was growing to make sure the organization develops according to the objectives that are set for a longer term and the strategy is executed accordingly.

Before joining AMS-IX, Mark Cooper was Director Strategy & Marketing at Interxion within the Network Service Provider and Content Delivery Network division. Prior to Interxion, Mark Cooper was employed by KPN International in the role of Product Manager and before that by KPNQwest in the role of Product Marketing Manager. As the new CCO of AMS-IX, Mark Cooper is responsible for the management and further development of marketing, sales, business development and customer relations within AMS-IX.

“I feel AMS-IX is the absolute leader in the field of Internet Exchanges”, said Mark Cooper. “This role offers me the opportunity to join an organization with a focus on expansion into new international markets. This function allows me to further develop my experience of team management and leadership, particularly in the area of marketing.”

“After 10 years of building the commercial operation, it was time for a new role and challenge. With Mark Cooper, AMS-IX has found an excellent successor, because he has an excellent track record in the areas of marketing and business development”, said Cara Mascini. “Typically in a fast growing and technical high performance oriented environment, there is less attention for long term and organisational development. So I decided that will be my challenge from hereon.”


Vodafone connects to CATNIX

Vodafone accesses to CATNIX with a speed of 100 Mbps.


Vodafone connects to CATNIX

Vodafone accesses to CATNIX with a speed of 100 Mbps.


Breed sectoronderzoek wijst uit: digitale infrastructuur is derde mainport van Nederland

Digitale infrastructuur ruggengraat van verdere economische groei

Na Schiphol en de Rotterdamse haven is de digitale infrastructuur de derde mainport van Nederland en daarmee essentieel voor de verdere uitbreiding en toekomstige groei van de Nederlandse economie. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van AMS-IX, Deloitte, de Dutch Hosting Provider Association (DHPA), ECP en Rabobank. Onder digitale infrastructuur wordt verstaan: housing, hosting en connectiviteit. De partijen presenteren het onderzoek vandaag tijdens het Jaarcongres van ECP in Den Haag.

Digitale diensten worden een steeds groter onderdeel van onze economie. De verwachting is dat het wereldwijde IP-verkeer tussen 2013 en 2017 verdubbelt, met een jaarlijkse groei van 23 procent. Voor wat betreft de workload van datacenters in West-Europa gaat het onderzoek uit van een groei van zestig procent tussen 2013 en 2016, met een jaarlijkse toename van twintig procent. De digitale infrastructuur is hiervoor de voedingsbodem: (nieuwe) technologiebedrijven zijn in korte tijd snel uitgebreid en bedienen klanten over de gehele wereld. Naast de grote organisaties zijn naar schatting in Nederland ook zo’n duizend mkb’ers actief in de digitale-infrastructuursector.

Dankzij een innovatieve houding en de juiste condities behoort de Nederlandse digitale-infrastructuursector tot de top van de wereld en concurreert met Londen, Parijs en Frankfurt. Nederland loopt voorop op het gebied van internetinnovatie en participeert actief in internetcommunity’s. De markt voor internetdiensten is bovendien open en neutraal. Hierdoor is Nederland een aantrekkelijke (vestigings)locatie voor bedrijven in de digitale-infrastructuursector.

Dat Nederland een leidende positie in de wereld heeft, blijkt ook uit de omvang van de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Dit is de grootste Internet Exchange in de wereld als het gaat om verbonden IP-netwerken, en de op een na grootste in termen van dataverkeer (gigabits per seconde). AMS-IX is dé mainport voor het internet – meer dan Rotterdam is voor containers en Schiphol voor passagiers. Gekeken naar breedbandpenetratie en gemiddelde verbindingssnelheid, staat Nederland op de tweede plek de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika), en op de zesde plaats wereldwijd.

Daarnaast lijkt industrialisatie van het datacenter nog maar in de kinderschoenen te staan. Het merendeel van de IT-apparatuur is nog altijd gehuisvest in in-house serverruimten en datacenters, maar het vooruitzicht is een consolidatie van grote geïndustrialiseerde datacenters die vaak energie-efficiënter zijn. Deze consolidatie draagt bij aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

Volgens het onderzoek is de leidende positie in deze wereldwijde sector ook snel weer te verliezen. De grenzen tussen landen in de digitale economie zijn vaag – bedrijven kunnen eenvoudig hun apparaat en organisatie verplaatsen naar een andere plek in de wereld. Daarnaast trekken veel landen actief nieuwe internetbedrijven en -activiteiten aan. Bovendien is de digitale economie sterk afhankelijk van fysieke factoren als ruimte en elektriciteit – twee aspecten waarvoor langetermijnplanning nodig is om beschikbaarheid te garanderen.

Aanbevelingen voor het behoud van de leidende positieDe onderzoekers formuleerden zes aanbevelingen om de leiderspositie van Nederland te versterken. 
 • Focussen op innovatie en de ondernemersgeest stimuleren. Zo hebben we immers ook onze huidige positie bereikt. 
 • Gebruik maken van geschikte industriemodellen die passen bij de belangrijkste producten en diensten in deze snel veranderende markt. Op dit moment is de digitale-infrastructuursector bijvoorbeeld onzichtbaar in de economische statistieken vanwege SBI-codes die niet passen bij de producten en diensten in deze nieuwe sector. 
 • Opleidingen verbeteren, zodat we straks personeel hebben dat gekwalificeerd is voor de eisen van de digitale economie. 
 • Een evenwichtige regelgeving opstellen op basis van een gedetailleerd inzicht in de sector in internationaal perspectief. Die kan een gezonde basis zijn voor de digitale economie, maar de overheid moet ervoor zorgen dat dit bedrijfsactiviteiten of klantervaring niet meer dan nodig in de weg staat. 
 • Beschikbaarheid van ruimte en elektriciteit op de lange termijn zeker stellen. Verschillende stakeholders (zoals de sector, overheid, energieproductie en -distributie) moeten hiervoor samenwerken. 
 • Investeringsmethoden, met specifieke kennis van de digitale sector, stimuleren. In het huidige economische klimaat hebben vooral kleinere bedrijven namelijk moeite om voldoende investeerders aan te trekken.

“Dit onderzoek toont ondubbelzinnig het enorme belang van de Nederlandse digitale infrastructuur”, zegt Michiel Steltman, directeur van de DHPA. “Deze derde mainport is de motor voor groei en biedt bovendien Nederlandse mkb’ers grote kansen in de internationale online wereld. De bal ligt nu bij de overheid en het bedrijfsleven. Zij moeten deze infrastructuur nog meer gaan gebruiken als basis voor economische groei. Daar is uitgebalanceerd beleid voor nodig – niet alleen als reactie op excessen, maar dat ook rekening houdt met het economisch belang.”


Breed sectoronderzoek wijst uit: digitale infrastructuur is derde mainport van Nederland

Digitale infrastructuur ruggengraat van verdere economische groei

Na Schiphol en de Rotterdamse haven is de digitale infrastructuur de derde mainport van Nederland en daarmee essentieel voor de verdere uitbreiding en toekomstige groei van de Nederlandse economie. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van AMS-IX, Deloitte, de Dutch Hosting Provider Association (DHPA), ECP en Rabobank. Onder digitale infrastructuur wordt verstaan: housing, hosting en connectiviteit. De partijen presenteren het onderzoek vandaag tijdens het Jaarcongres van ECP in Den Haag.

Digitale diensten worden een steeds groter onderdeel van onze economie. De verwachting is dat het wereldwijde IP-verkeer tussen 2013 en 2017 verdubbelt, met een jaarlijkse groei van 23 procent. Voor wat betreft de workload van datacenters in West-Europa gaat het onderzoek uit van een groei van zestig procent tussen 2013 en 2016, met een jaarlijkse toename van twintig procent. De digitale infrastructuur is hiervoor de voedingsbodem: (nieuwe) technologiebedrijven zijn in korte tijd snel uitgebreid en bedienen klanten over de gehele wereld. Naast de grote organisaties zijn naar schatting in Nederland ook zo’n duizend mkb’ers actief in de digitale-infrastructuursector.

Dankzij een innovatieve houding en de juiste condities behoort de Nederlandse digitale-infrastructuursector tot de top van de wereld en concurreert met Londen, Parijs en Frankfurt. Nederland loopt voorop op het gebied van internetinnovatie en participeert actief in internetcommunity’s. De markt voor internetdiensten is bovendien open en neutraal. Hierdoor is Nederland een aantrekkelijke (vestigings)locatie voor bedrijven in de digitale-infrastructuursector.

Dat Nederland een leidende positie in de wereld heeft, blijkt ook uit de omvang van de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Dit is de grootste Internet Exchange in de wereld als het gaat om verbonden IP-netwerken, en de op een na grootste in termen van dataverkeer (gigabits per seconde). AMS-IX is dé mainport voor het internet – meer dan Rotterdam is voor containers en Schiphol voor passagiers. Gekeken naar breedbandpenetratie en gemiddelde verbindingssnelheid, staat Nederland op de tweede plek de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika), en op de zesde plaats wereldwijd.

Daarnaast lijkt industrialisatie van het datacenter nog maar in de kinderschoenen te staan. Het merendeel van de IT-apparatuur is nog altijd gehuisvest in in-house serverruimten en datacenters, maar het vooruitzicht is een consolidatie van grote geïndustrialiseerde datacenters die vaak energie-efficiënter zijn. Deze consolidatie draagt bij aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

Volgens het onderzoek is de leidende positie in deze wereldwijde sector ook snel weer te verliezen. De grenzen tussen landen in de digitale economie zijn vaag – bedrijven kunnen eenvoudig hun apparaat en organisatie verplaatsen naar een andere plek in de wereld. Daarnaast trekken veel landen actief nieuwe internetbedrijven en -activiteiten aan. Bovendien is de digitale economie sterk afhankelijk van fysieke factoren als ruimte en elektriciteit – twee aspecten waarvoor langetermijnplanning nodig is om beschikbaarheid te garanderen.

Aanbevelingen voor het behoud van de leidende positieDe onderzoekers formuleerden zes aanbevelingen om de leiderspositie van Nederland te versterken. 
 • Focussen op innovatie en de ondernemersgeest stimuleren. Zo hebben we immers ook onze huidige positie bereikt. 
 • Gebruik maken van geschikte industriemodellen die passen bij de belangrijkste producten en diensten in deze snel veranderende markt. Op dit moment is de digitale-infrastructuursector bijvoorbeeld onzichtbaar in de economische statistieken vanwege SBI-codes die niet passen bij de producten en diensten in deze nieuwe sector. 
 • Opleidingen verbeteren, zodat we straks personeel hebben dat gekwalificeerd is voor de eisen van de digitale economie. 
 • Een evenwichtige regelgeving opstellen op basis van een gedetailleerd inzicht in de sector in internationaal perspectief. Die kan een gezonde basis zijn voor de digitale economie, maar de overheid moet ervoor zorgen dat dit bedrijfsactiviteiten of klantervaring niet meer dan nodig in de weg staat. 
 • Beschikbaarheid van ruimte en elektriciteit op de lange termijn zeker stellen. Verschillende stakeholders (zoals de sector, overheid, energieproductie en -distributie) moeten hiervoor samenwerken. 
 • Investeringsmethoden, met specifieke kennis van de digitale sector, stimuleren. In het huidige economische klimaat hebben vooral kleinere bedrijven namelijk moeite om voldoende investeerders aan te trekken.

“Dit onderzoek toont ondubbelzinnig het enorme belang van de Nederlandse digitale infrastructuur”, zegt Michiel Steltman, directeur van de DHPA. “Deze derde mainport is de motor voor groei en biedt bovendien Nederlandse mkb’ers grote kansen in de internationale online wereld. De bal ligt nu bij de overheid en het bedrijfsleven. Zij moeten deze infrastructuur nog meer gaan gebruiken als basis voor economische groei. Daar is uitgebalanceerd beleid voor nodig – niet alleen als reactie op excessen, maar dat ook rekening houdt met het economisch belang.”


Ian Cleary of Level3 Communications and Ryan Donnelly of Verisign are elected to the AMS-IX Board

Members of the AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) Association have appointed two new members to the Executive Board at the 39th General Meeting today. Ian Cleary, EMEA Director of Core Product Marketing at Level3 Communications, and Ryan Donnelly, Director of Systems & Network Architecture at Verisign, are now part of the team. 

They succeed Christian Kaufmann, Director Network Services at Akamai Technologies and Remco Frijling, owner of Lean Networks. The latter was a board member at AMS-IX for three years, while Christian Kaufmann held this role for six years of which three years as chairman. Arif Polat, Marketing Director at Turk Telekom International, and Alex Bik, Technical Director at BIT, were reelected to the AMS-IX Board.

Besides the appointment of two new board members, Alex de Joode, Senior Regulatory Counsel at Leaseweb, will act as an Expert Advisor to the AMS-IX Board for legal and regulatory matters. His experience in this field will be very helpful, in particular regarding to AMS-IX USA Inc. matters.

Both new board members are very experienced. Ian Cleary is familiar with the Internet and interconnection playfield since 1998. He held business development and product management positions at, among other organizations, Teliasonera and Global Crossing. Today, Cleary leads the product marketing team at Level3 Communications.

Ryan Donnelly has more than fifteen years of industry experience in highly technical design and operations roles, as well as in management roles that focus on the complex relationship between the technical and political/financial realities of organizations. In serving the NANOG Board of Directors, as well as having helped the NANOG Program Committee, Ryan has related experience and is familiar with industry issues that affect the AMS-IX membership.

“AMS-IX is a trusted partner and global example. Preserving the integrity of these qualities during growth and technology change is a very important aspect of delivering value to member AS networks”, says Ian Cleary. “I am pleased to offer my time, experience and skills to the AMS-IX community and I believe that the contribution of my own Product Management, Product Marketing and general commercial skills can complement the established team and will help to realise the shared goals of all AMS-IX members.”

“I’m delighted that the AMS-IX Association welcomes me as a member of the board”, says Ryan Donnelly. “Together with the other board members and the management team this position allows me to help AMS-IX continue to be an interconnect leader both in the Netherlands and beyond. Moreover, my relationship with the AMS-IX management team is excellent, as I cooperated with them for many years and realised deployments at both AMS-IX and AMS-IX Caribbean. I’m looking forward to this great opportunity.”

Christian Kaufmann is leaving the board after six years of commitment: “I’ve always found it a honor to be part of the AMS-IX Board, and I did my role with much dedication and passion. The members have chosen two valuable successors since both gentlemen have a great interest in technology and are well experienced in the field of Internet and interconnection. I wish them both the best and a lot of fun.”


Ian Cleary of Level3 Communications and Ryan Donnelly of Verisign are elected to the AMS-IX Board

Members of the AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) Association have appointed two new members to the Executive Board at the 39th General Meeting today. Ian Cleary, EMEA Director of Core Product Marketing at Level3 Communications, and Ryan Donnelly, Director of Systems & Network Architecture at Verisign, are now part of the team. 

They succeed Christian Kaufmann, Director Network Services at Akamai Technologies and Remco Frijling, owner of Lean Networks. The latter was a board member at AMS-IX for three years, while Christian Kaufmann held this role for six years of which three years as chairman. Arif Polat, Marketing Director at Turk Telekom International, and Alex Bik, Technical Director at BIT, were reelected to the AMS-IX Board.

Besides the appointment of two new board members, Alex de Joode, Senior Regulatory Counsel at Leaseweb, will act as an Expert Advisor to the AMS-IX Board for legal matters. His experience in this field will be very helpful, in particular regarding to AMS-IX USA Inc. matters.

Both new board members are very experienced. Ian Cleary is familiar with the Internet and interconnection playfield since 1998. He held business development and product management positions at, among other organizations, Teliasonera and Global Crossing. Today, Cleary leads the product marketing team at Level3 Communications.

Ryan Donnelly has more than fifteen years of industry experience in highly technical design and operations roles, as well as in management roles that focus on the complex relationship between the technical and political/financial realities of organizations. In serving the NANOG Board of Directors, as well as having helped the NANOG Program Committee, Ryan has related experience and is familiar with industry issues that affect the AMS-IX membership.

“AMS-IX is a trusted partner and global example. Preserving the integrity of these qualities during growth and technology change is a very important aspect of delivering value to member AS networks”, says Ian Cleary. “I am pleased to offer my time, experience and skills to the AMS-IX community and I believe that the contribution of my own Product Management, Product Marketing and general commercial skills can complement the established team and will help to realise the shared goals of all AMS-IX members.”

“I’m delighted that the AMS-IX Association welcomes me as a member of the board”, says Ryan Donnelly. “Together with the other board members and the management team this position allows me to help AMS-IX continue to be an interconnect leader both in the Netherlands and beyond. Moreover, my relationship with the AMS-IX management team is excellent, as I cooperated with them for many years and realised deployments at both AMS-IX and AMS-IX Caribbean. I’m looking forward to this great opportunity.”

Christian Kaufmann is leaving the board after six years of commitment: “I’ve always found it a honor to be part of the AMS-IX Board, and I did my role with much dedication and passion. The members have chosen two valuable successors since both gentlemen have a great interest in technology and are well experienced in the field of Internet and interconnection. I wish them both the best and a lot of fun.”


Ian Cleary of Level3 Communications and Ryan Donnelly of Verisign are elected to the AMS-IX Board

Members of the AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) Association have appointed two new members to the Executive Board at the 39th General Meeting today. Ian Cleary, EMEA Director of Core Product Marketing at Level3 Communications, and Ryan Donnelly, Director of Systems & Network Architecture at Verisign, are now part of the team. 

They succeed Christian Kaufmann, Director Network Services at Akamai Technologies and Remco Frijling, owner of Lean Networks. The latter was a board member at AMS-IX for three years, while Christian Kaufmann held this role for six years of which three years as chairman. Arif Polat, Marketing Director at Turk Telekom International, and Alex Bik, Technical Director at BIT, were reelected to the AMS-IX Board.

Besides the appointment of two new board members, Alex de Joode, Senior Regulatory Counsel at Leaseweb, will act as an Expert Advisor to the AMS-IX Board for legal matters. His experience in this field will be very helpful, in particular regarding to AMS-IX USA Inc. matters.

Both new board members are very experienced. Ian Cleary is familiar with the Internet and interconnection playfield since 1998. He held business development and product management positions at, among other organizations, Teliasonera and Global Crossing. Today, Cleary leads the product marketing team at Level3 Communications.

Ryan Donnelly has more than fifteen years of industry experience in highly technical design and operations roles, as well as in management roles that focus on the complex relationship between the technical and political/financial realities of organizations. In serving the NANOG Board of Directors, as well as having helped the NANOG Program Committee, Ryan has related experience and is familiar with industry issues that affect the AMS-IX membership.

“AMS-IX is a trusted partner and global example. Preserving the integrity of these qualities during growth and technology change is a very important aspect of delivering value to member AS networks”, says Ian Cleary. “I am pleased to offer my time, experience and skills to the AMS-IX community and I believe that the contribution of my own Product Management, Product Marketing and general commercial skills can complement the established team and will help to realise the shared goals of all AMS-IX members.”

“I’m delighted that the AMS-IX Association welcomes me as a member of the board”, says Ryan Donnelly. “Together with the other board members and the management team this position allows me to help AMS-IX continue to be an interconnect leader both in the Netherlands and beyond. Moreover, my relationship with the AMS-IX management team is excellent, as I cooperated with them for many years and realised deployments at both AMS-IX and AMS-IX Caribbean. I’m looking forward to this great opportunity.”

Christian Kaufmann is leaving the board after six years of commitment: “I’ve always found it a honor to be part of the AMS-IX Board, and I did my role with much dedication and passion. The members have chosen two valuable successors since both gentlemen have a great interest in technology and are well experienced in the field of Internet and interconnection. I wish them both the best and a lot of fun.”


Ian Cleary of Level3 Communications and Ryan Donnelly of Verisign are elected to the AMS-IX Board

Members of the AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) Association have appointed two new members to the Executive Board at the 39th General Meeting today. Ian Cleary, EMEA Director of Core Product Marketing at Level3 Communications, and Ryan Donnelly, Director of Systems & Network Architecture at Verisign, are now part of the team. 

They succeed Christian Kaufmann, Director Network Services at Akamai Technologies and Remco Frijling, owner of Lean Networks. The latter was a board member at AMS-IX for three years, while Christian Kaufmann held this role for six years of which three years as chairman. Arif Polat, Marketing Director at Turk Telekom International, and Alex Bik, Technical Director at BIT, were reelected to the AMS-IX Board.

Besides the appointment of two new board members, Alex de Joode, Senior Regulatory Counsel at Leaseweb, will act as an Expert Advisor to the AMS-IX Board for legal matters. His experience in this field will be very helpful, in particular regarding to AMS-IX USA Inc. matters.

Both new board members are very experienced. Ian Cleary is familiar with the Internet and interconnection playfield since 1998. He held business development and product management positions at, among other organizations, Teliasonera and Global Crossing. Today, Cleary leads the product marketing team at Level3 Communications.

Ryan Donnelly has more than fifteen years of industry experience in highly technical design and operations roles, as well as in management roles that focus on the complex relationship between the technical and political/financial realities of organizations. In serving the NANOG Board of Directors, as well as having helped the NANOG Program Committee, Ryan has related experience and is familiar with industry issues that affect the AMS-IX membership.

“AMS-IX is a trusted partner and global example. Preserving the integrity of these qualities during growth and technology change is a very important aspect of delivering value to member AS networks”, says Ian Cleary. “I am pleased to offer my time, experience and skills to the AMS-IX community and I believe that the contribution of my own Product Management, Product Marketing and general commercial skills can complement the established team and will help to realise the shared goals of all AMS-IX members.”

“I’m delighted that the AMS-IX Association welcomes me as a member of the board”, says Ryan Donnelly. “Together with the other board members and the management team this position allows me to help AMS-IX continue to be an interconnect leader both in the Netherlands and beyond. Moreover, my relationship with the AMS-IX management team is excellent, as I cooperated with them for many years and realised deployments at both AMS-IX and AMS-IX Caribbean. I’m looking forward to this great opportunity.”

Christian Kaufmann is leaving the board after six years of commitment: “I’ve always found it a honor to be part of the AMS-IX Board, and I did my role with much dedication and passion. The members have chosen two valuable successors since both gentlemen have a great interest in technology and are well experienced in the field of Internet and interconnection. I wish them both the best and a lot of fun.”


Nov 12th 2013: NIX.CZ has launched a Partnership Program for smaller or local companies

Prague, 12 November 2013 – The Czech Internet eXchange Point NIX.CZ has launched a Partnership Program which aims to make it possible for smaller or local companies to connect to NIX.CZ. This offer can be used by businesses whose traffic is less than 1GE and who find it interesting to connect to a peering node. Currently, the contractual partners of the program include Atrato IP Networks, ČD T...


12.11.2013 NIX.CZ has launched a Partnership Program for smaller or local companies

Prague, 12 November 2013 – The Czech Internet eXchange Point NIX.CZ has launched a Partnership Program which aims to make it possible for smaller or local companies to connect to NIX.CZ. This offer can be used by businesses whose traffic is less than 1GE and who find it interesting to connect to a peering node. Currently, the contractual partners of the program include Atrato IP Networks, ČD Telematika, Kaia Global Networks Ltd., Slovak SITEL and Telefónica O2.   "In order to become a member or a customer of NIX.CZ and thus benefit from all the opportunities that this membership brings, every company must meet a number of requirements. This partnership program has been introduced for smaller entities that fulfill these requirements but did not find this connection financially attractive. This program will enable them to connect to our node through our contractual partners. Also, this method makes our cooperation much easier," explains Martin Semrád, Director of NIX.CZ.   More information is available on the website of NIX.CZ ( www.nix.cz/cz/carriers ), which also contains contact details of contractual partners that are ready to provide further details. The program was launched at the beginning of the year and is expected to continue in the years to come.   


Big Switches for Big Data

Network Expansion proceeds! We ordered further BlackDiamond X8 switches for our location in Frankfurt


Stellungnahme des ZID

zum Thema NSA-Abhöraktivitäten/Vienna Internet eXchange (VIX)


DENOG5

Meet us at DENOG5 in Darmstadt on November, 14th. Agenda and registration will be found here http://www.denog.de/meetings/denog5/


Welcome three new customers at DE-CIX

We would like to welcome our latest customers at DE-CIX: HessenKom from Altenstadt and rrbone from...


eco Statement on the Coverage in Die Zeit newspaper "Internet Minister Conceivable"

On the coverage in Die Zeit from 07.11.2013: “The CDU Member of Parliament Peter Tauber considers a...


Coalition Negotiations: G10 Law Must Not Be Allowed to Become Blueprint for Police Powers

eco demands political action to protect fundamental rights Berlin/Cologne, 7 November 2013 – Just...


AMS-IX USA Inc. gaat van start met Open-IX Internet Exchange in New York

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), ’s werelds grootste Internetknooppunt, heeft met zijn dochteronderneming AMS-IX USA Inc. een definitief akkoord bereikt met Digital Realty (NYSE:DLR), DuPont Fabros Technology, Inc. (NYSE:DFT), Sabey Data Centers en 325 Hudson. In samenwerking met deze partijen wordt in de regio New York/New Jersey een gedistribueerd Internetknooppunt opgezet en beheerd onder de naam AMS-IX New York.

AMS-IX zal ook gedistribueerde en op zichzelf staande Internet Exchanges in Chicago en Silicon Valley uitrollen. Deze knooppunten zullen opeenvolgend geïmplementeerd worden in het eerste en het tweede kwartaal van 2014. Dit nieuwe business initiatief volgt op het certificeringsproces van de Open-IX Association voor het opzetten van neutrale en gedistribueerde Internetknooppunten in de Verenigde Staten.

In alle drie de markten zal AMS-IX Internetknooppunten uitrollen die verschillende gebieden dekken, beginnende met AMS-IX New York. De Internet Exchanges zullen niet onderling gekoppeld worden en ook niet in verbinding staan met AMS-IX in Amsterdam. De uitrol in New York vindt plaats in de datacenters van Digital Realty en DuPont Fabros Technology in New York (111 8th) en New Jersey (101 Possumtown Road, Piscataway). Afhankelijk van de vraag uit de markt en de bereidheid van andere datacenterleveranciers om samen te werken met AMS-IX, zullen andere locaties worden toegevoegd. De andere twee locaties die zijn geselecteerd voor de AMS-IX New York Internet Exchange zijn Sabey Data Centers’ Intergate.Manhattan en de nieuwe 325 Hudson Street interconnectie colocatie. Meer datacenter locaties volgen in een later stadium. AMS-IX is er van overtuigd dat een gedistribueerd exchange-model de meeste waarde toevoegt voor klanten door een grote keuze aan connectiviteitsopties in zo veel mogelijk datacenters. Het AMS-IX exchange-platform in Amsterdam is momenteel verdeeld over 12 verschillende datacenters en bedient ruim 600 IP-netwerken wereldwijd. Dit maakt AMS-IX Amsterdam tot het grootste Internetknooppunt ter wereld.

Open-IX is een initiatief dat is gestart door een groep van Internet netwerk operators, contenteigenaren, distributeurs en andere Internetgerelateerde partijen, zoals datacenters. Open-IX stimuleert de ontwikkeling van het neutrale en gedistribueerde exchange-model in Noord-Amerika. Deze groep vormde ook de Open-IX Association en installeerde een interim bestuursraad naar aanleiding van de aftrap van het initiatief in augustus van dit jaar.

Internetknooppunten en datacenterbedrijven zoals AMS-IX, Digital Realty en DuPont Fabros Technology, zullen worden beoordeeld volgens de technologiestandaarden die zijn vastgesteld door de Open-IX community. Het Open-IX framework verzekert toekomstige continuïteit van het neutrale governance-model en de technische compliance van alle deelnemende Internetknooppunten. Het ultieme doel van Open-IX is om complexiteit op het gebied van interconnectie en de gerelateerde kosten te verminderen in Noord-Amerika, waar dit veel complexer en duurder is dan in Europa. In Europa is het neutrale en gedistribueerde exchange-model veel meer gemeengoed. Het initiatief van AMS-IX, Digital Realty en DuPont Fabros Technology past binnen de visie van het Open-IX framework. Alle partijen rekenen dan ook op de ondersteuning door Open-IX wanneer zij het proces in gang zetten.

Job Witteman, CEO van AMS-IX, zegt: “De kans om met de versterking van de Open-IX community neutraal gedistribueerde Internetknooppunten in de VS te starten, past bij onze strategie om Internetknooppunten te bouwen op wereldwijde hublocaties. Dit model zal zowel de complexiteit als de gerelateerde kosten verminderen, waardoor wij overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van het model voor de Noord-Amerikaanse markt voor IP interconnectie. AMS-IX streeft ernaar om deze markt te transformeren. We zijn dan ook erg verheugd dat we gaan partneren met twee grote partijen op deze markt: Digital Realty en DuPont Fabros Technology.”

We zijn verheugd dat we gaan samenwerken met AMS-IX voor dit belangrijke initiatief”, zegt Michael F. Foust, Chief Executive Officer van Digital Realty. “Door mee te werken aan het opzetten van een werkelijk open omgeving voor een Internetknooppunt, ondersteunen we de vraag van de Open-IX community naar neutrale knooppunten die efficiënter en kosteneffectiever zijn dan wat op dit moment op de markt beschikbaar is. Hierdoor zullen onze klanten toegang krijgen tot een verbeterde interconnectiviteit en Internetpeering-mogelijkheden.

Hossein Fateh, President en Chief Executive Officer van DuPont Fabros Technology, Inc. voegt toe: “Hiermee borduren wij voort op ons carrier-neutrale basisprincipe. We zijn dan ook erg verheugd om de Open-IX Association, maar ook de ontwikkeling van de AMS-IX New York Internet Exchange te ondersteunen in ons Piscataway NJ1 datacenter. De AMS-IX Internet Exchange zal via NJ1 de netwerkproviders en de New York Stock Exchange ondersteunen. Zij bieden momenteel connectiviteitsdiensten aan onze klanten. We verwachten dat onze klanten hierdoor kunnen profiteren van deze open peering en interconnectiviteit omgeving.”

John Sabey, President van Sabey Data Centers, stelt: "We zijn erg blij om samen met AMS-IX dit belangrijke marktveranderende initiatief te starten. Het aanbieden van meer keuze aan de carriers en de klanten in New York City is goed voor iedereen."

AMS-IX New York neemt met ingang van vandaag opdrachten aan. De 111 8ste Digital Realty faciliteit is de eerste omgeving waarbinnen klantpoorten nu al beschikbaar zijn. De andere twee Internet Exchanges (AMS-IX Chicago en AMS-IX Silicon Valley) zullen respectievelijk volgen in het eerste en tweede kwartaal van 2014. Henk Steenman, CTO van AMS-IX, zegt : "Door onze ervaring met het bouwen en beheren van Internet Exchanges in Europa, Azië, het Caribisch gebied en Oost-Afrika hebben we een blauwdruk voor het uitrollen van nieuwe Internet Exchanges. Alle configuratie-, beheer- en monitoringsystemen zijn vooraf gedefinieerd en klaar voor gebruik. De belangrijkste prioriteit is om de organisatie en het team uit te breiden en om de apparatuur en de lokale Dark Fiber tussen de verschillende datacenters te implementeren. Vervolgens kunnen we aan de slag met andere commercieel interessante partijen die met AMS-IX willen samenwerken en Open-IX gecertificeerd zijn."


AMS-IX USA Inc. to Deploy an Open-IX Internet Exchange in New York

Presence in Digital Realty, DuPont Fabros Technology, Sabey and 325 Hudson Data Centers with AMS-IX New York accepting orders as of today

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet Exchange operator, announces that its newly-formed subsidiary AMS-IX USA Inc. has reached definitive agreements with Digital Realty (NYSE: DLR), DuPont Fabros Technology, Inc. (NYSE: DFT), Sabey Data Centers and 325 Hudson in the New York/New Jersey area to build and operate a distributed Internet Exchange, named AMS-IX New York.

AMS-IX will also deploy distributed Internet Exchanges in the Chicago and Silicon Valley markets, which are currently planned to go live in respectively the first and second quarter of 2014. This new business initiative is a response to the certification process by the Open-IX Association for the setup of neutral and distributed Internet Exchanges in the United States.

In all three markets, AMS-IX will deploy an Internet Exchange spanning several locations with an initial deployment of AMS-IX New York in Digital Realty and DuPont Fabros Technology data centers in New York (111 8th) and New Jersey (101 Possumtown Road, Piscataway) respectively. Depending on the market demand and the willingness of other data center providers to partner with AMS-IX, additional locations may be added. For the AMS-IX New York Internet Exchange the other two locations that have been selected are Sabey Data Centers’ new Intergate.Manhattan at 375 Pearl Street and the newly opened 325 Hudson interconnection facility. More locations will follow at a later stage. AMS-IX strongly believes that a distributed exchange model offers the best value by enabling a choice of connectivity options in as many data center locations as makes business sense. In Amsterdam, the AMS-IX exchange platform is currently distributed over 12 different data centers serving well over 600 IP networks from around the globe, making it the largest Internet Exchange in the world.

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors and other market parties, such as data centers, that encourages the development of the neutral and distributed Internet Exchange model in North America. This group formed the Open-IX Association and instated an interim board following the launch of the initiative in August of this year.

Internet Exchange operators and data center companies such as AMS-IX, Digital Realty and DuPont Fabros Technology, will be reviewed against the technology standards set by the Open-IX community. The Open-IX framework ensures future continuity of the neutral governance model and the technical compliance of any participating Internet Exchange. The ultimate objective of Open-IX is to reduce interconnection complexity and the associated costs in North America, which have been more complex and higher than in Europe, where the neutral and distributed Internet Exchange model is very common. As the business initiative of AMS-IX, Digital Realty and DuPont Fabros Technology fits the Open-IX framework, all parties expect to be certified by the association when the process commences.

AMS-IX’s Chief Executive Officer Job Witteman says: "The opportunity to start neutral, distributed Internet Exchanges in the US with the endorsement of the Open-IX community fits our strategy of building Internet Exchanges in connectivity hub locations around the world. We believe the model will bring the North American IP interconnection market tremendous value by decreasing complexity as well as the associated costs. AMS-IX is committed to bringing about this market transformation, and is pleased to have found initial partners in two major market participants Digital Realty and DuPont Fabros Technology. "

"We are pleased to be collaborating with AMS-IX on this important initiative," said Michael F. Foust, Chief Executive Officer at Digital Realty. "By helping establish a truly open Internet Exchange environment, we are supporting the Open-IX community's desire for neutral exchanges that are more efficient and cost-effective than those available today. The end result for our customers will be access to enhanced interconnectivity and Internet peering capabilities."

Hossein Fateh, President and Chief Executive officer of DuPont Fabros Technology, Inc. commented: “Building upon our carrier-neutrality principle, we are glad to support the Open-IX Association and encourage the deployment of the AMS-IX New York Internet Exchange in our Piscataway NJ1 data center. The AMS-IX Internet Exchange at NJ1 will complement the network providers and the New York Stock Exchange currently providing connectivity services to our customers. We expect our customers to benefit from this open Peering and Interconnectivity environment”.

John Sabey, President of Sabey Data Centers, stated: “We are very happy to partner with AMS-IX New York on this important market-changing initiative. Offering more choice in the New York City market to carriers and customers is good for everyone.”

AMS-IX New York is accepting orders as of today, with the first presence in the 111 8th Digital Realty facility ready to provision customer ports. The other two Internet Exchanges (AMS-IX Chicago and AMS-IX Silicon Valley) will follow respectively in the first and second quarter of 2014. Henk Steenman, Chief Technical Officer of AMS-IX, says: "With our experience of building and managing Internet Exchanges in Europe, Asia, the Caribbean and East Africa we have a blueprint for rolling out new exchange platforms. All of the configurations, management and monitoring systems are pre-defined and ready for deployment. The main priority is to extend the organization, the team and to deploy the equipment and local Dark Fiber between the several data centers, as well as with other companies that are willing to partner with AMS-IX, and are Open-IX certified and commercially feasible."


AMS-IX USA Inc. to Deploy an Open-IX Internet Exchange in New York

Presence in Digital Realty, DuPont Fabros Technology, Sabey and 325 Hudson Data Centers with AMS-IX New York accepting orders as of today

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet Exchange operator, announces that its newly-formed subsidiary AMS-IX USA Inc. has reached definitive agreements with Digital Realty (NYSE: DLR), DuPont Fabros Technology, Inc. (NYSE: DFT), Sabey Data Centers and 325 Hudson in the New York/New Jersey area to build and operate a distributed Internet Exchange, named AMS-IX New York.

AMS-IX will also deploy distributed Internet Exchanges in the Chicago and Silicon Valley markets, which are currently planned to go live in respectively the first and second quarter of 2014. This new business initiative is a response to the certification process by the Open-IX Association for the setup of neutral and distributed Internet Exchanges in the United States.

In all three markets, AMS-IX will deploy an Internet Exchange spanning several locations with an initial deployment of AMS-IX New York in Digital Realty and DuPont Fabros Technology data centers in New York (111 8th) and New Jersey (101 Possumtown Road, Piscataway) respectively. Depending on the market demand and the willingness of other data center providers to partner with AMS-IX, additional locations may be added. For the AMS-IX New York Internet Exchange the other two locations that have been selected are Sabey Data Centers’ new Intergate.Manhattan at 375 Pearl Street and the newly opened 325 Hudson interconnection facility. More locations will follow at a later stage. AMS-IX strongly believes that a distributed exchange model offers the best value by enabling a choice of connectivity options in as many data center locations as makes business sense. In Amsterdam, the AMS-IX exchange platform is currently distributed over 12 different data centers serving well over 600 IP networks from around the globe, making it the largest Internet Exchange in the world.

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors and other market parties, such as data centers, that encourages the development of the neutral and distributed Internet Exchange model in North America. This group formed the Open-IX Association and instated an interim board following the launch of the initiative in August of this year.

Internet Exchange operators and data center companies such as AMS-IX, Digital Realty and DuPont Fabros Technology, will be reviewed against the technology standards set by the Open-IX community. The Open-IX framework ensures future continuity of the neutral governance model and the technical compliance of any participating Internet Exchange. The ultimate objective of Open-IX is to reduce interconnection complexity and the associated costs in North America, which have been more complex and higher than in Europe, where the neutral and distributed Internet Exchange model is very common. As the business initiative of AMS-IX, Digital Realty and DuPont Fabros Technology fits the Open-IX framework, all parties expect to be certified by the association when the process commences.

AMS-IX’s Chief Executive Officer Job Witteman says: "The opportunity to start neutral, distributed Internet Exchanges in the US with the endorsement of the Open-IX community fits our strategy of building Internet Exchanges in connectivity hub locations around the world. We believe the model will bring the North American IP interconnection market tremendous value by decreasing complexity as well as the associated costs. AMS-IX is committed to bringing about this market transformation, and is pleased to have found initial partners in two major market participants Digital Realty and DuPont Fabros Technology. "

"We are pleased to be collaborating with AMS-IX on this important initiative," said Michael F. Foust, Chief Executive Officer at Digital Realty. "By helping establish a truly open Internet Exchange environment, we are supporting the Open-IX community's desire for neutral exchanges that are more efficient and cost-effective than those available today. The end result for our customers will be access to enhanced interconnectivity and Internet peering capabilities."

Hossein Fateh, President and Chief Executive officer of DuPont Fabros Technology, Inc. commented: “Building upon our carrier-neutrality principle, we are glad to support the Open-IX Association and encourage the deployment of the AMS-IX New York Internet Exchange in our Piscataway NJ1 data center. The AMS-IX Internet Exchange at NJ1 will complement the network providers and the New York Stock Exchange currently providing connectivity services to our customers. We expect our customers to benefit from this open Peering and Interconnectivity environment”.

John Sabey, President of Sabey Data Centers, stated: “We are very happy to partner with AMS-IX New York on this important market-changing initiative. Offering more choice in the New York City market to carriers and customers is good for everyone.”

AMS-IX New York is accepting orders as of today, with the first presence in the 111 8th Digital Realty facility ready to provision customer ports. The other two Internet Exchanges (AMS-IX Chicago and AMS-IX Silicon Valley) will follow respectively in the first and second quarter of 2014. Henk Steenman, Chief Technical Officer of AMS-IX, says: "With our experience of building and managing Internet Exchanges in Europe, Asia, the Caribbean and East Africa we have a blueprint for rolling out new exchange platforms. All of the configurations, management and monitoring systems are pre-defined and ready for deployment. The main priority is to extend the organization, the team and to deploy the equipment and local Dark Fiber between the several data centers, as well as with other companies that are willing to partner with AMS-IX, and are Open-IX certified and commercially feasible."


AMS-IX USA Inc. to Deploy an Open-IX Internet Exchange in New York

Presence in Digital Realty, DuPont Fabros Technology, Sabey and 325 Hudson Data Centers with AMS-IX New York accepting orders as of today

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), the world’s leading Internet Exchange operator, announces that its newly-formed subsidiary AMS-IX USA Inc. has reached definitive agreements with Digital Realty (NYSE: DLR), DuPont Fabros Technology, Inc. (NYSE: DFT), Sabey Data Centers and 325 Hudson in the New York/New Jersey area to build and operate a distributed Internet Exchange, named AMS-IX New York.

AMS-IX will also deploy distributed Internet Exchanges in the Chicago and Silicon Valley markets, which are currently planned to go live in respectively the first and second quarter of 2014. This new business initiative is a response to the certification process by the Open-IX Association for the setup of neutral and distributed Internet Exchanges in the United States.

In all three markets, AMS-IX will deploy an Internet Exchange spanning several locations with an initial deployment of AMS-IX New York in Digital Realty and DuPont Fabros Technology data centers in New York (111 8th) and New Jersey (101 Possumtown Road, Piscataway) respectively. Depending on the market demand and the willingness of other data center providers to partner with AMS-IX, additional locations may be added. For the AMS-IX New York Internet Exchange the other two locations that have been selected are Sabey Data Centers’ new Intergate.Manhattan at 375 Pearl Street and the newly opened 325 Hudson interconnection facility. More locations will follow at a later stage. AMS-IX strongly believes that a distributed exchange model offers the best value by enabling a choice of connectivity options in as many data center locations as makes business sense. In Amsterdam, the AMS-IX exchange platform is currently distributed over 12 different data centers serving well over 600 IP networks from around the globe, making it the largest Internet Exchange in the world.

Open-IX is an initiative started by a group of Internet network operators, content owners and distributors and other market parties, such as data centers, that encourages the development of the neutral and distributed Internet Exchange model in North America. This group formed the Open-IX Association and instated an interim board following the launch of the initiative in August of this year.

Internet Exchange operators and data center companies such as AMS-IX, Digital Realty and DuPont Fabros Technology, will be reviewed against the technology standards set by the Open-IX community. The Open-IX framework ensures future continuity of the neutral governance model and the technical compliance of any participating Internet Exchange. The ultimate objective of Open-IX is to reduce interconnection complexity and the associated costs in North America, which have been more complex and higher than in Europe, where the neutral and distributed Internet Exchange model is very common. As the business initiative of AMS-IX, Digital Realty and DuPont Fabros Technology fits the Open-IX framework, all parties expect to be certified by the association when the process commences.

AMS-IX’s Chief Executive Officer Job Witteman says: "The opportunity to start neutral, distributed Internet Exchanges in the US with the endorsement of the Open-IX community fits our strategy of building Internet Exchanges in connectivity hub locations around the world. We believe the model will bring the North American IP interconnection market tremendous value by decreasing complexity as well as the associated costs. AMS-IX is committed to bringing about this market transformation, and is pleased to have found initial partners in two major market participants Digital Realty and DuPont Fabros Technology. "

"We are pleased to be collaborating with AMS-IX on this important initiative," said Michael F. Foust, Chief Executive Officer at Digital Realty. "By helping establish a truly open Internet Exchange environment, we are supporting the Open-IX community's desire for neutral exchanges that are more efficient and cost-effective than those available today. The end result for our customers will be access to enhanced interconnectivity and Internet peering capabilities."

Hossein Fateh, President and Chief Executive officer of DuPont Fabros Technology, Inc. commented: “Building upon our carrier-neutrality principle, we are glad to support the Open-IX Association and encourage the deployment of the AMS-IX New York Internet Exchange in our Piscataway NJ1 data center. The AMS-IX Internet Exchange at NJ1 will complement the network providers and the New York Stock Exchange currently providing connectivity services to our customers. We expect our customers to benefit from this open Peering and Interconnectivity environment”.

John Sabey, President of Sabey Data Centers, stated: “We are very happy to partner with AMS-IX New York on this important market-changing initiative. Offering more choice in the New York City market to carriers and customers is good for everyone.”

AMS-IX New York is accepting orders as of today, with the first presence in the 111 8th Digital Realty facility ready to provision customer ports. The other two Internet Exchanges (AMS-IX Chicago and AMS-IX Silicon Valley) will follow respectively in the first and second quarter of 2014. Henk Steenman, Chief Technical Officer of AMS-IX, says: "With our experience of building and managing Internet Exchanges in Europe, Asia, the Caribbean and East Africa we have a blueprint for rolling out new exchange platforms. All of the configurations, management and monitoring systems are pre-defined and ready for deployment. The main priority is to extend the organization, the team and to deploy the equipment and local Dark Fiber between the several data centers, as well as with other companies that are willing to partner with AMS-IX, and are Open-IX certified and commercially feasible."


Orange upgrades its speed connection at CATNIX

Its speed connection upgrades from 1 Gbps to 2 Gbps at the Catalonia Neutral Internet Exchange Point.


Orange upgrades its speed connection at CATNIX

Its speed connection upgrades from 1 Gbps to 2 Gbps at the Catalonia Neutral Internet Exchange Point.


Germany Connect: LambdaNet Forum 2014 - supported by eco

Germany Connect: LambdaNet Forum 2014 will bring together telecoms executives from across Germany...


Dataline participates in DE-CIX partner program

Dataline, an established Ukrainian carrier, has joined the DE-CIX partner program and is the second...


eco – e-Commerce Driving Decline in Product Prices

Prof. Dr. Georg Rainer Hofmann calls for “online specialist shops” to counter the trend The...


Happy birthday UAE-IX!

Just one year ago, in October 2012, UAE-IX in Dubai went operational. So it is time to...


LyonIX est devenu miroir officiel de VLC

LyonIX a mis en place un miroir officiel VLC, afin d'améliorer le téléchargement de ce logiciel pour les utilisateurs lyonnais. Ceux-ci auront accès aux données de téléchargement directement à partir du serveur situé à Lyon, synchronisé avec le serveur central VLC. Le contenu est donc disponible au plus proche des utilisateurs afin d’optimiser leur vitesse de téléchargement.

Plus d'info sur les miroirs VLC ici.

A propos de VLC

VLC est un lecteur multimédia libre, qui permet de lire la majorité des formats audio/vidéo, disponible sur plusieurs plateforme (il tourne sous Windows, GNU/Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, Android, IOS, QNX, Syllable, OS/2). L'avantage de VLC est le fait qu'il intègre les codecs nécessaires à la lecture de la plupart des formats audio, vidéo, et des sous-titre. Parmi les formats vidéo on compte  : MPEG, DIVX, MPEG-4 ASP, DivX, Xvid, 3ivX, Theora, MJPEG A/B, WMV, Sorenson 1/3 (Quicktime), Digital Video, Indeo Video v3 (en), RealVideo et d'autres.

logo vlc

VLC est disponible en 69 langues et peut être utilisé pour la télévision, pour lire des flux vidéo depuis l'ordinateur ou depuis les différentes box des abonnées (Freebox, livebox, neufbox etc). VLC peut également lire la TNT.

Source : wikipedia.

Le logiciel est constamment optimisé et mis à jour. Pour en savoir plus, cliquez ici.
eco Chairman Prof. Michael Rotert to Speak at Belgrade Conference of the Council of Europe -

Representation of interests at the European level The two-day conference of the Ministers of the...


DE-CIX October newsletter is online

October again had a very full event schedule, so we will be reporting about some past events like...


Tech savvy Middle East shoppers begin to embrace online shopping

E-commerce is set to grow rapidly as businesses gain consumer trust, reports Samena Daily News....


IGF: Advances for Digital Human Rights and in the Struggle Against Surveillance

Conference in Bali shapes the agenda for EuroDIG in Germany Cologne, 31 October 2013 – A piece of...


Welcome Wargaming Interactive from Vienna at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Wargaming Interactive GmbH from Vienna, Austria, at...


Welcome Synergy Networks from Amberg at DE-CIX

We would like to welcome our latest customer Synergy Networks GmbH from Amberg, Germany, at DE-CIX....


VozTelecom upgrades its speed connection at CATNIX

VozTelecom upgrades from 100 Mbps to 1 Gbps to the CATNIX switch.


VozTelecom upgrades its speed connection at CATNIX

VozTelecom upgrades from 100 Mbps to 1 Gbps to the CATNIX switch.


ICANN Introduces First Four new gTLDs

Last week, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) announced the delegation...


Oct 30th 2013: NIX.CZ is organizing the second annual Peering Day conference

Prague, October 30th 2013 – The representatives of the Czech national peering node, NIX.CZ  are happy to announce that the second annual Peering Day conference will be held in Vienna in cooperation with VIX.at on March 3rd and 4th 2014.The first edition of the Peering Day conference was organized in May this year. Similarly to this year's conference, the main topics of next year's event will d...


30.10.2013 NIX.CZ is organizing the second annual Peering Day conference

Prague, October 30th 2013 – The representatives of the Czech national peering node, NIX.CZ  are happy to announce that the second annual Peering Day conference will be held in Vienna in cooperation with VIX.at on March 3rd and 4th 2014.The first edition of the Peering Day conference was organized in May this year. Similarly to this year's conference, the main topics of next year's event will deal with subjects related to Telco companies, data centres and peering nodes throughout the CEE Region. The aim of the conference is to provide neutral grounds for the representatives of these organizations to meet and share their professional experience. One of the partners of the upcoming conference is RIPE NCC, the Regional Internet Registry for Europe and the Middle East. Speaking about the event, Martin Semrád, the managing director of the Czech national peering node, NIX.CZ said: "This year's Peering Day conference proved to be a very successful event. More than 150 attendees interested in the field of telecommunication, peering nodes and data centres were welcomed to Vaclav Havel Airport in Prague, the venue for this year's conference. Since the conference was organized in cooperation with our colleagues from VIX.at from Vienna - and we plan to maintain this partnership - we have decided to organize next year's conference in the Austrian capital". He continued, pointing out that: "Currently we are preparing the programme of the conference and we are approaching potential speakers for the event. We are gradually publishing information on the conference's well-known website, http://www.peeringday.eu, which is already up and running." The programme of the second annual Peering Day conference is of relevance to industry specialists, namely the representatives of peering nodes, Internet Service Providers, cloud solutions and data centre specialists active in the region of Central and Eastern Europe. Naturally, the conference will not only provide an opportunity to share one's professional experience but will also serve as an excellent hub for networking with fellow professionals in the field.


Flamingo TV Reduces Upstream Connectivity Costs with Connection to AMS-IX Caribbean

Flamingo TV, Bonaire’s largest provider of broadband connections for the delivery of cable television as well as optical fiber products, today signed a connection agreement with AMS-IX Caribbean at the 20th LACNIC event in Willemstad, Curaçao. With this connection, Flamingo TV will be able to reduce upstream connectivity costs and latency and improve quality of service. Next to cable and fiber channel products, Flamingo TV also delivers digital television and will soon offer telecom services.

The infrastructure of AMS-IX Caribbean allows members and customers to interconnect and exchange IP traffic, better known as peering, directly with all other AMS-IX Caribbean customers. This reduces the need to send traffic through a commercial transit provider. With many major global IP networks and other Internet players being customers of AMS-IX Caribbean, a connection allows for easy and relatively cheap connectivity to these parties through BGP peering.

“With a connection to AMS-IX Caribbean, we are certain the services to our clients will improve, says Patrick R. Dowling, General Manager of Flamingo TV BV. “With future developments like our digital television and telecom offerings, we need to stay loyal to our proposition of being a trusted broadcast company. By connecting to AMS-IX Caribbean, we will do just that and also reduce costs.”

“It is good to see that parties such as Flamingo TV build on AMS-IX Caribbean to improve their services and reduce connectivity costs at the same time”, says Job Witteman, CEO of AMS-IX. “This definitely facilitates future growth of their business. Next to this, AMS-IX Caribbean is proud to welcome Flamingo TV to join our exchange traffic.”

The Internet market in the Caribbean has experienced some excellent growth in the last few years. The exchange traffic at AMS-IX Caribbean grew to twelve members; peak traffic has reached 3.8 Gbps and between 2011 and 2013 the peak traffic grew by 150%.


Photo by Petra Wensing | From left to right: J.D. De Canha (Director of the Bureau of Telecommunications and Post for the Netherlands Antilles), Job Witteman (CEO of AMS-IX), Patrick R. Dowling (General Manager of Flamingo TV) and Nico Scheper (Business Development Manager of AMS-IX Caribbean)


Internet Day: Now is the Time to Set the Course for the Future

eco calls for a master plan for Internet policy from the Union and SPD The Internet is celebrating...


DENOG 5 in Darmstadt hosted by DE-CIX

The German network operator group meeting, DENOG 5, will take place in Darmstadt on November 14th,...


eco Supports CSU Push for End to Surveillance of Citizens

Abandonment of blanket data retention will benefit all involved The Chairman of the German...


eco Berlin Office on New Premises

The eco Berlin team have moved into new office space in the heart of the German capital. From now...


New Peer: Tirastel GmbH – 10GE (AS1547) [BER]


New Peer: Tirastel GmbH – 10GE (AS1547) [BER]


newdomains.org: Share of the New Top-Level Domains Will Be Significant in the Next Five Years

Study from eco – Association of the German Internet Industry shows: Country-specific domain...


Reform of Data Protection: EU Parliament Paves the Way for Unified European Data Protection Law

eco welcomes the goal of harmonizing data protection law as an important component of the EU...


Structuur nieuwe AMS-IX entiteit in de VS gekozen

Geselecteerde structuur dient AMS-IX B.V. en de AMS-IX vereniging tegen Amerikaanse wetgeving te beschermen

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) kondigde eerder deze maand aan plannen te hebben om een aparte juridische entiteit in de Verenigde Staten (VS) op te zetten. We kunnen nu bevestigen dat een structuur voor deze entiteit is gekozen door de AMS-IX B.V. in samenwerking met Jones Day (internationaal advocatenkantoor), de Raad van Bestuur van de AMS-IX vereniging en een aantal vertegenwoordigers van de leden van de AMS-IX vereniging.

Door de nieuwe entiteit is het mogelijk om Internet exchanges (IX) in de VS op te zetten. Deze IX’s zullen niet fysiek zijn aangesloten op het AMS-IX exchange platform in Amsterdam, maar zullen zelfstandig opereren, zoals gebruikelijk is bij de AMS-IX exchanges buiten Nederland. De Amerikaanse entiteit wordt