You are here: Home > News & Events > IXP news

IXP news

This page contains RSS news feeds from Euro-IX affiliated IXPs. Currently the following IXPs include news items on this page: AMS-IX, BCIX, BIX.BG, CIX, DE-CIX, INEX, LINX, Lyonix, MSK-IX, NaMeX, NIX.CZ, NL-ix, PLIX, SwissIX, VIX, TREX, ECIX

Showing last 20 news items. Show all news items RSS feed

AMS-IX Bay Area Extends to Hurricane Electric’s Fremont 2 Data Center

Newest Point-of-Presence will allow customers of Hurricane Electric to improve performance and lower latency through fast and reliable peering services

AMS-IX USA Inc., a U.S. subsidiary of AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), and Hurricane Electric, a leading carrier neutral colocation provider, today announced that AMS-IX Bay Area Internet Exchange has been extended to Hurricane Electric’s Fremont 2 data center.
Thanks to this new expansion, customers within the Fremont 2 facility are now able to connect to AMS-IX Bay Area and have the ability to exchange IP traffic, or “peer,” with all other parties that are present at this Internet exchange platform. By reducing the distance that traffic will have to travel, customers will also enjoy additional advantages of peering, including increased throughput, reduced latency and improved reliability.

The 208,000 ft2 Fremont 2 Colocation Facility is located in the San Francisco Bay Area and is managed by 24/7 on-site knowledgeable staff, outfitted with sophisticated up-flow HVAC systems and offers uninterruptible power sources with back-up generators.

“I am very pleased that our latest expansion is with Hurricane Electric, a well-established provider of carrier-neutral colocation services.” said Job Witteman, Chief Executive Officer at AMS-IX. “Our newest point-of-presence at Hurricane Electric’s Fremont 2 data center will have significant and lasting benefits for both Hurricane Electric’s customers and the other customers of AMS-IX Bay Area.”

“This expansion helps us to improve our connectivity offering since it will give our customers the ability to directly exchange traffic with other members of the exchange, enabling lower latency and improved performance,” said Mike Leber, President of Hurricane Electric.


New Member connected - NBIS

The Bulgarian company NBIS Ltd. is connected to NetIX.

Welcome NBIS !

====================

IPv4: 193.218.0.67

IPv6: 2001:67c:29f0:3:9396:1

ASN:  39396

AS-SET: AS-NBIS

E-mail: office@nbis.net


01.07.2015 The next issue of NIX.CZ's newsletter has been published

The new issue of our quarterly newsletter focuses primarily on the activities related to the Slovak peering node NIX.SK and the security FENIX project. The readers are advised about NIX.CZ’s participations in various events as well as it brings a summary of newly connected networks in Prague and Bratislava nodes. Read more in the newsletter.


Album photo Aperezo n°33

L'album photo de la rencontre Aperezo n°33 organisée par Rezopole en partenariat avec Optimal Data Center à Lyon, est disponible sur ce lien.

Crédit photos : Alina Petrescu

 


Looking back on LACNIC Peering Forum

Together with Google, Internexa and Netflix, AMS-IX Caribbean sponsored the LACNIC Peering Forum. This social event was held on May 21st in Lima, Peru. The event was a big success and will again be organized next year. 


New peer: AS250.net Foundation (AS250) – 1GE [FRA]


Paneldiscussie: de relatie met een IXP

Een van de paneldiscussies die de aanwezigen op MORE-IP konden bijwonen was de sessie ‘Relations with an IXP’ op de eerste dag van het event. Mike Hollands (Director Connectivity Segment bij Interxion), Frans ter Borg (Eigenaar van Quanza Engineering) en Joerg Ammon (Systems Engineer Service Provider bij Brocade) spraken onder meer over de symbiotische relatie tussen IXP's en datacenters in met name Europa, het belang van het delen van informatie en vanuit welke ontwikkelingen nieuwe partnerships kunnen ontstaan. Lees het volledige verslag van de paneldiscussie hieronder.

Een symbiotische relatie

De panelleden zijn het erover eens dat de samenwerking met AMS-IX waarde toevoegt aan hun bedrijf, en vice versa. Mike Hollands, Director Connectivity Segment bij Interxion: "AMS-IX verhoogt de waarde van onze faciliteiten voor onze klanten, en tegelijkertijd kunnen wij hun klanten extra opties en ruimte om te groeien bieden. Maar het delen van inzichten, bijvoorbeeld over veranderende eisen en prioriteiten van klanten is net zo belangrijk." Frans ter Borg, eigenaar van Quanza Engineering, voegt daar aan toe: "We hebben al sinds 2001 een informeel partnership met AMS-IX en hebben al ettelijke malen ISP's en mediabedrijven geholpen bij hun aansluiting op AMS-IX. AMS-IX is altijd een goede ambassadeur voor ons geweest."

Mike Hollands vertelt ook over de symbiotische relatie tussen datacenters en internetknooppunten in Europa, een model dat in de rest van de wereld minder bekend is. "Ik denk dat de internationale elementen van AMS-IX essentieel zijn. Nederland is weliswaar een klein land, maar als je ziet hoeveel internationale netwerken op AMS-IX draaien, is het een zeer aansprekend verhaal."

In de technologische voorhoede

Joerg Ammon, Systems Engineer Service Provider bij Brocade: "We ondersteunen internetknooppunten over de hele wereld, maar AMS-IX is zeer zeker een voorloper op technologisch gebied en qua professionalisme en schaalgrootte. Ze helpen ons nieuwe oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de eisen van de toekomst. En ze delen hun successen graag met leden van de internet community, waaronder ook andere exchanges. Iedereen weet dat als AMS-IX twee jaar lang met een nieuwe oplossing werkt, deze oplossing ook een veilige omgeving zal zijn voor een ander internetknooppunt."

Het menselijke netwerk

Mike Hollands: "We nodigen onze klanten uit voor dezelfde events en delen onze netwerken, wat laat zien dat onze relatie is gebouwd op vertrouwen. Veel van de aanwezigen zullen die interactie en samenwerking zelf hebben gezien op events in Chicago, Bangkok of waar ter wereld we ook zijn. Bovendien verspreiden we allemaal de boodschap over Amsterdam en de mogelijkheden hier." Frans ter Borg: "Het uitwisselen van informatie op een persoonlijk niveau is hierbij van essentieel belang. We moeten elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt en elkaars boodschap afstemmen."

De internetgemeenschap uitbreiden

Frans ter Borg zou graag de grotere cloudproviders zien bij events als MORE-IP. "Ze trekken veel klanten die bijvoorbeeld de data-infrastructuur in willen, dat connectiviteit naar hun netwerken garandeert vanwege de eisen van zakelijke klanten. Ik denk dat het heel interessant zou zijn voor AMS-IX om te onderzoeken welke rol zij kunnen spelen, bijvoorbeeld door het aanbieden van toegang tot dit platform aan niet-ISP's."
Joerg Ammon: "We hebben hier vandaag een goede doorsnede van de internet community, maar ik denk dat de mobiele operators ondervertegenwoordigd zijn: ze zijn verantwoordelijk voor een steeds groter deel van het internetverkeer. Ik denk dat ze nog steeds een beetje te restrictief zijn als het gaat om peering. Hun aanwezigheid op events als deze zou goed zijn voor het onderlinge begrip. Ze kunnen wat vastgeroest zijn in hun bedrijfsmodellen en zich wellicht moeilijker aanpassen aan deze mentaliteit, doen wat goed is voor het gehele internet in plaats van alleen uit een commercieel perspectief denken. Ik hoop dat dat zal veranderen, omdat we daar allemaal beter van zullen worden.”

The Internet of Things

Het Internet of Things (het internet der dingen) zal niet alleen de hoeveelheid data vergroten die onze kant op komt, maar ook zorgen voor nieuwe vormen van samenwerking. Frans ter Borg verwacht dat grote databedrijven zich rechtstreeks zullen aansluiten op Internet Exchanges als AMS-IX, omdat ze een zo snel mogelijke toegang tot data nodig zullen hebben. Mike Holland ziet nieuwe partnerships ontstaan voor het bedienen van enterprises: "De opkomst van het Internet of Things zal er toe leiden dat ook bedrijven zich op een internetknooppunt moeten aansluiten, maar ze hebben daar niet noodzakelijkerwijs de kennis voor in huis. We zullen dan ook integrators zien ontstaan die bedrijven helpen om het Internet of Things in te zetten en ervan te profiteren. De relatie tussen internetknooppunten, colocatieproviders en die integrators zal een nieuwe belangrijke factor worden."

De toekomst voorspellen

Mike Hollands: "Ik denk AMS-IX over tien jaar een veel gevarieerder klantportfolio zal hebben en dat ze vooral veel meer enterprise klanten zullen bedienen. ISP's, cloudproviders en CDN's blijven er natuurlijk een groot onderdeel van uitmaken, maar zullen de exchange niet meer domineren zoals dat vandaag de dag het geval is."

Joerg Ammon denkt dat er met de opkomst van het Internet of Things nieuwe type providers zullen ontstaan waar nu nog niemand aan heeft gedacht: "Als alles slimmer wordt, zal de intelligentie van de bijbehorende netwerken en apparaten ook radicaal veranderen. En je moet een netwerk bouwen om al deze gegevens te verzamelen. Hierdoor zullen internetproviders veranderen in enorm grote netwerkoperators."

Hij voegt eraan toe: “Wat ik twee jaar geleden op MORE-IP heb geleerd, is dat mensen altijd overschatten hoeveel zal veranderen in twee jaar tijd, maar onderschatten wat er over tien jaar zal zijn veranderd: het menselijke brein kan gewoon niet goed omgaan met de exponentiële factoren waar we hier mee te maken hebben. Kortom: ik weet niet hoe de wereld er over tien jaar uit zal zien. Maar ik weet wel dat we klaar zijn voor verandering en wat we moeten doen om de trends te kunnen blijven bijhouden."


AMS-IX Caribbean on the Agenda at MORE-IP 2015

Nico Scheper, Director Business Development at AMS-IX Caribbean, gave an update about the Caribbean Internet Exchange platform at MORE-IP 2015 in Amsterdam, the Netherlands. He explained during his presentation how the average download speed and Internet penetration improved in the Caribbean due to the presence of AMS-IX Caribbean. He also mentioned they are now seeking collaboration with partners servicing South America through existing cable systems. This can help to lower latency and upstream costs. 

His presentation slides are available for download on the MORE-IP website.  


Interview with Arnold Nipper: “I am extremely happy that I had the chance to be part of something really terrific”

DE-CIX is celebrating its 20th anniversary this year. Our young industry is coming of age, and we...


Relations with an IXP: A Panel Discussion

One of the panel discussions MORE-IP attendees could follow, was the discussion ‘Relations with an IXP’ on the first day of the event. Mike Hollands (Director Connectivity Segment at Interxion), Frans ter Borg (Owner of Quanza Engineering) and Joerg Ammon (Systems Engineer Service Provider at Brocade) spoke about the symbiotic relationship IXPs and data centres especially in Europe have, the importance of sharing information and what will drive new partnerships. Read below the full report. 

A symbiotic relationship

The panellists agree that working with AMS-IX adds value to their business, and vice versa. Mike Hollands: “AMS-IX increases the value of our facilities to our customers, and in turn, we provide their customers with extra options and room to grow. But sharing insights about things like changing customer requirements and priorities is equally important.” Frans ter Borg adds: We have been informal partners with AMS-IX since 2001 and have helped half a dozen ISPs and media companies connect to AMS-IX. AMS-IX has always been a good ambassador for us.”

Mike Hollands also talked about the symbiotic relationship between data centres and Internet Exchanges in Europe, a model that is less known in the rest of the world. “I think the international elements of AMS-IX are key. I know the Netherlands is quite a small country but if you look at how many international networks are on AMS-IX, it’s a compelling story.”

At the forefront of technology

Joerg Ammon: “We support a number of Internet Exchanges throughout the world, but AMS-IX is definitely at the forefront of technology, and leading in terms of professionalism and scale. They help us develop new solutions that meet future requirements. And they’re happy to share their successes with members of the Internet community, including other exchanges. Everyone knows that if AMS-IX ran with a new solution for two years, it is a pretty safe environment for another Internet Exchange as well.”

The human network

Mike Hollands: “We’re inviting our customers to the same events, sharing our networks and this means that trust is at the basis of our relationship. Many of the people here will have seen that interaction and collaboration at events in Chicago, Bangkok or wherever in the world we’re going to. And we’re all spreading the message of Amsterdam and the capabilities here.” Frans ter Borg adds: “Exchanging information on a personal level is key. Keeping each other informed about what’s happening and tuning each other’s message.”
Expanding the Internet community

Frans ter Borg would like to see some of the larger cloud providers at events like MORE-IP. “They’re attracting a lot of customers who for example want to go into data infrastructure, that guarantee connectivity into their networks because of the requirements of enterprise customers. I think it would be quite interesting for AMS-IX to investigate what role they can play, for example in offering access to non-ISPs to this platform.”

Joerg Ammon: “We have a pretty good cross section of the Internet community here today, but I do think that the mobile operators are underrepresented: they contribute to an ever-growing component of the Internet traffic. I feel they are still a little too restrictive when it comes to peering, and coming to these events would be good to increase mutual understanding. They tend to be a little crusted in their business models and might have a harder time to adapt to this mindset, to do what’s right for the Internet as a whole instead of a more commercial perspective. My hope is this will change, because we will all benefit from that substantially.”

The Internet of Things

The Internet of Things not only will increase the amount of data that is coming our way, but also drive new partnerships. Frans ter Borg expects big data companies to connect directly to Internet Exchanges such as AMS-IX, since they will need access to data as fast as possible. Mike Hollands sees new partnerships emerging to service enterprise customers: “The Internet of Things will drive the need for enterprises to connect directly to Exchanges, but they don’t necessarily have the knowledge to do so. What we will likely see emerge are integrators who help enterprises use and benefit from the Internet of Things. The relationship between Internet Exchanges, colocation providers and those integrators will be an emerging key factor.”

Predicting the future

Mike Hollands: “I think that the scope of customers that AMS-IX will serve in ten years time will have a much deeper penetration to the enterprises. ISPs, cloud providers and CDNs will continue to be a great part of it, but won’t dominate the exchange like they do today.”

Joerg Ammon thinks that with the emergence of the Internet of Things there will be new types of providers that we haven’t thought off before: “If everything becomes smarter, the intelligence of the associated networks and devices will change radically. And you need to build a network to collect all these data. This will turn Internet providers into huge network operators.”

He adds: “What I learned at MORE-IP two years ago is that people always overestimate change which will happen in two years, but underestimate change that will happen in ten years time: the human brain just can’t cope well with the exponential functions we’re dealing with here. So what the world will look like in ten years, I don’t know. But I do know that we’re ready for change and what we need to do to stay on top of the trends.”


DE-CIX June newsletter: Interview with Arnold Nipper, pricing of new exchanges and many more topics

The DE-CIX June newsletter is now online. In this edition, we will give some...


DE-CIX New York Enters New Phase in Internet Exchange Development: All Major CDNs On Board

DE-CIX New York has completed one of the most important phases in developing an Internet exchange:...


New peer: LWLcom GmbH (AS50629) – 1GE [HAM]


New peer: Hostserver GmbH (AS29140) – 10GE [FRA]


The Role of Collaboration in the Digital Economy

On the second day of our MORE-IP event in Amsterdam, host Chris van ‘t Hof facilitated a discussion between Hans de Vries (Head of the National Cyber Center of the Dutch Ministry of Security and Justice), Michiel Steltman (Director of DHPA and DINL) and Dennis Broeders (Professor of Technology and Science at Erasmus University Rotterdam) about the role of collaboration in the digital economy. See below a report of this discussion.

Trusted Networks Initiative in practice

Michiel Steltman sees the Trusted Networks Initiative as a perfect example of building the Internet together. “If you cooperate, you can achieve much more than individual companies can do. This form of defense simply requires collaboration.” Michiel explains that he does not tell hosting providers what to do, but that ideas are born within the community. Hans de Vries tries to help as much as possible to make the Trusted Network Initiative work. Either in a technical sense or by talking about it on an international level. 

Collaboration between businesses and government

Hans de Vries speaks with Internet organizations from all over the world. He sees that the approach of certain countries differs. For example: the UK and Australia are very advanced on this topic, the east part of Europe is quite unprofessional. Hans explains: ”What we do in the Netherlands is not new, but it is relatively effective. We need to export our experiences.” 

Data storage in the Netherlands

According to Michiel Steltman, the Netherlands has still a couple of advantages that gives organizations the opportunity to grow. We have a stable political climate, good energy, an attractive fiscal climate, good travel opportunities and we have the AMS-IX. It is all about the combination of factors. Google, Spotify and Facebook are all in the Netherlands and that is for a reason. If trust is in place, the whole digital economy will continue to grow. To keep it that way, we cannot make mistakes and we should keep the balance. The damage of the NSA issue caused the US over 30 billion dollars, we cannot afford this.

Internet governance

Dennis Broeders explains that the government wants to control people. Therefore, we live with protocols and standards. We should work towards a norm that defines what Internet is. With that, we make sure that international parties do not interfere over and over again. The Internet is run for 80% by private partners, so the government and private parties need to co-operate. Dutch people tend to say: “let’s start with Europe first”. But according to Dennis, there is no need to prioritize, just make one international policy is his advice. Michiel Steltman adds that prime minister Mark Rutte said: “we believe in a free, open and safe internet.” That are the core values of the Netherlands. And the Internet community will keep him really sharp on this message. We have to keep the values in mind to balance between economic growth and privacy.

Cultural differences

There is a fast democratic shift going on, Dennis Broeders said. It is difficult to make Russia for example see that our core values (free, open, safe) are important. But there is also a middle section of countries that are developing and coming to the Internet. Think about Malaysia or India for example. They know what they want but they do not have the experience. To these countries we can say: “if you are interested to build your digital economy, you should start with these values”. We have to keep in mind that their perspective regarding free and safe is different than ours though.

Hans de Vries notes that we often focus on states and countries, but it is smart to focus on the big companies as Google. They have more power. Dennis Broeders wonders who takes the initiative to talk with these companies. Hans de Vries tells that the new initiative ‘Global Forum on Cyber Expertise (GFCE)’ is an answer to this.

Future roles

The panel agrees that AMS-IX should spread the word about the Trusted Network Initiative in the rest of the world. Furthermore, it stays important that the Internet works without interruptions. AMS-IX is doing a great job and shows its professionalism with 21 years of almost no interruptions. Finally, there is enough to do to provide guidance in the rest of the world. Together, we are able to educate; not everybody understands what the Internet is and how its infrastructure works. Priorities of several parties do not always match, we should facilitate the debate. If we can work together and make sure that we are building on a free, open and safe Internet we are doing alright for the coming decades.


net:art - near in the distance 2

25th June, 20:00 CEST - Regsitration! near in the distance 2 is an interactive sound and dance...


23.06.2015


Hosting Hot Topic: De opkomst van grote cloudproviders, kans of bedreiging?

Op 9 april 2015 vond bij NL-ix in Den Haag de eerste editie van Hosting Hot Topic plaats. Tijdens de bijeenkomst gingen 12 personen die werkzaam zijn in en rondom de hostingbranche met elkaar in discussie over een onderwerp dat hot is in de hostingbranche. Tijdens het besloten evenement stond de vraag centraal wat de opkomst van grote buitenlandse cloudproviders betekent voor de Nederlandse hostingbranche.

Dat de opkomst van grote cloudproviders gevolgen zal hebben voor de Nederlandse hostingbranche, daar zijn alle deelnemers van Hosting Hot Topic het over eens. Daar komt bij dat hostingdiensten steeds verder worden gestandaardiseerd en door nieuwe technieken zoals containerization ook onderling uitwisselbaar zullen worden. Hosting zal daarom naar verwachting in de toekomst telkens meer een commodity worden. Uiteindelijk zal er in toenemende mate tegen hosting worden aangekeken op een zelfde manier zoals we nu naar onze stroomvoorziening kijken.

Voor de Nederlandse hoster zal het lastig worden om rechtstreeks te concurreren met de grote cloudproviders. Het is al helemaal niet mogelijk om te concurreren op prijs. Met momenteel n belangrijke uitzondering, de prijs van dataverkeer is bij de grote cloudproviders relatief hoog. Door verschillende deelnemers werd dit ook wel als de verborgen kosten van de cloud aangeduid. Op dat punt valt daarom vooralsnog wel te concurreren met de grote cloudproviders.

Een breed gedeelde visie van de deelnemers is dat de markt uiteindelijk zal gaan bestaan uit enkele grote cloudproviders en veel kleinere hosters die gebruik maken van de infrastructuur van de eerste of zich richten op niche markten. Nederlandse hosters zullen zich nog wel kunnen onderscheiden met diensten die de grote cloudproviders niet kunnen of willen aanbieden en door toegevoegde waarde te bieden bovenop de diensten van de grote cloudproviders.

Een belangrijke vraag is in hoeverre in de toekomst de mogelijkheid om direct klantcontact met de hoster te hebben nog een rol zal spelen naarmate hostingdiensten telkens verder worden gestandaardiseerd. Nederlandse hosters die dicht op de klant zitten, kunnen beter in die behoefte voorzien dan grote cloudproviders. De mate waarin er behoefte is aan direct klantcontact zal daarom een bepalende factor worden voor de toekomst van Nederlandse hosters.

De belangrijkste conclusie van deze eerste Hosting Hot Topic is dat de opkomst van de grote cloudproviders duidelijke gevolgen zal hebben voor de Nederlandse hostingbranche. Dat is een bedreiging voor Nederlandse hosters. Anderzijds zijn er ook kansen om gebruik te maken van de infrastructuur van de grote cloudproviders en daar toegevoegde waarde te bieden.

Tijdens de volgende editie van Hosting Hot Topic, die op woensdag 1 juli zal plaatsvinden, staat de vraag centraal welke veranderingen de opkomst van clouddiensten voor gevolgen heeft voor het personeel dat Nederlandse hosters nodig hebben. Alle deelnemers worden op persoonlijke titel uitgenodigd op basis van de bijdrage die zij aan de discussie kunnen leveren over het voorliggende hot topic.?

bron:

Hosting Hot Topic is een initiatief van Anna Kocks (The Red Dress Effect) en Arnout Veenman (xCAT.nl Publishing, waaronder ook ISPam.nl).


Upgrade: SOCO Network Solutions GmbH – 10Ge (AS12759) DUS


Meet DE-CIX at TEX Telecom Exchange, 24 June, NYC

DE-CIX is gold sponsor of this year’s Telecom Exchange, an event designed to connect networks with...